Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

ks. Antoni Żurek absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku z 1972 r.  (bap)  2015-11-03

Ks. prof. dr hab. Antoni Władysław Żurekks. Antoni Władysław Żurek, prof. dr hab. - ur. 17.04.1953 w Przyborowie, kapłan diecezji tarnowskiej. Studia teologiczne odbył w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, studia specjalistyczne z teologii i nauk patrystycznych w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum”, w Rzymie. Kierownik katedry patrologii i historii Kościoła.

Zajęcia: wykłady z patrologii i historii Kościoła w starożytności, seminarium z patrologii i historii Kościoła.

* * * * *

Dorobek naukowy – publikacje

 Książki: 

 1. Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Kraków 1993.
 2. Duszpasterz końca epoki patrystycznej. Tożsamość kapłana w świetle „De vita contemplativa" Juliana Pomeriusza, Tarnów 1998.
 3. Wprowadzenie do Ojców Kościoła, wyd. II popr. i uzupełnione, Tarnów 1998.
 4. Pierwsze wieki Kościoła (I-VII wiek), Tarnów: Biblos 2000.
 5. Z Maryją uwielbiajmy Boga, Tarnów 2000.
 6. Święty Stanisław ze Szczepanowa: Biskup-Męczennik, Szczepanów 2000.
 7. Z Chrystusem za przykładem Maryi w nowe tysiąclecie, Tarnów 2001.
 8. Cezary z Arles, WLK, Kraków: WAM 2003.
 9. Stanisław ze Szczepanowa, WLK, Kraków: WAM 2007.
 10. Pierwsze wieki Kościoła, Academica 42, Tarnów: Biblos 2007, wyd. II, poprawione.
 11.  Święty Bazyli Wielki, WLK, Kraków: WAM 2009.
 12.  „Mysterium passonis – corpus et sanguis Christi – communio”. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku, Katowice 2012.
 13.  Ojcowie Kościoła – twórcy i świadkowie Tradycji, Academica 87, Tarnów 2013.

 Artykuły naukowe:

