Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

List mieszkańców os Leśna i Kopaliny do Przew. RM Lecha Pikły  (bap)  2004-08-27

Brzesko, 27.08.2004 r.
Mieszkańcy osiedla Leśna i Kopaliny:
ulicy Wiejskiej, Leśnej, Poprzecznej,Wiosennej, Topolowej, Zacisze i Elektrycznej
oraz użytkownicy ogródków działkowych ,,Pod Dębami"
 
 
                                 Pan Lech Pikuła
                             Przewodniczący Rady Miasta Brzeska
 
Dotyczy:
 
1. Pisma z dnia 22. 07. 2004 r., znak GDDKiA  O/ KR-15kł ( 4113/A4/K-B/6a/04/8562.9550    Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad   oddział w Krakowie,
 
2. pisma z dnia 28. 07. 2004 r.  znak ZG-21-63/04   Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Brzesko z/s w Bochni.
 
 
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie w piśmie jw. bezzasadnie sprzeciwia się przesunięciu zjazdu z autostrady terenu osiedla mieszkaniowego Kopaliny na teren rolny i leśny zachodniego obrzeża miasta Brzeska.
 
     Wskazana  nowa  trasa zjazdu z autostrady,  wnioskiem mieszkańców z dnia 21. 07. 2004r. doręczonym Radzie Miejskiej w Brzesku, oddaliłaby strefę uciążliwości drogi od osiedla mieszkaniowego Kopaliny.
   
     Generalna Dyrekcja bez uprzedniej analizy stanu rzeczywistego wynikającego z proponowanej nowej trasy, bezzasadnie twierdzi, że przeniesienie trasy spowoduje problemy na innym terenie. A to jest nieprawdą.  Proponowana nowa trasa biegłaby przez tereny rolne i niezabudowane, a częściowo przez tereny leśne z niskim drzewostanem. Powyższy stan zagospodarowania terenu przyczyni się do zminimalizowania lub całkowitego wykluczenia konfliktów z właścicielami tych terenów,  przy  uprzednim uwzględnieniu godziwej ceny wykupu tych ziem. Proponowana trasa może okazać się krótszą i tańszą pod względem jej wykonania.
     
    Natomiast Generalna Dyrekcja przy nowej trasie wskazuje na problem podziału i wyłączenia  gruntów z produkcji, który naszym zdaniem nie jest problemem, lecz zwykłą formalnością administracyjną, należącą do zadań organu samorządowego.
    
     Podniesiony zaś w piśmie jw. podział zakładu hodowlanego i ograniczenie jego produkcji, jest dla nas niezrozumiały, gdyż nowa trasa miałaby przebiegać poza wymienionym zakładem.
    
     Generalna Dyrekcja wskazując na domniemane konflikty związane z proponowaną trasą, przysłania rzeczywisty i istniejący konflikt z mieszkańcami osiedla Kopaliny i Leśna w liczbie około tysiąca osób, którzy bronią się przed uciążliwością zjazdu poprowadzonego przez teren osiedla - ulicą Leśną, a tym samym przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia skutkami. Należy wziąć pod uwagę, że oddzielenie zachodniej części osiedla od pozostałej części miasta spowoduje utrudnienie mieszkańcom dostępu do szkół,  urzędów, kościoła, sklepów, cmentarza, basenu  i innych punktów użyteczności publicznej.
    
     Generalna Dyrekcja uważa za słuszną jedynie koncepcję budowy zjazdu / jako drogi krajowej ! /   przez osiedle mieszkaniowe Kopaliny, wzdłuż ulicy  Leśnej, ponieważ wymaga ona ,,jedynie  modernizacji’’. Nie jest jasne, czy chodzi Generalnej Dyrekcji o mniejsze koszty budowy  tej inwestycji, czy o bezzasadny upór, bez względu dobro mieszkańców oraz na słuszny sprzeciw wobec  naruszenia ich p r a w n e g o  i n t e r e s u.
    
