Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

ŁĄCZNIK W BRZESKU - PREZENTACJE SPOŁECZNE.  (GDDKiA Kraków)  2011-03-15

GDDKiA w Krakowie prowadzi prace nad przygotowaniem budowy łącznika pomiędzy autostradą A4 a drogą krajową nr 4 w Brzesku. Od 14 do 23 marca w Urzędzie Miasta Brzeska wszyscy zainteresowani rozwiązaniami projektowymi dla tej inwestycji mogą zapoznać się z materiałami. (opis, wybrane rysunki i ankieta dostępne są także poniżej)

W dniu 23 marca w Sali Narad Urzędu Miasta, będą pełnili dyżur w godzinach 10:00 - 16:30 projektanci inwestycji. O godz. 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne.

Charakterystyka i skrócony opis inwestycji

1. Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego

Trasy planowanych wariantów budowy drogi łącznikowej klasy GP zlokalizowane są na terenie województwa małopolskiego, na terenie miasta  Brzesko.

Początek projektowanego odcinka jest zlokalizowany na istniejącej ulicy Leśnej w rejonie skrzyżowania z ulicą Gajową, a koniec na skrzyżowaniu projektowanej drogi z istniejącą DK 4 w rejonie stacji benzynowej. Trasa stanowi kontynuację przebudowywanej w ramach budowy węzła autostradowego „Brzesko” drogi powiatowej  nr 1435 (ul.Leśna).

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego przewiduje się  budowę nowej drogi jednojezdniowej klasy GP; pasy ruchu 2x3.50

W zakres rzeczowy opracowania wchodzi budowa:

-          drogi klasy GP, jednojezdniowa

-          przebudowa i budowa skrzyżowań z drogami przecinającymi budowaną drogę,

-          budowa obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady, przepusty),

-          budowa dróg dojazdowych (wewnętrznych) do obsługi przyległego terenu,

-          budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zbiorniki podczyszczające wody, zieleń ochronna,

-          przebudowa i budowa urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego

Głównym celem omawianego przedsięwzięcia jest budowa nowej drogi jednojezdniowej o wysokich paramentach technicznych odciążającej istniejący ciąg obecnej drogi powiatowej (ul.Leśna), w celu usprawnienia ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa na analizowanym terenie oraz odciążenie obszarów leżących przy trasie istniejącej drogi powiatowej.

Najważniejszymi efektami tego przedsięwzięcia będzie:

-          wyprowadzenie ruchu tranzytowego z węzła autostradowego Brzesko w kierunku południowej części kraju (Nowy Sącz) zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego,

-          poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze, zmniejszenie wypadkowości.

Opracowywane  Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) jest wykonywane dla dwóch wariantów trasowych. Celem opracowania jest wybór najkorzystniejszego pod względem środowiskowym, ekonomicznym, użytkowym i społecznym wariantu przebiegu  drogi łącznikowej, uściślenie korytarza w terenie, przygotowanie materiałów, które posłużą do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wybór optymalnych wariantów rozwiązań projektowych, przeznaczonych do dalszych faz opracowania.

3.  Trasa zasadnicza – Wariant 2 i 3

Projektowana inwestycja obejmuje  w pierwszym etapie budowę pełnego zakresu jednojezdniowej drogi na odcinku od ul.Gajowej do istniejącej drogi DK4  wraz ze skrzyżowaniami z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi, umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg.

Parametry projektowe przedstawiają się następująco:

-          Droga klasy GP ,

-          Prędkość projektowa -  70 km,

-          Szerokość jezdni -  (2 x 3.50 m),

-          Opaski 2x 0.50 m

-          Szerokość pasa ruchu -  3.50 m,

-          Szerokość pobocza ziemnego – 1.8 – 2.30 m.

Droga wyposażona będzie w obiekty inżynierskie: wiadukty, estakady, przepusty, przejazdy gospodarcze, obiekty ochrony środowiska, wyposażenie drogi - bariery, osłony, znaki drogowe.

Droga będzie posiadała odwodnienie na całej swojej długości przy wykorzystaniu  rowów drogowych i kanalizacji deszczowej. Dostęp do drogi będzie się odbywał poprzez projektowane skrzyżowania skanalizowane i rondo turbinowe.

4. Opis trasy „Wariantu  2” (zielony) km 0+173.82 – 2+253.36

Prędkość projektowa Vp = 70 km/h, długość trasy 2.079 km.