 1. Literacki i teologiczny aspekt hagiografii patrystycznej, „Collegium Polonorum” 7(1983-1984), s. 140 -155.
 2. Mysterium dominicae w Kościele pierwszych wieków, „Collegium Polonorum”, 8 (1985 -86), s. 81 - 96.
 3.  L'etica coniugale in Cesario di Arles: rapporti con Agostino e nuovi orientamenti,   “Augustinianum” 15 (1985), s. 565-578.
 4. Il matrimonio nei Sermoni di Cesario di Arles, Roma 1985.
 5. Małżeństwo i prokreacja według Cezarego z Arles, VoxP 7 (1987), z. 12-13, s. 427 - 440.
 6. Liturgia eucharystyczna jako sakramentalne uczestnictwo w liturgii niebiańskiej, w: Pokarm nieśmiertelności, W. Myszor, E. Stanula (red.), Katowice 1987, s. 213 - 220.
 7. Katecheza Cezarego z Arles,  VoxP 10 (1990) z.18, s. 147 -156.
 8. "Minister Domini": patrystyczne fundamenty kapłaństwa - św. Ambroży, „Homo Dei” 60(1991), s. 27 - 34.
 9. Od Septuaginty do Wulgaty - Biblia w Kościele pierwszych wieków,  „Tarnowskie Studia Teologiczne” 11 (1992), s. 99 - 107.
 10. Obrzęd zawarcia małżeństwa w sztuce starochrześcijańskiej, VoxP 11-12(1991-1992), s. 139-147.
 11. "Misericodia pauperum" w nauczaniu Ojców Kościoła,  „Tarnowskie Studia Teologiczne” 12 (1993), s. 211-220.
 12. La carità cristiana nella Gallia della fine del V e prima metà  del VI secolo, w: Studia Ephemeridis Augustinianum 46 (1994), s. 567 - 572.
 13. Rodzina jakich...mało, „Currenda” 144(1994), nr.1, s. 108-114.
 14. Ewangelizacyjny charakter apologii wczesnochrześcijańskiej ?, w: Ewangelizacja w epoce patrystycznej, F. Drączkowski, J. Pałucki (red.), Lublin 1994, 125- 131.
 15. Formacja intelektualno-ascetyczna duchowieństwa w V-VI wieku w Galii na podstawie pism św. Cezarego z Arles, VoxP 13-15 (1993 - 1995), z. 24-29, s. 173 - 180.
 16. "Res Ecclesiae" w Kościele na przełomie V-VI wieku. Na przykładzie Galii, „Analecta Cracoviensia” 27 (1995), s. 353-359.
 17. Demokracja i postęp szansą czy zagrożeniem dla "nowej kultury życia", „Currenda”  145(1995), nr 4, s. 614-624.
 18. New Age - stare poglądy w nowej postaci?, „Religioni et Litteris” 7(1995), s. 15 - 19.
 19. Kłopoty św. Augustyna z „Księgą Rodzaju”, „Currenda” 146, (1996), nr 2, s. 265-278.   
 20. "Jesteśmy duszą świata" - moralne podstawy samoświa‑domości chrześcijańskiej w świetle apologii wczesnochrześcijańskiej, w: Godność chrześcijanina w nauczaniu Ojców Kościoła, F. Drączkowski, J. Pałucki (red.),  Lublin 1996, s. 37-47.
 21. Najstarsza homilia chrześcijańska, „Currenda” 146 (1996), nr.4, s. 610 - 615.
 22. Julian Pomeriusz i jego "De vita contemplativa". Aktualny stan badań, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 14(1995 - 1996), s. 197 - 207.
 23. Działalność charytatywna Kościoła w Galii V-VI wieku, VoxP 16(1996) z. 30-31, s. 189-196.
 24. Tajemnica wiary, w: W Duchu i Prawdzie, M. Zając, Cz. Noworolnik (red.) Tarnów 1997, s. 135 - 140.
 25. To czyńcie na moją pamiątkę, w: W Duchu i Prawdzie, M. Zając, Cz. Noworolnik (red.) Tarnów 1997, 141 - 145.
 26. Późnopatrystyczne modele doskonałości chrześcijańskiej, w: Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej, F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram(red.), Lublin 1997, s. 103 - 114.
 27. Kochaj i czyń co chcesz, w: Świat ludzkich uczuć, W. Szewczyk(red.), Tarnów 1997, s. 219 - 228.
 28. Studium Ojców Kościoła w formacji intelektualnej kapłana, „Dobry Pasterz” 20(1997), s. 100-106.
 29. Święty Augustyn komentuje "Księgę Rodzaju", w: Początek  świata -Biblia a nauka, M. Heller, M. Drożdż (red.), Tarnów 1998, s. 101-117.
 30. "Ojcowie Kościoła a nauka" czyli dalszy ciąg nieporozumienia, w: Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej, F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram (red.), Lublin 1998, s. 13-24.
 31. Duch Święty jako Dar i Miłość według Augustyna, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 17(1998), s. 36-46.
 32. "Początkiem grzechu pycha" - geneza grzechu Adama według św. Augustyna, w: Grzech pierworodny, H. Pietras (red.), ŹMT 12, Kraków: WAM 1999, s. 101-108.
 33. Gdy do Boga zwracamy się "Ojcze", „Currenda” 149 (1999), nr 1, s.109-119.
 34. Czy można świętować Dzień Pański tak jak pierwsi chrześcijanie, czyli o niedzieli abstrakcyjnie i konkretnie, „Currenda” 149 (1999), nr 2, s. 254-261.
 35. Biblijne podstawy nauki św. Augustyna na temat genezy diabła, w: Demonologia w nauce Ojców Kościoła, H. Pietras (red.), ŹMT 17, Kraków: WAM 2000, s. 91-98.
 36. Skąd wziął się rok 2000?, „Currenda” 150(2000), nr 4, s. 598-608.
