Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wyjaśnienie Sekretarza Gminy Brzesko w sprawie naliczania przez Gminę rekompensaty w wysokości 40€   (bap)  2021-01-19

Wyjaśnienie Sekretarza Gminy Brzesko
w sprawie naliczania przez gminę
rekompensaty w wysokości 40 euro

W dniu 18 stycznia 2021 roku otrzymałem wyjaśnienie z Urzędu Miejskiego w Brzesku (poniżej), z którego wynika, że Gmina Brzesko miała prawo naliczać rekompensatę w wysokości 40 euro, o co zapytał jeden z Czytelników, czytaj», ponieważ Zarządzenie Burmistrza Brzeska nr 90/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku o odstąpieniu przez Gminę Brzesko od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę, za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w tym odsetek od zaległości oraz należności z tytułu rekompensaty (przyp. 40 euro) obowiązywało w okresie od 20 marca 2020 roku do dnia 19 maja 2020 roku, tj. do dnia wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej nr XXI/172/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w tej samej sprawie

Uchwała ta z kolei została zmieniona uchwałą nr XXIII/187/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, na mocy której odstąpienie przez Gminę Brzesko od dochodzenia powyższych
należności oraz rekompensaty w wysokości 40 euro było możliwe po wcześniejszym złożeniu wniosku do Burmistrza, ale tylko za okres od 20 marca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku. Po tym terminie wszelkie należności o których mowa powyżej stały się wymagalne, tzn. powstał obowiązek ich regulowania (płacenia).

Z kolei uchwała Rady Miejskiej nr XXV/201/2020 z dnia 7 września 2020 roku, na którą zwrócono mi uwagę i o której pisałem w cytowanej wyżej informacji, nie ma nic wspólnego z sytuacją ekonomiczno-finansową związaną z COVID-19. Powyższa uchwała daje prawo Gminie Brzesko odstąpienia od należności cywilnoprawnych (w tym również z tytułu czynszów), ale tylko do kwoty 100 złotych należności głównej + odsetek oraz do kwoty 40 euro rekompensaty za koszty odzyskania należności.

Zbigniew Stós

Otrzymano 18.01.2021r.

Wyjaśnienie

1) Czy Zarządzenie Burmistrza Brzeska nr 90/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku o odstąpieniu przez Gminę Brzesko od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę, za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w tym odsetek od zaległości oraz należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19nadal obowiązuje?

Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Brzeska z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Brzesko lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lu dzierżawę, za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w tym odsetek od zaległości oraz należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19–nie obowiązuje.

W/w zarządzenie obowiązywało do daty wejścia w życie Uchwały Nr XXI/172/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Brzesko lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę, za okres stanu epidemii, w tym odsetek od zaległości oraz należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wynika to z art. 15 zzzg ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zgodnie, z którym „2. Do czasu podjęcia uchwały,o której mowa w art. 15zzzf wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”.

2) Wykładnię celowościową uchwały Rady Miejskiej w Brzesku nr XXV/201/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brzesko lub jej jednostkom organizacyjnym oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Uchwała Nr XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brzesko lub jej jednostkom organizacyjnym oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności została podjęta na podstawie art. 59a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649). Celowość wskazał sam ustawodawca.

Przepisem art. 59a ustawy o finansach publicznych, wprowadzonym art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 1 lutego 2017r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659) ustawodawca wyraził uprawnienie dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do postanowienia w drodze uchwały o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji „za   wprowadzeniem przedmiotowej regulacji przemawia fakt, że dochodzenia małych kwotowo należności może okazać się nieracjonalne, w szczególności w sytuacji, gdy koszty postępowania przekraczają dochodzone kwoty”.

