Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Tendencja rozwoju społeczno-gospodarczego gmin powiatu brzeskiego w latach 2010-2017.  (bap)  2017-11-03

Tendencja rozwoju społeczno-gospodarczego gmin powiatu brzeskiego
w latach 2010-2017.

Trzy dni temu zamieściłem krótką informację na temat Rankingu Gmin Małopolski 2017 zorganizowanego po raz kolejny przez  Federację Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. (patrz poniżej).

Ograniczyłem się wtedy (względy czasowe) do krótkiego omówienia  wskaźników osiągniętych przez gminę Brzesko. Ponieważ szczegółowe wyniki są dostępne w internecie i każdy zainteresowany może się z nimi zapoznać i przeanalizować, dzisiaj zamieszczam uzupełnienie do wcześniejszej informacji, w postaci wykresów przedstawiających pozycje,  które w tym rankingu na przestrzeni ostatnich siedmiu lat zajęły wszystkie gminy powiatu brzeskiego.

Dodatkowo, wykorzystując dane podane w zestawieniach zrobionych przez organizatorów rankingu, sporządziłem wykres ilustrujący tendencję rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w latach 2010-2017.

Interpretacje wykresów i wnioski, jakie można na ich podstawie sformułować, pozostawiam urzędnikom i radnym poszczególnych gmin oraz oczywiście wyborcom w poszczególnych gminach.


Wykresy pokazujące miejsca, jakie zajęła dana gmina w rankingach organizowanych przez FRDL w latach 2010-2017.

Zbigniew Stós

Gmina Brzesko w drugiej setce rankingu Gmin Małopolski 2017.

Federacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłosiła 26 październi­ka wyni­ki Rankingu Gmin Małopol­s­ki 2017. Trzej główni zwycięzcy tegorocznej edy­cji to: Wiel­ka Wieś, Niepołomice i Zakopane.

Rank­ing prowadzony jest od 2010 roku we współpra­cy z Urzę­dem Statysty­cznym w Krakowie. Celem przed­sięwz­ię­cia jest wyłonie­nie i pro­mowanie gmin wyróż­ni­a­ją­cych się pod wzglę­dem roz­wo­ju społeczno-gospo­dar­czego. Organizatorzy rankingu mają nadzieję, że "przeprowadzane anal­izy statysty­czne staną się pod­stawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strate­giczny­mi kierunk­a­mi roz­wo­ju regionu."

W ramach Rankingu oce­nie pod­dawane są wszys­tkie gminy Wojew­ództ­wa Małopol­skiego z wyłącze­niem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestaw­ie­nie wyników odpowia­da Urząd Statysty­czny.

Lista wskaźników, służą­cych do obliczenia syn­te­ty­cznego wskaźni­ka rankingowego, obe­j­mu­je w tej edy­cji:

 1. Śred­nioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkań­ca (od 2014 r.);
 2. Śred­nioroczne wydat­ki majątkowe inwest­y­cyjne budżetów gmin na 1 mieszkań­ca (od 2014 r.);
 3. Śred­nioroczny wskaźnik zadłuże­nia budżetów gmin (od 2014 r.);
 4. Wydat­ki bieżące budżetów gmin na admin­is­trację pub­liczną na 1 mieszkań­ca;
 5. Śred­nioroczne środ­ki z Unii Europe­jskiej i innych źródeł niepodle­ga­jące zwro­towi na finan­sowanie pro­gramów i pro­jek­tów uni­jnych stanow­iące dochód budżetów gmin na 1 mieszkań­ca (od 2014 r.);
 6. Licz­ba pod­miotów gospo­dar­czych zare­je­strowanych w REGON na 1000 lud­noś­ci;
 7. Wyni­ki egza­minu gim­naz­jal­nego – śred­ni wynik w pro­cen­tach;
 8. Odsetek dzieci obję­tych wychowaniem przed­szkol­nym w wieku 3–6 lat;
 9. Sal­do migracji na 1000 lud­noś­ci;
 10. Wydat­ki na kul­turę i ochronę dziedz­ict­wa nar­o­dowego (z wyłącze­niem wydatków majątkowych inwest­y­cyjnych) na 1mieszkań­ca;
 11. Udzi­ał środ­ków przekazanych orga­ni­za­cjom pozarzą­dowym i innym pod­miotom prowadzą­cym dzi­ałal­ność pożytku pub­licznego w wydatkach ogółem gminy.
Wyniki rankingu pobrać można tutaj »

Analizę zamieszczonych zestawień pozostawiam urzędnikom i radnym. Gmina Brzesko na 181 sklasyfikowanych gmin znalazła się na 110 miejscu.

Szczególnie dramatycznie nisko wypada Brzesko pod względem budżetowych wydatków na inwestycje i wydatków środków z UE. Praktycznie każda gmina jest lepsza od gminy Brzesko a w przeliczeniu na jednego mieszkańca inne gminy biją "nas" kilkadziesiąt razy.

Jedno co może zdziwić, to mimo przerośniętej administracji w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina ma jedne z najniższych wydatków na administrację. (efekt scali?)

Biorąc pod uwagę rankingi FRDL z lat poprzednich, trudno mówić pozytywnie o rozwoju społeczno-gospodarczym gminy Brzesko w ciągu ostatnich siedmiu lat.

     Rok    Miejsce
2011      40
2012      64
2013      78
2014      71
2015    113
2016    105
2017    110

(bap)
31 pażdziernik 2017r.
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2018 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com