Trasa „Wariantu 2” rozpoczyna się na istniejącej ulicy Leśnej za obiektem kolejowym w kilometrze 0+173.82 i dowiązuje się do przebudowywanej drogi powiatowej w ramach budowy  węzła autostradowego „Brzesko”. Od kilometra 0+173.82 wariant biegnie po terenach leśnych, następnie przechodzi po terenach rolniczych będących we władaniu Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnym. Trasa przecina  drogi gospodarcze i drogę łącząca budynki hodowli bydła  z budynkami hodowli królików  w kilometrze 1+767.4. Na odcinku od istniejącej drogi gospodarczej do drogi DK 4 trasa biegnie przez pastwiska MCB. W km 2+253.36 droga przecina istniejącą DK4. Na przecięciu projektowanego łącznika z istniejącą DK4 projektuje się w pierwszym etapie skrzyżowanie typu rondo. W etapie docelowym przy budowie dalszej części w kierunku drogi nr 75, skrzyżowanie typu rondo będzie częścią węzła dwupoziomowego.

Na odcinku od drogi gospodarczej do istniejącej DK4 przewiduje się przejście projektowanej drogi wariantowo:

-  estakadą nad  terenami  MCB,

- nasypem drogowym z dwoma obiektami drogowymi dla zapewnienia komunikacji na istniejącej drodze gospodarczej i pomiędzy pastwiskami.

 

5. Opis trasy Wariant 3 (pomarańczowy km 0+173.82 – 2+040

Prędkość projektowa Vp = 70 km/h, długość trasy 1.866 km.

Trasa „Wariantu 3” rozpoczyna się na istniejącej ulicy Leśnej za obiektem kolejowym w kilometrze 0+173.82 i dowiązuje się do przebudowywanej drogi powiatowej w ramach  budowanego węzła autostradowego  „Brzesko”. Na długości około 800m wariant przebiega po terenach leśnych i wchodzi w tereny rolnicze.  W km 1+752 przechodzi nad ul. Wiejską bez podłączenia do niej. Przy ul.Wiejskiej w rejonie przejścia wariantu występuje gęsta zabudowa jednorodzinna. Przejście to będzie wymagało wykupu i wyburzenia 7 budynków mieszkalnych oraz 9 budynków gospodarczych. Następnie na odcinku trasa przechodzi przez tereny rolnicze będące we władaniu Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnym. W km 2+040 projektowana droga przecina istniejącą DK4. Na przecięciu projektowanego łącznika z  istniejącą DK4 projektuje się w pierwszym etapie skrzyżowanie typu rondo. W etapie docelowym przy budowie dalszej części w kierunku drogi nr 75, skrzyżowanie typu rondo będzie częścią węzła dwupoziomowego.

Na odcinku od ul. Wiejskiej  do istniejącej DK4 przewiduje się przejście projektowanej drogi wariantowo:

-  estakadą nad  terenami  MCB,

- nasypem drogowym z dwoma obiektami drogowymi dla zapewnienia komunikacji na istniejącej ulicy Wiejskiej, projektowanej drodze gospodarczej i pomiędzy pastwiskami.

6. Skrzyżowania  – Wariant 2 (zielony)

Połączenie projektowanej drogi łącznikowej  z istniejącym układem komunikacyjnym zostanie zrealizowane poprzez skrzyżowania jednopoziomowe – I Etap Budowy.

Lokalizację ich przedstawiono poniżej:

  1. Skrzyżowanie skanalizowane  projektowanego łącznika z istniejącą ul.Leśną , Gajową
  2. Skrzyżowanie typu rondo, na przecięciu projektowanej drogi z istniejąca drogą krajowa DK 4

Droga gospodarcza pomiędzy budynkami hodowli buhajów, a budynkami hodowli królików, będzie miała przejazd bezkolizyjny pod wiaduktem drogowym .

7.  Skrzyżowania – Wariant 3 (pomarańczowy)

Połączenie projektowanej drogi łącznikowej  z istniejącym układem komunikacyjnym zostanie zrealizowane poprzez skrzyżowania jednopoziomowe – I Etap Budowy.

