Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Interpelacje na sesji Rady Miejskiej z 6.12. i 27.12. 2006  (Jerzy TYRKIEL)  2006-12-27

    Brzesko, 2006.12.27
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
Pan Krzysztof Ojczyk
 
Niniejszym zgodnie z § 39 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącym załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Brzesko, składam na ręce Pana Przewodniczącego interpelacje dotyczące istotnych spraw dotykających bezpośrednio mieszkańców naszego miasta i gminy szczegółowo opisane poniżej:
 
Poniżej (punkty 1-8 z wyłączeniem punktu 2) prezentuję komentarze i wnioski uzupełniające do odpowiedzi datowanej na 14.12. (treść: w dalszej części tekstu) a otrzymanej 22.12. na interpelacje złożone dnia 6.12.2006 r.
 
  1. Proszę o oczyszczenie pasa drogi obok szkoły katolickiej przy ul. Browarnej. Około ¼ pasa jest nieczynne z uwagi na wieloletnie zaległości w przycinaniu przerośniętych krzewów oraz usuwaniu namułów z drogi. Stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu (stroma droga, sąsiedztwo dwóch trudnych skrzyżowań, szczególnie niebezpiecznie w zimie stąd istnieje b. pilna potrzeba wykonania prac konserwacyjnych).
Komentarz do odpowiedzi i wniosek: wskazywany pas nie był z pewnością oczyszczany w terminie wskazanym w odpowiedzi z dnia 14.12.2006 tj. w październiku br. Bieżąca praktyka użytkowania drogi wskazuje na stale zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Z uwagi na znaczne zmniejszenie szerokości pasa, pojazdy w czasie mijania zmuszone są wjeżdżać na przeciwległy chodnik. Proponowany termin oczyszczenia drogi nie ma cech racjonalnego rozwiązania. W zimie sytuacja będzie jeszcze trudniejsza. Z uwagi na powyższe podtrzymuje wniosek z 6.12. Proszę o podanie terminu wykonania prac. Z uwagi na – jak rozumiem - trudność w identyfikacji przedmiotowego odcinka drogi, chętnie pomogę odpowiedzialnej osobie w jego odnalezieniu.
 
  1. Proszę o naprawę oświetlenia przy ul. Browarnej na odcinku obok bloków mieszkalnych. Jest to szczególnie pilne z uwagi na zasadnicze obniżenie poziomu bezpieczeństwa dla pieszych mieszkańców przekraczających ul. Browarną (droga do / ze sklepu osiedlowego, do / z centrum miasta a w szczególności do szkół, kościoła, obszaru handlowo-usługowego centrum oraz do / z osiedlowych ogródków działkowych).  WYKREŚLONY – sprawa załatwiona przed sesją RM w dniu 6.12.
 
  1. Proszę o naprawę oświetlenia na ul. Goetza na odcinku od tzw. budynku pod arkadami do placu zabaw dla dzieci. Jest droga do/z pracy dla wielu osób a także obszar spacerów i zajęć rekreacyjnych dla wielu mieszkańców (wykorzystywany nawet po zmroku do spacerów, wyprowadzania psów, joggingu itp.). Brak oświetlenia powoduje znaczne obniżenie poziomu bezpieczeństwa w dość uczęszczanym obszarze.
Komentarz do odpowiedzi i wniosek: w punkcie w 3. nie wnioskowałem o dobudowę punktów jak to się sugeruje w odpowiedzi. Zatem rozważania nt. kosztów rozbudowy sieci oświetleniowej są bezprzedmiotowe. Opis sposobu doświetlenia terenów przyległych do przedmiotowego obszaru jakkolwiek pouczający nie wnosi nic do rozwiązania wskazywanego problemu. Istotą interpelacji jest kwestia naprawy istniejącej instalacji, gdzie nie rozeznano w ciągu trzech tygodni od sesji do sesji możliwości naprawy. Z uwagi na powyższe podtrzymuje wniosek z 6.12. Proszę o podanie terminu wykonania prac. Z uwagi na – jak rozumiem - trudność w identyfikacji przedmiotowego odcinka instalacji oświetleniowej, chętnie pomogę odpowiedzialnej osobie w jego odnalezieniu.
 
