Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Jak z funduszy UE korzystały samorządy, stowarzyszenia i frmy prywatne w latach 2007-2013  (Zb.S)  2013-10-14

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) – dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 19 grudnia 2006. Jego autorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. PO IG jest jednym z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%).

Dokument opisuje obecny stan polskiej gospodarki pod kątem innowacyjności i konkurencyjności oraz stan sektora naukowo-badawczego. Wskazuje pięć głównych celów, jakie powinny zostać osiągnięte w najbliższych latach, zgodnie z założeniami tzw. Strategii Lizbońskiej i opisuje metody ich realizacji. Są to następujące cele:

    Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
    Wzrost konkurencyjności polskiej nauki.
    Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.
    Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym.
    Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.

Głównym zadaniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka było wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach Programu Operacyjnego wspierane są projekty o charakterze innowacyjnym w zakresie nowych technologii, produktów, usług czy organizacji. Maksymalny poziom dofinansowania (nie wiliczając w to pomocy technicznej) może wynieść do 85% wartości projektu, a zależy on od formy korzystania z pomocy (regionalna pomoc publiczna, pomoc de minimis), wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju dokonywanych wydatków, lokalizacji projektu oraz specyficznych założeń danego Działania, bądź konkursu.

Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG wynosi 10 186 030 644 Euro.


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Nadrzędnym celem programu było podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

To największych z programów operacyjnych w okresie programowania 2007-2013, który koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. Ponad 66% wydatków będzie przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będą następujące osie priorytetowe:

    Gospodarka wodno-ściekowa
    Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
    Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
    Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
    Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
    Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
    Transport przyjazny środowisku
    Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
    Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej
    Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
    Bezpieczeństwo energetyczne
    Kultura i dziedzictwo kulturowe
    Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
    Infrastruktura szkolnictwa wyższego
    Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
    Pomoc techniczna - Fundusz Spójności
    Konkurencyjność regionów

Na realizację tego programu zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro. Ze środków UE będzie pochodziło 27 848,3 mln euro.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2007-2013

Głównym jego celem jest wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia w Małopolsce.

W ramach tego programu 1 290 274 402 euro miało zasilić województwo Małopolskie. Kwota ta stanowi 7,77% pieniędzy przeznaczonych na realizację 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Środki finansowe zagwarantowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 zostanły rozdysponowane na inwestycje realizowane w obszarach takich jak: społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, turystyka, kultura, infrastruktura regionalna, w tym transportowa i drogowa, krakowski obszar metropolitalny, ochrona zdrowia, rozwój miast i wsi, wreszcie ochrona środowiska i współpraca międzyregionalna.


Zobacz ja z tych programów korzystały samorządy i firmy prywatne z powiatu brzeskiego:

Postęp w realizacji wymienionych wyżej programów operacyjnych wg stanu na 30 września 2013 r. -->>


Program Operacyjny Kapitał Ludzki, POKL – jeden z programów finansowanych z Funduszy Europejskich realizowanych w Polsce w latach 2007–2013. Jest to program, w ramach którego m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, jednostki administracji samorządowej i rządowej mogą realizować projekty przyczyniające się do zwiększenia kompetencji osób pracujących i prowadzących działalność gospodarczą, aktywizacji osób bezrobotnych, zwiększenia poziomu kształcenia, rozwoju ekonomii społecznej, wspierające osoby znajdujące się w trudnej sytuacji (np. niepełnosprawni, imigranci), czy ułatwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Pierwsze wydatki kwalifikowane w ramach PO KL mogły być realizowane od 1 stycznia 2007 r., a datą końcową kwalifikowalności wydatków, a więc i trwania projektów jest 31 grudnia 2015 r. W ramach wydatków w PO KL dozwolony jest także cross-financing, a więc dokonywanie drobnych wydatków inwestycyjnych (np. dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania projektów najczęściej wynosi 100%, wkład własny wymagany jest w przypadku, gdy realizowane projekty dotyczą przedsiębiorców (zastosowanie mają przepisy dotyczące pomocy publicznej) lub w wypadku szczególnych zapisów dokumentacji danego konkursu.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych. Program Kapitał Ludzki jest wdrażany na poziomie centralnym (Priorytety I – V) oraz na poziomie regionalnym (Priorytety VI – IX).

Zobacz jak z tego programu korzystały samorządy i stowarzyszenia z powiatu brzeskiego:

Postęp w realizacji Programu Kapitał Ludzki wg stanu na 30 września 2013 r.  -->>Opracował: Zb.S.

P.S.  Informacje dotyczące postępów w realizacji tych programów są aktualizowane co miesiąc i zamieszczane na stronie internetowej http://www.efs.gov.pl
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com