Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Odpowiedź burmistrza Jana Musiała na list Andrzeja Jarosza  (jm)  2007-09-26

                                                                                                                    Brzesko, 22.09.2007 r.

  

Sz. P.

Andrzej Jarosz

.........................

.........................

 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14 września 2007 r., dotyczące udzielenia wyjaśnień w sprawie pisma z dnia 19 czerwca 2006 r., informuję, iż odpowiedzi na nie udzielono dnia 26.06.2006 r. i otrzymano potwierdzenie odbioru z dnia 5.07.2007 r.

            Zgodnie z Pana prośbą o ponowne udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 19.06.2006 r. informuję, iż kwota wydatkowanych środków wraz z treścią merytoryczną uwidaczniającą cel i sposób ich wykorzystania została ujęta w przesłanym do Pana sprawozdaniu z realizacji zadania: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawozdanie to odzwierciedla faktycznie poniesione wydatki            w roku 2005. Nadmieniam, iż jest ono sporządzane na ogólno przyjętym w Urzędzie Miejskim wzorze formularza, służącym do rozliczenia środków wydatkowanych przez merytoryczne wydziały i samodzielne stanowiska. W przekazanym sprawozdaniu wykazuje się wyłącznie środki wydatkowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Informacja odnośnie planu wykonania dochodów z wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych wyszczególniona  jest w całościowym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brzesko, sporządzanym przez Wydział Budżetowo-Księgowy. W związku z tym w przesłanym do Pana sprawozdaniu może być ujęta jedynie kwota środków wydatkowanych w danym zadaniu.

Wysokość zaplanowanych dochodów z wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych kształtuje się w zależności od wielkości przewidywanych wpływów z tego tytułu. W oparciu o zaplanowaną wysokość dochodów kalkuluje się plan wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku uzyskania w roku budżetowym ponadplanowych wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych, dokonuje się odpowiedniego zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Według danych zawartych w sprawozdaniu z wydatkowania środków w dziale 851, rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” za rok 2005, kwota planowanych wydatków na dzień 1 stycznia 2005 r. wynosiła: 350.000 zł., a plan wydatków po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił: 576.150 zł. Różnica pomiędzy tymi kwotami, tj.: 226.150 zł, wynika z dokonywanych w ciągu roku budżetowego zwiększeń planu na skutek uzyskania ponadplanowych wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r., zgodnie z informacją ujętą w sprawozdaniu, wynosiło: 446.894,32 zł. Różnica pomiędzy wykonaniem a planem, tj.: 129.255,68 zł., stanowi kwotę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i na podstawie uchwały rady zwiększają plan roku następnego z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwota wydatków niewygasających, które przeszły na rok następny nie jest odrębnie wyszczególniona w planie. Zawiera się ona w łącznej kwocie wydatków planowanych do wykorzystania. Dlatego też, nie ujmuje się jej odrębnie w sprawozdaniu z wykorzystania wydatków.

 Wyszczególniona w sprawozdaniu kwota 52.060,80 zł dotyczy, jak wyjaśnia objaśnienie zakończone dwoma gwiazdkami, kosztów wykonania zadania siłami własnymi wynikających z kosztu utrzymania etatu w Urzędzie Miejskim w Brzesku. Ponieważ budżet gminy kształtuje się w oparciu o dwa rodzaje wydatków: bezpośrednie i pośrednie, istnieje obowiązek wykazania w sprawozdaniu kwoty wydatków bezpośrednich, tj. takich które dotyczą faktycznie poniesionych wydatków w związku z realizacją zadań gminy, np. na wykonanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak i wydatków pośrednich, przeznaczonych na koszty utrzymania etatu w związku z realizowanymi zadaniami (uzależnione są od planowanej roboczogodziny). W związku z powyższym wykazany procent wykonania musi się różnić, bo dotyczy dwóch rodzajów ponoszonych wydatków.

W odniesieniu do kwoty 66.620 zł procedura przenoszenia wydatków niewygasających przebiega identycznie, jak w przypadku kwoty 129.255,68 zł, co oznacza że przechodzi ona z roku 2004 na rok 2005 i zwiększa plan wydatków roku 2005, a tym samym zostaje wydatkowana łącznie z pozostałą kwotą wydatków zaplanowanych na ten rok na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dnia 24.08.2007 r. do Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej zostało skierowane wyjaśnienie dotyczące odwołania Pana z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku. Nastąpiła zmiana składu osobowego Komisji. Do nowego składu Komisji nie zostały powołane dwie osoby, w tym Pan. Zmiana składu Komisji nie odbyła się przez głosowanie, a jedynie przez zmianę zarządzenia, które jest podawane do publicznej wiadomości i zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 4, pkt. 3 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (Dz. U. 1982 r., Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) „Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

  

Jan Musiał

Burmistrz Brzeska

 

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x Biuro Rady

1 x a/a

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com