Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
Plan rozwoju Miasta Brzeska na lata 2004-2013 + protokół z obrad  nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytych w dniu 11 czerwca 2004 r. (na podstawie raportu zamieszczonego na Oficjalnej Stronie Urzędu Miasta www.brzesko.pl)

 

I.

OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

 

Plan Rozwoju Lokalnego określa obszar realizacji na lata 2004 – 2006, a także wskazuje planowane działania w latach 2007 – 2013 (kolejny okres programowania Unii Europejskiej).

Dokument został przygotowany na podstawie Koncepcji Strategii Społeczno – Gospodarczego Rozwoju Gminy Brzesko, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego poszczególnych obszarów Gminy Brzesko, Planu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Brzesko do roku 2010, Raportu o Stanie Gospodarki Lokalnej i Rynku Pracy w Powiecie Brzeskim, Strategii Polityki Parorodzinnej i Społecznej dla Gminy Brzesko, gminnego Raportu o Stanie Rodziny, danych statystyki regionalnej i WUS w Tarnowie, publikacji Urzędu Miejskiego, ekspertyz przeprowadzonych na zlecenie UM w BRZESKU, Strategii Województwa Małopolskiego.

 

OPIS METODY OPRACOWANIA DOKUMENTU

 

Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Brzesko prowadzone były równolegle z pracami nad lokalną strategią rozwoju i rozpoczęły się w kwietniu 2004 roku. Praca nad Planem została podzielona między pracowników Urzędu Miejskiego będących członkami Grupy Doradczej ds. Projektów.

Przyjęty harmonogram obejmuje cztery zasadnicze etapy prac nad dokumentem.

 

Etap I – diagnoza stanu.

Diagnoza obejmuje przegląd najważniejszych elementów struktury społeczno-gospodarczej gminy. Szczególny nacisk położono na omówienie następujących zagadnień:

·         sytuacji demograficznej,

·         stanu infrastruktury technicznej, w szczególności spraw zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami, infrastruktury drogowej,

·         stanu infrastruktury społecznej, w szczególności bazy materialnej oświaty i wychowania, zagadnień pomocy społecznej, służby zdrowia, kultury oraz sportu i rekreacji,

·         sytuacji gospodarczej, w tym w sferze rolnictwa oraz działalności pozarolniczej,

·         problematyki przestrzennej i mieszkaniowej,

·         gospodarki finansowej gminy oraz inwestycji publicznych.

Przy opracowywaniu diagnozy stanu dokonano również przeglądu dokumentów gminy związanych ze sferą przestrzenną.

Znaczna część szczegółowych informacji oraz zestawień danych została przygotowana przez Urząd Gminy Brzesko.

Poza danymi pozyskanymi w gminie korzystano również z szeregu opracowań i publikacji statystycznych, w tym roczników województwa oraz wydawnictw ze spisu rolnego oraz spisu powszechnego z roku 2002.

 

Etap II – dyskusja na temat głównych problemów gminy oraz sposobów ich rozwiązania.

W ramach etapu II zwrócono się do najważniejszych środowisk społecznych oraz gospodarczych z terenu gminy z prośbą o wyrażenie opinii na temat najważniejszych lokalnych problemów rozwojowych. Ponadto poproszono te środowiska o zgłaszanie propozycji sposobów rozwiązania przedmiotowych problemów. Grupa Doradcza sporządziła listę priorytetów na podstawie uwag i propozycji zgłoszonych przez poszczególne grupy środowiskowe.

 

Etap III – zarys strategii – konsultacje roboczej wersji dokumentu

Zespół opracowujący strategię oraz plan rozwoju lokalnego gminy Brzesko przygotował zarys dokumentu strategii obejmujący diagnozę stanu, obszary strategiczne, cele strategiczne, cele operacyjne, działania oraz zadania priorytetowe.

Materiał ten był przedmiotem dyskusji w trakcie roboczego spotkania z Burmistrzem, zastępcami Burmistrza, Skarbnikiem Gminy, Sekretarzem Gminy oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej.

 

Etap IV – opiniowanie dokumentu oraz uchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego przez Radę gminy Brzesko.

Projekt dokumentu pn. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brzesko” był przedmiotem opiniowania przez Radę Gminy Brzesko 11 czerwca 2004 roku. Protokół z nadzwyczajnej sesji, można przeczytać tutaj ->>


Powódź w Powiecie brzeskim w 1934 roku
(Marek Sukiennik, Zbigniew Stós)

Poniżej, przedstawiamy czytelnikom unikatowy raport, który według naszej wiedzy nie był dotąd wzmiankowany w żadnej publikacji związanej z ziemia brzeską. Mowa tu o "Rocznym Sprawozdaniu z działalności Powiatowego Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi w Brzesku" wydanym w roku 1936. Co szczególnie uderza najbardziej

w sprawozdaniu z tak tragicznego wydarzenia, to wielka pokora dla sił natury i nieobwinianie nikogo za zaistniałą sytuację. Wiadomo iż dziś inne są czasy, wiele rzeczy można przewidzieć i im zapobiegać bądź w porę ostrzegać ale jak pokazują przykłady z krajów wysokorozwiniętych i bogatych, na nic się niekiedy zdaje cała technika, bo tak naprawdę to maluczcy jesteśmy gdy natura uruchamia swoje żywioły.  -->>cd...  ( )
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ROLNICTWO
BEZPIECZEŃSTWO
OŚWIATA
cd.. 
OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIEĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
PLAN FINANSOWY GŁÓWNYCH ZADAŃ NA LATA 2004-2006
SYSTEM WDRAŻANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA ORAZ OCENY PLANU
cd... 
ZASOBY MIESZKANIOWE
DEMOGRAFIA
RYNEK PRACY
cd... 
GŁÓWNE ZADANIA NA LATA 2004 – 2006 POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA OBSZARZE OBJĘTYM INTERWENCJĄ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.
SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PLANU ROZWOJU LOKALNEGO DO ROKU 2006.
ANALIZA SWOT GMINY BRZESKO
IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH
--Infrastruktura drogowa
--Infrastruktura ochrony środowiska
--Rynek pracy
-- Turystyka
ZADANIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI NA OBSZARZE GMINY W PERSPEKTYWIE ŚREDNIOOKRESOWEJ
LISTA ZADAŃ OBJĘTYCH INTERWENCJĄ PLANU, PROJEKTY KOMPLEMENTARNE, ZADANIA PRZEWIDYWANE DO OBJĘCIA PLANEM.
--DROGI
--GAZYFIKACJA
--ZAOPATRZENIE W WODĘ
--KANALIZACJA SIECIOWA
--TELEFONIZACJA
--GOSPODARKA ODPADAMI
POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
TURYSTYKA
-- Brzesko
-- Sołectwa
-- Ośrodki rekreacji i sportu
-- Miejsca noclegowe w Gminie Brzesko
OCHRONA ŚRODOWISKA
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com