Zmianą przepisu art. 59a ustawy o finansach publicznych, wprowadzoną art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) ustawodawca wyraził uprawnienie dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do postanowienia w drodze uchwały o niedochodzeniu należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40 euro), jeżeli jej kwota (40 euro)jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy (świadczeniu głównemu, tj. np. kwota czynszu) albo większa od tego świadczenia.Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji w/w ustawy:„Zdarzają się sytuacje, że rekompensata 40 euro jest równa albo nawet większa od należności głównej. W takich przypadkach żądanie rekompensaty postrzegane jest jako działanie zbyt restrykcyjnej nieuzasadnione. To powoduje podważenie zaufania do instytucji publicznych. W związku z tym, w projektowanych zmianach do ustawy o finansach publicznych dodano przepisy, zgodnie z którymi dysponent części budżetowej lub dysponent państwowego funduszu celowego może wyrazić zgodę na niedochodzenie rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1ustawy o terminach zapłaty (po zmianie: ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych), jeżeli jej kwota  jest  równa  lub  wyższa  od  świadczenia  pieniężnego  w  rozumieniu  tej  ustawy.  W  przypadku jednostek  samorządu  terytorialnego  proponuje  się  wprowadzenie  analogicznego  rozwiązania.  Organy stanowiące  jednostki  samorządu  terytorialnego  będą  mogły  przyjąć  uchwałę  o  niedochodzeniu  takiej rekompensaty przez jednostki sektora samorządu terytorialnego, jeżeli należność główna jest równa lub mniejsza od rekompensaty...”

3) Kogo  dotyczy  przedmiotowa  uchwała  Rady  Miejskiej,  o której mowa powyżej  i czy  na  mocy  niniejszej uchwały  najemcy (przedsiębiorcy), których płynność finansowa uległa pogorszeniu  w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z  powodu COVID-19 mogą  wnioskować  do Burmistrza   o   odstąpienie   od   naliczania   należności   z   tytułu  oddania   w   najem   lub dzierżawę nieruchomości  gminnych  oraz  o  odstąpienie  od  naliczania  należności  z  tytułu  tzw.  rekompensaty  w wysokości 40 euro, o którym była mowa w Zarządzeniu Burmistrza nr 90/2020 z dnia z dnia 8 kwietnia 2020 roku.

Uchwała  Nr XXV/201/2020  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  z  dnia  7  września  2020  r.  w  sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny  przypadających  Gminie Brzesko  lub  jej  jednostkom  organizacyjnym  oraz  rekompensaty  za  koszty  odzyskiwania  należności dotyczy  sytuacji  a  nie  konkretnych  osób/podmiotów.  Ma  ona  zastosowanie  w  następujących przypadkach:
  • zaległość o charakterze cywilnoprawnym (należność główna + odsetki)  jest mniejsza lub równa100 zł.
  • rekompensata  za  koszty  odzyskiwania należności  (40  euro)  jest  mniejsza  lub  równa  należności głównej.
W  w/w  przypadkach  Urząd Miejski  w  Brzesku  i  innej  jednostki  organizacyjne Gminy nie  podejmują żadnych działań związanych z ich egzekucją. Odpisanie tych należności następuje „z Urzędu”.

Na  mocy w/w uchwały najemcy (przedsiębiorcy), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 nie mogą wnioskować  do  Burmistrza  o  odstąpienie  od  naliczania  należności  z  tytułu oddania  w  najem  lub dzierżawę  nieruchomości  gminnych  oraz  o  odstąpienie od  naliczania  należności  z  tytułu  tzw. rekompensaty w wysokości 40 euro.

Taką możliwość dawało Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Brzeska z dnia 8 kwietnia 2020 roku w  sprawie  odstąpienia od  dochodzenia  należności  cywilnoprawnych przypadających  Gminie Brzesko  lub  jej  jednostkom  organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę, za okres  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu  epidemii,  w  tym  odsetek od  zaległości  oraz należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  z  powodu  COVID-19 a  od  dnia 19  maja  2020  r. Uchwała Nr XXI/172/2020  Rady Miejskiej  w  Brzesku  z  dnia  29  kwietnia  2020  r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Brzesko lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości  w  najem  lub dzierżawę,  za  okres  stanu  epidemii,  w  tym  odsetek  od zaległości  oraz należności  z  tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwałą Nr  XXIII/187/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca w sprawie zmiany w/w uchwały okres, za który odstąpiono od dochodzenia należności cywilnoprawnych, odsetek i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności ustalono od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.. Tylko i wyłącznie za ten okres najemcy (przedsiębiorcy),  których  płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 mogą wnioskować do Burmistrza o odstąpienie od naliczania należności z tytułu oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych oraz o odstąpienie od naliczania należności z tytułu tzw. rekompensaty w wysokości 40 euro.
Stanisław Sułek
Sekretarz Gminy Brzesko
Brzesko, dnia 13 stycznia 2021 r.


 
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com