Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Jak sobie radzą pisma samorządowe w powiecie w dobie Internetu?  (Zbigniew Stós)  2019-02-01

Jak sobie radzą pisma samorządowe w powiecie w dobie Internetu?

Wydania papierowe regionalnych gazet codziennych, tygodników i wszelkiego rodzaju magazynów zaczynają powoli być zastępowane przez wydania elektroniczne.

Podobne zjawisko można zauważyć, obserwując ewolucję pism samorządowych. Powstanie gminnych, a także komercyjnych lokalnych stron internetowych, nie wspominając mediów społecznościowych, takich jak Facebook,  spowodowało, że informacje lokalne rozchodzą się znacznie szybciej i docierają do znacznie większej liczby mieszkańców, niż to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Pisma samorządowe dalej funkcjonują, ale nie są już tak atrakcyjne dla dużej części czytelników, jako że w dużej mierze zawierają treści i informacje, które wcześniej zamieszczone były w Internecie.

Oczywiście dalej jeszcze istnieje duża grupa mieszkańców, która nie ma dostępu na co dzień do Internetu. Nie można więc o nich zapominać i odcinać od informacji dotyczących wydarzeń z życia gminy czy działalności lokalnych władz.
Jak sobie radzą w tej informatycznej rewolucji pisma samorządowe w powiecie brzeskim?

Gmina Borzęcin - wydawany w gminie Kurier Borzęcki drukowany jest w nakładzie od 2350 do 2500 egzemplarzy. Dystrybucja odbywa się przez lokalnych kurierów do wszystkich punktów adresowych na terenie gminy Borzęcin. Rozsyłana jest też do grona stałych czytelników, a także do redakcji prasowych w regionie. W ciągu roku wydawanych jest od 2 do 4 numerów gazety liczącej od 72 do 96 stron.  Za przygotowanie tekstów Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie nie płaci honorariów. W GOK Borzęcin nie ma także żadnych etatów czy dodatków do pensji związanych z  gazetą, która wydawana jest w ramach statutowych zadań GOK. Materiały nadsyłane są do redakcji przez różne osoby i instytucje, w tym z urzędu gminy, jednostek i instytucji podległych (szkół, przedszkoli, GOPS, GOK, biblioteki). Część materiałów dotyczących bieżących wydarzeń lub tych historycznych przesyłają osoby indywidualne. Wszystkie egzemplarze Kuriera Borzęckiego rozprowadzane są bezpłatnie. Kurier Borzęcki można także przeczytać w wersji elektronicznej na stronie Gminnego Ośrodka Kultury.

Gmina Brzesko - Brzeski Magazyn Informacyjny drukowany jest w nakładzie 500 egzemplarzy. W ciągu roku wydawanych jest 11 numerów magazynu, liczących od 32 do 38 stron. W ciągu dwóch ostatnich lat ponad 70 % kosztów wydawania gazety stanowiła pensja jednej osoby na etacie i wynagrodzenia autorskie płacone w formie umowy o dzieło. Wśród tekstów, jakie można przeczytać w BIM-ie znajdują się informacje nadsyłane do redakcji przez różne osoby oraz instytucje i jednostki podległe gminie, a także artykuły, które wcześniej ukazały się na portalu brzesko.ws. Magazyn jest płatny. Archiwalne numery BIM-u, od maja 2003 roku do chwili obecnej, przeczytać można na stronie internetowej MOK. Warto w tym miejscu wspomnieć, że na portalu brzesko.ws również przeczytać można archiwalne wydania BIM-u, w tym także numery, które ukazały się w latach 1992-2003. Archiwum to mogło powstać dzięki wspólnemu wysiłkowi czytelników portalu brzesko.ws, którzy pomogli odszukać i zeskanować numery, jakie ukazały się w pierwszych dwunastu latach jego drukowania.