 37. Wkład środowiska tarnowskiego w badania nad antykiem chrześcijańskim, VoxP 19 (1999), z. 36-37, s. 117-134.
 38. Od „paterfamilias” do „Pater noster”. Kontekst kulturowy pojęcia Boga jako „naszego Ojca” w literaturze patrystycznej, w: Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, Studia Antiquitatis Christianae 15, Warszawa 2001, s. 18-28.
 39. Chrześcijanie a „upadający Rzym”, w: Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, Studia Antiquitatis Christianae 15, Warszawa 2001, s. 133-145.
 40. Tajemnica wcielenia w galijskiej literaturze V wieku na przykładzie Jana Kasjana, VoxP 20(2000), z. 38-39, 267-280.
 41. Święci synowie świętych matek, w: Drogi katechezy rodzinnej, E. Osewska, ks. J. Stala (red.), Poznań 2002, s. 228 – 239.
 42. Prawo duszpasterzy do „życia z ewangelii” w świetle tradycji patrystycznej, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 21/1-2 (2002), s. 97-112.
 43. Czy teologia obejdzie się bez nauki i kultury? – dylemat widziany z perspektywy Ojców Kościoła, w: Fides quaerens intellectum, Quaestiones ad disputandum 2, S. Budzik, M. Heller (red.), Tarnów 2002, s. 27-48.
 44. Wpływ św. Cezarego z Arles (+542/3 r.) na życie i kształt miasta Arles, w: Biskup i jego rola w kształtowaniu miasta późnoantycznego, Sympozja Kazimierskie III, B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak (red.), Lublin 2002, s.77-87.
 45. Laikat rzymski w świetle Mów Leona Wielkiego, VoxP 22(2002), z. 42-43, s. 293 – 302.
 46. Święty Stanisław ze Szczepanowa w świetle najstarszych źródeł, w: Święty Stanisław patronem ładu społecznego, Quaestiones ad disputandum 4, B. Wójcik (red.), Tarnów 2003, s. 17-28.
 47. Cezary z Arles, Wielcy Ludzie Kościele, Kraków: WAM 2003.
 48. Kościół w czasach ostatecznych w świetle Objaśnień Apokalipsy Cezarego z Arles, Studia Antiquitatis Christianae 17, Warszawa 2004, s. 167 – 175.
 49. W szkole biblijnej św. Hieronima, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 23(2004), s. 101 – 116.
 50. Leoncjusz z Arles, EK 10, Lublin 2004, kol.794.
 51. Leoncjusz z Cezarei Kapadockiej, EK 10, Lublin 2004, kol. 795.
 52. Lex Ecclesiae i ius imperiale - chrystianizacja prawa rzymskiego po edykcie mediolańskim (313 rok),w: Lex Tua in corde meo, WT PAT Studia IX, Kraków 2004, s. 585- 598
 53. Katechumenat i chrzest w Kościele starożytnym – na przykładzie Antiochii w IV wieku, w: Ku liturgii nadziei, ks. R. Biel (red.), Tarnów 2005, s. 117 – 128.
 54. Dei consul  - Boży konsul, Teologia Patrystyczna 2(2005), s. 13 – 31.
 55. Eucharystia – ofiara Nowego Przymierza, według Ojców Kościoła, „Currenda” 155 (2005), nr 1, s. 63 – 71.
 56. Pokarm zwany Eucharystią” – w świetle wczesnochrześcijańskich świadectw, „Currenda” 155 (2005), nr 2, s. 241 – 248.
 57. Wczesnochrześcijańska pobożność eucharystyczna, „Currenda”  155(2005), nr 3, s. 331-339.
 58. Relacje patriarchatu antiocheńskiego z papieskim Rzymem, VoxP 24(2004), z. 46 - 47, s. 131-145.
 59. Człowiek szuka Boga – religijność według św. Augustyna,w: Człowiek i jego religijność, Quaestiones ad disputandum 7, A. Żurek (red.), Tarnów 2006, s. 129 – 148.
 60. Znaleźć spokój serca – religijność człowieka w świetle „Wyznań” św. Augustyna, w: Człowiek między losem a wyborem, M. Drożdż (red.), Tarnów: Biblos 2006, s. 323 -332.
 61. Wstęp, w: Augustyn z Hippony, O chrzcie, ŹMT 38, WAM; Kraków 2006, s. 5-23.
 62. „Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica” (J 1,32)- w świetle tradycji patrystycznej, w: Pan moją mocą i pieśnią (PS 118,14), S. Hałas, P. Włodyga (red.), Studia 15, Kraków 2006, 305 – 319.
 63. Co można wyczytać w gwiazdach? – zdaniem Ojców Kościoła, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 25/2 (2006), s. 91-100.
 64. Chrzest a zbawienie człowieka: ważność i konieczność chrztu w świetle polemiki Augustyna z donatystami, VoxP 26(2006), z. 49, s. 755-766.
 65. W poszukiwaniu pokoju serc i Mądrości – św. Augustyn w oczach własnych i współczesnych, w: Święty Augustyn dzisiaj. Colloquium Augustinianum, W. Dawidowski (red.), Kraków 2006, s. 9-21.
 66. Pierwsza Komunia Święta osób dorosłych w praktyce Kościoła pierwszych wieków, w: Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, ks. J. Stala (red.), Kielce: Jedność  2007, s. 73 – 82.
 67. Jan Chryzostom – „biskup jałmużnik”, w: Przebóstwiać to co ludzkie, S. Sojka, J. Stala (red.), Tarnów 2007, s. 567-576.
