Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku  (bap)  2010-06-29

Poniżej zamieszczam wybrane fragmenty raportu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, zamieszczonego na stronie www.oke.krakow.pl. Wyniki przedstawione w tabelach także pochodzą z tego raportu, z tym, że posortowałem je wg średniego wyniku. W ten sposób lepiej można porównać wyniki egzaminów pomiędzy powiatami oraz wyniki pomiędzy gmianami powiatu brzeskiego.

Niestety nie znalazłem wyników dla poszczególnych szkół w Gminie Brzesko. Być może będą one podane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

 

***

 

Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 27 kwietnia 2010 – z części humanistycznej, 28 kwietnia 2010 – z części matematyczno-przyrodniczej i 29 kwietnia 2010 – z języka obcego nowożytnego.

 

Co sprawdzano na egzaminie?

Standardowy arkusz egzaminacyjny w części humanistycznej składał się z 29 zadań, wśród których 20 zadań miało formę wielokrotnego wyboru, a 9 było otwartych, w tym dwa zadania to zadania rozszerzonej odpowiedzi związane z tworzeniem streszczenia wskazanego tekstu i dłuższej wypowiedzi pisemnej, tj. rozprawki na temat: Czy wybór przyszłej szkoły jest dla gimnazjalistów trudną decyzją? 


Rozwiązując poszczególne zadania, uczniowie wykazywali się umiejętnościami opisanymi w dwóch obszarach wymagań egzaminacyjnych – czytanie i odbiór tekstów kultury oraz tworzenia własnego tekstu, wykorzystując nabytą w trakcie nauki w gimnazjum wiedzę. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mogli uzyskać 50 punktów, z czego 25 punktów mogli otrzymać za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętności z zakresu czytania i odbioru tekstów kultury (I obszar standardów egzaminacyjnych), a 25 punktów za realizację zadań dotyczących tworzenia własnego tekstu (II obszar standardów). 


Poszczególne zadania sprawdzały poziom opanowania wiadomości i umiejętności kształconych na zajęciach z przedmiotów humanistycznych – na zajęciach z języka polskiego, historii, sztuki, wiedzy o społeczeństwie, ale także na zajęciach poświęconych realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych.


Standardowy zestaw zadań z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych był przeznaczony do sprawdzenia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych (zwanych dalej standardami) i podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Zestaw składał się z 36 zadań, w tym 25 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru 11 zadań otwartych, których rozwiązanie wymagało samodzielnego formułowania odpowiedzi. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów.

Zadania sprawdzały umiejętności i wiadomości z następujących obszarów standardów:
obszar I – umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu,
obszar II – wyszukiwanie i stosowanie informacji,
obszar III – wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych,
obszar IV – stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

 


 


***

Dyskusja na temat czy i jak wyniki tych testów przekładają się na jakość kształcenia i przygotowania uczniów do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, podzieliła dyskutantów na Forum  w wątku "Które gimnazjum wybrać ??"

 

Opracował:
Zb. Stós


Uwaga internauty: Od 2 lat, wyniki ze sprawdzianu i egzaminów nie są podawane do publicznej wiadomości i z tego co wiem nie będą.  Wgląd do swojej pracy i wyniku – poprzez "oke" ma uczeń. Dyrektor szkoły widzi wynik swojej szkoły i indywidualne wyniki uczniów tej szkoły.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com