Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Jeżeli parkujesz w Brzesku to ta informacja jest dla Ciebie.   (BOSiR)  2011-03-09

Od 4 kwietnia 2011 r. - zmiany wysokości opłat za parkowanie poj. sam. w SPP w Brzesku oraz zasady korzystania z miejsc postojowych w tych strefach.

Na podstawie uchwały NR LVIII/401/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010 r. następuje zmiana wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania (w skrócie SPP) oraz zasad korzystania z miejsc postojowych w tych strefach. Jednostką administrującą Strefę Płatnego Parkowania jest Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji z Biurem Obsługi Klienta  Strefy Płatnego Parkowania znajdującym się w Brzesku przy ul. Browarnej 13a  (w budynku Kręgielni ) tel. 14/6865031.

Korzystanie z parkingów w SPP w Brzesku odbywa się na następujących zasadach:

1.Parkowanie pojazdu na terenie miasta Brzeska w Strefie Płatnego Parkowania można rozpocząć pozostawiając w samochodzie skasowaną kartę lub karty parkingowe odpowiadające długości planowanego czasu postoju w SPP lub abonament wykupiony w jednostce administracyjnej.

2.Opłata za zajęcie miejsca w SPP dokonywana jest przez wykupienie karty parkingowej w ogólnodostępnych oznaczonych punktach sprzedaży /sklepy, kioski i inne placówki handlu detalicznego /, lub przez wykupienie w biurze administratora SPP karty abonamentowej.

W sprzedaży są następujące karty parkingowe upoważniające do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania:

a) półgodzinne o nominale 1,00 zł

b) godzinne o nominale 2,00 zł

c) dzienne o nominale 10,00 zł upoważniające do parkowania przez jeden dzień na wszystkich parkingach objętych strefą płatnego parkowania.

3. Potwierdzenie dokonania opłaty na karcie parkingowej dokonuje się poprzez trwałe usunięcie ( całkowite wyrwanie) lub zakreślenie znakiem X odpowiedniego okienka miesiąca, dnia, godziny i minuty w chwili rozpoczęcia postoju ( z dokładnością do 5 minut) .

4.Dowód dokonania opłaty parkingowej czyli kartę parkingową lub abonament, należy umieścić za przednią lub boczną szybą pojazdu, w sposób widoczny i nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby były widoczne dla kontrolujących. Niespełnienie tego warunku będzie powodować, że postój będzie traktowany jako nieopłacony.

5. Karty skasowane w sposób nieczytelny, niejednoznacznie lub nietrwale oraz wskazujące na wielokrotne używanie będą traktowane jako postój nieopłacony.

6. Opłatę za parkowanie należy wnieść niezwłocznie po zajęciu miejsca przeznaczonego na parkowanie jednak w terminie nie dłuższym niż 5 min.

7. W ramach czasu oznaczonego na karcie, można zmienić miejsce postoju zachowując kartę parkingową /aktualną/ w miejscu widocznym za przednią lub boczną szybą pojazdu.

8. Opłaty pobiera się w dni robocze:

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

b) w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00

c) w soboty parking przed Urzędem Miejskim zwolniony jest od opłat.

9. Wysokość opłat:

a) za pierwsze rozpoczęte 30 minut parkowania – 1,00 zł

b) za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania – 2,00 zł

c) za każde kolejne 30 minut parkowania – 1,00 zł

d) opłata dzienna 10,00 zł

e) za miesięczną kartę abonamentową dla pojazdu - 75 ,00 zł

f) za miesięczną kartę abonamentową dla pojazdów mieszkańców stale zameldowanych w strefie parkingowej mających zarejestrowany samochód na własne nazwisko - 10,00 zł

g) za miesięczną kartę abonamentową dla pojazdów służbowych jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko oraz jednostek organizacyjnych służb i inspekcji powiatu brzeskiego w wysokości - 20,00 zł

h) za zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego (koperty) w wyznaczonym miejscu - 150,00 zł miesięcznie

i) pojazdy służb komunalnych posiadających stosowne identyfikatory oraz pojazdy oznaczone międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego - zerowa stawka.

10. Od opłat zwolnione są pojazdy wyszczególnione w art. 13 ust.3 ustawy o drogach publicznych.

11. O wydaniu identyfikatorów do bezpłatnego parkowania oraz abonamentów określonych w ust. 2.lit.g decyduje Burmistrz Brzeska.

12. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł .

13. Do stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za parkowanie określonej w pkt.9 upoważniona jest osoba do tego uprawniona przez BOSiR w Brzesku posiadająca Identyfikator Kontrolera.

14.Stwierdzenie nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub parkowanie ponad czas opłacony udokumentowane zostaje poprzez sporządzenie zawiadomienia. Zawiadomienie zostaje umieszczone za wycieraczką pojazdu, którego kierowca nie uiścił opłaty za parkowanie.

15.Kierowca zobowiązany jest do wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia nieuiszczenia opłaty za parkowanie na konto wskazane w zawiadomieniu.

16. W razie uznania przyczyn nieuiszczenia opłaty za parkowanie za zasadne, nie podejmuje się dalszych czynności w celu dochodzenia opłaty dodatkowej.

17.Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie określonym w pkt.14 podlega ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

18.Windykację i egzekucję należności prowadzi administrator Strefy Płatnego Parkowania.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com