Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Nowe dotacje na ochronę zabytków  (pk)  2008-07-09

Sejmik Województwa Małoplskiego w dniu 02.07.2008r. dokonał zmiany składu osobowego komsji ds. oceny wniosków o dotację z budżetu województwa małopolskiego na prace konserwatorskie, resteuratorskie lub roboty budowlane przyu zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Do grona osób oceniających wnioski   dołączył wybrany jednogłośnie radny wojewódzki reprezentujący okręg tarnowski  Adam Kwaśniak. Bardzo mnie cieszy,że mogę pracować pośród przedstawicieli różnych środowisk doświadczonych w dziedzinie ochrony  i opieki nad dziedzictwem kulturowym. Myślę, że uda się w tym roku a także w latach następnych zrealizować wiele inwestycji i poprawić tym samym stan obiektów zabytkowych na naszym terenie. Z moich informacji wynika , że potrzeby są ogromne a środków jak zwykle dużo, dużo  mniej dlatego zasadnym staje się żeby w przyszłych latach zwiększyć pulę środków  z budżetu województwa.

W głównej mierze zadaniem  komisji jest rekomentacja czyli przygotowanie dla Sejmiku WM listy podmiotów otrzymujących dofinansowanie, określonych zadań  i wysokości kwot dotacji. Corocznie do podziału jest niemała suma środków sięgająca nawet kilka milionów nowych złotych. W ramach naboru na początku roku ze wsparcia skorzystało wiele organizacji pozarządowych szczególnie parafii przygotowanych do modernizacji i renowacji zabytkowych kościołów ilość środków do dyspozycji komisji wynosiła blisko 6 milionów złotych.

Sejmik Województwa Małopolskiego, kierując się intencją ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, ogłosił właśnie nowy nabór wniosków na dotacje, prace lub roboty budowlane przy zabytku, które  mogą w szczególności dotyczyć następujących kierunków wsparcia:

 

1. ZABYTEK RUCHOMY – prowadzenie prac konserwatorskich zabytkowego wyposażenia i wystroju zabytków nieruchomych posiadających najwyższą wartość historyczną, artystyczną lub naukową; podejmowanie prac konserwatorskich kolekcji stanowiących zbiory zabytkowych przedmiotów i dzieł zgromadzonych i uporządkowanych oraz opracowanych i udostępnianych publicznie.

2. ZABYTEK NIERUCHOMY – podejmowanie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy substancji zabytku nieruchomego wraz z jego otoczeniem oraz w historycznych układach urbanistycznych, ruralistycznych i w historycznych zespołach budowlanych.

3. DOKUMENTOWANIE ZASOBÓW – diagnozowanie, programowanie i dokumentowanie prac konserwatorskich i restauratorskich.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

W budżecie Województwa Małopolskiego na realizację tych zadań przeznaczono środki finansowe w kwocie 1 720 000 złotych (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

Do konkursu mogą być składane wnioski na zadania, które realizowane będą w terminie od dnia podpisania umowy z beneficjentem do dnia 10 grudnia 2008 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku w terminie do dnia 30 sierpnia 2008 r.:

  • osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56,
  • lub pocztą na adres: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56.

Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com