Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Sprawozdanie finansowe i analiza działalności GZB "Kryta Pływalnia" w 2005 r.  (Krzysztof Bogusz)  2006-03-10

 Kryta Pływalnia w Brzesku jako jednostka budżetowa mająca na celu realizacje zadań z zakresu zapewnienia mieszkańcom gminy i powiatu brzeskiego dostępu do sportów wodnych jak i szeroko rozumianej rekreacji i kultury fizycznej, nie jest nastawiona na zysk.

Kryta Pływalnia w Brzesku dostosowuje swoją strategię cenową do sytuacji na rynku – funkcjonowanie kilku basenów w pobliżu powoduje, że nie starają się one konkurować poziomem cen. Ze względu na bardzo wysokie koszty funkcjonowania obiektów są one dotowane z budżetów gmin.

Powiat brzeski ma swoją specyfikę(głównie rozciągłość geograficzną, a co za tym idzie duże koszty dojazdu), która sprawia pewne problemy z pozyskaniem nowych klientów z poza gminy Brzesko. Mimo to nie rezygnujemy ze starań w tym zakresie. Przelicznik liczby klientów/liczba mieszkańców (zarówno w skali miasta i jak i powiatu) jest bardzo korzystny i dużo lepszy, niż np. w przypadku Tarnowa, które jest miastem 5 razy większym, a z basenu korzysta 260 tyś. klientów.

Duże upusty cenowe (np. bilety grupowe) powodują, że nawet duża liczba klientów nie jest w stanie zrekompensować strat (np. basen na ul. Piłsudzkiego w Tarnowie – 260 tyś zł klientów – 350 tyś zł dofinansowania; Basen w Brzesku 110 tyś klientów – 700 tyś zł dofinansowania, faktycznie wykorzystane 630 300.tys).

W przypadku cen dla klientów indywidualnych Kryta Pływalnia w Brzesku stosuje strategię parasola cenowego - polega na tym, że wraz ze spadkiem kosztów funkcjonowania (liczne inwestycje pro oszczędnościowe, które pozwoliły na zużycie mediów – wody, prądu i gazu) utrzymywany jest stały poziom cen. Pozwala to firmie na ograniczenie strat z tytułu prowadzonej działalności.

Ceny usług kalkulowane są wg kosztów funkcjonowania. Koszty oszacowano na 1,4 mln zł. Cena dla statystycznego klienta Krytej Pływalni została skalkulowana na poziomie 12,5 zł (ok. 115 tyś klientów - co stanowi realną grupę odbiorców). Jednak ze względu na fakt, że cena ta stanowiłby zaporę nie do przebycia dla znacznej części potencjalnych klientów ceny zostały ustalone na poziomie 8 zł osoba dorosła, dzieci, młodzież emeryci – 5 zł. Pozostała różnicę pokrywa w formie dotacji Gmina Brzesko.

Ceny podstawowe dla klientów indywidualnych na basenach na terenie dawnego województwa tarnowskiego są prawie identyczne.

Gminny Zakład Budżetowy „Kryta Pływalnia” jest bezsprzecznie obiektem sportowym przyjmującym największą  liczbę Klientów aktywnie uprawiających sport w całym powiecie brzeskim. W 2005 roku pływalnia przyjęła łącznie 109.119 osób. W poszczególnych miesiącach frekwencja kształtowała się w sposób przedstawiony na wykresie.

 

 

 

W rozbiciu klienci indywidualni/ grupowi sytuacja prezentowała się w następujący sposób:

 

 

W ujęciu procentowym sytuacja wyglądała następująco:

 

 


 

I. Funkcjonowanie Krytej Pływalni w Brzesku

 

            Funkcjonowanie Krytej Pływalni w Brzesku, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności usługowej wiąże się ponoszeniem stałych znacznych kosztów. Dochody jakie generuje Kryta Pływalnia pokrywają jedynie około połowy kosztów. Pozostała część jest pokrywana z dotacji przedmiotowej.

 

1. Koszty

 

Najistotniejszą pozycją w budżecie Krytej pływalni w Brzesku są ze względu na rodzaj prowadzonej działalności ceny mediów.

 

Energia elektryczna

Najwyższe zużycie spośród wszystkich mediów ma energia elektryczna – jest to związane z funkcjonowaniem dużej liczby urządzeń elektrycznych dużej mocy – wentylatorów, stacji pomp, filtrów, oświetlenia i szeregu innych urządzeń.

Łączne roczne zużycie energii elektrycznej przez Krytą Pływalnie wynosi 526 029 kW, co daje kwotę 210 218 zł.

Od września 2005 roku Kryta Pływalnia dzięki zainstalowaniu stacji trafo stała się odbiorcą energii elektryczne o średnim napięciu, dzięki czemu koszty zakupu energii elektrycznej uległy obniżeniu. Szczegóły dotyczące tej inwestycji znajdują się w dalszej części sprawozdania. Różnice w poziomie opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej w latach 2004 i 2005 przedstawia poniższy wykres.

 

 

 

Z kolei zużycie energii elektrycznej w kW przedstawia kolejny wykres. Spadek wielkości zużycia wiąże się z faktem zamontowania falowników.