Gmina Czchów - Czas Czchowa ma w ostatnich latach 9 wydań rocznie, każde z nich w nakładzie 600-650 egzemplarzy. Ilość stron w numerze nie jest stała i waha się od 40-60 stron. Z przesłanego zestawienia kosztów wydawania magazynu w roku ubiegłym wynika, że autorzy zamieszczanych informacji nie otrzymują wynagrodzenia. Pensję otrzymuje zatrudniona w redakcji jedna osoba na 1/2 etatu. Jej wynagrodzenie stanowi ok. 40% kosztów wydawania magazynu. Na uwagę zasługuje fakt, że w czasopiśmie tym zamieszczone jest dużo reklam biznesów lokalnych. Dochód z reklam stanowi ok. 75%  przychodów. Pozostałe 25% przychodu pochodzi ze sprzedaży magazynu. Elektroniczne wydania Czasu Czchowa przeczytać można na stronie internetowej czasopisma.

Gmina Dębno - czasopismo Życie Gminy Dębno wydawane było do końca 2014 roku. Był to dwumiesięcznik. Archiwalne numery tego czasopisma można wciąż przeczytać na stronie internetowej gminy.

Obecnie wydawany jest nieodpłatny Informator Gminy Dębno  (dwa-trzy razy w roku). W 2018 roku nakład każdego z trzech numerów wynosił 4500 egzemplarzy. Numery Informatora, w porównaniu z pismami samorządowymi z innych gmin, nie są obszerne i zawierają zaledwie 8-12 stron. Gazeta nie posiada archiwum w wersji elektronicznej.

Gmina Gnojnik - dwudziestostronicowy dwumiesięcznik Wieści Gminne wydawany jest w nakładzie 400 egzemplarzy i redagowany jest przez pracowników Centrum Kultury w ramach ich obowiązków służbowych. Archiwum czasopisma znajduje się na stronie Centrum Kultury w Gnojniku. Magazyn jest płatny. Razem z czasopismem Echo z nad Beli, wydawanym przez gminę Iwkowa, wyróżnia się niską dopłatą z budżetu gminy.

Gmina Iwkowa - Echo znad Beli wydawane przez GOK w Iwkowej jest kwartalnikiem o nakładzie 500 egzemplarzy, liczących od 38-52stron. Pracownicy  GOK wykonują prace związane z redagowaniem czasopisma w ramach swoich obowiązków etatowych (jako jedno z wielu działań). Jedyne niewielkie wynagrodzenie, na umowę o dzieło, pobierała korektorka czasopisma. Artykuły nadsyłają szkoły, jednostki z terenu gminy i osoby prywatne. Wszyscy przysyłający artykuły robią to społecznie. GOK nie ponosi kosztów związanych z delegacjami przy kolportażu, gdyż dystrybucją magazynu na terenie gminy Iwkowa zajmuje się jedna osoba, która rozwozi czasopismo w ramach miesięcznego ryczałtu na używanie własnego samochodu jako służbowego. Trudno w to uwierzyć, ale w roku 2018 wpływy ze sprzedaży czasopisma i reklam w nim zamieszczonych prawie całkowicie pokrywały wydatki jego druku. W skali roku czasopismo kosztowało podatników niecałe 734 zł, czyli ponad 80 razy mniej niż wynosiło dofinansowanie z budżetu brzeskiego BIM-u. Archiwum czasopisma w Internecie istnieje, ale na dzień dzisiejszy nie działa.

Gmina Szczurowa - magazyn W Zakolu Raby i Wisły wydawany jest w Szczurowej już 25 lat. Na początku tego roku dotarła do mnie informacja, że Zbigniew Moskal, nowy wójt gminy Szczurowa zdecydował, że pismo przestanie się ukazywać. Na moje zapytanie w tej sprawie pan wójt zaprzeczył tym doniesieniom, ale faktem jest, że czwarty numer kwartalnika nie ukazał się w minionym roku. Być może, w ramach "dobrej zmiany" i zmniejszenia dopłat do czasopisma z budżetu,  szykują się jakieś zmiany organizacyjne. W minionym roku ukazało się więc tylko 3 numery czasopisma w nakładzie 1000+1000+1400 egzemplarzy. Każdy z numerów miał 44 strony, z tym że w ostatnim numerze był dodatkowo ośmiostronicowy dodatek. Wydania archiwalne przeczytać można na stronie Gminnego Ośrodka Kultury Czytelnictwa i Sportu.

W poniższej tabeli zestawiłem informacje, jakie uzyskałem od wydawców poszczególnych czasopism. Wyciąganie wniosków pozostawiam czytelnikom i zainteresowanym pracownikom samorządowym.

