Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Koniec batalii mieszkańców o zablokowanie budowy wytwórni mas bitumicznych?  (bap)  2012-02-16

Koniec batalii mieszkańców o zablokowanie budowy wytwórni mas bitumicznych?

Jak poinformował Urząd Miasta na swojej stronie internetowej "Decyzją z dnia 14.02.2012 r. Burmistrz Brzeska odmówił zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w Brzesku na działce nr 1361/1."

Przebieg postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia: 
„Budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
w Brzesku na działce nr 1361/1,  którego inwestorem jest 
Firma „KARPIEL” Sp. z o. o. 
32-862 Porąbka Iwkowska,
Kąty 146.


Data wpływu

Treść pisma

04.03.2010 r.

Wniosek z dnia 04.03.2010 r. Firmy „KARPIEL” Sp. z o. o. 32-862 Porąbka Iwkowska, Kąty 146 zwróciła się o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w Brzesku na działce nr 1361/1.

11.03.2010 r.

Wszczęte zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie oraz jednocześnie zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Oddział w Tarnowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

23.03.2010 r.

Pismem z dnia 19 marca 2010 r. Mieszkańcy Brzeska (137 podpisów) ul. Przemysłowej, ul. Zydronia i ul. Starowiejskiej przedłożyli w tut. Urzędzie protest przeciwko lokalizacji wytwórni w tym miejscu i wydanie negatywnej decyzji.

24.03.2010 r.

Pismem znak: NZ-420-38/10 z dnia 23.03.2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, i sporządzenie raportu w pełnym zakresie.

16.04.2010 r.

Pismem z dnia 30.03.2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie przekazała protest mieszkańców w sprawie planowanej inwestycji do załatwienia wg kompetencji do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku a ten pismem z dnia 15.04.2010 r. przekazał do załatwienia do tut. Urzędu.

20.04.2010 r.

Pismem z dnia 19.04.2010 r. Pan Poseł Edward Czesak zwrócił się aby w toku prowadzonego postępowania uwzględnić interes mieszkańców.

26.04.2010 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał opinie pismem znak: ST.I.JI.6665-2-51-10 z dnia 07.04.2010 r. w którym stwierdził potrzebę  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu w pełnym zakresie.

11.05.2010 r.

Urząd Miejski w Brzesku wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu w pełnym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem emisji hałasu oraz emisji gazów i pyłów do powietrza, przy najbardziej niekorzystnych warunkach pracy Zakładu.

04.02.2011 r.

Inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko sporządzony przez: Zakład Usług Projektowych i Ochrony Środowiska „ETAMEX” Krzysztof Motyka.

14.02.2011 r.

Urząd Miejski w Brzesku wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu.

25.02.2011 r.

Inwestor przedłożył uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko sporządzony przez: Zakład Usług Projektowych i Ochrony Środowiska „ETAMEX” Krzysztof Motyka.

04.03.2011 r.

Urząd Miejski w Brzesku zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku o wydanie opinii oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

04.03.2011 r.

Ogłoszeniem z dnia 4 marca 2011 r. wszczęto procedurę z udziałem  społeczeństwa

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpiło przez:

§         Pisemne poinformowanie Pani Katarzyny Pacewicz – Pyrek – Przewodniczącej Osiedla Brzezowieckie,

§         zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzesku,

§         zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego  51,

§         zamieszczenie ogłoszenia w miejscu planowanego przedsięwzięcia:

Ø      przy wejściu do biura Spółki „KARPIEL” przy ul. Zydronia

Ø      na słupie energetycznym zlokalizowanym w chodniku obok hurtowni BOMAS przy ul. Starowiejskiej

Ø      na tablicach ogłoszeń Osiedla Brzezowieckie

W ramach przedmiotowej procedury z udziałem z społeczeństwa mieszkańcy mogli w ciągu 21 dni zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z raportem o oddziaływaniu tej inwestycji na środowisko w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz wnosić swoje uwagi i wnioski.

23.03.2011 r.

Na forum internetowym Urzędu Miejskiego w Brzesku w dniu 22.03.2011 r. „pietia” zadał pytanie  dotyczące budowy wytwórni masy bitumicznej przez Firmę „KARPIEL”, na które w dniu 23.03.2011 r. udzielono odpowiedzi i poinformowano na jakim etapie jest przedmiotowe postępowanie oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

24.03.2011 r.

Pismem z dnia 19 marca 2011 r. Mieszkańcy Brzeska (159 podpisów) ul. Przemysłowej, ul. Zydronia, ul. Towarowej, ul. Granitowej i ul. Starowiejskiej przedłożyli w tut. Urzędzie ponowny protest przeciwko lokalizacji wytwórni w tym miejscu i wydanie negatywnej decyzji,

30.03.2011 r.