 

Woda

            Jednym z podstawowych mediów, bez którego nie może funkcjonować Kryta Pływalnia w Brzesku jest woda. W ciągu roku zużycie przy obecnej liczbie klientów wynosi około 15 mln litrów wody.

Łączne roczne zużycie wody przez Krytą Pływalnie wynosi 15 766 m3, co daje kwotę 106 901 zł.

Różnice w poziomie opłat z za wodę i ściek w latach 2004 i 2005 przedstawia poniższy wykres. Spadek wielkości opłat począwszy od września 2005 jest spowodowany umową pomiędzy Kryta Pływalnia a RPWiK. Szczegóły tej umowy zostały omówione w dalszej części sprowadzania.

 

Z kolei zużycie wody przedstawia kolejny wykres. Spadek wielkości zużycia wiąże się panującymi warunkami pogodowymi, a  co za tym idzie zmniejszeniem liczby klientów.

 

 

Energia cieplna

Dostawcą energii cieplnej jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Kryta Pływalnia jest ogrzewana przy pomocy kotłów gazowych o łącznej mocy 850 kW. Tak znaczne zużycie energii cieplnej wiąże się z koniecznością utrzymania odpowiedniej temperatury wody oraz powietrza w hali basenowej.

            Duży wpływ na ilość zużywanej energii mają warunki pogodowe. Grudzień 2005 był jednym z najzimniejszych miesięcy w okresie funkcjonowania Pływalni, co spowodowało znaczny wzrost kosztów ogrzewania w tym miesiącu.

Jednak pomimo większego zużycia energii cieplnej w roku 2005 łączna kwota należności z tego tytułu jest niższa niż w roku 2004. Ma na to wpływ m.in. nieco niższa liczba klientów oraz szereg inwestycji pro oszczędnościowych – wymiana izolacji cieplnej dachu, montaż falowników.

Różnice w poziomie opłat z tytułu zużycia energii cieplnej w latach 2004 i 2005 przedstawia poniższy wykres.

 

 

 Zużycie energii cieplnej w GJ przedstawia kolejny wykres. Wzrost wielkości zużycia wiąże się ze znacznym spadkiem temperatur w okresie listopad – grudzień 2005.

 

 

 

2. Dochody Krytej Pływalni w 2005r.

 

            Kryta pływalnia finansuje swoją bieżącą działalność z dwóch źródeł – dochodów z tytułu prowadzonej działalności oraz z dotacji przekazywanej przez Urząd Miejski w Brzesku. Dochody z tytułu prowadzonej działalności kształtują się następująco:

- Dochody z tytułu najmu lokali i powierzchni reklamowych w budynku pływalni – 93 437,31 zł

- Dochody z tytułu sprzedaży biletów i karnetów –  476 372,23 zł

- Dochody z tytułu zajęć rekreacyjnych (Aqua Fit, Aqua Senior, Klub Fitness ”Energia” – 27.805,68 zł

Łącznie: 597 564,22

 

 

Najem lokali

            Podstawowym źródłem dochodów Krytej Pływalni oprócz biletów jest najem lokali usługowych na terenie obiektu.

Z tytułu najmu lokali Kryta Pływalnia w Brzesku osiąga przychody w wysokości. 93.437,31 zł.

W 2005r Kryta Pływalnia udostępniała pod wynajem:

- restauracja

- sala siłowni oraz odnowy biologicznej

- wynajem sali fitness

- wynajem powierzchni reklamowej

- wynajem miejsca pod automaty do gier

- udostępnianie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu

Procentowy udział poszczególnych kategorii dochodów z tytułu najmu i dzierżawy przedstawia poniższy wykres.

 

 

W chwili obecnej najemcy lokalu na odnowę biologiczną oraz siłownię zrezygnowali z dalszego najmu.  Natomiast sala fitness została zagospodarowana własnymi siłami – zgodnie z przeznaczeniem.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że komercyjny najem lokali na działalność sportową i rekreacyjną w dłuższej perspektywie czasu raczej nie rokuje nadziei na sukces. Biorąc pod uwagę konieczność poniesienia przez najemcę kosztów związanych z zapłatą czynszu najmu, opłatami na ubezpieczenie społeczne (w chwili obecnej prawie 800 zł miesięcznie) opłacalność prowadzenia np. siłowni na zupełnie komercyjnych zasadach nie istnieje, ponieważ dochody nie są aż tak duże, aby pokryć wszystkie koszty i wygenerować choćby niewielki dochód dla właściciela. W tej sytuacji, z punktu widzenia Pływalni, zdecydowanie korzystniejsze jest prowadzenie siłowni własnymi siłami, jako jedną z propozycji. Jest to możliwe bez zatrudniania dodatkowych pracowników. Tym samym bez ponoszenia kosztów. Dotychczasowe doświadczenia związane z przejęciem działalności związanej z prowadzeniem zajęć na sali fitness są bardzo pozytywne i pozwalają sądzić, że w przypadku prowadzenia własnej siłowni, również było by to dla pływalni opłacalne. Aby taką działalność podjąć konieczne jest jednak poniesienie wydatków na zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

 

Sprzedaż biletów

            W celu podniesienia poziomu sprzedaży detalicznej podejmowanych jest szereg działań informacyjno-reklamowo-promocyjnych mających na celu zachęcenie mieszkańców do częstszego korzystania z usług Krytej Pływalni. Szczegółowy opis działań podejmowanych w tym zakresie jest zawarty w dalszej części sprawozdania.