Muszę w tym miejscu zaznaczyć, że wszystkie osoby, do których zwróciłem się o udzielenie informacji, bardzo profesjonalnie i życzliwie odniosły się do mojej prośby. Dziękuję.

Koszty wydawania pism samorządowych w gminach powiatu brzeskiego w 2018r.
Gazeta
Kurier Borzęcki
BIM
Czas Czchowa
Inf. Gminy Dębno
Wieści Gminne
Echo z nad Beli
W Zakolu
Raby i Wisły

Wydawca
GOK Borzęcin
MOK w Brzesku
MBP w Czchowie DCK w Jastwi
CK w Gnojniku
GOK w Iwkowej
GCKCiS Szczurowa
Redaktor naczelny
Piotr Kania
Małgorzata Cuber
Joanna Dębiec
Włodzimierz Gurgul
Ewa Świerczek
Wojciech Hila
Marek Antosz
Nakład
3 numery
 x (śr. 2400 egz.)
 =  7200 egz.
(śr. 100 str./nr)
11 numerów
 x 500 egz.
 = 5500 egz.
 (śr.37.3 str./nr)
9 numerów
x (śr. 622 egz.)
= 5600 egz.
(śr. 46.4 str./nr)

3 numery
 x 4500 egz.
= 13,500 egz.
(śr. 9.4 str/nr)
6 numerów
  x 400 egz.
 = 2400 egz.
(20 str./nr)
4 numery
 x  500 egz.
= 2000 egz.
(śr. 46 str./nr)
 3 numery
 x (śr.1333 egz.)
= 3400 egz.
(śr. 46.7str./nr)
Nakład na 1000 dorosłych mieszkańców gminy (*)
353
17
81
385
65
101
146
Sprzedaż 0
63%
67.5%
0
58.5%
84%
52%
Wydano bezpłatnie: szkoły, sponsorzy, reklamodawcy,
świetlice wiejskie, biblioteki
99.7%
 23%
20.9%
100%
30.5%
12%
30%
Pozostało w archiwum, w tym, tzw. zwroty.
0.3%
 
14%
11.6%
0
11%4%
18%
Przychody (zł), w tym
4,414.61
27,000.00
43,635.00
0
4,065.00 10,393.00
6,578.50
ze sprzedaży
0
(2017)
10,453.53
(**)
11,635.00
0
3,515.00 5,043.00
5,128.50
z reklam
4,414.61
(2017)
15,348.06
(**)
32,000.00 0
550.00
5,350.00
1,450.00
Wydatki (zł) w tym
49,806.46
87,376.01
60,134.00
16,200.00
5,972.40
11,146.75
39,348.92
- wynagrodzenie
0
35,117.01
 (1 etat)
22,176.00
(1/2 etatu)
0
0
0
0
- umowa o dzieło, zlecenie 3,376.84
19.577.00
0
(***) 0
1,548.00
27,000.00
 - druk
41,518.98
21,900.00
23,465.000
(***) 5,972.40 10,894.75
12,117.00
 - prowizje
0
1,140.00
600.00
(***) 0
0
163.50
 - delegacje (kolportaż)
4,910.63
992.00
2,124.00
(***) 0
0
0
 - materiały
0
2,200.00
7,469.00
(***) 0
0
0
 - nagrody (karnety, książki)
0
550.00
0
(***) 0
0
0
- ZUS i pochodne wynagrodzeń
0
6,900.00
4,300.00
(***) 0
252.00
68.42
Przychody-Wydatki (zł) (dopłata z budżetu)
-45,391.90
- 61,376.01
-16,499.00
-16,200.00
-1,907.40
-753.75
-32,770.40
Dopłata w zł/1 egz.
6.30
11.16
2.95
1.2
0.80
0.38
9.64

(*) - liczbę dorosłych mieszkańców przyjąłem na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej z 2018r.
(**) - podano tylko całkowite przychody w roku 2018 bez rozbicia na przychody ze sprzedaży i reklam. Dlatego pokazałem, jak te przychody rozkładały się w roku 2017.
(***) - podano tylko całkowite wydatki (w tym 2 umowy o dzieło) bez rozbicia na poszczególne pozycje.


Zbigniew Stós


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com