Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Os. Brzezowieckie w latach 2003-2006  (KPP)  2007-03-02

W ROKU 2003 Ze środków na cele statutowe otrzymanych w kwocie 7.078 zł zamontowano sprzęty zabawowe /3 huśtawki/ dla dzieci na placach zabaw przy oś. Wojska Polskiego, zakupiono też kosze na śmieci w liczbie 5 szt. i zamontowano na terenie osiedla, wykonano tablicę ogłoszeniową i zamontowano przy ul. Legionów Piłsudzkiego.

We wrześniu zarząd osiedla zorganizował wycieczkę dla dzieci na Halę Łabowską ,w trakcie wycieczki odbyły się konkursy dla uczestników, a nagrodą były karnety na basen. Organizacje wycieczki wspomógł Burmistrz Jan Musiał zapewniając autobus i firma Bomas ofiarowując napoje i słodycze oraz Kryta Pływalnia.

W grudniu Św. Mikołaj przy pomocy harcerzy roznosił podarunki dla najbiedniejszych dzieci z osiedla. Z dodatkowych środków finansowych przyznanych nam przez Burmistrza Jana Musiała z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, staraniem zarządu zakupiono kamienny stół pingpongowy i zamontowano na Os. Wojska Polskiego. Pomysłodawcą montaży kamiennych stołów jest Radny i sekretarz zarządu osiedla Józef Kubas. To bardzo dobry sposób na zdrowy tryb życia i pożyteczne wypełnienie czasu młodzieży i dorosłym. Propaguje też rodzinne spędzanie czasu, rodzice z dziećmi mogą urządzać sobie rodzinne turnieje.

Zarząd interweniował we wszystkich sprawach i wnioskach zgłaszanych przez mieszkańców osiedla, zwłaszcza związanych ze sprawami remontu chodników ,nawierzchni dróg, montażu lamp itp. Wszelkie państwa życzenia zostały ujęte we wnioskach do budżetu na rok 2004

Osiedle zostało wyposażone w kosze do segregacji odpadów.

Zarząd wspomógł też organizacje Pierwszego Festynu międzyosiedlowego na Osiedlu Ogrodowa Kościuszki.

Utworzyliśmy dla państwa potrzeb adres internetowy by mogli państwo również tą drogą się z nami kontaktować, Brzezowieckie@op.pl

Zarząd osiedla Brzezowieckie w roku 2004 kontynuował działania mające na celu wzbogacenie osiedlowych placów zabaw w urządzenia zabawowe oraz kamienne stoły pingpongowe. W sumie na ten cel wydatkowano sumę 9000 zł, w tym 2000 pochodziło z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi. Za te kwotę zakupiono 3 stoły do pingponga /jeden jest na ul. Partyzantów, następny na ul. Bohaterów Westerplatte i przy ul. Starowiejskiej/ a także, stół kamienny do szachów, kosz do koszykówki i huśtawki dla najmłodszych oraz barierki zabezpieczające. Staraniem zarządu Pan Burmistrz przyznał dodatkowe środki na zakup czwartego stołu, który został umieszczony w Ogródku Jordanowskim, z którego korzystają również mieszkańcy naszego Osiedla. Zakupiono również farby do odnowienia urządzeń zabawowych.

W lipcu został zorganizowany pierwszy festyn osiedlowy przy współudziale UM i MOK. Na organizacje festynu wydatkowaliśmy 1270 zł. i kwota została wydana w większości na nagrody w licznych konkursach. Pieniądze uzyskane z loterii w kwocie 830 zł zostały wydane na zakup bramki na boisko przy ul. Partyzantów. Festynowi towarzyszyły występy zespołów z MOK.

W grudniu 2004 zorganizowaliśmy wycieczkę do oceanarium i Multikina w Krakowie, na którą wydano 1200 zł.

Zarząd osiedla interweniował we wszystkich sprawach zgłaszanych przez mieszkańców, kierując je do odpowiednich komórek UM i innych jednostek typu policja straż itp. Jak również pilotowaliśmy wszystkie zgłoszone przez państwa wnioski.

Jednocześnie zarząd nieustająco dba o kierowanie środków budżetowych na teren naszego osiedla, w ubiegłym roku dokonano remontu części ul Partyzantów, części chodnika na ul. Starowiejskiej oraz innych drobnych remontów. Mieszkańcy ulicy słonecznej doczekali montażu progów zwalniających, o które tak długo walczyli.

W roku 2005 mieliśmy do dyspozycji kwotę 7.706 zł ze środków przyznawanych przez RM i 2000 z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zarząd osiedla Brzezowieckie w roku 2005 kontynuował działania mające na celu wzbogacenie osiedlowych placów zabaw w urządzenia zabawowe, zostały one zakupione w listopadzie i z powodu złych warunków atmosferycznych zamontowano na wiosnę 2006 roku. W sumie na ten cel wydatkowano sumę 6000 zł, w tym 1000 pochodziły z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi a drugie tysiąc to dochód uzyskany w loteriach zorganizowanych na pikniku osiedlowym. Z fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi i funduszy z loterii zakupiono bramki do piłki /oczywiście atestowane jak również inne urządzenia zabawowe/. Pozostała kwota została wydatkowana na zabawki dla najmłodszych typu huśtawki itp.