Oprócz sprzedaży detalicznej Kryta Pływalnia podpisała umowy na korzystanie z usług przez wszystkie duże zakłady pracy z terenu gminy Brzesko – a więc Can-Pack, Browar Carlsberg, SPZOZ w Brzesku, oraz szereg innych.

            W obiegu znajduje się również ponad 1200 karnetów zakupionych przez klientów indywidualnych.

 

Dotacja

Funkcjonowanie Krytej Pływalni w Brzesku zależne jest od dotacji przedmiotowej jaką przekazuje Gmina Brzesko na podstawie uchwały Rady Miejskiej. Kwota dotacji w roku 2005 wynosiła 700 tyś. zł – natomiast jej faktycznie wykorzystane 630 300 tyś. zł. Niepełne wykorzystanie kwoty dotacji jest spowodowane zmniejszeniem liczby klientów, oraz szeregiem inwestycji pro oszczędnościowych, które pomimo niekorzystnych warunków pogodowych pozwoliły na ograniczenie kosztów funkcjonowania.

  

II. Działalność Krytej Pływalni

 

Działalność Krytej Pływalni w Brzesku obejmuje szeroki zakres przedsięwzięć związanych z  zapewnieniem klientom dostępu do oferty sportowo-rekreacyjnej z zakresu sportów pływackich.

 

1. Imprezy sportowe zorganizowane na Krytej Pływalni w 2005r.

 

            Jednym z podstawowych zadań Krytej pływalni w Brzesku jest organizacja imprez sportowych o charakterze masowym.

Większość zawodów organizowanych na Pływalni ma charakter cykliczny i na stałe weszła do kalendarza imprez sportowych, znacząco wzbogacając ofertę gminy w tym zakresie. Lista imprez sportowych przeprowadzonych w roku 2005 przedstawia się następująco:

 

Zawody Pływackie:

1.      Puchar 3 Pływalni (organizowany wspólnie z pływalniami w Bochni i Proszówkach (cykl 9-ciu zawodów pływackich w 16 kategoriach i trzech stylach)

2.      Zawody o Lwa Generali – 21 stycznia

3.      Zawody Walentynkowe - 14 luty

4.      Zawody – Puchar Wiosny – 21 marca

5.      Zawody rocznicowe – 24 kwietnia

6.      Szkolne pływackie zawody sztafetowe - – przy współpracy z WEKiS

7.      Puchar dyrektora browaru Okocim – 23 czerwca

8.      Puchar burmistrza Brzeska – Zawody z okazji Św. Niepodległości – 11 listopada

9.      Zawody powiatowe szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – przy współpracy z WEKiS

10.  Zawody Mikołajkowe – 6 grudnia

 

Duże imprezy pływackie:

1.      2-3 luty 2005 – II rekord Mieszkańców Powiatu Brzeskiego w Pływaniu 24 godzinnym

2.      Puchar lata 2005 – cykl 7 cotygodniowych zawodów pływackich w okresie wakacji - W ramach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie letnim zorganizowano cykl imprez pływackich – tzw. Puchar Lata, który miał na celu wyłonienie nie tylko najlepszych, ale również najbardziej wytrwałych pływaków.

 

Plażówka:

1.      Turniej Świętojański – całonocny turniej piłki plażowej – 23-24 czerwca 2005

2.      Wakacyjny Turniej Piłki Plażowej – cykl cotygodniowych rozgrywek piłki plażowej w okresie wakacji

 

Kryta Pływalnia w Brzesku jest organizatorem regularnych comiesięcznych zawodów pływackich. Średnio w zwykłych zawodach uczestniczy ok. 40-50 zawodników. Rywalizacja gromadzi dodatkowo około 200 kibiców – głównie rodziców i znajomych dzieci startujących w zawodach. Szczegółowe zestawienie imprez sportowych organizowanych na Krytej Pływalni w Brzesku przedstawia wykres załącznik nr 1. W skali roku daje to około 600 zawodników biorących udział w zawodach oraz ponad 2500 kibiców obserwujących ich zmagania.

Dodatkowo Kryta Pływalnia w Brzesku jest inicjatorem organizacji wspólnych zawodów pływackich organizowanych na Krytej Pływalni w Brzesku, Bochni i Prosówkach. Pierwsze zawody zorganizowano w kwietniu 2005 roku. Druga edycja Pucharu Trzech Pływalni realizowana jest od października 2005 – przewidywane zakończenie zaplanowano na czerwiec 2006.

Sztandarową imprezą pływacką mającą swego rodzaju charakter powiatowego święta pływackiego jest Rekord Mieszkańców Powiatu Brzeskiego w Pływaniu 24 godzinnym. W roku 2006  maraton pływacki będzie organizowany po raz trzeci. Ideą stanowienia co rok nowego rekordu pływackiego jest m.in. sprawdzian umiejętności pływackich naszej lokalnej społeczności, jak i upowszechnienie mody na pływanie jako formę spędzania wolnego czasu – trzy lata funkcjonowania basenu spowodowały, że coraz szersza grupa mieszkańców pływa na coraz lepszym poziomie. W stanowieniu rekordu powiatu w pływaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy powiatu – warunek jest oczywiście jeden – muszą umieć pływać.