Pismem z dnia 30 marca 2011 r. Pani Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Radna Rady Miejskiej oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Brzezowieckie złożyła na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2011 interpelację w imieniu własnym oraz mieszkańców kategoryczny sprzeciw budowy wytwórni mas bitumicznych w Brzesku przy ul. Przemysłowej.

06.04.2011 r.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2011 r. Pani Katarzyna Pacewicz – Pyrek  Przewodnicząca Zarządu Osiedla Brzezowieckie złożyła w imieniu mieszkańców wniosek o zorganizowanie spotkania w sprawie ewentualnego powstania Wytwórni Mas Bitumicznych.

07.04.2011 r.

Pismem z dnia 06.04.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaopiniował pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

11.04.2011 r.

Emailem Pan Krzysztof Kortyna zwrócił się z wnioskiem o przesłanie materiałów dotyczących technologii planowanej wytwórni mas bitumicznych.

12.04.2011 r.

Zorganizowano spotkanie w Urzędzie Miejskim w Brzesku na które zaproszono: Inwestora – Pana Romana Karpiela wraz z autorami raportu, Przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie Oddział w Tarnowie oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

12.04.2011 r.

Pismem z dnia 19.04.2010 r. Pan Poseł Edward Czesak zwrócił się ponownie  aby w toku prowadzonego postępowania uwzględnić interes mieszkańców.

13.04.2011 r.

Pismem z dnia 11 kwietnia 2011 r. Mieszkańcy Jadownik (131 podpisów) przedłożyli w tut. Urzędzie protest przeciwko budowie zakładu Mas Bitumicznych ponieważ jest to bardzo szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

18.04.2011 r.

Postanowieniem z dnia 15.04.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie  uzgodnił pozytywnie realizację przedmiotowego przedsięwzięcia określając warunki jego realizacji.

20.04.2011 r.

Pismem z dnia 20.04.2011 r. przedstawiciele mieszkańców przedstawili wnioski podjęte i pozytywnie przegłosowane przez mieszkańców na spotkaniu w dniu 12.04.2011 r.

05.05.2011 r.

Pismem z dnia 02.05.2011 r. mieszkańcy Brzeska, których nieruchomości znajdują się w rejonie projektowanej Wytwórni Mas Bitumicznych wystąpili z wnioskiem o ujęcie ich jako strony postępowania administracyjnego.

09.05.2011 r.

Pismem z dnia 29.04.2011 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku przesłał opinię nr VIII/1/2011 z dnia 27.04.2011 r. w sprawie planowanej inwestycji pod nazwą „Wytwórnia mas bitumicznych” zlokalizowanej przy ul. Zydronia w Brzesku.

11.05.2011 r.

Pismem z dnia 10.05.2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Tarnowie przesłał do tut. Urzędu pismo Pani Renaty Ciołkowskiej – Stec dotyczące: informacji publicznej związanej z Raportem oddziaływania na środowisko wytwórni mas bitumicznych R. Karpiel w Brzesku, do załatwienia wg właściwości.

13.05.2011 r.

Pismem z dnia 04.05.2011 r. udzielono odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2011 r. dotyczące wniosków podjętych i pozytywnie przegłosowanych przez mieszkańców na spotkaniu w dniu 12 kwietnia 2011 r.

13.05.2011 r.

Pismem z dnia 05.05.2011 r. wezwano wnioskodawcę: „KARPIEL” Sp. z o. o. 32-862 Porąbka Iwkowska, Kąty 146, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

13.05.2011 r.

Pismem z dnia 13.05.2011 r. udzielono odpowiedzi na pismo Pani Renacie Ciołkowskiej – Stec.

19.05.2011 r.

W dniu 19.05.2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Brzesku.

 

02.06.2011 r.

Pismem z dnia 02.06.2011 r. poinformowano mieszkańców którzy złożyli wniosek o ujęcie ich za strony postępowania, że zostanie on rozpatrzony po przedłożeniu przez Pana Karpiela uzupełnienia do raportu.

06.06.2011 r.

Pismem z dnia 30.05.2011 r. Pan Krzysztof Stec działający przez pełnomocnika Panią Renatę Ciołkowską – Stec złożył wniosek o uznanie za stronę postępowania.

 

17.06.2011 r.

Pismem z dnia 17.06.2011 r. poinformowano Panią Renatę Ciołkowską – Stec pełnomocnika Pana Krzysztofa Steca, że  wniosek o ujęcie za stronę postępowania  zostanie rozpatrzony po przedłożeniu przez Pana Karpiela uzupełnienia do raportu.

11.07.2011 r.

Inwestor przedłożył uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko.

04.08.2011 r.

