Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Apel do Burmistrza w Brzesku o powołanie jako ciało doradcze Radę Seniorów.  (Józef Pabian)  2015-05-20

Czy wzorem innych miast i urzędów w Polsce, Burmistrz w Brzesku powoła jako ciało doradcze Radę Seniorów? Rady gmin mogą powoływać Gminne Rady Seniorów o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.

Senior – obywatel senior, pan Senior dumnie brzmi – z łaciny oznacza „starszy” . To osoba najstarsza w rodzinie, najbardziej doświadczona stażem pracy. Przymioty seniorskie można by mnożyć w nieskończoność.

Seniorzy to bardzo ważna grupa ludzi, wzorem miasta Brzeska bardzo często pomijana grupa społeczeństwa – borykająca się ze zła sytuacja materialną i ekonomiczną, biernym sposobem spędzania czasu, grupa wykluczona społecznie, niedowartościowana przez władzę. Jednocześnie chcąca rozwijać swoje pasje, realizować potrzeby, kształcić się niestety często nie mają możliwości w związku z brakiem własnych pomieszczeń lokalowych na swoją działalność, nie mówiąc już o środkach finansowych - przykład Rodzina Kolpinga przy której działa Kolpingowski Klub Seniora.

Czerpiąc z ich wiedzy i doświadczenia można się wiele nauczyć, gdyż swojej pomocy nigdy nikomu nie odmawiają, a wręcz przeciwnie sami inicjują różnego rodzaju akcje i przedsięwzięcia dla osób odrzuconych na boczny tor, samotnych, nie radzących sobie w życiu.

Seniorzy – osoby w wieku 60+ stanowią spory odsetek naszego społeczeństwa a zarazem duży potencjał; pragną być doceniani nie tylko jako babcie i dziadkowie, ale chcą uwolnić swoją energię, zapał i doświadczenie, chcą w kluczowych sprawach dla społeczności lokalnej zabrać głos. Warto się nim zainteresować, spożytkować ich możliwości dla ich własnego dobra i wspólnego dobra społeczeństwa obywatelskiego. Niektórzy seniorzy zmagają się z samotnością, potrzebują spotkania z drugim człowiekiem, najzwyklejszej rozmowy, możliwości dowartościowania, zaprezentowania się, niejednokrotnie wsparcia.

Starzenie się społeczeństwa oznacza głębokie zmiany we wszystkich relacjach międzyludzkich, oznacza również zgłębianie wiedzy na temat zachodzących zmian społecznych, biologicznych, zdrowotnych propagując integrację między i wewnątrzpokoleniową.

Sejm 9 maja 2014 r. powołał stałą komisję sejmową – komisję polityki senioralnej. Adresatami polityki wobec starości są nie tylko seniorzy, ale i młode pokolenia przygotowujące się do spotkania ze starością i do życia w społeczeństwie otwartym dla wszystkich grup wiekowych, respektujących specyfikę wszystkich faz życia.

Seniorzy nie mają tylko czekać na efekty polityki społecznej, ale tą politykę powinni sami kształtować. Drogą do tego jest aktywność obywatelska seniorów.

Sytuacja seniora na tle innych krajów świata jest bardzo zła- zajmujemy 62 miejsce.

Wziąwszy pod uwagę wyrywkowo najlepsze notowania w rankingach, sytuacja przedstawia się następująco:

I. Dochody , siłą nabywcza pieniądza

Polska zajmuje 20 miejsce - za Czechami (13 miejsce) , Słowacją (16 miejsce) , Węgrami (19 miejsce)

II Stan zdrowia fizycznego i psychicznego 87 miejsce - za Czechami (38 miejsce), Słowacją (36miejsce), Węgrami (57 miejsce)

III Edukacja i zatrudnienie 54 miejsce -za Czechami (22 m-ce), Słowacją (36 m-ce), Węgrami (39 miejsce).