Kalendarz imprez sportowych na rok 2006 został poszerzony o zawody organizowane w maju – przy współpracy ze Stowarzyszeniem Krzewienia kultu Św. Stanisława BM. Dodatkowo w planach jest zrealizowanie zawodów pływackich w zależności od zainteresowania pozostałych uczestników:

  1. Służb mundurowych powiatu brzeskiego
  2. Pracowników Krytych Pływalni z terenu byłego województwa tarnowskiego

 

Wśród imprez mających na celu promowanie sportów pływackich znalazły się m.in. organizowane corocznie pokazy nurkowania połączone z możliwością bezpłatnego nurkowania w basenie z instruktorem.

 

 

2. Zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane na Pływalni

 

W stosunku do lat ubiegłych zwiększeniu uległo zainteresowanie bardziej specjalistycznymi formami treningu sportowego i rekreacyjnego.

Rozwinięto ofertę usług sportowych: w okresie wakacyjnym zorganizowano Wakacyjną Szkołę pływacką, po zakończeniu której ok. 40 procent dzieci kontynuowało treningi w sekcjach pływackich działających na Krytej Pływalni. Dzięki temu w chwili obecnej na regularne treningi uczęszcza około 80 osób.

            Dużym zainteresowaniem  cieszy się oferta zajęć rekreacyjno – rehabilitacyjnych w wodzie - dla kobiet:

- Aqua Fit – specjalistyczne zajęcia w wodzie prowadzone dwa razy w tygodniu – średnia liczba uczestników zajęć – 15-18 osób

- Aqua Senior – zajęcia rehabilitacyjne w wodzie prowadzone dwa razy w tygodniu - dla osób po 50 roku życia – średnia liczba uczestników – ok. 10 osób

            Rozwija się również oferta fitness – oferta Klubu Fitness „Energia” został poszerzona o zajęcia z wykorzystaniem drobnego sprzętu sportowego, a w przyszłości w przypadku pojawienia się w ofercie Krytej Pływalni siłowni – także zaawansowanego treningu fitness z użyciem sprzętu siłowego. W ciągu roku przeprowadzono ok. 250 zajęć fitness, w których uczestniczyło średnio 15 osób – co daje 3750 wejść. Zajęcia fitness są przykładem zdecydowanie bardziej efektywnego wykorzystania sali fitness w stosunku do tego, co znajdowało się w ofercie firmy wynajmującej ten lokal w początkowym okresie funkcjonowania Krytej Pływalni. Dodatkowo poza godzinami prowadzenia zajęć sala fitness pozostaje do dyspozycji – co pozwala na wynajmowanie jej innym użytkownikom. 

 

3. Sekcje sportowe trenujące na Krytej pływalni w 2005r.

Na Krytej Pływalni regularnie prowadzone są treningi sekcji pływackich, w których tajniki sportu pływackiego poznają dzieci i młodzież z całej gminy Brzesko. Średnio na Pływalni funkcjonuje 5 sekcji pływackich, w których w 2005 r. trenowało ok. 75 osób. W ciągu 9 miesięcy treningowych. Zajęcia odbywały się średnio 8 razy w miesiącu. Łącznie zawodnicy wszystkich Sekcji trenowali przez 5.400 osobo/godzin.

Dla osób zainteresowanych nauką pływania prowadzone są całoroczne kursy nauki pływania prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. W ciągu roku korzysta z nich ok. 100 osób. Są to głównie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osoby spoza terenu gminy Brzesko. Taka sytuacja jest uwarunkowana jest faktem prowadzenia na terenie gminy Brzesko zajęć nauki pływania w trakcie lekcji wf-u w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach treningowych w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie liczbowe

Sekcje

Liczba trenujących (średnio 2005) – 75 osób

Średnia liczba miesięcy treningowych: 9

Liczba zajęć w miesiącu: 8

Razem: 5 400 osobo/godzin

 

Nauka pływania zestawienie liczby uczestników

Liczba trenujących (średnio 2005) – ok. 100 osób

Średnia liczba miesięcy treningowych: 2

Liczba zajęć w miesiącu: 10

Razem: 2 300 osobo/godzin

 

 

Cześć uczestników przechodzi później na sekcje w miejsce tych, którzy się wykruszą z sekcji. Od początku 2006 wystartowały 2 grupy 10 osobowe. W przygotowaniu 2 grupy 12-15 osobowe.

 

4. Tereny wokół krytej Pływalni

            Na terenie administrowanym przez Krytą Pływalnie w Brzesku funkcjonuje kompleks boisk sportowych:

- 1 piłkarskie

- 4 boiska do piłki plażowej

            W okresie letnim na boisk do piłki plażowej zostało zorganizowane kilka imprez sportowych:

- Turniej Świętojański – całonocny turniej piłki plażowej – 23-24 czerwca 2005 – w imprezie wzięło udział 60 drużyn siatkarskich (z terenu Polski południowej), a ich całonocne zmagania obserwowało ponad tysiąc osób.

