Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Śmieciowy zawrót głowy … po (od)nowemu  (Zofia Markowska)  2019-07-15

Śmieciowy zawrót głowy … po (od)nowemu

Miało być lepiej … Miało być sprawniej … Miało być po nowemu … Po kilku miesiącach od zmiany władzy w brzeskim samorządzie, mieszkańcy tego miasta i gminy coraz częściej zadają sobie pytanie: co tak naprawdę się zmieniło? Ano trzeba przyznać, że wiele się zmieniło. I tak, na przykład w głównym hallu Urzędu Miejskiego pojawił się stoliczek, którego wcześniej nie było … a teraz już jest. Jak widać, warto było zmienić władze, ale … czy temu faktycznie miała służyć zmiana burmistrza? Przecież Mieszkańcy Brzeska oczekiwali chyba czegoś więcej?

Od kilku tygodni sporo emocji wzbudza podwyżka opłat za śmieci, która została uchwalona przez Radę Miejską w Brzesku. Mimo protestów ze strony opozycyjnych radnych, nie udało się przegłosować żadnych ulg ani dla seniorów ani dla rodzin wielodzietnych. Ogólnie rzecz biorąc, od początku lipca 2019 roku, mieszkańcy gminy Brzesko zapłacą prawie drugie tyle, aniżeli płacili dotychczas. Oczywiście podwyżka cen za wywóz odpadów komunalnych ma swoją genezę i nie wynika ona bynajmniej z chęci osiągania zysków przez gminę, ale przede wszystkim jest skutkiem wzrostu cen rynkowych za odbiór odpadów komunalnych jakie oferują firmy, które zajmują się ich utylizacją i/lub recyklingiem. Trzeba uczciwie przyznać, że ceny za odbiór odpadów komunalnych poszybowały w górę nie tylko w Brzesku, ale również w innych gminach.

O ile już mieszkańcy miasta i gminy Brzesko zdążyli się oswoić z tematem podwyżki cen, ale również tym, że każdy kto mieszka na terenie gminy Brzesko musi płacić za wywóz odpadów komunalnych, bo … to wynika z tzw. Ustawy śmieciowej, która nakłada obowiązek utrzymania czystości w gminach, o tyle zmuszeni są teraz borykać się z nowym „problemem”. A mianowicie złożeniem  nowej deklaracji śmieciowej do której nawołuje obecna władza. No cóż … DURA LEX SED LEX … twarde prawo, ale prawo.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego, termin złożenia deklaracji śmieciowej mija 22 lipca, nomen omen jest to data historyczna, dobrze znana z kalendarza poprzedniego ustroju, bowiem w tym dniu obchodzono było Święto Odrodzenia Polski. Poniżej zamieszczamy pełną treść informacji:

„Przypominamy że w  związku ze zmianą wysokości opłat za wywóz śmieci, właściciele zamieszkałych nieruchomości mają obowiązek złożyć nową deklarację, na podstawie której otrzymają nowe blankiety opłat na II półrocze 2019 r. Aby pomóc i ułatwić mieszkańcom złożenie nowej deklaracji opłat, zamieszczamy wzór prawidłowo wypełnionego dokumentu”. (czytaj »).

Z powyższego jasno wynika, że mieszkańcy „mają obowiązek …”. Pojawia się tutaj zasadnicze pytanie: z czego wynika ów obowiązek? A konkretnie z jakiego przepisu prawa powszechnego to wynika? Pojawia się również pytanie o zasadność i podstawę prawną do żądania takiej deklaracji, bowiem zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy powinny działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Czyżby włodarze OdNowionej gminy o tym nie wiedzieli?

W myśl zasady: IGNORANTA IURIS NOCET nie można się tłumaczyć nieznajomością prawa, bo … to szkodzi.

Czyżby obecna władza OdNowionego samorządu nie zauważyła, że między czasie zmieniły się zapisy tzw. Ustawy śmieciowej. W tym miejscu wyjaśniam, że chodzi o znowelizowaną Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.0.1454), która jasno i wyraźnie określa co i jak należy postępować w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na moje oko, nie widzę żeby było tam cokolwiek wspomniane o konieczności składania nowych deklaracji na wypadek zmiany stawek za gospodarowanie odpadami? Chyba, jakoś mój wzrok tego nie dosięga, ale może jest to uboczny efekt mojej dysfunkcji wzroku po osiągnięciu wieku 60+? Aż strach pomyśleć, co będzie jak znowu śmieci podrożeją? Jedni nie zdążą jeszcze złożyć „starych” deklaracji a już trzeba będzie lecieć biegiem do Urzędu żeby złożyć „nowe” deklaracje.

