Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Czy działaniami Burmistrza i Sekretarza zajmie się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RM w Brzesku?  (Zbigniew Stós)  2019-08-05

Czy działaniami Burmistrza i Sekretarza zajmie się
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzesku?

Cztery dni po tym, jak napisałem na portalu w artykule zatytułowanym  "Pan Burmistrz wraz z Panem Sekretarzem Sułkiem nadal idą w zaparte  i nie mają zamiaru przyznać się do winy, że zrobili -  delikatnie rzecz ujmując - fuszerkę śmieciową",  że media lokalne nagle nabrały wody w ustach i nie widzą tematu, w Gazecie Krakowskiej ukazał się artykuł redaktora Pawła Michalczyka, który postanowił poruszyć ten temat. 

Redaktor GK przedstawił głosy dwóch przeciwników ponownego składania deklaracji oraz opinię sekretarza Stanisława Sułka. Jeden z kontestatorów decyzji UM złożył deklarację, ale "jego zdaniem urząd mógł ułatwić życie mieszkańcom, przeliczając stawki i wysyłając zawiadomienie do każdego domu, jak to miało miejsce w innych samorządach w przypadku podwyżek cen." Drugi rozmówca deklaracji nie złożył i powiedział, że Burmistrz nie podał podstawy prawnej takiego żądania.

Natomiast sekretarz Sułek, który w odpowiedzi do mnie pomylił sposób naliczania opłaty z metodą, czytaj », a tydzień potem na zebraniu wiejskim w Buczu "straszył" tych mieszkańców, którzy nie złożą nowej deklaracji, że policzona im będzie stawka jak za śmieci niesegregowane, czytaj » dla Gazety Krakowskiej powiedział coś, co wprowadziło mnie w osłupienie. Zresztą proszę przeczytać całą jego wypowiedź:

"Stanisław Sułek, sekretarz brzeskiego magistratu, wyjaśnia, że obowiązek ponownego złożenia deklaracji wynika ze zmiany sposobu naliczania opłat (a jednak sposób naliczania a nie metoda ! - przypis mój, Zb. Stós). Do końca czerwca obowiązywała metoda (czyli znowu myli metodę ze sposobem naliczania - przypis mój, Zb. Stós) „od gospodarstwa domowego”, z zastosowaniem przedziałów dotyczących liczby osób. - W uchwale obowiązującej od 1 lipca wybrano metodę ustalenia opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, co czyni nieaktualnymi dane w dotychczasowej deklaracji, które w zakresie liczby mieszkańców odwoływały się do przedziałów ich liczby, a nie konkretnej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (podkreślenie moje -Zb. Stós) - mówi Sułek.". Całość cytowanego artykułu przeczytać można tutaj »

Przypomnę jeszcze raz, że ustawodawca jasno i wyraźnie zdefiniował, jakie są metody ustalania opłat. Zgodnie z art. 6j ust. 1 Ustawy opłata za gospodarowanie odpadami wyliczana jest na podstawie jednej z trzech metod:

- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;
- ilości zużytej wody z danej nieruchomości;
- powierzchni lokalu mieszkalnego.

To, że Gmina stosowała wcześniej ulgi i preferencje uzależnione od wielkości gospodarstwa domowego, a obecnie się z tego wycofała, wcale nie oznacza zmiany metody. Ilość osób zamieszkałych w danym gospodarstwie, która została podana w dotychczasowych deklaracjach, nie ulega zmianie.

Wszystkie tabelki w deklaracjach od 2013 roku do 2018, w których mieszkańcy mieli zadeklarować ilość osób zamieszkałych w danej nieruchomości i sposób zbierania przez nich odpadów komunalnych (selektywny i nieselektywny), wyglądały tak:W tej "najnowszej", z 27 marca 2019 roku, zmieniono jedynie opis "Ilość osób w gospodarstwie domowym" na "Ilość mieszkańców":Przez wszystkie te lata w Gminie Brzesko używano tej samej metody obliczania wysokości opłaty za odpady komunalne określaną przez Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mnożąc liczbę zamieszkałych na posesji osób przez ustaloną stawkę od ilości osób. Nikt z właścicieli nieruchomości w gminie Brzesko nigdy nie deklarował ilości osób w gospodarstwie domowym w przedziałach {1-2,3-4,5-6, 7-8, 9-10, itd}.

Dlaczego sekretarz Sułek posuwa się do wprowadzania opinii publicznej w błąd, aby bronić swoich racji, tego nie wiem. Może burmistrz Tomasz Latocha lub Maria Kądziołka, przewodnicząca Rady Miejskiej, zapytają Go o to?

Niestety, redaktor Paweł Michalczyk z GK, rozmawiając z sekretarzem Sułkiem, nie przygotował się do tej rozmowy i ograniczył się do bezkrytycznego zarejestrowania wypowiedzi swojego rozmówcy. Ot, zwykła robota redaktorska, a nie dziennikarska.

Przy okazji chciałem jeszcze wrzucić trzy kamyczki do koszyka Radnych brzeskich i oczywiście Burmistrza oraz Sekretarza.

1. To Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 czerwca 2018 r. I SA/Gl 295/18 w Składzie orzekającym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Suleja-Klimczyk. Sędziowie WSA: Wojciech Gapiński, Beata Machcińska (spr.).

W uzasadnieniu prawnym wyroku Sąd stwierdził m.in. , że;
"… Stosownie natomiast do treści art. 6m ust. 2a u.p.c.g. w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.” ...