- Wakacyjny Turniej piłki Plażowej (prowadzony przez WEKiS)

W trosce o zapewnienie mieszkańcom Brzeska także zimowych rozrywek pracownicy Krytej Pływalni w Brzesku oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 kierowani przygotowali lodowisko na boisku do piłki nożnej położonym obok basenu.

Warunki atmosferyczne pozwalają obecnie na utrzymanie naturalnego lodowiska. Ślizgawka jest bezpłatna a w dodatku bardzo bezpieczna w porównaniu ze ślizganiem się na różnego rodzaju zamarzniętych stawach, oraz - co ma duże znaczenie - położona w dogodnym dla każdego miejscu. W roku 2005 przygotowanie lodowiska się nie powiodło, ze względu na zmienne warunki pogodowe.

 

 

III. Promocja oferty Krytej Pływalni

 

Przekonanie szerokiej grupy potencjalnych Klientów do korzystania z oferty proponowanej przez Pływalnię, wymaga systematycznej pracy celem przełamania istniejących w tym zakresie stereotypów,  współpracy z mediami, działań public ralations, wydawania własnych materiałów promocyjnych i informacyjnych. Pływalnia dysponuje bardzo skromnymi środkami na działania informacyjne. Wykorzystywane są jednak wszystkie możliwości dostępne na lokalnym rynku.

Kryta Pływalnia stara się budować pozytywny wizerunek w społeczności lokalnej. Prowadzony jest stały serwis prasowy. Media lokalne  (radio, prasa, Internet) otrzymują regularnie informacje dotyczące wszelkich aspektów działania basenu – informacje o zawodach, promocjach, nietypowych akcjach itd.

Klienci maja możliwość przedstawiać swoje uwagi dotyczące funkcjonowania basenu za pośrednictwem nowoczesnych form kontaktu – email, GG, Skype, forum dyskusyjne.

Na własnej stronie internetowej (www.basen-brzesko.com), podawane są wszystkie aktualne informacje dotyczące pływalni i organizowanych przedsięwzięć. Miesięczna liczba wejść na stronę przekracza 1.500. i stanowi sprawdzony sposób informowania się o propozycjach pływalni, zwłaszcza przez młodszych Klientów.

Równocześnie prowadzony jest stały monitoring brzeskich for internetowych – wyławiane są niekorzystne opinie i uwagi – równocześnie opatrywane stosownym komentarzem – na bieżąco poprawiane są zauważone braki, zbierane ciekawe propozycje itd.

 

-reklama

Kryta Pływalnia w Brzesku korzysta z następujących form reklamy – reklama prasowa (miesięczniki lokalne Brzeski Magazyn Informacyjny, MojeBrzesko.pl), reklama internetowa (brzesko.pl – strona UM Brzesko, sport-powiatbrzeski.pl – portal sportowy powiatu brzeskiego, mojebrzesko.pl ). Planowane jest również przygotowanie reklamy billboardowej – zamontowanie bilboardów przy wjeździe do miasta na terenach należących do gminy (ma to ograniczyć koszty).

Kryta Pływalnia wydaje własne czasopismo (kwartalnik) PIRANIA – czasopismo brzeskich rekinów. Ma ono za zadanie zarówno reklamować, informować, jak i dostarczać cennych informacji z zakresu, sportu, rekreacji, zdrowia itd.

Dodatkowo zarówno na terenie Krytej Pływalni jak i na terenie miasta Brzeska dostępne są ulotki informacyjne (całą gama dotycząca zarówno bieżącej oferty, promocji jak i cen).

Na terenie obiektu rozwieszane są plakaty reklamowe. Ze względu na ograniczony nakład (brak środków) plakatowanie prowadzone jest bardzo oszczędnie.

 

-promocja sprzedaży

Przykładami takich działań są w przypadku Krytej Pływalni w Brzesku:

- okazyjne promocje cenowe – np. świąteczne, I sobota miesiąca. Dla osób, które ze względu na trudności finansowe musza się liczyć z oszczędnościami prowadzona jest akcja I sobota – Pływaj zdrów – wg obecnych zasad klienci mogą korzystać z basenu przez cały dzień za 10 zł. Tego typu akcje – pozwalające na korzystanie przez dłuższy okres czasu, bez zbędnych obniżek ceny są obecnie najbardziej uzasadnionym ekonomicznie kierunkiem promocji.

- działania związane z produktem – „Megabilety”, bilety całodniowe

- nowe produkty, zwiększające stopień atrakcyjności - np. gratis – akcja świąteczna – rozdawanie sianka na stół wigilijny. Klienci, którzy odwiedzą basen w  okresie przedświątecznym mogą w kasie Krytej pływalni otrzymać garstkę sianka na wigilijny stół. Malutkie wiązki zapakowano w koperty z życzeniami i przygotowano dla chętnych. Akcja jest prowadzona od 2 lat i cieszy się coraz większym powodzeniem – w roku 2005 rozdano ok. 600 sztuk takich wigilijnych wiązanek. Przy zerowych właściwie kosztach udało się przygotować sympatyczny prezent dostępny dla każdego mieszkańca.