 68. Dramat obcości, w: Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), red. J. Stala, J. Królikowski, Tarnów: Biblos 2008, s. 269-274.
 69. Codzienna Komunia święta w starożytności chrześcijańskiej – aspekt duszpasterski i teologiczny, VoxP 28 (2008), t. 52/2, s. 1381-1395.
 70. Mysterium fidei – mysterium tremendum. Transcendentny wymiar ofiary eucharystycznej w literaturze wczesnochrześcijańskiej, Sympozja Kazimierskie VI, B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak (red.), TNKUL Lublin 2008, s. 157-166.
 71. Bóg miłosierny i do miłosierdzia wzywający według Jana Chryzostoma, Teologia Patrystyczna 5(2008), s. 13-26.
 72. Przygotowanie katechumenów i obrzęd chrztu w świetle katechez Jana Chryzostoma, w: Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, ks. N. Widok (red.), Opolska Biblioteka Teologiczna 105, Opole 2008, s. 205-215.
 73. „Doctor meus … quem veneror ut patrem” – św. Ambroży w pamięci św. Augustyna, w: Omnia tempus habent, ks. A. Reginek, ks. G. Strzelczyk, ks. A. Żądło (red.), Katowice 2009, s. 66-75.
 74. „Kościół jako nowy Izrael” w świadomości Kościoła starożytnego – naprzykładzie Cezarego  Arles, Studia Antiquitatis Christianae 18 (2009), s. 43-53.
 75. Katecheza przedchrzcielna i mistagogiczna w Hipponie w czasach św. Augustyna, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 62(2009), nr 1, s. 25-36.
 76. Wpływ św. Pawła na nawrócenie Augustyna oraz na jego formacje teologiczną, w: Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?, M. Bednarz, P. Łabuda (red.), Tarnów 2009, s. 173 – 187.
 77. Zaślubiny ziemskie i zaślubiny duchowe w tajemnicy chrztu – według Jana Chryzostoma, VoxP 29(2009), z. 53-54, s. 83-93
 78. Sytuacja prawna laikatu w Kościele pierwszych wieków, w: Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji ks. prof. Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, P. Majer, A. Wójcik (red.), Kraków 2010, s. 361-370.
 79. Diacono defectu presbiteri. Il carattere del servizio del diacono nel V-VI secolo alla luce dei concili della Chiesa latina, w: Diakonia, diaconiae, diaconato. Semantica e storia nei padri della Chiesa, Studia Ephemeridis Augustinianum 117, Roma 2010,  p. 341-350.
 80. Pamięć zapisana w zwyczaju, w: Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku,Sympozja Kazimierskie Poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa VII, B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak (red.), Lublin 2010, s. 49-57.
 81. „Nawróceni chrześcijanie” – duchowość galijskich arystokratów IV-V wieku, VoxP 30(2010), z. 55, s. 809-820.
 82. Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie w latach 2004-2010, „Currenda” 161 (2011), nr 2, s. 304-310.
 83. Katechumenat – próba wiary czy charakteru?, w: Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, F. Drączkowski, J. Pałucki, (red.), Lublin 2011, s. 193-205.
 84. Sacramentum crucis – w duszpasterstwie i teologii ponicejskich Ojców Kościoła, w: Krzyż Twój wielbimy, Scripturae Lumen 3, ks. A. Paciorek, ks. A. Tronina, ks. P. Łabuda (red.), Tarnów 2011, s. 393-410.
 85. Starość – sędziwość – dojrzałość. „Senex” i „senctus” w literaturze galijskiej V – VI wieku, VoxP 31(2011), t. 56, 393 – 400.
 86. „Jeden chrzest w jednym i świętym Kościele” – w poszukiwaniu istoty donatyzmu, w: Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym, F. Drączkowski i inni (red.), Lublin: Polihymnia 2012, 123 – 132.
 87. Studia o charakterze teologicznym i religijnym w diecezji tarnowskiej od początków jej dziejów. Instytucje, w: Dzieje diecezji tarnowskiej, t. 2. Instytucje i wydarzenia, A. Gąsior, J. Królikowski (red.), Tarnów 2012, s. 209 -226.
 88. Katecheza eucharystyczna św. Augustyna, VoxP 32(2012) t. 57, 853 – 862.
 89. Specyfika Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, w: Memoriae Ecclesiae custos, A. Żurek, J. Jurkiewicz (red.), Dzieje Diecezji Tarnowskiej 3, Tarnów 2013, 309 – 317.
 90. „Wierzę w Boga Stworzyciela” – geneza i sens formuły, TST 22/1 (2013), 73 – 84.
 91. Dobra doczesne a nadzieja życia wiecznego z perspektywy Ojców Kościoła , VoxP 33 (2013) t.60, 535 – 545
 92. Dziedzictwo porozumienia mediolańskiego z 313 roku, Currenda 164 (2014) nr 1, 79 – 85.
 93. Chrystianizacja prawa po „Edykcie Mediolańskim”, VoxP 34(2014), t. 61, 73 – 88.
 94. Disciplina arcani w nauczaniu i praktyce duszpasterskiej św. Ambrożego, w: Disciplina arcani w chrześcijaństwie, W. Gajewski, B. Górka (red.), Kraków 2015, 125 – 141. 

