Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Klamka zapadła - ogłoszono przetarg na budowę autostrady  (bap)  2008-12-26

W dniu 22 grudnia 2008 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie ogłosiła przetarg na :

1. Budowę autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko w km 455+900-479+000

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę autostrady o dł. 23,1 km o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pas awaryjny i parametrach technicznych drogi klasy A,
- budowę dwóch bezkolizyjnych węzłów autostradowych "Bochnia" w km 468+313,15 o łącznicach typu P1 i P4 oraz "Brzesko" w km 478+180,10 o łącznicach typu P1,
- przebudowę (lub przełożenie) istniejących dróg poprzecznych: 1 wojewódzkiej, 8 powiatowych, 8 gminnych, 1 gospodarczej krzyżujących się z projektowaną autostradą A4 z zachowaniem parametrów technicznych dróg klas G, Z i L,
- budowę odcinka drogi wojewódzkiej klasy G po nowym śladzie (dł. 1,47 km),
- budowę dróg dojazdowych,
- budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, liniami PKP, rzekami i szlakami migracji zwierząt przecinającymi autostradę w postaci następujących obiektów inżynierskich:
* wiadukty drogowe - 13 szt. (6 szt. - o konstrukcji betonowej sprężonej i powierzchni kolejno 849, 836, 968, 834, 1509 i 1008 m2, 7 szt. - o konstrukcji żelbetowej sprężonej i powierzchni kolejno 856, 736, 1009, 1004, 878, 1603 i 1080 m2), * wiadukty autostradowe - 4 szt. (2 szt. - o konstrukcji płytowej żelbetowej i powierzchni kolejno 1086 i 966 m2,
1 szt. - sprężony o przekroju skrzynkowym [h=2,5m] i powierzchni 18957 m2, 1 szt. - o konstrukcji żelbetowej monolitycznej i powierzchni 1966 m2),
* mosty autostradowe - 3 szt. (1 szt. - o konstrukcji z blach falistych i powierzchni 674 m2, 1 szt. - o konstrukcji płytowej żelbetowej i powierzchni 1194 m2, 1 szt. - o konstrukcji betonowej sprężonej i powierzchni 5770 m2),
* mosty drogowe - 2 szt.(1 szt. - o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T" i powierzchni 166 m2, 1 szt. - o konstrukcji ramowej zamkniętej żelbetowej i powierzchni 220 m2),
* wiadukty drogowe zintegrowane z przejściem dla zwierząt - 2 szt. o konstrukcji żelbetowej sprężonej i powierzchni kolejno 1202 i 927 m2,
* przejścia dla zwierząt - 2 szt. (1 szt. - o konstrukcji ramowej żelbetowej i powierzchni 6484 m2, 1 szt. - o konstrukcji powłokowo-gruntowej i powierzchni 2837 m2),
* kładka dla pieszych - 1 szt. o konstrukcji żelbetowej sprężonej i powierzchni 940 m2,
* wiadukt kolejowy - 1 szt. o konstrukcji z dźwigarów obetonowanych i powierzchni 863 m2,
- budowę 22 szt. przepustów żelbetowych ramowych (w tym 18 szt. z półkami dla zwierząt) pod autostradą,
- budowę 8 szt. przepustów żelbetowych ramowych z półkami dla zwierząt, 14 szt. przepustów z rur z blachy falistej oraz 45 szt. przepustów z rur PEHD pod drogami poprzecznymi i dojazdowymi,
- budowę 12 szt. przepustów żelbetowych rurowych (w tym jeden podwójny) pod drogami poprzecznymi, 3 szt. przepustów żelbetowych rurowych na węźle "Bochnia", 52 szt. przepustów żelbetowych rurowych pod drogami dojazdowymi oraz 56 szt. przepustów z rur PEHD pod zjazdami do pól,
- budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci drenarskiej,
- przebudowę sieci gazowej wysoko-, średnio- i niskoprężnej,
- przebudowę rowów i cieków kolidujących z projektowaną autostradą oraz drogami poprzecznymi i dojazdowymi, - budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska, m.in. ekranów osłonowych, urządzeń
podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- doprowadzenie wody i budowa oświetlenia SPO Bochnia i SPO Brzesko,
- budowę linii zasilającej, oczyszczalni ścieków sanitarnych z reaktorem biologicznym oraz 2 szt. zbiorników wody p.-poż. na SPO Brzesko,
- budowę oświetlenia węzła Bochnia i węzła Brzesko, tunelu w Damienicach, wnętrza estakady w Stanisławicach,
- budowę linii kablowej SN zakończonej abonencką stacją transformatorową, słupową, oraz linii kablowej nN dla celów zasilania w energię elektryczną pompowni wód opadowych,
- budowę agregatu prądotwórczego dla rezerwowego zasilania w tunelu w Damienicach,
- budowę rurociągu dla łączności autostradowej,
- przebudowę lub przełożenia i zabezpieczenia następujących urządzeń kolidujących z projektowaną drogą:
a) linie energetyczne napowietrzne i kablowe nN, SN oraz napowietrzne WN,
b) linie oświetlenia drogowego,
c) stacje transformatorowe,
d) linie teletechniczne napowietrzne, kablowe oraz kanalizacje telekomunikacyjne,
e) kolejowe linie SRK,
f) trakcje kolejowe,
g) linie energetyczne kolejowe,
h) linie teletechniczne kolejowe.
W ramach zadania zaprojektowano Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP III Kłaj, km 459+400 oraz MOP II Stanisławice, km 459+500. W ramach niniejszego zamówienia przewidziano budowę:
- budynków WC,
- zadaszenia dla miejsc wypoczynku,
- dróg manewrowych i rozprowadzających na terenie MOP-u,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów,
- miejsc postojowych dla samochodów przewożących ładunki niebezpieczne oraz doprowadzenie wody, budowę oświetlenia, linii nn, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających oraz wewnętrznych instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych i wewnętrznych instalacji elektrycznych dla obiektów na MOP-ach Stanisławice i Kłaj.