Ustawodawca w art. 6m ust. 2 ww. Ustawy bardzo jasno określił, kiedy należy składać deklaracje. A mianowicie „w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana”.

Art. 6m ust. 2a cytowanej wyżej Ustawy, jasno i wyraźnie określa również jak należy postępować w przypadku zmiany stawki opłat za śmieci. Przepis mówi jednoznacznie, że „W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, lub prezydent miasta burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu”.

Czyżby samorządowcy OdNowionej gminy również o tym nie wiedzieli?

Można tutaj zadać pytanie, czy w związku ze zmianą stawek za odbiór odpadów komunalnych Burmistrz Brzeska dopełni ustawowego obowiązku i wysłał zawiadomienia do mieszkańców o wysokości opłat obowiązujących od 1. lipca 2019? Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że taki obowiązek istniał. Ustawodawca w nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej w art. „6m” wprowadził jeszcze drugi ustęp „2b”, który mówi jak należy postępować jeżeli mieszkaniec uchyla się od uiszczania nowej opłaty określonej w zawiadomieniu, oczywiście pod warunkiem, że takowe wcześniej otrzymał (…).

Art. 6m ust. 2b cyt. wyżej Ustawy, mówi jasno i wyraźnie:
„W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2a, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu”.

Mało zorientowany Czytelnik może zadać pytanie: właściwie w czym i jaki jest problem? Myślę, że na to pytanie odpowiedzieć mogą sami Mieszkańcy miasta i gminy, którzy godzinami wystawali w kolejce do pokoju na parterze, aby złożyć nową deklarację śmieciową. Ponadto, jak wynika z relacji wielu Mieszkańców, którzy ponieśli zbędny trud w spełnieniu nieuzasadnionego obowiązku, byli oni jeszcze wezwani do udokumentowania pobytu członków rodzin znajdujących się w rejestrze ewidencji ludności, ale faktycznie przebywających poza miejscem zamieszkania, np. praca za granicą, szkoła w innym mieście, itp. Czegoś tutaj nie rozumiem? Albo deklaracja albo uwiarygodnienie „tego co deklaruje”? Albo jedno albo drugie … Jak składałam deklaracje podatkową (PIT), to nikt ode mnie nie żądał żebym pokazała rachunki i udokumentowała swoje dochody i koszty (…). Wobec powyższego pojawia się kolejne pytanie: Czy jest to konieczne?

