Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Interpelacja oraz odpowiedź Burmistrza  (Józef Chruściel)  2007-03-21

Interpelacja

Mieszkańcy Mokrzysk oraz Szczepanowa zgłaszają pilną potrzebę umieszczenia tablic z nawami ulic „ ul. Lubomirskiego” oraz „ ul. Ruchu Oporu”.

Uzasadnienie:

Nazwa ul. Lubomirskiego jest sygnalizowana na znaku po prawej przed cmentarzem parafialnym na ul. Św. Stanisława. Ul. Lubomirskiego w dalszym jej biegu rozgałęzia się na ul. Ruchu Oporu a brak jest nazwy tej ulicy. Potrzeba ta jest dość pilna. Przypadek, że karetka pogotowia przejechała całą ulicę Lubomirskiego w poszukiwaniu ul. Ruchu Oporu. Jedna tablica „ul. Ruchu Oporu” na istniejącym znaku a dwie „ul. Lubomirskiego” i „ul. Ruchu Oporu”

Mieszkańcy Sterkowca z ul. Promiennej zgłosili potrzebę zamontowania i wykonania oświetlenia ulicznego od ul. Tarnowskiej poprzez ul. Fiołkową do końca domów na ul. Promiennej jest to odcinek około 1 km.

Uzasadnienie:

Obecnie zachodzi potrzeba umieszczenia tylko 2 – ch lamp na ul. Promiennej przed i za laskiem na istniejącej linii elektrycznej niskiego napięcia - mapa poglądowa w załączeniu. Linię poprowadzić można istniejącym szlakiem linii elektrycznej niskiego napięcia i podłączyć się do istniejącego oświetlenia przy ul. Okrężnej jest to odcinek około 620 metrów przewodu oraz 2 lampy. Powstało tam kilka domów, które zostały już odebrane do użytkowania. Teren jest dość atrakcyjny i zachodzi prawdopodobieństwo, że w najbliższych latach będą powstawały nowe budynki. Wieczorem mieszkańcy boją się przejść lasek z uwagi na teren nieoświetlony.

Zawieszenie na istniejącej linii elektrycznej w miejscowości Szczepanów na ul. Łukowej od strony południowej jednej lampy.

Uzasadnienie:

Ul. Łukową prowadzi boczna i bardzo uczęszczana droga - utwardzona emulsją asfaltową – do szkoły, kościoła, ośrodka zdrowia. Wobec dużego ruchu samochodowego ulicą asfaltową od Sterkowca bardzo dużo osób korzysta z tej drogi również w godzinach wieczornych. Zamontowane są już dwie lampy na tej ulicy i założenie jeszcze jednej pozwoli na jej oświetlenie jej prawie w całości.

Utwardzenie drogi nawierzchnią asfaltową na oś. Na Wzgórzu w Szczepanowie oraz otwarcie drogi jako przelotowa do ul. J. Długosza (droga powiatowa od kościoła w Szczepanowie do drogi na Przyborów).

Uzasadnienie:

Kilkanaście lat temu około 15 – 20 była sprzedaż działek z Urzędu dla mieszkańców Szczepanowa pod budownictwo jednorodzinne. O tamtego czasu mieszkańcy tego osiedla niejednokrotnie wnosili o utwardzenie drogi masą bitumiczną oraz o wykonanie połączenia jej do drogi powiatowej.

Wykup gruntu na poszerzenie tej drogi oraz utwardzenie jej nawierzchnią asfaltową ul. Lubomirskiego w Szczepanowie – część drogi, która jeszcze nie jest utwardzona.

Uzasadnienie:

Wykonanie pozostałej części tej drogi jest o tyle istotne gdyż jest to droga, która podczas wszelkich uroczystości przy Bazylice w Szczepanowie oraz przy Kaplicy Narodzenia pełni rolę obwodnicy dla samochodów osobowych i mniejszych ciężarowych. Z drogi tej codziennie także korzystają mieszkańcy Szczepanowa jak również Mokrzyski.

Mieszkańcy Wokowic podnoszą temat związany z wycinką części drzew przy drodze w kierunku Łęk oraz pogłębieniem istniejącego potoku.

Uzasadnienie

Drzewa rosnące w potoku, który poprzez fakt, że są coraz grubsze bardzo go spłyciły, wobec czego przy dużych opadach deszczu woda zalewa drogę oraz podchodzi pod domy budynków mieszkalnych. Podczas silnych wiatrów (np. jakie miały miejsce w styczniu br.) drzewa te stwarzają realne zagrożenie mieszkańcom domów zwłaszcza tych drewnianych zlokalizowanych blisko drogi – podczas złamania lub przewrócenia takiego drzewa szkody mogą być duże nawet mogą być ofiary wśród ludzi.

Oraz ostatnia sprawa bardzo ważna dla mieszkańców Bucza, Mokrzyski i Szczepanowa dotycząca kanalizacji sanitarnej. Kiedy zostanie opracowany projekt oraz kiedy ruszą najbliższe prace z tym związane?

Sprawa o tyle dość pilna gdyż jak wiadomo będzie przebiegała autostrada A-4 przez Szczepanów i Mokrzyskę.

