Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Korespondencji Andrzeja Jarosza z Janem Musiałem ciąg dalszy  (aj)  2007-09-24

Andrzej Jarosz-członek Miejsko-Gminnej                                                 Brzesko, dnia 14 września 2007 roku

Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych

Dyplomowany Instruktor Terapii Uzależnień

i Współuzależnień

 

                                                        Burmistrz

                                          Miasta i Gminy Brzesko

                             Przewodniczący Miejsko-Gminnej Komisji

                ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pan Jan Musiał

 

     Uprzejmie przypominam, Panie Burmistrzu, że do chwili obecnej nie otrzymałem od Pana odpowiedzi na moje skierowane do Pana za pośrednictwem dziennika podawczego urzędowe pismo z dnia 19 czerwca 2006 roku. Pismo to złożyłem na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Brzesko, Pana Jana Musiała, a nie na ręce ówczesnego Przewodniczącego Rady Miejskiej Przewodniczącego jak mylnie podajecie w Uchwale Nr X(93)2007 Rady Miejskiej  z dnia 5 września 2007r.

     Również twierdzenie w wyżej cytowanej uchwale, że otrzymane przeze mnie z Urzędu Miasta pismo PRPA.XIX.8172/2006 z dnia 26.-06-2006 jest odpowiedzią na moje pismo z dnia 19 czerwca 2006 roku jest bezzasadne, gdyż pismo to podpisane przez Burmistrza, Pana Jana Musiała nie daje odpowiedzi na ŻADNĄ z kwestii-zapytań jakie poruszyłem w SIEDMIU punktach w moim piśmie z dnia 19 czerwca 2006 roku.

     Ponieważ przez wiele miesięcy nie otrzymałem od Pana, Panie Burmistrzu merytorycznej odpowiedzi na wyszczególnione w moim piśmie z 19 czerwca 2006 r. w siedmiu punktach kwestie i zapytania, złożyłem na Pana, Panie Burmistrzu w dniu 12 czerwca 2007 roku skargę do Komisji Rewizyjnej Urzędu Miejskiego w Brzesku. Po złożeniu skargi otrzymałem wprawdzie z pismem przewodnim z dnia 23-07-2007 podpisanym przez Sekretarza Gminy SPRAWOZDANIE z wydatkowania środków z Dz.851 Rozdz.851154 z funduszu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, ale SPRAWOZDEANIE to w dalszym ciągu NIE daje odpowiedzi na moje skierowane do Pana Burmistrza, pismo z dnia 19 czerwca 2006 r.

     1. W przesłanym mi sprawozdaniu nie ma bowiem podanej kwoty przychodów, jakie uzyskano za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2005-tym. Pismo to podaje jedynie rozchody. W związku z tym nie można sporządzić bilansu przychodów i rozchodów. Swego czasu otrzymałem podpisaną przez Pana, Panie Burmistrzu, zadawalającą odpowiedź dotyczącą wcześniejszego roku 2004-tego. Dlaczego od ponad roku nie otrzymałem od Pana podobnej odpowiedzi za rok 2005? Zapytuję z jakich, nieznanych mi powodów nie chce mi jej Pan udzielić? Sekretarz Urzędu Gminy, Pan Bogusław Babicz w wyżej już cytowanym piśmie z dnia 23-07-2007 próbuje mnie zbyć przesłanym mi sprawozdaniem, na którym nie ma nawet  żadnej pieczątki. Sprawozdanie to w dalszym ciągu nie daje odpowiedzi na żadną z kwestii i zapytań poruszonych w moim piśmie z dnia 19-06-2006 r.

     3. Podajecie na przykład w sprawozdaniu, że w dziale 851 rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” rozdysponowano w roku 2005 środki na kwotę 446 894 złote, a plan na dzień 31-12-2005 roku wynosi 576 150 zł. Z przesłanego mi sprawozdania nie wynika jasno, czy ten plan, to wpływy za wydawanie zezwoleń w roku 2005. Jeżeli to są wpływy, to co się stało z niewykorzystaną w roku 2005-tym kwotą 129 256 zł ? (576 150 – 446 894= 129 256 zł)

     4. Przesłane mi sprawozdanie zawiera również w planie wydatków znaczącą pozycję na kwotę 52 060 zł 80 gr. Jest ona oznaczona dwoma gwiazdkami, ale nie ma w sprawozdaniu wyjaśnienia, co te gwiazdki oznaczają. Również wiele do życzenia pozostawiają wyszczególnione w tabelce zestawienia wyliczeń kwotowych i procentowych. Biegła księgowa stwierdziła jednoznacznie, że tabelka ta jest sporządzona wadliwie pod względem merytorycznym-nie wyjaśnia w sposób wystarczający treści sprawy!

     5. Pytam również ponownie, co się stało z niewykorzystaną w roku 2004-tym kwotą 66 620 zł, która według przesłanej mi przez Pana Burmistrza informacji (Pismo z dnia 30 maja 2005 N/Znak:SEG.V8170/42/05) przeszła z roku 2004 na rok 2005 i powinna powiększyć jego pulę?

     Ponad rok czekam na odpowiedź na swoje pismo z dnia 19 czerwca 2006 r. Zamiast mi jej udzielić, wyrzucono mnie obecnie z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której byłem wieloletnim członkiem i przypuszczono na mnie szkalujący atak (pismo pani Michałowskiej do Komisji Rewizyjnej z dn. 19 czerwca br. i moja odpowiedź na nie z dnia 24 lipca br ).

     Ponieważ zostałem wyrzucony bez pisemnego powiadomienia i uzasadnienia dlatego nadal uważam się za Członka w/w Komisji.

         Dla większej jasności, dołączam:

     1. Ksero mojego pisma z 19.06.06 r.

     2. Ksero przesłanej mi przez Pana Burmistrza odpowiedzi

         z dnia 26-06-06 PRPA.XIX.8172/65/06

     3. Ksero przesłanego mi przez Sekretarza Gminy z ponad rocznym poślizgiem

         SPRAWOZDANIA z dnia 23-07-2007 roku, które NIE ODPOWIADA

         na moje skierowane do Pana, Panie Burmistrzu, pismo z dnia 19 czerwca 2006 roku. 

 

Otrzymują: Burmistrz Miasta i Gminy Brzesko, Pan Jan Musiał

                   Przewodniczący RM w Brzesku mgr. Krzysztof Ojczyk (do wiadomości)

                   a/ a

 

                                                                                                                   /-/Andrzej Jarosz

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com