Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Brzeska  (bap)  2021-06-28

Wotum zaufania i absolutorium
dla Burmistrza Brzeska

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej (w dniu 23 czerwca), radni głosowali nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Brzeska.

W dwóch niezależnych głosowaniach rada udzieliła burmistrzowi:
  • wotum zaufania większością głosów (14 za, 7 wstrzymujących się)
Za głosowali radni : Borowiecka Barbara, Brzyk Franciszek, Cichoński Rafał, Dadej Jadwiga, Duda Piotr, Kądziołka Maria, Klimek Leszek, Kucia Maria, Lubowiecka Anna, Mróz Karol, Sambor Bogusław, Trąba Kamil, Turlej Bartłomiej, Zaleśny Adrian.

Od głosu wstrzymali się: Chmielarz Żwawa Ewa, Ciurej Marcin, Górczewska Barbara, Górski Marek, Kwaśniak Adam, Łanocha Zbigniew, Sorys Jarosław.

Wotum zaufania jest ustosunkowaniem się rady gminy do informacji przedstawionych przez burmistrza w raporcie o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Udzielenie wotum zaufania nie jest zależne od informacji przedstawionych w raporcie, jest ono wyrazem akceptacji organu stanowiącego dla obecnego stanu rzeczy, wniosku wynikających z debaty nad takim dokumentem i propozycji dalszych działań przedstawionych przez burmistrza. Raport o stanie Gminy Brzesko w roku 2020 przeczytać można TUTAJ ».
  • absolutorium burmistrz otrzymał od wszystkich 21 radnych
Absolutorium jest ściśle powiązane z budżetem. Jest wyrazem akceptacji rady gminy dla sposobu wykonania budżetu w 2020 roku przez burmistrza. Wiąże się ono z odpowiedzialnością jaką ponosi burmistrz z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej gminy. Szczegółowy tryb postępowania w sprawie podjęcia takiej uchwały został ujęty w przepisach ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz 503 z dnia 20 stycznia 2021 r.) Zakres informacji jakie rada gminy powinna uwzględnić w związku z podjęciem takiej uchwały został określony w art. 271 u.f.p. i obejmuje:
- sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- sprawozdanie finansowe;
- sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268 u.f.p.;
- opinię regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2 u.f.p.;
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
- stanowisko komisji rewizyjnej.

Zarówno absolutorium jak i wotum zaufania są wyrażane przez radę gminy w formie uchwał. Uchwały te nie mają charakteru aktów prawa miejscowego - są one swoistymi oświadczeniami woli rady gminy.  Zgodnie z ustawą, w przypadkach, w których rada gminy nie wyrazi wobec burmistrza wotum zaufania lub nie udzieli absolutorium albo nie podejmie uchwały w takim przedmiocie, inicjuje procedurę mającą na celu odwołanie burmistrza poprzez referendum lokalne.

Dopuszczalna jest sytuacja, w której burmistrz otrzyma wotum zaufania i nie otrzyma absolutorium albo odwrotnie.

(bap)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com