IV Uwarunkowania społeczne ( środowiskowe) Polska 43 miejsce – Czechami (61 m-ce), Węgrami (65 m-ce), Słowacją (81 m-ce)

Miejsce Polski w tej klasyfikacji odzwierciedla sytuację seniorów w Polsce, bowiem najgorsze wskaźniki to stan zdrowia i opieka lekarska.

Rada Seniorów w gminie

Pomysłem na poprawę wyżej wymienionych wskaźników jest możliwość rozwoju działalności seniorów w gminach i urzędach miast np. tworząc Rady Seniorów.

Radę Seniorów w gminie powołuje, w oparciu o ustawę o Samorządzie Gminnym art. 5 c, Rada Gminy lub może być powołana na wniosek zainteresowanych środowisk. Rada Gminy nadaje Radzie Seniorów statut określający tryb wyboru członków oraz zasady działania. Ustawa określa skład osobowy i stanowi, że składa się ona z przedstawicieli osób starszych, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów oraz przedstawicieli Uniwersytetów III Wieku.

Urząd Gminy winien wspierać organizacyjnie Radę Seniorów przydzielać lokal i obsługę administracyjną oraz uchwalać w budżecie odpowiednie środki na jej utrzymanie. Jak wcześniej wspomniałem Rada Seniorów ma charakter doradczo- incjatywno- konsultacyjny. Może ona doradzać Radzie Gminy, konsultować projekty uchwał, a także wnosić na forum rady własne inicjatywy programowe i proponować racjonalne rozwiązania w polityce społecznej . Wyraża swoje stanowisko wobec Rady jak i Urzędu Gminy.

Ustawa nie określa ściśle zakresu pracy Rady Seniorów dlatego sama Rada w porozumieniu z Radą Gminy określa zakres tematyczny swojej pracy i powinny to być dziedziny bezpośrednio związane z potrzebami społeczności seniorów: organizacja opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, komunikacji publicznej, działalności kulturalnej i oświatowej, a także sprawy ważne dla całej wspólnoty gminnej.

Aby działalność Rady Seniorów miała sens , musi istnieć ścisła współpraca z Radą i Urzędem Gminy, a Rada Seniorów powinna nie tylko służyć swojej grupie wiekowej, ale także całej wspólnocie gminnej.

Utworzona Rada Seniorów powinna się domagać się wpisu w strategii rozwoju gminy, że:samorząd będzie wspierał społeczeństwo III wieku- aktywność społeczną seniorów”. Ten wpis uzmysłowi czy rada i Urząd gminy chcą ten program realizować.

Myślę, że powstanie Rady Seniorów w Brzesku przyczyniłoby by się w znacznym stopniu do:

- przełamywania stereotypów na temat seniorów ich starości oraz budowania autorytetu Rady,

-wspierania aktywności ludzi starszych,

-zapobiegania marginalizacji seniorów,

-promocji zdrowia seniorów i jego profilaktyki,

-podniesienia standardów mieszkalnictwa seniorów, rozwoju różnych form wypoczynku oraz tańszego dostęp do edukacji i kultury poprzez korzystanie z kart seniora

-ścisłej współpracy z władzami miasta co do istotnych oczekiwań i potrzeb ludzi starszych.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat ( tyle istnieje Kolpingowski Klub Seniora) poznaliśmy różnorakie potrzeby oraz wiemy jaką pomoc świadczyliśmy seniorom, niekoniecznie należącym do naszego Klubu. Dlatego optujemy za powstaniem Rady Seniora w Brzesku.

Aktywność społeczna seniorów to szansa na rozwijanie i wzmacnianie więzi społecznych, na przeciwdziałanie izolacji i samotności – to także źródło satysfakcji i poczucia ludzkiej i społecznej użyteczności.


Józef Pabian
Przewodniczący Rodziny Kolpinga

P.S. Z niniejszym artykułem występujemy równolegle do Burmistrza i Przewodniczącego Rady m. Brzeska i apelujemy o rozważenie przedstawionego tematu w celu powołania Rady Seniorów.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2018 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com