Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wspomnienia o Doktorze Stanisławie Mermonie (1927-2011)  (Emilia Zydroń) 

Wspomnienia o Doktorze Stanisławie Mermonie
(1927-2011)
lekarz, społecznik

 


„Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma,
 nie przez to kim jest lecz przez to, czym
 dzieli się z innymi.”
                                        
Jan Paweł II

Słowa te można bez cienia wątpliwości odnieść do Doktora Stanisława Mermona, który był nie tylko wybitnym położnikiem, ginekologiem lecz także człowiekiem wielkiego formatu. Zdołał wpisać się w historię naszego miasta złotymi zgłoskami. Jego ofiarna służba chorym poparta ogromną wiedzą i niespotykanym talentem pozwoliła na uratowanie zdrowia i życia licznej rzeszy podopiecznych. Szacunek i uznanie budziło jego mistrzostwo w zawodzie. Pacjentki były pełne uznania dla Jego bezinteresowności i wielkiej troski o ich życie i zdrowie. Wysoki, postawny, przystojny mężczyzna budził powszechny szacunek, często dystans. Sam kulturalny, dobrze wychowany, co wcale nie jest tak częstym zjawiskiem. Wyróżniała go wielka wrażliwość na sprawy społeczne. Bezkompromisowy jeśli chodzi o realizację zamierzeń, bezkompromisowy jeśli chodzi o tępienie głupoty, częstego niestety produktu. Zawsze ponad podziałami stawał na straży bezpieczeństwa i zdrowia pacjentek. Dyspozycyjny, zdyscyplinowany. Zwolennik władzy silnej, ale precyzyjnej ręki. Mówił piękną, poprawną polszczyzną. Nigdy nie pchał się przed szereg, ale wszędzie gdzie pracował był kimś więcej – autorytetem, punktem odniesienia i oparcia, także życiowego dla wielu osób.

Urodził się w 1927r. w Komborni koło Krosna. Gdy w 1939r. miał rozpocząć naukę w Gimnazjum na Polskę napadły wojska niemieckie. Okres okupacji jak większości chłopcom zorganizowało Mu życie: podchorążówka organizowana przez N.O.W., tajne nauczanie, pod koniec okupacji konspiracja leśna.
 
We wrześniu 1944r. podjął naukę w Gimnazjum i Liceum w Krośnie. W 1947r. zdał egzamin maturalny i podjął studia na Wydziale Lekarskim UJ w Krakowie. W październiku 1953r. otrzymał dyplom lekarza. Rok wcześniej ożenił się, w następnych latach urodziły mu się dzieci (2 córki).

Nakazem pracy został skierowany do wadowickiego szpitala. Marzył o pracy chirurga. Jednak los skierował Go do pracy w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym, bowiem w Oddziale Chirurgii brak było wolnego etatu. I tak to w ten sposób Doktor Stanisław Mermon związał się z tą jakże trudną dziedziną medycyny. W Wadowicach od razu dał się poznać jako młody, zdolny, inteligentny, zaangażowany w pracę zawodową i społeczną. Taka postawa przyczyniła się do szybkiej możliwości odbycia kilkumiesięcznych staży w klinikach Poznania, Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Szczecina i Krakowa – w wyniku czego zdobył specjalizację I i II stopnia z zakresu położnictwa i chorób kobiecych. Ponadto już w Wadowicach dał się poznać nie tylko jako oddany lekarz, ale również społecznik. Pełnił m.in. stanowisko Społecznego Inspektora BHP jak również kierował Związkiem  Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia w tamtej placówce.

Kiedy w Brzesku budziła się nadzieja na budowę „Nowego Szpitala” w styczniu 1966r. objął obowiązki Ordynatora Oddziału Poł-Gin, które pełnił w sposób jedyny i niepowtarzalny do 1997r. Mając lat 70 przeszedł na emeryturę. Następnie przez prawie 2 lata w wymiarze ½ etatu pracował w poradni „K” w Brzesku.

Praca w szpitalu brzeskim stanowiła dla Doktora Stanisława Mermona ogromne wyzwanie: budynek szpitalny był ciasny i zaniedbany, grono pracowników zbyt szczupłe jak na potrzeby powiatu. Nowy ordynator nie zrażał się tymi trudnościami. Okazało się, że właśnie praca na tej placówce była głównym przeznaczeniem Jego życia. Oddział Poł-Gin pod kierunkiem Ordynatora Stanisława Mermona 3-krotnie zmieniał swoje położenie: by ostatecznie w 1983r. dokonać przeprowadzki do „Nowego Szpitala” przy ulicy Kościuszki 67.