Lokalizację ich przedstawiono poniżej:

  1. Skrzyżowanie skanalizowane  projektowanego łącznika z istniejącą ul.Leśną  Gajową,
  2. Skrzyżowanie typu rondo, na przecięciu projektowanej drogi z istniejąca drogą krajowa DK 4

Ulica Wiejska krzyżująca się z projektowanym łącznikiem, będzie miała przejazd bezkolizyjny pod wiaduktem drogowym.

8 Urządzenia ochrony środowiska

8.1. Zabezpieczenia  akustyczne

Zabezpieczenia akustyczne zostały przewidziane dla terenów gdzie występuje ponadnormatywne oddziaływanie hałasu w tym dla terenów zabudowy mieszkaniowej. Dopuszczalne poziomy hałasu przyjęto w oparciu o rozporządzenie MŚ z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826) oraz zagospodarowanie otoczenia planowanej trasy. Budowa urządzeń ochronnych spowoduje obniżenie poziomów hałasu komunikacyjnego w środowisku i tym samym znaczną poprawę standardu klimatu akustycznego w sąsiedztwie trasy. Zabezpieczenia akustyczne zlokalizowane będą możliwie najdalej od istniejących budynków, a najbliżej źródła hałasu, w celu zapewnienia maksymalnej efektywności działania. Obliczenia parametrów ekranów akustycznych wykonano w oparciu o prognozowane natężenie ruchu dla roku 2030

8.2.  Zieleń ochronna

Zieleń ochronną w postaci pasów zieleni przewiduje się na terenach użytkowanych rolniczo w rejonie ogródków działkowych. Planowana  zieleń ma  znaczeniu głównie krajobrazowe.

Zaleca się nasadzenia zieleni złożonej z roślinności rodzimej dostosowanej do danego typu siedliska.

8.3.  Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające

Wody opadowe z projektowanych wariantów trasy drogi łącznikowej  zostaną przejęte przez rowy drogowe i kanalizacji deszczową, następnie poprzez urządzenia podczyszczające odprowadzona zostanie do istniejących odbiorników naturalnych.

8.4.Przejścia dla zwierząt

Projektowane przepusty drogowe zostaną wykorzystane również do migracji drobnych zwierząt.

W przepustach przewiduje się budowę obustronnych półek, które umożliwią przejście po suchym terenie.

8.5. Ogrodzenia

W ramach inwestycji drogowej przewiduje się budowę ogrodzenia zbiorników retencyjnych.

9. Załączniki rysunkowe (w formacie PDF)

●    Orientacja; Skala  1: 25 000 – trasy Wariantu 2 i 3 rys. 1

●    Przekrój normalny łącznika Wariant 2 i 3 rys. 2.

Rysunki planu sytuacyjnego - Wariant 2

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 2.1  rys. 3.1 –  docelowe podłączenie drogi łącznikowej do DK4 z estakadą

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 2.2 rys. 3.2 –  docelowe podłączenie drogi łącznikowej do DK4 z przebiegiem w  nasypie drogowym

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 2.3 rys 3.3 – podłączenie drogi łącznikowej do DK4 z wykorzystaniem łącznic węzła docelowego

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 2.4 rys 3.4 – podłączenie drogi łącznikowej do DK4 z wykorzystaniem  jednej łącznicy węzła docelowego

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 2.5 rys 3.5 – podłączenie drogi łącznikowej do DK4 , bez wykorzystania łącznic  węzła docelowego

Rysunki planu sytuacyjnego - Wariant 3

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 3.1  rys. 3.6 –  docelowe podłączenie drogi łącznikowej do DK4 z estakadą

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 3.2 rys. 3.7 –  docelowe podłączenie drogi łącznikowej do DK4 z przebiegiem w  nasypie drogowym

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 3.3 rys 3.8 – podłączenie drogi łącznikowej do DK4 z wykorzystaniem łącznic węzła docelowego

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 3.4 rys 3.9 – podłączenie drogi łącznikowej do DK4 z wykorzystaniem  jednej łącznicy węzła docelowego

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 3.5 rys 3.10 – podłączenie drogi łącznikowej do DK4 , bez wykorzystania łącznic  węzła docelowego

10. Ankieta

Formularz ankiety-->>

Ankietę proszę odesłać z dopiskiem " Ankieta dla budowy drogi łącznikowej w Brzesku”:

na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków,
lub faksem na nr (12) 411-01-18 ,
lub pocztą elektroniczną na adres: waugustyn@gddkia.gov.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Źródło: GDDKiA Kraków
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com