W dniu 04.08.2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Brzesku.

08.08.2011 r.

Pismem z dnia 08.08.2011 r. strony postępowania wniosły uwagi dotyczące przedłożonego uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 08.07.2011 r. 

09.08.2011 r.

Pismem z dnia 09.08.2011 r. ponownie wezwano wnioskodawcę: „KARPIEL” Sp. z o. o. 32-862 Porąbka Iwkowska, Kąty 146, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

19.08.2011 r.

Pismem z dnia 19.08.2011 r. przesłano Wnioskodawcy: „KARPIEL” Sp. z o. o. 32-862 Porąbka Iwkowska, Kąty 146, pismo mieszkańców z dnia 08.08.2011 r. z prośbą o odniesienie się do stawianych w przedmiotowym piśmie zarzutów.

12.09.2011 r.

Pismem z dnia 07.09.2011 r. „KARPIEL” Sp. z o. o. 32-862 Porąbka Iwkowska, Kąty 146 zwrócił się o wydłużenie terminu uzupełnienia raportu do dnia 15 października 2011 r.

28.09.2011 r.

Pismem z dnia 28.09.2011 r. Urząd Miejski w Brzesku wydłużył termin uzupełnienia raportu do dnia 15 października 2011 r.

17.10.2011 r.

Pismem z dnia 14.10.2011 r. Inwestor przedłożył uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko.

26.10.2011 r.

Pismem z dnia 26.10.2011 r. ponownie wezwano wnioskodawcę: „KARPIEL” Sp. z o. o. 32-862 Porąbka Iwkowska, Kąty 146, do uzupełnienia 2 egzemplarzy w formie papierowej przedłożonego uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 14.10.2011 r.

03.11.2011 r.

W dniu 03.11.2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Brzesku.

08.11.2011 r.

Pismem z dnia 07.11.2011 r. Inwestor przedłożył 2 egzemplarze uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko z dnia 14.10.2011 r.

10.11.2011 r.

Pismem z dnia 08.11.2011 r. Pani Bernadeta Przeklasa złożyła sprzeciw przeciwko inwestycji Pana Karpiela

10.11.2011 r.

Pismem z dnia 08.11.2011 r. Pani Daniela Przeklasa złożyła sprzeciw przeciwko inwestycji Pana Karpiela

14.11.2011 r.

Pismem z dnia 10.11.2011 r. strony postępowania wniosły uwagi dotyczące przedłożonego uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 14.10.2011 r. 

14.11.2011 r.

Pismem z dnia 14.11.2011 r. Pani Katarzyna Zachara i Pan Marek Zachara złożyli protest przeciwko powstaniu w Brzesku zakładu zajmującego się produkcją asfaltu.

15.11.2011 r.

Pismem z dnia 10.11.2011 r. Pani Agnieszka Guzik złożyła sprzeciw przeciwko powstaniu w Brzesku Firmy Pana Karpiela produkującej asfalt.

15.11.2011 r.

Pismem z dnia 15.11.2011 r. poinformowano strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 31 marca 2011 r.

15.11.2011 r.

Pismem z dnia 15.11.2011 r. udzielono odpowiedzi na pismo „mieszkańców Brzeska, których nieruchomości znajdują się w rejonie projektowanej fabryki asfaltu” z dnia 02.05.2011 r. dotyczące ujęcia wszystkich podpisanych osób jako strony postępowania.

16.11.2011 r.

Pismem z dnia 16.11.2011 r. Urząd Miejski w Brzesku zwrócił się ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku o wydanie opinii oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

05.12.2011 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku pismem z dnia 01.12.2011 r. poinformował, że wyda opinię w przedmiotowe sprawie po wyegzekwowaniu przez tut. Urząd i przedłożeniu brakujących informacji.

12.12.2011 r.

Pismem z dnia 08.12.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie  poinformował o braku podstaw do ponownego rozpatrywania sprawy zakończonej ostatecznym postanowieniem z dnia 15.04.2011 r.

20.12.2011 r.

Pismem z dnia 20.12.2011 r. Urząd Miejski w Brzesku poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i wyznaczył termin 14 dni na zapoznanie się z dokumentacją i składanie ewentualnych uwag, żądań, wniosków w przedmiotowej sprawie.

03.01.2012 r.

Pismem z dnia 02.01.2012 r. strony postępowania przedłożyły protest przeciwko wydaniu pozytywnej decyzji w toczącym się postępowaniu w sprawie planowanej budowy wytwórni mas bitumicznych w Brzesku.

14.02.2012 r.

Decyzją z dnia 14.02.2012 r. Burmistrz Brzeska odmówił zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w Brzesku na działce nr 1361/1.

Źródło: brzesko.pl


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com