12 luty, 2007


Odpowiedź Burmistrza

1. w sprawie oznaczenia ulic gminnych

Po rozpoznaniu w terenie w miesiącu marcu zostaną zamówione tablice z nazwami ulic oraz umieszczone w miejscach wskazanych przez mieszkańców.

2. w sprawie wykonania oświetlenia ulicznego

Budowa  oświetlenia  ulicznego przy  ul.   Fiołkowej  oraz Promiennej w Sterkowcu została uwzględniona w propozycjach planu budowy na 2007 r. W ramach tych zadań należy wykonać: przy ul. Fiołkowej (od ul. Tarnowskiej) dobudować na istniejącej sieci nn sieć oświetlenia ulicznego ok. 200 mb oraz lampy (koszt ok. 3.500 zł), przy ul.  Promiennej dobudować skrzynkę z układem pomiarowym, przewód oświetlenia ulicznego ok. 350 mb oraz lampy 3 szt. (koszt ok. 6.000 zł).

Ponadto na zadania te należy opracować niezbędną dokumentację techniczną (szacunkowy koszt jej opracowania ok. 3.000 zł)

 3. w sprawie dobudowy lampy

Dobudowa lampy przy ul. Łukowej oraz dobudowa przewodu oświetlenia ulicznego ok. 100 mb to koszt ok. 1.700 zł

Pragnę nadmienić, że w ramach zabezpieczonych środków w budżecie (30.000 zł) przedłożonych jest także wiele innych propozycji i realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest od wyboru najpilniejszych potrzeb w tym zakresie.

 4. w sprawie wycinki drzew oraz pogłębienia potoku przy drodze prowadzącej do Łęk.

 W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone spotkania z właścicielami posesji przylegających do potoku w celu ustalenia własności drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców Wokowic. Właściciele drzew będą zobowiązani do ich usunięcia. Jeżeli okaże się, że drzewa stanowią własność gminy zostaną usunięte w terminie do 15 kwietnia br. Prace związane z pogłębieniem potoku będą uzależnione od środków finansowych ponieważ nie były zaplanowane w budżecie na 2007 r.

 5. w sprawie utwardzenia drogi nawierzchnią asfaltową

Zakres robót remontowych i modernizacyjnych dotyczący dróg gminnych ustalony będzie po dokonaniu wiosennego przeglądu dróg oraz po rozstrzygnięciu przetargu na ich remont cząstkowy w miarę posiadanych środków budżetowych na utrzymanie dróg gminnych. Przesłane w dniu 16.01.2007 r. do Biura Rady propozycje robót remontowych, zgłoszone przez poszczególne sołectwa ponad dziesięciokrotnie przewyższają środki obecnego budżetu, stąd wszystkie zadania z pewnością nie będą mogły być zrealizowane.

W sprawie włączenia ul. Widok do drogi powiatowej zwrócimy się do Zarządu Dróg Powiatowych z wnioskiem o wydanie warunków na włączenie tej drogi.

 6. w sprawie ul. Lubomirskiego

Zanim Urząd będzie mógł przystąpić do wykupu gruntu pod poszerzenie ul. Lubomirskiego i urządzenie jej w pełni na całej długości winna być w pierwszej kolejności wykonana dokumentacja koncepcyjna przez uprawnionego projektanta drogowego oraz na bazie jej należałoby wydać decyzję w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. W następnej kolejności zleca się wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału działek co jest podstawą do wykupu gruntu od właścicieli prywatnych. Zakończenie tego etapu daje możliwość z punktu formalno-prawnego uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację drogi.

Dla tych czynności, aby można było w poszczególnych etapach je realizować muszą być zabezpieczone w budżecie Gminy środki finansowe. W roku bieżącym wskazane przez Pana zadanie nie zostało ujęte do realizacji w zadaniach inwestycyjnych, co nie wyklucza wykonania bieżących napraw i modernizacji, po dokonaniu przeglądu wszystkich dróg gminnych w okresie pozimowym.

7. w sprawie kanalizacji sanitarnej w Buczu, Morzyskach i Szczepanowie

Budowa kanalizacji sanitarnej zaplanowana jest na lata 2009-2011 zarówno w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych jak i w opracowanym wstępnym Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku",

Opracowane studium będzie podstawą do starania się o środki na realizację ww. przedsięwzięcia obejmującego min. budowę kanalizacji w miejscowości Buczę, Mokrzyska i Szczepanów z Funduszu Spójności Dofinansowanie z tego Funduszu wynosi około 70%, pozostałe 30% musi być zabezpieczone przez gminę poprzez ujęcie tych wydatków w palnie wieloletnim Gminy. Decyzja o realizacji tego przedsięwzięcia należy od Rady Miejskiej

Planowana wartość całego projektu dla Gminy Brzesko (w tym kanalizacja w Buczu, Morzyskach i Szczepanowie) wg studium wynosi 90 min zł, z tego zakładane dofinansowanie z Funduszu Spójności 63 min zł, Gmina 27 min zł).

28 luty, 2007

Dla większej przejrzystości, pozwoliłem sobie wprowadzić numerację w odpowiedzi Pana Burmistrza. (J.Ch.)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com