Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Nowa ustawa wymusza koniecznośc zmian w statucie gminy  (Zb. Stós)  2018-05-21

Nowa ustawa wymusza konieczność zmian w statucie gminy

Jednym ze skutków ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU poz. 130), która weszła w życie 31 stycznia br., jest konieczność podjęcia przez rady gmin, miast i powiatów uchwał uwzględniających zmiany wprowadzone w ustroju jednostek samorządu terytorialnego.

Powoduje to konieczność dokonania odpowiednich zmian w statucie gminy lub uchwaleniu nowego statutu, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Oto kilka najciekawszych, moim zdaniem, zmian jakie wprowadza ta ustawa. Pełny zapis zmian dostępny tutaj »

O głosowaniu imiennym

Czytelnicy pamiętają, że przez lata radni miejscy nie chcieli takiego głosowania. Pisałem o tym wiele razy, czytaj ». Na ostatniej sesji sekretarz gminy Stanisław Sułek poinformował radnych, że gmina zakupiła system eSesja (kompleksowy system do zarządzania pracami Rady Gminy, Miasta i Powiatu) i zapowiedział szkolenie radnych.
 • Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
 • W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony powyżej nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
 • Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.
O transmisji sesji i umieszczeniu nagrań w Internecie - czyli każdy będzie mógł oglądnąć relację z sesji, nie tylko w czasie rzeczywistym.
 • Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Powołanie komisji skarg, wniosków i petycji
 • Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
 • W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.
 • Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.
O powołaniu klubu radnych  i uprawnieniach  radnych
 • Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.
 • Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.
 • W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady gminy.
 • Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Nowe uprawnienia dla Przewodniczącego rady gminy (podobny przepis dotyczy radnych powiatowych)
 • Przewodniczący rady gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych.
 • W tym przypadku przewodniczący rady gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.
Nowe uprawnienia dla radnych miejskich i gminnych (podobny przepis dotyczy radnych powiatowych)
 • W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
Nie - nepotyzmowi w spółkach gminnych
 • Wójtowie, radni, małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, radnych, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, sekretarzami gminy, skarbnikami gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, osobami zarządzającymi i członkami organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.
 • Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.
O inicjatywie obywatelskiej
 • Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
 • Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
1) w gminie do 5 000 mieszkańców – co najmniej 100 osób;
2) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób;
3) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób. (taka sama liczba określona jest w przypadku powiatów do 100 000 mieszkańców)
 • Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
 • Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.
 • Rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
Opracował:
Zbigniew Stós


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com