 

-sprzedaż osobista

Techniki sprzedaży osobistej stosowane przez Krytą Pływalnię w Brzesku to:

- Spotkania z właścicielami firm, dyrektorami szkół, pracownikami zakładów pracy w celu prezentacji oferty Krytej Pływalni

- Rozmowa telefoniczna - właścicielami firm, dyrektorami szkół.

 

-marketing bezpośredni

W działaniach obejmujących marketing bezpośredni Kryta Pływalnia korzysta z usług poczty Polskiej oraz własnych pracowników, którzy kolportują materiały reklamowe.

- Rozmowa poprzez komunikatory – GG oraz Skype – głównie z klientami indywidualnymi, odwiedzającymi stronę internetową www.basen-brzesko.com. W okresie letnim prowadzona jest również w ten sposób rezerwacja boisk do piłki plażowej, a w okresie zimowym – głównie sauny.

 

 

- działalność charytatywna

Prowadzona jest między innymi akcja promowania krwiodawstwa - "Krew - życie dla innych". W jej ramach proponujemy każdej pełnoletniej osobie, która odda swoją krew (450 ml) jedną godzinę bezpłatnego pływania. Bilet wstępu na pływalnię ma w założeniu umożliwić regenerację organizmu oraz stanowić wyraz wdzięczności społeczności lokalnej wobec krwiodawcy.

Wspiera różnego rodzaju inicjatywy społeczne – loterie świąteczne w szkołach, festyny, itd.

Nawiązała współprace z organizacjami zrzeszającymi niepełnosprawnych – dzięki czemu osoby niepełnosprawne mogą korzystać z basenu za symboliczną złotówkę. Celem umożliwienia osobom niepełnosprawnym korzystania z pływalni na warunkach preferencyjnych, funkcjonuje podpisane porozumienie z Małopolskim Związkiem Osób Niepełnosprawnych, na mocy którego osoby niepełnosprawne – członkowie Związku, mogą korzystać z pływalni wraz z opiekunem na symboliczną złotówkę. Dotyczy to kilkunastu osób, o bardzo znacznym stopniu niepełnosprawności ruchowej, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osób z reguły o bardzo niskich dochodach. Dla tych osób, korzystanie z pływalni jest nie tyle formą relaksu i wypoczynku, co raczej sposobem rehabilitacji, czy też powstrzymaniem dalszej degradacji stanu zdrowia.

 

Ramowy plan marketingowy Krytej Pływalni w Brzesku

Marketing

Prace nad listą produktów (lub udoskonalanie już istniejących) - cały rok

Kampania prasowa – artykuły płatne, artykuły w prasie codziennej, miesięcznikach lokalnych i regionalnych - cały rok

Pirania – czasopismo promocyjne Krytej Pływalni - początek każdego kwartału

Obsługa medialna zawodów i imprez sportowych na Krytej Pływalni - cały rok

Kampania ulotkowa i plakatowa - cały rok

Telemarketing - cały rok

Budowa bazy teleadresowej - cały rok

 

Akcje promocyjne

- Sianko na stół wigilijny – grudzień - osoba odpowiedzialna – spec. Ds. promocji i kontaktów z klientami

- Krew to życie – akcja promocji krwiodawstwa - cały rok – osoba odpowiedzialna – spec. Ds. promocji i kontaktów z klientami

- promocje okolicznościowe (walentynki, I dzień wiosny, dzień dziecka, mikołajki)- cały rok – osoba odpowiedzialna – spec. Ds. promocji i kontaktów z klientami

- loterie,

 

            PR

Kontakty z mediami -> cały rok

Monitoring mediów (prasa lokalna, fora i dzienniki internetowe, radio) -> cały rok

Kontakty z klientami (strona www, gg, kontakty osobiste) -> cały rok

 

Wg dotychczasowych obserwacji i doświadczeń reklama działalności Pływalni powinna polegać nie tyle na samym informowaniu o ofercie, czy też promocjach cenowych, co raczej o pożytku płynącym z korzystania z oferty sportowo rekreacyjnej takich instytucji jak basen.

 

IV. Inwestycje

 

            W roku 2005 podjęto szereg działań inwestycyjnych mających na celu zarówno poprawienie bezpieczeństwa, estetyki otoczenia, oraz ograniczenia kosztów zużycia mediów.

 

Bezpieczeństwo

            W związku z powtarzającymi się drobnymi kradzieżami w szatni męskiej niezbędny okazał się montaż systemu monitoringu.

Inwestycje związane z systemem monitoringu obejmowały zakup cyfrowego multipleksera, zestawu 16 kamer, zamontowanych w newralgicznych punktach obiektu i wokół niego, oraz całego okablowania i innych niezbędnych akcesoriów.

Łączny koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 20 124, 30 zł.

Można powiedzieć, że działania związane z zakupem kamer wpłynęły natychmiast na poprawę biernego bezpieczeństwa na terenie pływalni – ustały kradzieże, a dodatkowo w trakcie wypadku jaki miał miejsce na zjeżdżalni (nieregulaminowe zjeżdżanie przez 4 użytkowników) dysponowaliśmy materiałem dowodowym pozwalającym na prześledzenie całego zajścia.