 Artykuły popularno - naukowe:

 1. Studia patrystyczne w Rzymie, „Collegium Polonorum” 8 (1985/86), s. 187-189.
 2. Z czego żyje Kościół w Europie?, „Currenda” 144(1994), nr 2, s. 283 - 286.
 3. Z czego żyje ksiądz w Europie?, „Currenda” 144(1994), nr 3, s.457 - 460.
 4. Śp. ks. Bronisław Grzesik, „Currenda” 146(1996), nr 1, s. 47- 48.
 5. Ks. W. Mendrala - w 25 rocznicę śmierci, „Currenda” 145 (1995), nr 3, s. 359 - 365.
 6. Czasopisma parafialne - zjawisko kulturowe i problem biblioteczny, w: Problematyka czasopism a funkcje biblioteki akademickiej w procesie naukowo-dydaktycznym, W. Bober (red.), Rzeszów 1999, s. 225-228.
 7. Ks. Wojciech Kania (1911-2000), VoxP 20(2000), z. 38-39, 777-779.
 8. Śp. ks. prof. Wojciech Kania, Currenda 152(2002), nr 1, 83-91.
 9. Ks. prof. dr hab. Jan Dudziak, TST XX1/1-2 (2002), s. 5 – 9.
 10. Laudacja na cześć ks. dr hab. M. Bednarza z okazji wręczenia pamiątkowego tomu TST, TST 24/1 (2005), 145.
 11. Wstęp, w: Człowiek i jego religijność, Quaestiones ad disputandum 7, Tarnów 2006, 7-11.
 12. Geneza i historia powstania Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, TST 26/1(2007), s. 156-159.
 13. Słowo Dziekana WTST na św. Szczepana 2008, TST 28/2 (2009), s. 113-115.
 14. Wstęp, w: Biskupi Tarnowscy okresu komunistycznego: ks. bp Jan Piotr Stepa i ks. abp Jerzy Karol Ablewicz, A. Żurek (red.), Quaestiones ad disputandum 10, Tarnów 2010, 5-12.
 15. Wstęp, w: Odpowiedzialność za życie i stworzony świat, A. Żurek (red.), Quaestiones ad disputandum 11, Tarnów 2011, s. 7 – 8.
 16.  Apologia to nie tylko odpieranie zarzutów, „Poślij mnie” 20 (2012), nr 4(96), 8 – 10.
 17.  Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, w: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (2004 – 2-14), M. Kluz, T. Maziarka, L. Rojowski, A. Żurek (red.), Tarnów 2014, 11 - 24.

