Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Gmina Brzesko planuje wprowadzić wspólną obsługę placówek oświatowych gminy   (bap)  2019-09-22

Gmina Brzesko planuje wprowadzić wspólną obsługę placówek oświatowych gminy

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Urząd Miejski zamierza utworzyć z dniem 1 stycznia 2020 r. nową samorządową jednostkę budżetową pod nazwą "Miejskie Centrum Obsługi Oświaty" ("Centrum") z siedzibą w Brzesku pod adresem ul. Królowej Jadwigi 18.

Zadaniem Centrum będzie prowadzenie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy w zakresie:

1. obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej,
2. rachunkowości i sprawozdawczości.

Przez Centrum obsługiwane mają być następujące jednostki oświatowe:

  1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr1 w Brzesku,
  2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzesku,
  3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku,
  4) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach,
  5) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadownikach,
  6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu,
  7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Buczu,
  8) Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach,
  9) Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu,
10) Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej,
1l)  Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu,
12) Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepanowie,
13) Szkoła Muzyczn1l Stopnia w Brzesku,
14) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Brzesku,
15) Publiczne Przedszkole Nr 3 w Brzesku,
16) Publiczne Przedszkole Nr 4,
17) Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku,
18) Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku,
19) Publiczne Przedszkole Nr l0 z Oddziałem Integracyjnym w Brzesku,
20) Publiczne Przedszkole Nr I w Jadownikach,
2l) Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej,
22)Publiczne Przedszkole w Szczepanowie z oddziałem w Wokowicach.

Skąd takie działania ?

Z przygotowywanym projekcie uchwały Rady Miejskiej przeczytać można, że działania te wynikają z audytu otwarcia w zakresie finansowym Gminy Brzesko, analizy obecnej sytuacji organizacji obsługi szkół i przedszkoli w Gminie Brzesko oraz analizy organizacji pracy komercyjnych centrów księgowych.

Z przeprowadzonego audytu otwarcia wynika, że koszty administracji w publicznych szkołach podstawowych Gminy Brzesko wahają się od 2% do 14% ogólnych kosztów wynagrodzeń ponoszonych w szkole. Koszty administracji w publicznych szkołach znacząco przewyższają koszty administracji publicznych przedszkoli, które to działają w ramach wspólnej obsługi.

Gmina Brzesko na obsługę 9 przedszkoli ponosi koszty związane z wynagrodzeniami na poziomie około 576.000 zł, natomiast na obsługę administracyjną szkół aż 2.118.000 zł.

Celem powołania Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty jest ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostek obsługiwanych, poprawa efektywności zarządzania w jednostkach obsługiwanych poprzez standaryzację procesów i specjalizację kadry, poprawa jakości usług świadczących przez jednostki obsługiwane poprzez skoncentrowanie się na działalności statutowej a nie pomocniczej, kontrola ryzyka karno-skarbowego w zakresie jednego płatnika VAT i integracji rozliczeń podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, efektywnego wykorzystania kompetencji kadry ekonomiczno finansowej jednostek, osiągniecie korzyści ekonomicznych wynikających z konsolidacji zarządzania i gospodarowania majątkiem Gminy.

Centralizacja usług planowana jest w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje zadania wymienione powyżej. Drugi docelowy etap obejmowałby centralizację zakupów, obsługę techniczną obiektów (ochrona i ubezpieczenie), wspólne szkolenia (np. PPOZ i BHP), prowadzenie inwestycji i remontów, przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, obsługa projektów, obsługa prawna jednostek obsługiwanych, oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez organ prowadzący.

W projekcie uchwały zakłada się wyposażenie Centrum głównie poprzez przejęcie składników majątkowych (maszyn,urządzeń, sprzętu) przenoszonych stanowisk administracji funkcjonujących obecnie w poszczególnych jednostkach. Zakłada się też przejęcie pracowników.

W projekcie uchwały użyto zapisu "Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, o których mowa w ust. I mogą stać się pracownikami Centrum, w trybie art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. u. z 2019 r., poz. 1282 ). Zapis "mogą się stać" jest w tym przypadku niezbędny, gdyż zgodnie z cytowanym art. 22 pracownika można przenieść na jego wniosek lub za jego zgodą. W związku z powyższym użycie sformułowania np. "stają się" spowodowałoby, iż Rada Miejska wkroczyłaby w zakres stosunku pracy łączącego pracownika i pracodawcę.

Opracował Zbigniew Stóscomments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com