Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Stanowisko Burmistrza Zakliczyna w prawie rozbudowy kanalizacji w Jadownikach i Jasienia  (Dawid Chrobak)  2020-11-20

Szanowny Panie Redaktorze,

W nawiązaniu do Pana artykułu "Czy PISowscy burmistrzowie i wójt blokują rozbudowę kanalizacji w Jadownikach i Jasieniu", który ukazał się na Nieoficjalnym Portalu Miasta Brzeska i Okolic w dniu 09.11.2020 r. oświadczam, że informacje zawarte w przedmiotowym artykule odbiegają w sposób istotny od faktów oraz mają charakter nieobiektywny, gdyż nie zawierają stanowiska pozostałych osób wskazanych w artykule.

Jednocześnie oświadczam, że już na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, które odbyło się w dniu 6 wrześniu 2019 roku udzieliłem poparcia inwestycji polegającej na budowie kanalizacji w Gminie Brzesko głosując za przyjęciem uchwały Nr V/15/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 6 września 2019 roku sprawie przystąpienia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Swoje stanowisko podtrzymałem podczas ostatniego posiedzenia Zgromadzenia Związku głosując za uchwałą Nr X/25/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/15/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 6 września 2019 roku sprawie przystąpienia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie ze złożonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wnioskiem o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Jadownikach i w Jasieniu beneficjentem środków unijnych w ramach programu PROW 2014 - 20 będzie Związek Międzygminny Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, jednak inwestycja będzie służyła mieszkańcom Gminy Brzesko.

W związku z tym przedstawiciele pozostałych gmin tworzących Związek Międzygminny - Gminy Zakliczyn, Gminy Dębno i Gminy Wojnicz wskazują na konieczność, aby to właśnie samorząd Gminy Brzesko pokrył w całości wkład własny do projektu i wszelkie koszty związane z realizacją tej inwestycji a także w okresie trwałości projektu (tj. rat pożyczek zaciągniętych na finansowanie udziału własnego związanego z realizacją przedmiotowych przedsięwzięć, wydatków związanych z obsługą długu, wydatków na zapłatę  podatku od nieruchomości oraz wszelkich innych wydatków związanych z utrzymaniem i obsługą budowli będących efektem realizacji przedmiotowych przedsięwzięć). Zgodnie z § 35 ust. 7 Statutu Związku Komunalnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku stanowiącego integralną część Obwieszczenia Wojewody Tarnowskiego z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie ogłoszenia statutu związku komunalnego (Dz. Urz. Wojewody Tarnowskiego z dnia 14 maja 1997 roku Nr 6, poz. 45) nakłady na inwestycje służące tylko jednej gminie pokrywa w całości ta gmina - członek Związku, która w całości z nich korzysta.

W związku z tym koszty inwestycji realizowanej na terenie Gminy Brzesko nie mogą być pokrywane ze składek członkowskich pozostałych gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego. Wobec powyższego na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku zostanie poddany pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uczestnictwa Gminy Brzesko w kosztach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1750/3, 1107/4, 1106/4 i in. w miejscowości Jasień” oraz przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadowniki w ul. Sportowej - etap I wraz z przepompownią ścieków”.

Wątpliwości w kontekście zgodności ze Statutem Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku wzbudza również kwestia planowanego finansowania części wkładu własnego inwestycji pożyczką zaciągniętą przez Związek Międzygminny w spółce RPWiK Brzesko. Ponadto informuję, że 4 część X Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku odbędzie się w dniu 25.11.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie RPWiK w Brzesku Sp. z o.o., na którym procedowane będą uchwały dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1750/3, 1107/4, 1106/4 i in. w miejscowości Jasień” oraz przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Jadowniki w ul. Sportowej - etap I wraz z przepompownią ścieków”.


Poniżej link do statutu Związku Międzygminnego ds Wodociągów i
Kanalizacji w Brzesku.
http://www.zmwik.brzesko.pl/attachments/048_Statut%20ZW..pdf

Dawid Chrobak
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com