  1. Proszę o usunięcie opadłych już w całości liści z chodnika obok tzw. budynku pod zegarem przy ul. Goetza 2. Jest to jedyny odcinek chodnika naprzeciw uczęszczanego parkingu stąd konieczne jest udrożnienie chodnika dla poprawy bezpieczeństwa pieszych w tamtym obszarze.
Komentarz do odpowiedzi i wniosek: przytoczenie / przypomnienie podstawy prawnej w zakresie możliwości egzekwowania utrzymania w czystości chodników jest zawsze pouczające, to w sytuacji nie podjęcia żadnych działań nie rozwiązuje problemu.
Wniosek dotyczył i dalej dotyczy ( przedmiotowego fragmentu chodnika dotąd nie uprzątnięto) odcinka sąsiadującego z posesją będącą własnością MZGM. Proszę zatem odpowiedzialną w UM osobę o przekazanie stosownego zlecenia do ww. instytucji. Proszę o podanie terminu wykonania prac. Służą pomocą w dokładnej identyfikacji przedmiotowego odcinka.
 
  1. Proszę o usunięcie opadłych już w całości liści z dróg i alejek parku Goetza. Są one – mimo jesiennej pory - ciągle intensywnie uczęszczane – nawet, jak wspomniano wcześniej, po zmroku. Zagrożenie dla spacerowiczów oraz rowerzystów pojawia się z uwagi na powstawanie śliskiej nawierzchni z butwiejących liści na drogach i alejkach parkowych. Jakkolwiek park dalej jest nazywany na tablicach „miejskim”, proszę o sprawne wystąpienie w tej sprawie do formalnego właściciela obszaru.
Komentarz do odpowiedzi i wniosek: dużą część prac przeprowadzono bardzo sprawnie z widocznym efektem. Mam przyjemność w tym miejscu złożyć podziękowania dla służb Pana Starosty za skuteczność w działaniu. Wnioskuję o wykonanie lub wyegzekwowanie porządków w trybie przewidzianym prawem na pozostałej części jeszcze nie uprzątniętych alejek parkowych.
 
  1. Proszę o rozpropagowanie dostępnymi środkami (media będące własności gminy, tablice ogłoszeniowe UM, współpracujące redakcje innych mediów itp.) przedstawionej w załączeniu oferty pracy dla kilkudziesięciu mężczyzn. Obejmuje ona fachowe przeszkolenie w celu zdobycia umiejętności prowadzenia samochodu ciężarowego (TIR-a), wsparcie w zakresie otworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie organizacji warsztatu pracy (korzystna dzierżawa pojazdu) oraz zapewnienie pracy (zlecenia transportowe). Oferent – czołowa polska firma spedycyjna - współpracuje z dużymi firmami produkcyjnymi m. in. w regionie małopolskim. Obecnie na placu parkingowym firmy na potencjalnych pracowników czeka ok. 40 nowych pojazdów ciężarowych marki MAN a zatem są to miejsca pracy do wzięcia od ręki.
Komentarz do odpowiedzi: Prace przeprowadzono bardzo sprawnie – po uprzednich konsultacjach - z widocznym efektem. Mam przyjemność w tym miejscu złożyć podziękowania dla Biura Promocji i Rozwoju za skuteczność w działaniu.
 
  1. Proszę o podniesienie studzienki obok nieczynnego kiosku na skrzyżowaniu ulic Browarnej i Goetza. Kierowcy omijając głęboko zapadniętą studzienkę skręcają ostro i nagle na przeciwny pas co powoduje duże zagrożenie dla ruchu na skomplikowanym – sąsiadującym z przedszkolem - skrzyżowaniu.
Komentarz do odpowiedzi: Prace przeprowadzono bardzo sprawnie z widocznym efektem. Mam przyjemność w tym miejscu złożyć podziękowania dla Pana Burmistrza Dobranowskiego za skuteczność w działaniu.
 
  1. Proszę o usunięcie opadłych liści z ulicy Okocimskiej w szczególności powyżej stadionu OKS. Zagrożenie, w szczególności dla pieszych oraz rowerzystów (jest to popularna trasa rowerowa) pojawia się z uwagi na powstawanie śliskiej nawierzchni z butwiejących liści. Także manewrowanie większym pojazdami jest na takiej nawierzchni utrudnione i niebezpieczne gdzie droga jest kręta i stosunkowo wąska. Proszę o sprawne wystąpienie w tej sprawie do zarządcy drogi.
Komentarz do odpowiedzi: Prace przeprowadzono bardzo sprawnie z widocznym efektem. Mam przyjemność w tym miejscu złożyć podziękowania dla służb Pana Starosty za skuteczność w działaniu.
 