Może zacznijmy jeszcze raz OdNowa i … wyjaśnijmy całe zamieszanie, które spowodowało śmieciowy zawrót głowy. Otóż, wszystko zaczęło się od Uchwały Rady Miejskiej, która w dniu 27 marca 2019 r. podjęła nie tylko uchwałę o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, czytaj », ale również podjęła uchwałę nr VI/48/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko (vide: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 08.04.2019 poz. 2743), czytaj ». Z treści § 2 ust. 1 tejże uchwały wynika, że: „Nowe Deklaracje według wzoru określonego w § 1 właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć Burmistrzowi Brzeska w terminie do dnia 31 maja 2019 roku, ale ... już na następnej sesji, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2019 roku, Rada Miejska podjęła kolejną uchwałę nr VII/61/2019 z dnia 24.04.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 roku dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko, w której zmieniono brzmienie § 2 ust. 1 tejże uchwały (vide: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 30.04.2019 poz. 3598). Po zmianie przedmiotowej Uchwały, § 2 ust. 1 otrzymał brzmienie „Deklaracje według wzoru określonego w § 1 właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć Burmistrzowi Brzeska”, całość ». No i tutaj zaszła kolejna zmiana. Jak widzimy, w OdNowionej uchwale w magiczny sposób zniknęła graniczna data określająca termin składania przez Mieszkańców owych deklaracji. Dziwnym trafem owa zmiana uszła uwadze nawet radnych opozycyjnym. Skąd zatem pojawiła się data 22 lipca, która była i nadal widnieje na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego skoro wcześniej był to dzień 31 maja 2019 roku a po nowelizacji uchwały … data graniczna zniknęła … albo w domyśle jest to jeden dzień po skończeniu świata? Tego nie wiemy. A może to tylko taki „straszak” Urzędu Miejskiego, żeby Mieszkańcy nieco zwiększyli tempo „zadeklarowania się” w sprawie ilości i rodzaju śmieci? I tutaj znowu kolejna ciekawostka, bo w aktualnościach zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu pojawiła się "achtungowa" informacja o następującej treści: „Uwaga! Złóż deklarację. Przypominamy, że w związku ze zmianą wysokości opłat za wywóz śmieci, właściciele zamieszkałych nieruchomości mają obowiązek złożyć nową deklarację, na podstawie której otrzymają nowe blankiety opłat na II półrocze 2019 r. Aby pomóc i ułatwić mieszkańcom złożenie nowej deklaracji opłat, zamieszczamy wzór prawidłowo wypełnionego dokumentu”. Dziwnym trafem zniknęła magiczna data 22 lipca podawana wcześniej, jako graniczny termin składania i … chyba raczej nie jest to efekt tzw. Ustawy dezubekizacyjnej tylko kolejna próba wywarcia wpływu na Mieszkańcach gminy Brzesko w sprawie złożenia tzw. deklaracji śmieciowych – tym razem już bez podania terminu. A zatem trzeba, czy nie trzeba? Jeśli tak to do kiedy? Oto jest pytanie ... … Myślę, że na to pytanie odpowiedzą nam urzędnicy brzeskiego magistratu.

Wróćmy jeszcze do znowelizowanego zapisu ustawy śmieciowej, w którym to Ustawodawca jasno określił co ma czynić wójt/burmistrz/prezydent w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Otóż miał obowiązek zawiadomić właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Skąd zatem uchwała Rady Miejskiej nakładająca obowiązek składania takowych deklaracji? A może to jakieś nowe OdNowione standardy tworzenia prawa miejscowego, która ja starszej daty kobitka pojąć nie mogę. Zawsze uczono mnie, że akt normatywne niższego rzędu (np. uchwała) nie może być sprzeczna z aktem wyższego rzędu (np. ustawa). No, ale tak uczono naście lat temu, a może teraz są jakieś nowsze albo OdNowione standardy … Tak czy siak, wydaje mi się, że warto by się temu przyglądnąć czy w tej części uchwała Rady Miejskiej jest zgodna z Ustawą. No chyba, że każdy przyjmujemy zasadę: każdy sobie rzepkę (czytaj: przepis) skrobie, ale tak jak jest nam wygodniej.

Skoro na stronie Urzędu Miejskiego w Brzesku podany jest graniczny termin składania deklaracji (przyp. 22 lipca 2019) to pojawia się tutaj wiele pytań:

1. Skąd wziął się termin 22 lipca, skoro uchwała tego nie określa?
2. Jakie konsekwencje poniosą ci mieszkańcy, którzy tego obowiązku nie dopełnią w powyższym terminie, skoro na jednej ze stron internetowych przeczytać można, że „każdy, kto w terminie do 22 lipca nie złoży deklaracji, musi się liczyć z ewentualną kontrolą"?
3. Na jakiej podstawie gmina wyliczy wysokość opłat tym mieszkańcom, którzy nie złożyli i nie złożą nowej deklaracji, bo … jak wynika z treści podanej na stronie internetowej Urzędu, opłata miała być wyliczona właśnie na podstawie nowej deklaracji złożonej do dnia 22 lipca?
4. Czy nowe blankiety z wysokością opłat będą wysłane tylko do tych mieszkańców, którzy złożyli "nowe" deklaracje, czy do wszystkich mieszkańców, którzy wcześniej złożyli "stare" deklaracje?

Zofia Markowska

Od admina: Ściąga dla radnych i urzędników magistratu. czytaj »

Wyjaśnienia Stanisława Sułka, Sekretarza Urzędu Miejskiego w Brzesku do artykułu „Śmieciowy zawrót głowy … po (od)nowemu”  [2019-07-18], czytaj »
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com