Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Konkurs na Logo MKS-u z nagrodami!   (aktualizacja)  2010-04-19

MKS "Gryf" to Międzyszkolny klub sportowy, zachęcający młodych, chętnych i ambitnych ludzi do gry w siatkówkę. Umożliwia młodzieży zdobycie odpowiednich walorów techniczny i doświadczenia, poprzez wyjazdy na obozy siatkarskie, częste treningi na terenie gminy. Głównym celem naszego stowarzyszenia jest popularyzacja gry w siatkówkę na terenie naszej gminy.

MKS "Gryf" Brzesko ogłasza konkurs, który wyłoni logo stowarzyszenia, w celu jego promocji. Konkurs trwał będzie od 26.03 do 31.05 a dla zwycięscy przewidziana jest nagroda w postaci piłki do gry w siatkówkę plażową Mikasa VLS200 o wartości 150zł. Obowiązkowo proszę zapoznać się z regulaminem konkursu, który zamieszczony jest w załączniku. Życzymy szczęścia i czekamy na wasze prace.


Zarząd i podopieczni MKS "Gryf" Brzesko"


KONKURS NA LOGO MKS „Gryf” Brzesko

ZAPRASZAMY wszystkich chętnych

do konkursu na opracowanie symbolu graficznego stowarzyszenia –

MKS „Gryf” Brzesko. 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizator konkursu
 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo stowarzyszenia jest Zarząd MKS „Gryf” Brzesko.
 
 1. Cel i przedmiot konkursu
  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla MKS „Gryf” Brzesko.
  2. Logo wykorzystywane będzie przez MKS „Gryf” Brzesko do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
 
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
  1. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
  2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
  3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
  4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są złożyć w formie pisemnej oświadczenia o nieodpłatnym zrzeczeniu się praw autorskich na rzecz MKS „Gryf” Brzesko /załącznik nr 1/.
 
 1. Forma prezentacji pracy konkursowej
 1. Na konkurs można zgłaszać dowolną ilość projektów.
 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, internet, plakat, ulotki, materiały piśmienne, banery, formy ścienne).
 2. Każdy projekt powinien być przedstawiony w jednym lub wielu kolorach. Powinien być wykonany techniką komputerową i złożony pod adresem e-mail: solekingg@gmail.com
 
 1. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

  Na arkuszu należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm oraz poniżej zmniejszoną wersję 1,5cmx1,5cm. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak z uwagi na ich przeznaczenie, autor powinien zadbać o to, by znak był łatwy w reprodukcji i umożliwiał elektroniczny zapis w różnych formatach.

 1. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
 2. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • wzbudzać pozytywne emocje,
  • składać się z 2 podstawowych elementów: sygnetu (symbolu graficznego, najlepiej ilustracja gryfa) i logotypu (graficznie przedstawionej nazwy).
 3. Do każdej pracy powinny być dołączone: logo w postaci załącznika, e-mail powinien być zatytułowany („Konkurs na logo”), w treści e-mail-a uczestnik podaje:
  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji w przypadku wygrania konkursu,
 
 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych
 1. Prace należy składać do dnia 31.05 na wyżej podany adres e-mail.
 1. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 3. Organizator nie zwraca prac.
 
 1. Kryteria oceny prac konkursowych

  Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

  1) zgodność projektu z danymi stowarzyszenia,

  2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

  3) czytelność i funkcjonalność projektu,

  4) estetyka wykonania projektu. 

 1. Ocena prac konkursowych
 1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie:
  1. Tadeusz Mardoń – Prezes Stowarzyszenia i przewodniczący komisji.
  2. Członkowie Stowarzyszenia
  3. Podopieczni Stowarzyszenia
 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa w pkt. VI i wybiera laureata Konkursu.
 1. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 
 1. Rozstrzygnięcie konkursu
 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 1. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany dyplomem i symboliczną nagrodą.
 2. Planowana data ogłoszenia wyników – do 7.06.2010r.
 3. Wyniki będą ogłoszone na naszej stronie www.mksgryf.pl
 
 
 

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów! 

      Organizatorzy

                                                
 
 
 


Załącznik nr 1 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja ………………………………………………………………………, zamieszkały/a w ……………………………………………………………….      

                         (imię i nazwisko)                                                                                     ( adres zamieszkania) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że przekazuję na rzecz, MKS „Gryf” Brzesko ul. Królowej Jadwigi 18 ,

32-800 Brzesko, nieodpłatnie, prawa autorskie do projektu logo, zgłoszonego w konkursie na logo stowarzyszenia, organizowanym w dniach od 26.03.2010r do 04.05.20010r.  

Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym autorem wspomnianego wyżej projektu, a tym samym osoba uprawnioną do dysponowania prawami autorskimi. 
 

……………………………………….                                                ………………………………………………………………. 

          ( data)                                                                                      ( imię i nazwisko)* 
 
 
 
 
 

* W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisują jego rodzice/ prawni opiekunowie, czytelnym podpisem.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com