Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Maciej Ulas matematyk, dr hab. nauk matematycznych, profesor UJ  (bap)  2021-11-03

Maciej Ulas matematyk, dr hab. nauk matematycznych,
profesor UJ

W chwili uruchomienia portalu Leksykon był jedną z pierwszych zakładek. Służy ona zamieszczaniu krótkich biogramów rodaków pochodzących z ziemi brzeskiej, którzy w szczególny sposób zasłużyli się w przeszłości bądź wyróżniają się obecnie, w kraju lub poza jego granicami, w różnych dziedzinach ludzkiej działalności. Stąd podział biogramów w zależności od uprawianej profesji. Mamy więc akademików, ludzi filmu i teatru, duchownych, działaczy społecznych i polityków, dziennikarzy, inżynierów, kombatantów, malarzy i rzeźbiarzy, pedagogów, pisarzy, przedsiębiorców, sportowców, wreszcie tzw. pasjonatów.

Biogramy te są w większości przypadków wynikiem moich wielogodzinnych przeszukiwań Internetu (głównie w pierwszych latach istnienia portalu), jak też zostały przysłane przez czytelników portalu.

Nie mam wątpliwości, że wśród nas są ludzie, którzy zasługują, aby ich sylwetki przybliżyć mieszkańcom Brzeska i Okolic, zwłaszcza że od czasu powstania portalu wyrosło nowe pokolenie.

Szanowni Czytelnicy, będę wdzięczny za nadesłanie na adres <portal.brzesko.ws@gmail.com> informacji o nowych osobach, których biogramy Waszym zdaniem powinny znaleźć się w Leksykonie. 

Zbigniew StósMaciej Ulas
, matematyk, doktor habilitowany nauk matematycznych. Urodził się w 1980 r w Bochni. Do roku 2008 mieszkał w Brzesku, gdzie uczęszczał do Szkoły  Podstawowej  nr  1. W 1999 r. ukończył IV LO w Tarnowie w klasie o profilu poszerzony język niemiecki. W tym samy roku podjął studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. Ukończył je z wyróżnieniem w 2004 r. Następnie podjął studia doktoranckie na tym samym wydziale koncentrując swoje zainteresowania badawcze na teorii liczb z naciskiem na równania diofantyczne.W trakcie studiów był beneficjentem rocznego stypendium w ramach programu Innowacyjność dla Małopolski - Stypendium dla Najlepszych Doktorantów UJ (2006), Stypendium z Funduszu S. Estreichera (2007) oraz Stypendium im. Michała Jakuba Łyska dla najlepszego młodego matematyka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia doktoranckie ukończył w 2008 r. wieńcząc je obroną wyróżnionej rozprawy doktorskiej Punkty i krzywe wymierne na powierzchniach związanych z równaniami diofantycznymi. W 2008 r. podjął pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Matematyki UJ. W roku akademickim 2009/2010 zajmował okresowe stanowisko badawcze dla młodych matematyków w Instytucie Matematycznym PAN (IMPAN). Po powrocie do Krakowa objął stanowisko adiunkta.

W 2009 r. był wyróżniony, zaś w 2010 r. został stypendystą programu tygodnika Polityka ,,Zostańcie z Nami!''. W 2010 r. otrzymał również Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej START dla młodych naukowców. W latach 2014-2017 otrzymywał stypendium Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

W 2016 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych za serię prac dotyczących punktów i krzywych wymiernych na rozmaitościach algebraicznych. W tym samym roku objął funkcję sekretarza naukowego Wydziału Matematyki Informatyki UJ. W roku akademickim 2018/2019 zajmował stanowisko badawcze w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk.

Od 2018 r. pracuje na stanowisku profesora UJ, zaś od września 2020 r. piastuje stanowisko prodziekana ds. ogólnych Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Jest autorem blisko 70 prac poświęconych równaniom diofantycznym, arytmetycznym własnościom wielomianów i ciągów liczbowych oraz teorii partycji. Poza nauką jego pasją są biegi na długich i ultra dystansach.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com