  1. Proszę o ponowne rozpoznanie pisemnego wniosku grupy mieszkańców ul. Goetza 2 ws. zainstalowania progu zwalniającego w sąsiedztwie zamieszkiwanej przez nich posesji (kopie wniosku i pisma z odpowiedzią UM w załączeniu).
Odpowiedź odmowna z dnia 18.12.2006 r. (treść: w dalszej części tekstu) jest przekazana po suchej inwentaryzacją znaków drogowych (nie wszystkich zresztą) w przedmiotowym obszarze bez chociażby próby formułowania alternatywnych rozwiązań problemu.
Takowa nie była możliwa  z uwagi na brak przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji nt. istoty problemu tak z wnioskującymi mieszkańcami jak i z popierającym wniosek radnym.
Wystarczyło podejść lub zadzwonić, aby dowiedzieć się, że mimo znaku zakazu ruchu nielegalne wyścigi samochodów na ul. Goetza mają regularnie miejsce Takie zaangażowanie pozwoliłoby na ustalenie kluczowych dla sprawy faktów.
W odpowiedzi podejmuje się rozstrzygnięcia o możliwości lokalizacji progu, które zwykle podejmuje Zespół Inżynierii Ruchu przy Staroście Powiatu.
Z uwagi na brak przedstawienia sposobu rozwiązania problemu oraz z uwagi na wymienione wyżej zaniechania w rozpatrywaniu sprawy podtrzymuję złożony w dniu 5.12.2006 r. wniosek mieszkańców.
 
W związku ze szczegółowymi obserwacjami dotyczącymi sposobu realizacji omawianych wniosków proszę, aby w trakcie ich finalizowania zwrócić uwagę na następujące aspekty pracy:
- rzetelne rozeznanie szczegółów wniosku w terenie uzupełnione o rozmowy z wnioskującymi zainteresowanymi mieszkańcami i radnym
- ukierunkowanie na rozwiązanie problemu bez zbędnego epatowania przepisami prawa
- każdorazowo określenie terminu realizacji z podaniem konkretnych rozwiązań                 i oczekiwanych efektów
- w przypadku realizacji zadania pośrednio (poprzez inne niż UM instytucje) konieczny jest szczególnie dobry kontakt z bezpośrednimi wykonawcami aby efektywnie sprawować nadzór na wykonaniem zleconych prac.
 
Takie podejście daje gwarancję właściwej jakości pracy samorządu, która winna być postrzegana tak jak się postrzega dobrej jakości obsługę klienta.
 
Proszę o odpowiedź dotycząca wniosków uzupełniających oraz interpelacji z punktu 9.    w trybie przewidzianym w regulaminie Rady Miejskiej w Brzesku.
 
Z poważaniem,
 
Radny Miasta Brzeska
Jerzy TYRKIEL
 
______________________________________________________________________
 
Tekst odpowiedzi UM na interpelacje z dnia 6.12.2006 r.,  do którego odnoszę się w punktach 1-8.
 
 
 
Pan
Jerzy Tyrkiel
Ul. ...................
32- 800 Brzesko
 
 
N/znak: BS.VII.0566/I-2/2006/JS                                 Brzesko, dnia 14.12.2006 r.
 
 
 