Kazania i rozważania: 

 1. Pojednanie i pokuta, w: Moc i piękno wiary, Tarnów 1995, s. 94-100.
 2. Śmierć i życie wieczne w wypowiedziach Ojców Kościoła, w: Kazania pogrzebowe, Tarnów 1995.
 3. Dar mądrości, w: Rozważania na nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego, Tarnów 1998, s. 5-6.
 4. Miłość jako dar z siebie w kontekście płciowości, w: W trosce o rodzinę, Tarnów 1966, s. 77 - 81 (pomoce dla duszpasterzy rodzin).  
 5. Święty Stanisław ze Szczepanowa, w: W liturgii z Maryją wielbimy Boga w Trójcy Świętej. Rozważania majowe, Tarnów 2000, s. 42-43.
 6. Z Chrystusem, za przykładem Maryi, w nowe tysiąclecie. Rozważania majowe, Tarnów 2001.
 7. Stać się – w Nim i przez Niego – dzieckiem Bożym (NMI 23-24), w: Wypłyń na głębię. Wprowadzenie do praktyki chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II Nuovo millenio ineunte, red. J. Królikowski, J. Stala, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2001, s. 74-83.
 8. Święci wołają o świętość, w: Z gwiazdą ewangelizacji w trzecie tysiąclecie. Materiały homiletyczne na rok lit. 2000/2001, cz. 4, Tarnów 2001, s. 69-75.
 9. Hołd Janowi z Kęt, w: Vita Academica 5-6(35-36), 2006, s. 24
 10. Nasza Droga Krzyżowa, w: Droga krzyżowa, Pleśna 2011, s. 5-9.

 Tłumaczenia:

 1. List Apostolski Duodecimum saeculi, (tł. i oprac.), VoxP 10(1990), z.19, 559 - 569.
 2. Encyklika patriarchy konstantynopolitańskiego Dymitriosa I z okazji 1200 rocznicy Soboru Nicejskiego II, (tłum.), VoxP 10(1990), z. 19, s. 570-582.
 3. J. Pomeriusz, O życiu kontemplacyjnym, Tyniec 1998.
 4. J. Długosz, Święta Matka Kinga. Żywot świętej Kingi według Jana Długosza, wybór i tłumaczenie, Tarnów: Biblos 1999.
 5. Cezary z Arles, Homilie do Księgi Rodzaju. Objaśnienie Apokalipsy św. Jana, wstęp, tłumaczenie i opracowanie ks. A. Żurek, BOK 17, Kraków 2002.
 6. Św. Cezary z Arles. Wstęp, opracowanie i wybór tekstów ks. A. Żurek, OŻ 17, Kraków: WAM 2002.
 7. List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 1700 rocznicy chrztu narodu armeńskiego (tłum.), VoxP 21(2001), z. 40-41, s. 7 – 15.
 8. Pozdrowienie Nersesa Berosa XIX ... podczas Boskiej Liturgii w rycie armeńskim z okazji 1700 rocznicy chrztu narodu armeńskiego w Bazylice Św. Piotra w Rzymie 18.II.2001 roku, (tłum.), VoxP 21(2001), z. 40-41, s. 25-28.
 9. Augustyn z Hippony, O chrzcie. Tłumaczenie, wstęp i opracowanie A. Żurek, ŹMT 38, Kraków: WAM: 2006.
 10. Zenon z Werony, Traktat do nowo ochrzczonych o dwunastu znakach (zodiaku), TST 25/2 (2006), s. 100-101.
źródło: http://www.wt.diecezja.tarnow.pl/
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2018 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com