2. Budowę autostrady A4 na odcinku od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice w km 479+000 - 499+800.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę odcinka autostrady o dł. 20,8 km o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pas awaryjny i parametrach technicznych drogi klasy A,
- budowę bezkolizyjnego węzła autostradowego "Wierzchosławice" o łącznicach typu P1 w km 498+870,53,
- przebudowę (lub przełożenie) istniejących dróg poprzecznych 2 wojewódzkich, 5 powiatowych i 8 gminnych krzyżujących się z projektowaną autostradą A4 z zachowaniem parametrów technicznych dróg klas G, Z i L,
- budowę dróg dojazdowych,
- budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, rzekami i szlakami migracji zwierząt przecinającymi autostradę w postaci następujących obiektów inżynierskich:
* wiadukty drogowe - 9 szt. (1 szt. - o konstrukcji z betonu sprężonego i powierzchni 1339 m2, 8 szt. - o konstrukcji żelbetowej sprężonej i powierzchni kolejno 894, 995, 1270, 961, 884, 894 i 1041 m2),
* wiadukty autostradowe - 7 szt. ( 4 szt. - o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T" i powierzchni kolejno 1171, 1258, 1748 i 1434 m2, 3 szt. o konstrukcji żelbetowej monolitycznej i powierzchni kolejno 33, 845 i
2179m2),
* mosty autostradowe - 3 szt. (2 szt. - o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T" i powierzchni kolejno 700 i 959 m2, 1 szt. - o konstrukcji żelbetowej sprężonej i powierzchni 2588 m2),
* mosty w ciągu drogi zbiorczej - 4 szt. (1 szt. - o konstrukcji żelbetowej sprężonej i powierzchni 1221 m2, 3szt.
- o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T" i powierzchni kolejno 330, 389 i 389 m2)
* przejścia dla zwierząt - 2 szt. o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T" i powierzchni kolejno 13570 i 13570m2),
- budowę 20 szt. przepustów żelbetowych ramowych pod autostradą z półkami dla zwierząt,
- budowę 5 szt. przepustów żelbetowych rurowych na węźle "Wierzchosławice",
- budowę 40 szt. przepustów żelbetowych rurowych pod drogami dojazdowymi,
- budowę 15 szt. przepustów żelbetowych rurowych i 1 szt. przepustu żelbetowego ramowego pod drogami poprzecznymi,
- budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci drenarskiej,
- przebudowę sieci gazowej wysokoprężnej i średnioprężnej,
- budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska, m.in. ekranów osłonowych, urządzeń podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- doprowadzenie wody, budowę oświetlenia i zasilania SPO Wierzchosławice,
- budowę oświetlenia węzła Wierzchosławice,
- budowę rurociągu dla łączności autostradowej,
- przebudowę lub przełożenia i zabezpieczenia następujących urządzeń kolidujących z projektowaną drogą:
a) linie energetyczne napowietrzne i kablowe nN, SN oraz WN,
b) linie oświetlenia drogowego,
c) stacje transformatorowe,
d) linie teletechniczne napowietrzne, kablowe oraz kanalizacje telekomunikacyjne,
e) kolejowe linie SRK,
f) trakcje kolejowe.
W ramach zadania zaprojektowano Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP I Mokrzyska, km 480+100 oraz MOP I
Bagno km 480+800. W ramach niniejszego zamówienia przewidziano budowę:
- budynków WC,
- zadaszenia dla miejsc wypoczynku,
- dróg manewrowych i rozprowadzających na terenie MOP-u,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, oraz doprowadzenie wody, budowę oświetlenia i zasilania obiektów, budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznych instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych i wewnętrznych instalacji elektrycznych dla obiektów na MOP-ach Mokrzyska i Bagno.

 

Źródło: gddkia.gov.pl

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com