Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Powstaje Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.  (bap)  2011-12-31

Od 1 stycznia 2012 roku przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim rozpocznie działanie Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Osoby, które uważają, że w trakcie leczenia w szpitalu lekarze postawili błędną diagnozę, zastosowali niewłaściwy lek, terapię lub popełnili inną omyłkę w trakcie leczenia, w wyniku czego doszło do uszkodzenia ciała lub pogorszenia zdrowia, zakażenia albo śmierci pacjenta, mogą zgłosić się do tej komisji, aby uzyskać odszkodowanie.

Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie nieprawidłowości w leczeniu (czyli tzw. zdarzenia medycznego), które miało miejsce po 1 stycznia 2012 roku, Wnioski mogą obejmować wyłącznie leczenie szpitalne.
Z wnioskiem o zbadanie sprawy (czyli ustalenie zdarzenia medycznego) może wystąpić pacjent (lub jego ustawowy przedstawiciel) bądź – w przypadku śmierci – spadkobiercy pacjenta. Wniosek należy złożyć w ciągu jednego roku od dnia, w którym pacjent zorientuje się, że jego zdaniem doszło do nieprawidłowości w leczeniu. Wniosek powinien zawierać m.in. uzasadnienie i ewentualne dowody dotyczące przebiegu zdarzenia medycznego oraz propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Przy składaniu wniosku należy wnieść opłatę w wysokości 200 zł. Komisja może wzywać do złożenia wyjaśnień osobę składającą wniosek, kierownika szpitala, lekarzy, pielęgniarki oraz ubezpieczyciela szpitala. W postępowaniu komisja rozpatruje dowody przedstawione przez osobę składającą wniosek, może żądać dokumentacji prowadzonej przez szpital, przeprowadzać postępowanie wyjaśniające w szpitalu; dokonywać wizytacji pomieszczeń i urządzeń szpitala. Może też zasięgnąć opinii lekarza albo konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny. Wojewódzka komisja powinna wydać orzeczenie nie później niż w ciągu 4 miesięcy od złożenia wniosku. W przypadku orzeczenia pozytywnego dla pacjenta ubezpieczyciel szpitala przedstawia propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia. Maksymalna wysokość wynosi 100 tys. zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta, 300 tys. zł w przypadku śmierci pacjenta.

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych składa się z 16 osób:
- 8 członków posiada wykształcenie medyczne, 8 prawnicze;
- 14 członków powołuje wojewoda, przy czym 4 osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe pracowników służby zdrowia, 4 osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez samorząd zawodowy adwokatury oraz radców prawnych, 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta;
- po jednym członku powołuje Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.

Kadencja komisji trwa 6 lat. Wojewódzkie komisje orzekają w składzie czteroosobowym. Strony niezadowolone z rozstrzygnięcia mogą zwrócić się o ponowne rozpatrzenie sprawy – komisja ma na to 30 dni. Postępowanie przed komisją zawiesza się, gdy w sprawie toczy się postępowanie karne lub dotyczące odpowiedzialności zawodowej. Postępowania przed komisją nie wszczyna się, gdy w postępowaniu cywilnym ustalono już odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne.

Jeśli komisja przyzna odszkodowanie i zadośćuczynienie, a pacjent się na nie zgodzi, oznacza to rezygnację z wszelkich roszczeń np. w postępowaniu cywilnym czy dot. odpowiedzialności zawodowej.

Siedziba Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych mieści się przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie, VI piętro, pok. 601. Sekretariat komisji pracuje w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00, wtorek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (012) 39-21-228.
Wnioski stron o ustalenie zdarzenia medycznego należy przesyłać na adres: Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Załączniki do wniosku zawierające dokumentację medyczną należy składać w zamkniętej kopercie zawierającej imię i nazwisko osoby składającej wniosek oraz opatrzonej dopiskiem: „Dokumentacja Medyczna – nie otwierać w obiegu wewnętrznym”. Przy złożeniu wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 200 zł. Można to zrobić na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie prowadzony przez Narodowy Bank Polski O/O Kraków, nr rachunku: 08 1010 1270 0051 2222 3100 0000 lub w kasie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pok. 303, III piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 14.30 (dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku).


Źródło: Małopolska Urząd Wojewódzki w Krakowie

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com