Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Dlaczego protokoły z sesji RM zamieszczane są na internecie z wielotygodniowym opóźnieniem ?  ( )  2008-07-17

Spełniając życzenie internautów postanowiłem spytać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku mgr Krzysztofa Ojczyka, dlaczego protokoły z sesji RM zamieszczane są na internecie z wielotygodniowym opóźnieniem ?

Krzysztof Ojczyk:

1. Jak można zauważyć nasze protokoły (w przeciwieństwie chociażby do powiatu)  są prawie w 100% odzwierciedleniem obrad sesji i dlatego mają kilkadziesiąt stron w zależności od czasu jej trwania.

Ta dokładność wynika z 2 rzeczy: zawsze byłem za tym, aby sesje rzetelnie relacjonować, a po drugie wiem, że jest grupa mieszkańców, która lubi czytać protokoły, żeby być zorientowanym, co się w mieście dzieje.

Do tego nie ma nagrywanych sesji RM na tv.

2. Spisywanie protokołu trwa od 1 do 2 tygodni, zanim trafi do mnie. Co się z nim dzieje i co mówi regulamin?

    § 22. 

      1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

  1)  numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

  2)  stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

  3)  imiona i nazwiska nieobecnych członków rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

  4)  odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

  5)  ustalony porządek obrad,

  6)  teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

  7)  przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz głosów nieważnych,

  8)  podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

 4. Do protokołu dołącza się:

  1)  listę obecności radnych,

  2)  stenogram z przebiegu obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, jak również wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

  3)  listę zaproszonych gości,

  4)  teksty uchwał przyjętych przez radę,

  5)  protokoły głosowań tajnych,

  6)  zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych,

  7)  usprawiedliwienia osób nieobecnych,

  8)  oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.

5. Protokół z sesji Rady Miejskiej wykłada się do publicznego wglądu na 7 dni przed terminem kolejnej sesji.

6. Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej jest przyjmowany na następnej sesji.

7. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone pisemnie przez radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji rady, na której następuje przyjęcie protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i odtworzeniu zapisu dźwiękowego z przebiegu sesji.

8. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 5 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

9. Rada może postanowić o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 6.

 

oraz

 

§ 21. 1. Pracownik Biura Rady sporządza z każdej sesji protokół.

2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, która przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu, o którym mowa § 13 ust. 1.

§ 13. 1. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący Rady zapewnia wyłożenie protokołu w ciągu 7 dni po zakończeniu sesji w Biurze Rady i podczas następnych obrad rady. 

3. Z tych zapisów ważne są dwa aspekty, które podkreśliłem: 

        1) spisany protokół do publicznego wglądu należy wyłożyć na 7 dni przed kolejną sesją (niestety nie w wersji elektronicznej z uwagi na możliwość wnoszonych uwag do protokołu).

I tak się zawsze dzieje. Problemem jest kiedy będzie następna sesja? Termin ustalam zawsze z burmistrzem, oczywiście  w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 miesiące (wymóg ustawowy). Np. ostatnio sesja była 02 lipca, a następna (????) planowana jest na początek września. Oznacza to że protokół z lipca będzie wyłożony końcem sierpnia. Niestety !!!!!

        2) Po przyjęciu protokołu na sesji !!!!, zgodnie z par. 13 ust. 2, mam 7 dni na wyłożenie zatwierdzonego protokołu do publicznego wglądu, w tym na zamieszczenie go na stronie internetowej UM.

        I tak jest ZAWSZE. :) 

Mam nadzieję, że te wyjaśnienia rozwiewają wątpliwości zainteresowanych internautów.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com