 

Estetyka

            W związku z koniecznością poprawy estetyki wokół obiektu zakupiono kilkadziesiąt krzewów ozdobnych, które w okresie wiosennym zostały posadzone przez pracowników BZK. Systematyczne prace związane z uzupełnianiem stanu zieleni wokół basenu są konieczne w związku ze staraniami, aby mieszkańcy miasta byli zainteresowani spędzeniem większej ilości swojego wolnego czasu na jego terenie. Kolejne inwestycje w tym zakresie zostały ujęte w planie rewitalizacji.

 

Inwestycje pro oszczędnościowe

Jedną z największych pozycji w kosztach funkcjonowania Pływalni stanowią koszty mediów: wody, energii elektrycznej, ciepła. Związane jest to ze specyfiką samego obiektu, koniecznością zapewnienia komfortu cieplnego bez względu na warunki atmosferyczne. W związku z powyższym koszty związane z utrzymaniem temperatury, wilgotności w halach basenowych i jakości wody są bardzo wysokie. Celem ograniczenia tych kosztów, a równocześnie zachowania dotychczasowego standardu, w 2005r. dokonane zostało szereg inwestycji mających na celu poprawienie ekonomiki funkcjonowania Pływalni.

 

 

- wymiana izolacji cieplnej dachu

            W roku 2005 dokonano również wymiany izolacji cieplnej dachu Krytej Pływalni. Wymiany dokonała firma Jawor w okresie od czerwca do sierpnia 2005. Prace inwestycyjne w tym zakresie pozwoliły na ograniczenie kosztów ogrzewania w okresie jesienno zimowym, co jest widoczne na wykresach dotyczących zużycia energii cieplnej w początkowej części sprawozdania.

 

- stacja trafo

Celem zmniejszenia kosztów energii elektrycznej wybudowana została stacja trafno. Jest to inwestycja finansowania ze środków UM Brzeska. Wielkość zużycia energii elektrycznej zależy od liczby klientów, oraz warunków zewnętrznych. Natomiast inwestycja w komorę trafo umożliwiła odbiór energii elektrycznej na innych zasadach. Do tej pory pobór mocy następował wg zasad dla klientów indywidualnych – wiązało się to z wyższą ceną (ok. 0,43 gr./ kW), a obecnie cena uległa obniżeniu do poziomu 0,32 gr./kW. Daje to o blisko 26 % niższe ceny energii elektrycznej. Pozwoliło to od października dokonywać zakupu energii po bardziej korzystnych cenach, co zmniejszyło koszty ponoszone przez Pływalnię na zakup energii elektrycznej. Zmiany w poziomie opłat za energie elektryczną przedstawia wykres w początkowej części sprawozdania.

            Poziom wykorzystania stacji trafo pozwala na dołączenie w przyszłości kolejnych użytkowników.

 

- falowniki

Zamontowane zostały również tzw. falowniki. Są to urządzenia kontrolne umożliwiające płynną regulację funkcjonowania pracy urządzeń wentylacyjnych. Utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu w tak dużym pomieszczeniu jak basen wiąże się z wykorzystaniem dużej ilości energii elektrycznej. Poprzedni system miał formę pasywną – tzn. sterowanie odbywało się jedynie przy pomocy uchylenia żaluzji regulujących ilość wpadającego powietrza, natomiast silniki cały czas pracowały na pełnych obrotach. Obecnie system ma formę aktywną – a wiec żaluzje na urządzeniach wlotowych maja pełne uchylenie, a sterowanie odbywa się mocą silników.

            Nie da się dokładnie wyliczyć oszczędności z tytułu zamontowania falowników, ponieważ nie ma zamontowanych oddzielnych liczników pozwalających ocenić zużycie energii. Dodatkowo falowniki mają również pośredni wpływ na  zużycie energii cieplnej jaka wydostaje się na zewnątrz w trakcie procesu wentylacji. Falowniki pozwalają na pełna kontrolę nad wymiana powietrza w zależności od liczby klientów, oraz warunków wewnątrz i na zewnątrz hali basenowej.

 

- umowa z RPWiK

Kryta Pływalnia w Brzesku zużywa w roku około 14 mln litrów wody.  Opłaty z tytułu należności za dostarczona wodę są jedną z najważniejszych pozycji w budżecie Krytej Pływalni. Po dogłębnej analizie mającej na celu znalezienie sposobu na ograniczenie kosztów z tego tytułu, oraz po uzgodnieniach z przedstawicielami Wydziału Ochrony Środowiska, Stacji Sanitarno-epidemiologicznej oraz RPWiK zdecydowano o zrzucie części wody jaka jest używana do kanalizacji burzowej, a nie jak to miało miejsce wcześniej – w całości do kanalizacji sanitarnej. Uzasadnienie tej decyzji jest następujące. Woda technologiczna – a więc ta znajdująca się w niecce basenowej ma parametry wody pitnej (pod względem chemicznym i bakteriologicznym), a wiec jest czystsza, niż woda spływająca zazwyczaj do kanalizacji burzowej. Zrzut wody technologicznej jest oddzielony od zrzutu wody używanej do celów sanitarnych, co umożliwiło przepięcie instalacji. W chwili obecnej Kryta Pływalnia płaci na dotychczasowych zasadach rachunki z tytułu pobieranej wody. Natomiast  rachunek za ściek obejmuje tylko jedną trzecią dawnej kwoty. W procesie przygotowawczym oraz do celów sanitarnych (prysznice, toalety, najemcy) 1/3 dostarczanej wody stanowi ściek.