Z czasem liczba personelu szybko się zwiększała ponieważ młodzi adepci położnictwa i ginekologii chętnie podejmowali pracę pod Jego kierownictwem. Przekazywał im nie tylko wiedzę i umiejętności medyczne, uczył ich także rzetelności i etycznego bezgranicznego oddania w służbie pacjentek i ich dzieci. Nie jest zapewne przypadkiem, że Jego asystenci zostawali później cenionymi położnikami – ginekologami (uzyskiwali specjalizację I i II°) i ordynatorami.

Poza pracą w oddziale szpitalnym rozwijał i nadzorował opiekę nad kobietą w terenie. Był budowniczym, wspaniałym organizatorem wszystkich Poradni dla Kobiet w Gminnych Ośrodkach Zdrowia w powiecie brzeskim. Był organizatorem szeroko rozumianej opieki profilaktyczno-leczniczej nad kobietą, a w szczególności nad kobietą w ciąży.

Szanowano Go za podejmowanie walki o życie nawet wtedy gdy sytuacja wydawała się być beznadziejną. Podziwiano trafność diagnoz, skuteczność podejmowanego leczenia. Rzesze kilku pokoleń kobiet i dzieci z powiatu brzeskiego zawdzięczają Mu swoje zdrowie i życie. Ceniono Go za czuwanie przy łóżku najciężej chorych, za częste bezpłatne wizyty i porady, za pomaganie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji nie tylko materialnej. Troszcząc się o pacjentki Doktor Stanisław Mermon dbał także o oddział, starając się stworzyć w nim jak najlepsze warunki leczenia.

Poza zaangażowaniem jak wspomniano wyżej miał dusze społecznika. Przez 2 kadencje pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego PTL Oddziału w Brzesku, przez 2 kadencje funkcję Z-cy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojewódzki Wydział Zdrowia w Krakowie potem, w Tarnowie. Przez jedną kadencję pełnił obowiązki W-ce Prezesa Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego PTG w Krakowie. Brał czynny udział w organizowaniu Izb lekarskich oraz przez jedną kadencję pełnił funkcję Z-cy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Nieobca była Mu również praca związkowca.

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej otrzymał wiele podziękowań i odznaczeń i tak m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal 40- lecia Polski Ludowej, Odznakę Honorową „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”, Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Brzeska. W październiku 2010r. w uznaniu zasług otrzymał okolicznościowy medal . 625- lecia Miasta Brzeska.

Odznaczenia te honorują po części Jego wielki i ważny wkład w budowanie służby zdrowia na terenie Małopolski.

Różne sfery aktywności i odpowiadające im osiągnięcia zasłużonego lekarza są doniosłe i ciekawe. Po jego przejściu na emeryturę, w Oddziale Gin-Poł dał się odczuć dotkliwie brak Doktora Mermona. Starsi pracownicy do dziś mają w pamięci czasy świetności swojego oddziału, z lat kiedy kierował nim Doktor Stanisław Mermon.

Jego Zycie i dorobek najtrafniej można określić słowami:

„Daleką miał drogę cierpliwy piechur,
ale nigdy nie ustał.
On z tych co dochodzą,
bo wiedzą  gdzie idą…”

Doktor Stanisław Mermon zawsze wiedział dokąd idzie, zawsze dochodził.

23 sierpnia 2011 odszedł od nas na zawsze człowiek skromny, prawy i szlachetny.

Pogrzeb Doktora Stanisława Mermona odbył się w Krakowie w dniu 29.08.2011r.

Mszę św. pogrzebową odprawił ks. Infułat Bryła oraz ks. T. Kukla

Na pogrzebie ludzi połączyła wdzięczność oraz pragnienie oddania hołdu wybitnemu lekarzowi i wspaniałemu człowiekowi.

W imieniu Dyrekcji i Pracowników SP ZOZ-u w Brzesku pożegnał Go Dyrektor ds. lecznictwa lek. Adam Smołucha podkreślając, że w pamięci pracowników brzeskiego szpitala Doktor Stanisław Mermon pozostanie na zawsze wybitnym lekarzem, który swoje życie poświęcił pasji jaką była dla niego medycyna.

Emilia Zydroń 
  

21 sierpień 2013 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com