... Choć w ustawie nie określono terminu, w którym przedmiotowe zawiadomienie należy wysłać właścicielom nieruchomości, to jednak oczywistym jest, że skoro taki obowiązek na gminy nałożono, to winien on zostać wykonany w czasie umożliwiającym właścicielom nieruchomości terminowe uiszczenie opłaty w zmienionej wysokości. W świetle wyżej przywołanych przepisów prawa uzasadniona jest teza, że organ powinien zawiadomić właściciela nieruchomości o nowej wysokości stawki niezwłocznie, co najmniej przed terminem płatności opłaty, a wydanie decyzji na podstawie art. 6m ust. 2b u.c.p.g. może dotyczyć tych miesięcy, w których właściciel nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami w nowej, określonej w zawiadomieniu stawce, pod warunkiem, że zawiadomienie to zostało właścicielowi nieruchomości doręczone. Innymi słowy dopóki właściciel nieruchomości nie otrzyma zawiadomienia, nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w tym dokumencie ...

W ocenie sądu  …. „Taki sposób wykonywania przez organ nałożonych nań obowiązków nie może być uznany za prawidłowy. Przeciwnie, wskazuje na ich ignorowanie, co przekłada się na rażące naruszenia zasady zaufania do organów podatkowych wyrażonej w art. 121 o.p.;całość orzeczenia tutaj »

2. Pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć cały § 2 z Uchwały Nr VI/47/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko, z uwzględnieniem zmiany § 2 uchwałą Uchwałą Nr VII/61/2019R z dnia 24 kwietnia 2019 r.:

1. Nowe Deklaracje według wzoru określonego w § 1 właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć Burmistrzowi Brzeska.

2. Miejscem składania deklaracji, o których mowa w ust. 1, jest Urząd Miejski w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w § 1, właściciel nowo zamieszkałej nieruchomości lub w której nastąpiły zmiany danych, jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Brzeska w terminie 14 dni od dnia:

1) zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w deklaracji.

4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w formie papierowej osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dla wszystkich logicznie myślących pkt 3 tego paragrafu jasno określa, kiedy należy złożyć nową deklarację. Jeżeli nie nastąpiła zmiana danych potrzebnych do obliczenia nowej opłaty miesięcznej, czyli liczby mieszkańców w danej nieruchomości ani gdy mieszkańcy tej nieruchomości nie chcą zmieniać sposobu segregowania śmieci z selektywnego na nieselektywny lub vice versa, to NIE MAJĄ OBOWIĄZKU SKŁADANIA NOWEJ DEKLARACJI.

W przeszłości wiele razy RM zmieniała wzory deklaracji i nigdy nie żądano od wszystkich właścicieli nieruchomości w gminie, aby składali nowe deklaracje.

Niestety, sekretarz Sułek oraz jego przełożony, burmistrz Latocha, mają problemy ze zrozumieniem tego, co sami zredagowali i najpierw ustalają termin składania nowych deklaracji dla wszystkich mieszkańców gminy, a potem posuwają się do straszenia karami za jej niezłożenie.

3. Zofia Markowska, która pierwsza w swoim artykule poruszyła problem z nawoływaniem władzy gminnej do składania nowej deklaracji,
czytaj »,  słusznie zauważyła, że skoro RM ustaliła nową stawkę opłat, nie zmieniając metody jej obliczania, np. od powierzchni mieszkania czy zużycia wody, wobec tego obowiązkiem Burmistrza, zgodnie z obowiązującą Ustawą, było wysłanie zawiadomienia do wszystkich mieszkańców o wysokości opłat obowiązujących od 1 lipca. Niestety, BURMISTRZ ZIGNOROWAŁ USTAWĘ i takich zawiadomień nie wysłał.

Bardzo proszę radnych o zapoznanie się z postanowieniem kolegium RIO w Krakowie z dnia 27 marca 2019 r. , które unieważniło Uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, bo nie było takiego obowiązku. Natomiast obowiązkiem burmistrza było zawiadomić o zmianie stawki, gdyż metoda (czytaj: na osobę) nie uległa zmianie, czytaj ».

W tej kadencji została powołana Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: Anna Lubowiecka – przewodnicząca komisji, Jarosław Sorys, Rafał Cichoński, Jadwiga Dadej i Piotr Duda. Zadaniem tej Komisji jest analiza i rozstrzyganie skarg na burmistrza oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Brzesko.

Ciekawy jestem, czy szanowna Komisja zajmie się:
  • zaniedbaniem, jakiego dopuścił się burmistrz poprzez niedostosowanie się do obowiązującej Ustawy, i niewysłanie zawiadomienia do wszystkich właścicieli nieruchomości o wysokości opłat obowiązujących od 1 lipca;
  • działaniami sekretarza Sułka, który bez żadnej podstawy prawnej ustalił termin składania nowych deklaracji, zagroził karaniem tych mieszkańców, którzy nie złożyli nowej deklaracji oraz wprowadzaniem opinii publicznej w błąd przez rozpowszechnianie nieprawdziwej informacji, że " W uchwale obowiązującej od 1 lipca wybrano metodę ustalenia opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, co czyni nieaktualnymi dane w dotychczasowej deklaracji, które w zakresie liczby mieszkańców odwoływały się do przedziałów ich liczby, a nie konkretnej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość".

i pokaże, jak wygląda OdNowa w jej wykonaniu?


Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com