           
Odpowiadając na Pana interpelacje złożoną na piśmie na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 06.12.2006 r., uprzejmie wyjaśniam co następuje:
Ø      Ad 1 w sprawie oczyszczenia pasa drogi obok szkoły katolickiej
Oczyszczanie pasa ulicy Browarnej (prawa strona od ul. Okocimskiej) było wykonywane w miesiącu październiku br. Obszar ten w części należy do MZGM Brzesko i nie jest objęty systematycznym utrzymaniem. Teren ten będzie utrzymywany w okresie od maja do października przez osoby skierowane do prac interwencyjnych.
Ø      Ad 3 w sprawie naprawy oświetlenia na ul.Goetza
Ulica Browarna na odcinku od mostu do ul. Okocimskiej oświetlana jest z linii Browaru- miasto nie posiada tam swojego oświetlenia ulicznego. Dobudowa punktu świetlnego o który Pan wnioskuje, wymaga znacznych środków finansowych (budowa całej linii). W roku bieżącym doświetlono chodnik do przedszkola, od strony budynku „Pod zegarem”, plac oświetlany jest lampami przy bramie wjazdowej do Browaru, natomiast latarnie parkowe przy parkingu są nieczynne. Rozeznana zostanie możliwość wykorzystania istniejących latarni.
Ø      Ad 4 w sprawie usunięcia opadłych liści z chodnika przy ulicy Goetza
Na podstawie art. 5 ustawy O utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do obowiązków właścicieli należy: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości...”, dlatego uprzątnięcie nieczystości z chodnika przy ulicy Goetza należy do obowiązków właścicieli nieruchomości przyległych do tego chodnika.
Ø      Ad 5 w sprawie usunięcia liści z dróg i alejek parku Goetza
Utrzymanie czystości w Parku Goetza leży w gestii Starostwa Powiatowego w Brzesku. Prace porządkowe wykonywane są na zlecenie Starostwa Powiatowego przez Brzeskie Zakłady Komunalne.
Ø      Ad 6 w sprawie rozpropagowania ofert pracy
Informacja o ofertach pracy zostały umieszczone na forum „mieszkańcy-mieszkańcy” miejskiej strony internetowej. Ponadto zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w holu głównym oraz na tablicy ogłoszeń Biura Promocji i Rozwoju tut. Urzędu. Urząd Miejski nie będzie propagował tej informacji w mediach do niego nie należących, gdyż powinien to zrobić sam oferent.
Ø      Ad 7 w sprawie podniesienia studzienki
Podniesienie kratki ściekowej przy ulicy Browarnej było uzgodnione z przedstawicielem Carlsberg Okocim S.A. Uzgodniono, że remont wykona firma, która zajmuje się konserwacją miejskiej kanalizacji burzowej na koszt Browaru. Terminy realizacji firma uzgodniła bezpośrednio z przedstawicielem Carlsberg Okocim S.A.
Ø      Ad 8 w sprawie usunięcia opadłych liści na ulicy Okocimskiej
Ulica Okocimska należy pod Zarząd Dróg Powiatowych i wniosek Pański zostanie przekazany Starostwu Powiatowemu w Brzesku.
 
Z poważaniem
Burmistrz Brzeska
Jan Musiał
Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a
1x Biuro RM
 
______________________________________________________________________
 
 
Tekst pisma mieszkańców ws. montażu progów zwalniających
 
Brzesko 05.12.2006
 
 
 
 
 
Do Burmistrza
Miasta Brzeska
Pana Jana Musiała
Sprawa: progi zwalniające przy ul. Barona Jana Goetza.
 
 
     Jako mieszkańcy ul. Barona Jana Goetza,oraz ulic sąsiadujących zwracamy się z prośbą o założenie progów zwalniających na ulicy prowadzącej do parku, ponieważ kierowcy przejeżdżający przez park nie zachowują bezpiecznej prędkości i narażają przez to na niebezpieczeństwo spacerujących tam osób wraz z dziećmi.
Prosimy po pozytywne rozpatrzenie naszych próśb. 
 
 
           Mieszkańcy
 
 15 podpisów
 
 i odpowiedzi na pismo otrzymanej na rece radnego z UM ws. progów z dnia 5.12.2006 r., do którego odnoszę się powyżej w punkcie 9.
 
 
                                                 Radny
                                                 Rady Miejskiej w Brzesku
                                                 Pan
                                                 Jerzy Tyrkiel
 
 
Nasz znak: ITK.III.5541/49/06/JM
Brzesko, dnia 18.12.2006r.
 
            Urząd Miejski w Brzesku odpowiadając na pismo  z dnia 5.12.2006r. dotyczące montażu progu zwalniającego informuje, że ulica Barona Goetza nie jest ulicą ogólnie dostępną dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Od 80 m (od skrzyżowania z ul. Browarną) jest drogą nieprzejezdną  - oznakowana jest znakiem  B-1 (zakazem ruchu pojazdów) z tabliczką  uprawniającą jedynie  mieszkańców  i służby komunalne do wjazdu poza strefę zakazu.
   Wzwiązku z powyższym nie jest uzasadnione montowanie progu zwalniającego.
 
Prosimy o przekazanie niniejszej informacji pozostałym mieszkańcom podpisanym pod przedmiotowym pismem.
 
Burmistrz Brzeska
Jan Musiał
Otrzymują :
1 x Adresat
1 x a/a
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com