W lipcu został zorganizowany drugi festyn osiedlowy przy współudziale UM i MOK. Na organizacje festynu wydatkowaliśmy 1300 zł kwota została wydana w większości na nagrody w licznych konkursach. Pieniądze uzyskane z loterii w kwocie 700 zł zostały przeznaczone na cele osiedlowe. Resztę funduszy potrzebnych do organizacji festynu zarząd uzyskał od sponsorów W tym kryta pływalnia ufundowała karnety na basen a UM wspomógł gadżetami na loterie fantową oraz pokrył koszty związane z montażem i przywiezieniem sceny na teren szkoły nr.3. Poza tym lista sponsorów obejmowała przedsiębiorców głównie działających na naszym osiedlu .Organizacja festynu byłaby również niemożliwa gdyby nie dyrekcja szkoły nr.3, która już kolejny raz pozwoliła nam na zabawę na terenie szkoły i naszego członka zarządu pana Gadziały, który bardzo wiele pracy wkłada nad przygotowaniem terenu pod imprezę. Na pikniku przygrywała orkiestra, którą opłacili sponsorzy.

Na osiedlu została tez zamontowana tablica informacyjna umieszczona na ul. Partyzantów na zakup i montaż jej przeznaczono kwotę 2300 zł.

100 zł wyniósł zakup Kroniki i potrzebnych materiałów piśmienniczych do jej prowadzenia. Kronikę, którą mogą państwo podziwiać wykonał Pan Józef Kubas.

W grudniu 2005 zorganizowaliśmy wycieczkę do Multikina w Krakowie na, która zostało wydane 1000 zł. Z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Jak każdego roku wnioskowaliśmy do budżetu o konieczne inwestycje na naszym osiedlu.

Rok 2006

Na wiosnę w 2006 roku zostały zamontowane na Osiedlu Partyzantów urządzenia zabawowe zakupione w roku ubiegłym i członkowie zarządu w czynie społecznym pomalowali sprzęty zabawowe na ul. Wojska Polskiego.

W roku 2006 r Zarząd Osiedla dysponował kwotą 7869 na cele statutowe. W ramach tych środków zakupiono urządzenia zabawowe i doposażono place zabaw na osiedlu w tym jedno urządzenie na terenie przedszkola integracyjnego nr.10. Przedszkole otrzymało też urządzenie dydaktyczno zabawowe zakupione ze środków osiedlowych.

Cześć funduszy została przeznaczona na nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży. Konkurs „żyj zdrowo” był zorganizowany ze współpracą z przedszkolem nr.10 i pod patronatem Burmistrza Jana Musiała. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody pocieszenia zakupione ze środków osiedlowych a nagrodą dla autorów najlepszych prac była wycieczka do tarnowskiego teatru na spektakl „O królewiczu, który nie umiał mówić”. Środki na organizacje wycieczki udało się pozyskać z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zarząd wspomógł tez organizacje dnia sportu w przedszkolu nr 10.zakupujac symboliczne nagrody dla uczestników. Dla uczniów Szkoły Podst. nr.3 przygotowaliśmy konkurs rysunkowy pod patronatem Burmistrza Jana Musiała „Dziecięce Listy Do Władzy”. Wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczne nagrody, a autorzy najlepszych rysunków uczestniczyli w wycieczce do Krakowa na seans „Sezon Na Misia” sfinansowanej ze środków na cele statutowe w kwocie 1300zł. Prace zostały wystawione w UM podczas Sesji Rady Miasta, Rady Powiatu i Uroczystej Sesji Świątecznej by nowo wybrani Radni w swych planach działania ujęli również dziecięce marzenia, które okazały się nad wyraz dojrzałe. Dzieci malowały np. pięknie odnowione Pałac Goetza, ścieżki rowerowe i deptak nad Usznicą oraz schronisko dla zwierząt.

W grudniu w przedszkolu nr.10 zorganizowaliśmy konkurs rysunkowy z nagrodami Świąteczne Anioły.

W lipcu tradycyjnie odbył się osiedlowy Piknik. Był to już trzeci zorganizowany przez zarząd osiedla. Koszty realizacji przedsięwzięcia częściowo pokryły środki osiedlowe a w większości sponsorzy. Pomoc przy realizacji tego zadania tradycyjnie niósł Urząd Miejski, Kryta Pływalnia i niezawodny Miejski Ośrodek Kultury. Podczas pikniku dzieci i dorośli uczestniczyli w konkursach, były występy grup z MOK w tym tanecznej pod kierownictwem pani Frankowicz, do tańca zagrała orkiestra. Woje św. Stanisława przestawili pokazy rycerskie a grupa Dzieci Ognia wykonała fantastyczne układy tańca z ogniem. Dochód z loterii został przeznaczony na zakup urządzeń zabawowych. Jesienią z pomocą Spółdzielni Mieszkaniowej i Urzędu miejskiego udało się zamontować zakupione z zysku z loterii fantowej urządzenia na terenia osiedla i bramki na osiedlu Partyzantów.