Powyższe uzgodnienia pozwoliły w roku 2005 pomimo podwyżki cen za wodę (początek 2005) na zmniejszenie rachunków z tego tytułu o około 10 tyś zł w stosunku do roku 2004 (przy bardzo podobnym zużyciu wody).

 

V. Kierunki rozwoju

 

Kierunki dalszych działań zmierzających do rozwoju sportu pływackiego i rekreacji opartej na pływaniu.

 

  1. Celem podtrzymana zainteresowania pobytem na Pływalni jako sposobem nie tylko treningu sportowego, ale jako formą rekreacji, konieczna jest systematycznie prowadzona praca organiczna przez najbliższe kilka lat. Konieczna jest w tym zakresie ścisła współpraca ze szkołami, celem objęcia zajęciami na pływalni również uczniów innych klas niż tych, które objęte są programem nauczania pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego. Proponowane jest uruchomienie dodatkowych grup szkolnych, w których uczestnictwo byłoby odpłatne, ale ze względu na stałą współpracę, ceny za wstęp byłyby ustalone na bardzo korzystnych warunkach. Podobnie współpraca powinna zostać ułożona z działającymi na terenie gminy i powiatu brzeskiego Klubami sportowymi, świetlicami wiejskimi oraz działającymi stowarzyszeniami kulturalnymi itp. Propozycje pływalni w tym zakresie zostały złożone przez dyrekcję Pływalni potencjalnym Klientom.

 

  1. Celowe jest organizowanie bardzo częstych zawodów pływackich dostosowanych do możliwości uczestników. Dla zwiększenia zaangażowania młodzieży niezbędne jest przekonanie dyrektorów szkół działających na terenie gminy i powiatu brzeskiego, do bardziej niż dotychczas aktywnego włączenia się uczniów kierowanych przez nich placówek oświatowych w uczestnictwo w organizowanych przez Pływalnię zawodach. Powinny zostać przeprowadzone regularne mistrzostwa międzyszkolne, oraz wewnętrzne mistrzostwa poszczególnych szkół. Pozwoli to na obserwowanie postępów uczniów objętych programem nauki pływania i ewentualne korygowanie programu tak, aby zwiększać skuteczność nauczania. Z tego powodu preferowane powinny być zawody drużynowe, jako obejmujące większa liczbę uczniów, co stanowi wynik bardziej miarodajny, niż w przypadku zawodów indywidualnych.

 

  1. Celem poprawy skuteczności nauki pływania prowadzonej w ramach lekcji wychowania fizycznego, proponowane jest przeprowadzenie przez Pływalnię warsztatów dla nauczycieli wychowania fizycznego. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że wielu nauczycieli nie bardzo potrafi sobie poradzić z zorganizowaniem procesu nauki w sposób atrakcyjny i skuteczny. Może to wynikać z faktu, że dotychczas nauczyciele nie mieli możliwości doskonalenia swoich umiejętności w tym zakresie ze względu na brak w Brzesku pływalni.

 

  1. Dla lepszego wykorzystania potencjału Zakładu Budżetowego „Kryta Pływalnia”, celowe jest zagospodarowanie terenu wokół obiektu pływalni i przekształceniu Zakładu Budżetowego w swego rodzaju Centrum Sportu i Rekreacji. Dzięki temu w przyszłości możliwe stanie się jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie niemałych środków jakie gmina przeznacza na sport.

 

  1. Zagospodarowanie terenu wokół pływalni pozwoli to na organizowanie szeregu imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalno rozrywkowych o charakterze masowym. W ten sposób mieszkańcy gminy wzbogacą się o bardzo atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu oferujące kompleksową rozrywkę dla różnych grup wiekowych. Stosunkowo najtańszym, a równocześnie atrakcyjnym sposobem zagospodarowania terenu wokół obiektu pływalni jest posadzenie zieleni. Powstanie w ten sposób swego rodzaju park, który wyposażony w ławki i elementy architektury ogrodowej pozwoli na wypoczynek całym rodzinom. Na tak przygotowanym terenie można by również organizować np. festyny /takie propozycje były już zgłaszane przez samych mieszkańców/. Na letniej scenie mogłyby prezentować swoje umiejętności lokalne zespoły muzyczne itp.

 

  1. Centralny Gminny Ośrodek Sportu (albo podobna instytucja) może również wspierać rozwój innych dyscyplin sportu, stopniowo zwiększać ofertę gminy w tym zakresie. Sygnały z tym związane płyną od mieszkańców Brzeska, którzy pytają o możliwości utworzenia sekcji sportowych, organizacji zawodów itp. W wielu przypadkach są to propozycje możliwe do zrealizowania. W przypadku utworzenia centralnej instytucji koordynującej na terenie gminy rozwój sportu, sukcesy z tym związane mogłyby byłyby stosunkowo szybko zauważalne.
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com