Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wyszkolili się za 50 tysięcy złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  (bap)  2011-10-24

W ostatnich dniach września druhowie OSP Szczepanów zakończyli realizację projektu "Kompetentny strażak - ochotnik" – na jego realizację otrzymali dotację w wysokości blisko 50 tysięcy złotych.

Fundusze unijne to szansa na rozwój, podnoszenie kwalifikacji. Korzystają z nich instytucje państwowe, samorządy, firmy prywatne. Po dotacje na działalność z różnych źródeł od lat sięgają  również druhowie z OSP Szczepanów. Dzięki nim w latach 2005-2007 przy szczepanowskiej OSP zrealizowano m.in. takie projekty jak „Joggerzy”, „Szczepanowska Grupa Rekonstrukcyjna – Woje Św. Stanisława”, „Europejska wioska” - kurs  języka niemieckiego w oparciu o wykorzystanie technik multimedialnych” czy też „Akademia Tańca – Dzieci Ognia”.

Po krótkiej przerwie druhowie ponownie postanowili stanąć w szranki o środki na swoją działalność – zwłaszcza że ich plan dotyczący głównie szkoleń był bardzo ambitny, a na własne skromne środki lub pieniądze z budżetu gminy nie mogli liczyć w takiej ilości.

Jak mówi prezes OSP Szczepanów – druh Zdzisław Reczek - Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia kwalifikacji czynnych strażaków  oraz wpływa na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa  oraz lepsze przygotowanie do niesienia efektywnej i profesjonalnej pomocy. Przeszkolenie większości druhów należących do naszej OSP ma duże znaczenie dla podniesienia gotowości bojowej naszej jednostki. Od lat jako jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego staramy się podnosić swoje kwalifikacje by lepiej wywiązywać się z powierzonych nam zadań. 

Pomysłodawcą i osobą dopingującą do podjęcia starań o uzyskanie nowego grantu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był Krzysztof Bogusz – druh OSP Szczepanów, który w ubiegłych latach pracował przy realizacji wspomnianych na początku projektów.

Zdobycie dofinansowania nie jest jednak łatwe, o czym może świadczyć choćby niewielka liczba projektów samodzielnie realizowanych przez OSP. Chęć skorzystania z unijnego dofinansowania deklaruje znacznie więcej straży, ale każdy, kto starał się o jego zdobycie wie, że nie jest to łatwe. Bowiem od pomysłu na projekt do jego realizacji droga daleka. Mimo to druhowie OSP Szczepanów podjęli wyzwanie i w sierpniu 2010 roku z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (instytucji wdrążającej realizację dla Europejskiego Funduszu Społecznego) nadeszła pozytywna wiadomość.  Na działania szkoleniowe otrzymano niebagatelną kwotę blisko 50 tysięcy złotych!

 
Celem projektu było pobudzenie aktywności i świadomości strażaków-ochotników z OSP Szczepanów na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, a także nabycie praktycznych umiejętności – przede wszystkim w zakresie ratownictwa wodnego oraz pracy na stanowisku pilarza. Realizację projektu ze względu na charakterystykę realizowanych szkoleń rozpoczęto wiosną 2011, a zakończono w ostatnich dniach września.
 
 
Szkolenia wybrane do realizacji były efektem przemyśleń uwzględniającym przede wszystkim specyfikę pracy strażaków ochotników z terenu powiatu brzeskiego oraz dotychczas podejmowanych inicjatyw. Szczególny nacisk położono na kwalifikowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Jego celem było przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie i realizujące szkolenia przeszły stosowne egzaminy poświadczające zdobyte kwalifikacje, co pozwoli im również wykorzystać te umiejętności w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej.

Oprócz realizowanych szkoleń ze środków z dotacji udało się zakupić w pełni wyposażoną torbę medyczną PSP R-1 oraz deskę ortopedyczną niezbędną do działań ratowniczych – wartość zakupu to około 5 tysięcy złotych.

Pomimo, że wg panującego stereotypu większość strażaków to tak naprawdę panowie – w przypadku projektu musiała zadziałać horyzontalna zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Zasada ta nie  oznacza jednak, że ostatecznymi beneficjentami projektu musiało być po równo: 50 proc. kobiet i 50 proc. mężczyzn. Głównym celem tej zasady jest natomiast równe traktowanie, np. jeśli chodzi o dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje umożliwiające zdobycie lepszej pozycji na rynku pracy. Z tego druhowie i druhny ze Szczepanowa wywiązali się z należytą starannością. Z zaproponowanej oferty szkoleń panie wybrały szkolenia medyczne.

 
Według zapowiedzi zakończony właśnie kurs to nie ostatnie słowo w temacie szkoleń. Już planują kolejne!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

OSP Szczepanów

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

www.ospszczepanow.pl

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com