     Generalna Dyrekcja w piśmie jw. powołuje się także na rezerwę terenu w planie zagospodarowania przestrzennego, pomijając przy tym stan prawny rzeczywisty. Wymieniony plan z dniem 31.12 2003 r. utracił swoją ważność, tym samym zawarta w nim rezerwa terenu utraciła swoją wiążącą moc.
Pominięto także brak stosownego planu sytuacyjnego dla ulicy Leśnej, która stanowi drogę powiatową oraz pominięto brak wiążących decyzji administracyjnych. Istniejąca decyzja z roku 1998, a dotycząca autostrady, nie obejmuje ulicy Leśnej -  i stąd nie można łączyć budowy zjazdu ulicą Leśną  z decyzją o budowie autostrady.
 
Generalna Dyrekcja we własnym jw. piśmie powołuje się także na świadomość społeczną. Świadomości społecznej nie można utożsamiać z przyzwoleniem  społecznym,  tym bardziej, że rezerwa terenu pod drogę krajową  przebiegającą przez osiedla mieszkaniowe Leśna i Kopaliny nie była z mieszkańcami konsultowana i uzgodniona. Przed wprowadzeniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego obowiązującego od  roku 1992, wymieniona  rezerwa była planowana w ulicy Solskiego. Jednakże z powodu sprzeciwu mieszkańców ulicy Solskiego, na czele z ówczesnym  burmistrzem  Brzeska, zjazd  ten został przeniesiony na ulicę Leśną w sposób niejawny mieszkańcom tego rejonu. Z tego powody odczuwamy dyskryminację, uznaje się  nas  za mieszkańców gorszej kategorii. Zgodnie ze stanem rzeczywistym, trasa planowanego zjazdu przez osiedle mieszkaniowe Kopaliny jest narzucona wbrew woli mieszkańców. 
 
Nasz sprzeciw był wyrażony także na zebraniu osiedlowym, które odbyło się  12.08.2004  i było po raz pierwszy w tej sprawie zorganizowane. Mieszkańcy osiedla Kopaliny i Leśna wyrazili uzasadniony sprzeciw wobec proponowanej przez władze lokalizacji zjazdu, tym bardziej, że ,, ł ą c z n i k’’ może w przyszłości okazać się  d r o g ą  t r a n z y t o w ą Warszawa – Słowacja. Wspomniane zebranie mieszkańców było nagrywane, kaseta magnetofonowa powinna być zabezpieczona do czasu korzystnego dla nas rozwiązania sprawy.
 
Na powyższym zebraniu wypracowany został także drugi alternatywny wniosek o przebiegu zjazdu terenem zachodnim miasta, z dodatkowym obejściem szpitala.
 
2. Pismo Lasów Państwowych z dnia 28.07.2004 r nie stanowi rzetelnej i konstruktywnej odpowiedzi na nasz wniosek o przesunięcie trasy terenem rolnym i leśnym od strony zachodniej miasta. Przytoczone  przez Nadleśnictwo argumenty o wydłużeniu nowej trasy o 1400 m  i zwiększenie wycinki lasu o 2 ha,  w większości 105 letnich dębów - stanowią demagogię!   Natomiast opinia popierająca przebieg trasy ulicą Leśną jest stronnicza, bezprawna i przekraczająca kompetencje zarządu Lasów Państwowych.
 
 
Reasumując, apelujemy do Radnych  Miasta Brzeska o rozsądne stanowisko w sprawie,  z uwzględnieniem wskazań mieszkańców osiedla Kopaliny jako podmiotu w sprawie, a ochronę życia naszego i potomnych jako sprawy priorytetowej.
(Podpisy)
                                
Do wiadomości:
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku, siedziba w Przyborowiu
Burmistrz   Miasta Brzeska Jan Musiał
Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł
 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Nadleśnictwo w Bochni
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
Starostwo  Powiatu Brzeskiego  Pan Grzegorz Wawryka
Radny Sejmiku Małopolskiego Czesław Kwaśniak
Senator RP Mieczysław Mietła
Poseł Wiesław Woda

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com