Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

W zwycięskim pochodzie naprzód Doroczny Zjazd PPR w Brzesku.  (Echo Krakowa)  1947-04-04

W zwycięskim pochodzie naprzód
Doroczny Zjazd PPR w Brzesku.

W niedzielę 30 marca przeżyło miasto i powiat Brzesko piękny, pamiętny dzień. Liczne transparenty i napisy na ulicach miasta zapowiadały doroczny zjazd delegatów PPR, Partii Narodu Polskiego. Prócz delegatów przybyli ze wszystkich stron powiatu także czynniejsi, interesujący się sprawami publicznymi członkowie.

Przed miastem sformował się długi półkilometrowy pochód, który poprzedzała orkiestra robotnicza z Okocimia.
Obecność w pochodzie robotniczo-chłopskim Milicji i ORMO, przedstawicieli inteligencji, barwnych szeregów młodzieży ZWM i kobiet świadczyła, że pod czerwonymi sztandarami postępu skupia się w brzeskim powiecie wszystko, co żyje, co żywe i twórcze.

Zapełniwszy rynek czerwienią sztandarów, skierował się pochód pod tamtejszy cmentarz. Przy dźwiękach robotniczego i narodowego hymnu złożyła reprezentacja Komitetu Powiatowego PPR i ZWM  dwa wieńce na grobach zamordowanych przez Niemców i „ rodzimą reakcję ” bojowników o demokrację i niepodległość.
Pochód rozwiązał się pod budynkiem „Sokoła”, gdzie odbyło się następnie szersze zgromadzenie wspólne delegatów i przybyłych członków wraz z delegacjami ZWM i Ligi Kobiet.

Zjazd otworzył I sekretarz Komitetu Powiatowego Franciszek Hojny, witając przybyłych i proponując na przewodniczącego dyrektora zakładów okocimskich Z Pacewicza. Zjazd powitali przedstawiciele Związków Zawodowych, PPS Starostwa, Ligi Kobiet i „Społem”. Dłuższy referat polityczny o sytuacji Polski w obecnym czasie, o bojowej, niepodległościowej przeszłości PPR., o jej ofiarnej pracy i wielkich zadaniach w obecnej dobie wygłosił delegat Komitetu Wojewódzkiego Partii J. Łabuz, poseł na sejm z tego okręgu, jeden z pierwszych organizatorów PPR i Gwardii Ludowej w środkowej Małopolsce w czasie okupacji.

Zgromadzeni niezmiernie żywo reagowali, solidaryzując się w pełni ze stanowiskiem i linią polityczną Partii i całego Obozu demokratycznego. Po obiadowej przerwie Zjazd już w ściślejszym gronie 107 delegatów kontynuował swe obrady w sali Powiatowej Rady Narodowej. Wyczerpujące sprawozdanie z rocznej działalności Partii złożył energiczny organizator Zjazdu I sekretarz Komitetu Powiatowego Fr. Hojny. O ile organizacja przed rokiem obejmowała do 300 zarejestrowanych członków, kół partyjnych około 16, z których zaledwie 9 było czynnych, a komitetów gminnych wcale nie było – to stan organizacyjny z końcem marca br. wynosi prawie 800 członków, w 40 przeszło czynnych kołach 9 w tym kół w zakładach i urzędach13), w 4 komitetach. Znamiennym rysem organizacji brzeskiej jest fakt, że składa się ona z olbrzymiej większości bo 75 proc. z małorolnych chłopów, co zadaje kłam agitacji PSL-owskiej o „miejskim” charakterze PPR. Stosunkowo nieznaczna ilość kobiet,bo 82, rokuje wielki przypływ do partii, gdy żony, siostry i córki staną wszystkie tam, gdzie ich mężowie, ojcowie i bracia. Ostatnio zaznacza się przypływ inteligencji, świadczącej o ogólnonarodowym rozwoju PPR.

Gdy w lutym wstąpiło 127 członków, to w marcu 170 osób. Można na tej podstawie spodziewać się, że przewidziana na dzień 1 maja 1000 członków zostanie osiągnięta. Mimo terroru wrogów, mimo wielu trudności stawianych przez przeciwników, usadowionych w starostwie w Prezydium Pow. Rady Narodowej, w Radach i Zarządach Gminnych, organizacja rozrosła się krzepko i rozszerzyła na większości gmin powiatu, docierając tam gdzie niedawno terror bandycki utrudniał dostęp.
Trzeba to mocno podkreślić, że liczbowy i jakościowy rozrost PPR wpłynął dodatnio na liczebny, poważny rozwój PPS.
Siły swoje, zwycięstwo w wyborach i znaczenie w powiecie zawdzięcza Partia wytężonej pracy. Wszystkie spory chłopów i robotników zgłaszających się o pomoc i poparcie zostają pozytywnie załatwione. Po omówieniu wszystkich dodatnich jak i ujemnych stron w życiu organizacji przez sekretarza, wywiązała się dyskusja, w której brało udział ponad 20 osób.

Do spraw najczęściej poruszonych należała fatalna gospodarka przywódców PSL w Powiatowej Radzie Narodowej i Samopomocy Chłopskiej. Stawiano równie zarzuty stronniczości wójtów z PSL. Konie z UNRRA przydzielił peeselowski Zarząd Samopomocy swoim protegowanym, jak np. p. Nicie, Przewodniczącemu Powiatowej Rady Narodowej, zamożnemu gospodarzowi, zamiast najbardziej poszkodowanym przez wojnę chłopom.
Wybrano do Komitetu 19 aktywistów, którzy odbyli ściślejsze zebranie wybierając egzekutywę z 9 osób z Fr. Hojnym jako sekretarzem powiatowym na czele.

Zjazd wybrał 16 delegatów na Zjazd Wojewódzki, wśród nich J. Łabuza, posła na sejm.
Postanowieniami wzmożenie pracy agitacyjnej i organizacyjnej dla osiągnięcia na 1 Maja 1000 członków zakończył Zjazd w Brzesku swe obrady.

źródło: „Echo Krakowa”, nr 94, ,4.IV.1947 str. 2 (pisownia oryginalna)


Nadesłał: Tadeusz Drabant
27 marca 2019r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com