Przez 4 lata nasze osiedle bardzo zmieniło się na korzyść, w miarę możliwości budżetowych władze miasta kierowały środki na nasz teren. W ramach unijnych środków skanalizowano osiedle Solskiego oraz wybudowano tam drogi i chodniki. Uregulowano skrzyżowanie na ul. Solskiego, Starowiejskiej i Legionów Piłsudskiego. Częściowo dokonano remontu chodnika przy ul. Legionów Piłsudzkiego. Ulica Słoneczna została zaopatrzona w progi zwalniające i lampy. Na wniosek zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa wyremontowała drogę do ”Eskulapa”. Dokonano wielu drobnych remontów bieżących dróg i chodników. Wyremontowano Kapliczkę na ul. Starowiejskiej.

Wszystko to udało się dokonać dzięki współpracy Zarządu z Burmistrzem, Urzędem Miejskim, Radnymi i Spółdzielnią Mieszkaniową. Dziękuję bardzo za współpracę zwłaszcza Panu Burmistrzowi Janowi Musiałowi i wice burmistrzom Krzysztofowi Bigajowi i Bogusławowi Dobranowskiemu, którzy zawsze mieli dla mnie czas i starali się pozytywnie rozpatrywać wnioski zarządu.

Ogromne podziękowania należą się członkom zarządu osiedla, którzy nie szczędzili prywatnego czasu na działania na rzecz osiedla. Józef Kubas protokołował nasze zebrania i prowadził kronikę osiedlową, jako Radny zabiegał, by środki finansowe były kierowane na nasze osiedle, był znakomitym sędzią i prowadzącym konkurencje podczas pikników, służył zawsze dobrymi pomysłami. Pan przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk nigdy nie odmawiał pomocy, jeśli chodziło o sprawy osiedlowe, pomagał wielu osobom w prywatnych problemach, koordynował urządzanie placów zabaw i zabiegał o inwestycje na terenie osiedla. Bez Pana Stanisława Gadziały nie odbyłby się żaden Piknik Osiedlowy, wkładał mnóstwo pracy i energii w organizacje imprezy, służył zawsze pomocą we wszelkich osiedlowych sprawach. Pan Kazimierz Orlewicz sędziował zawodom i konkurencjom sportowym na piknikach. Pan Kazimierz Korecki z głową pełna ciekawych pomysłów wspomagał organizacje pikniku. Świętej Pamięci Pan Stanisław Migdał żył sprawami osiedla i starał się by sąsiadom i mieszkańcom było jak najlepiej .W zarządzie jego miejsce zajął Wojciech Poniewierski, który dba o potrzeby młodzieży i fotografuje osiedlowe wydarzenia.

Działania zarządu wspierali również sponsorzy, którym serdecznie dziękujemy. Pozwolę sobie ich wymienić.

Kryta Pływalnia, Biuro Promocji UM, HURTOWNIA BOMAS PANA BOGDANA Baranka, PIZZERIA TORINO, KWIACIARNIA BAZAR, MARKET PANSTWA CIAĆKOW, SKLEP PANI ZOFII ZOREK, KRAKOWSKA KONGREGACJA KUPIECKA ODZ,BRZESKO,CENTRUM TURYSTYCZNE PANI URSZULI KNAP, SKLEP Z WARZYWAMI JABŁUSZKO PANA TOMASZA KADZIOLKI,SKLEP NOCNY „JACO”,SKLEP ZOOLOGICZNY ”AKARA”, BANK PKO BP.SA a także RADNI PAN KRZYSZTOF DUDZINSKI I KRZYSZTOF OJCZYK, Betoniarnia MIKOŁAJEK, Firma JAWOR, Firma Korona, Hurtownia Martex, Pracownia Stomatologiczna Pana Jacka Ojczyka, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wytwórnia Pasz, Pani Teresa Kozioł, a także Firma Granit, która otrzymała honorowy Tytuł „DOBRODZIEJA OSIEDLA Brzezowieckie”.

Dziękuję dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 3 i dyrekcji Przedszkola Integracyjnego nr.10 za wspaniała współpracę.

Dziękuję wszystkim, których tu nie wymieniłam z imienia i nazwiska, bo nie sposób, którzy wspierali mnie w pracy i działaniach na rzecz osiedla. Dziękuje Państwu za wybór, jakiego dokonali państwo 4 lata temu. Ta praca, choć trudna przyniosła mi wiele satysfakcji i zadowolenia. Dziękuję.

Katarzyna Pacewicz-Pyrek

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com