Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Z poczty do Urzędu...  (bap)  2013-12-16

Na forum funkcjonującym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku zostały ostatnio zamieszczone trzy wpisy, nad treścią których warto się chwilę zastanowić.

Dzobo prosi 12.12. 2013 „o informację, w jaki sposób w gminie Brzesko wydawany jest fundusz korkowy związany z wydawaniem koncesji dla sprzedawców alkoholu.” Uzyskuje szybką odpowiedź 16.12.2013 od PRPA (Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych): „Fundusz środków pozyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych ... odpowiada zadaniom nałożonym na gminy przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sprawozdanie z wydatkowania środków przedkładane jest do końca kwietnia i przedstawiane na sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Treść powyższego sprawozdania udostępniana jest w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku.”

Dlaczego w dobie internetu należy pofatygować się do Urzędu Miejskiego, żeby móc zapoznać się z tym sprawozdaniem, kiedy powinno ono być dostępne bez żadnych problemów na stronie UM? Przecież pieniądze uzyskiwane z tzw. korkowego są pieniędzmi publicznymi i jawnym musi być sposób ich wydawania. Także publiczną, czyli ogólnie dostępną, powinna być informacja o beneficjentach tych funduszy. PRPA odpowiadając Dzobo winien, zamiast ogólników, podać link do strony ze sprawozdaniem, żeby uniknąć jakichkolwiek podejrzeń. Chyba, że ma się coś do ukrycia i liczy na to, że pytającemu nie będzie się chciało przespacerować do Biura Rady Miejskiej i w końcu machnie na to ręką.

Dwa wpisy są autorstwa Marioli (oba 11.12. 2013): „Dlaczego nieopublikowane są do dnia dzisiejszego oświadczenia w BIP-e radnego P. Krzysztofa Ojczyka za rok 2011 i 2012.” „Proszę o podanie osoby odpowiedzialnej za sprawdzanie „Oświadczeń majątkowych” umieszczanych w BIP-e.”

Spróbujmy w skrócie wyjaśnić, jak na to „patrzą” przepisy dotyczące urzędników samorządowych i radnych szczebla gminnego, na przykład w przypadku Brzeska. Podstawą prawną jest Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r.

„Radny, wójt (burmistrz), zastępca wójta (zastępca burmistrza), sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza) muszą złożyć oświadczenia o swoim stanie majątkowym.”

Pierwsze oświadczenia majątkowe muszą złożyć w terminie 30 dni od złożenia ślubowania, natomiast kolejne oświadczenia winny być składane co roku do 30 kwietnia, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji.

„Oświadczenie majątkowe ... składają w dwóch egzemplarzach:
·    radny – przewodniczącemu rady gminy;
·    wójt (burmistrz), przewodniczący rady gminy – wojewodzie;
·    zastępca wójta (zastępca burmistrza), sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza) – wójtowi (burmistrzowi).
Wojewoda i przewodniczący rady gminy przekazują wójtowi (burmistrzowi) kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono.”

„Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, czyli odpowiednio przewodniczący rady gminy albo wojewoda, albo wójt (burmistrz).”

„Niezłożenie oświadczenia majątkowego..., przez:
·    radnego – powoduje utratę diety do czasu złożenia oświadczenia lub informacji;
·    wójta (burmistrza), zastępcę wójta (zastępcę burmistrza), sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza) – powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenia lub informacje, do dnia złożenia oświadczenia lub informacji.

Jeżeli sekretarz gminy lub skarbnik gminy nie złożą w terminie np. oświadczenia majątkowego, rada gminy odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lub informacji.
Natomiast jeżeli zastępca wójta (burmistrza), kierownik jednostki administracyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza) nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, to właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lub informacji.
Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybach, o których mowa wyżej, równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie at. 52 par. 1 pkt 1 kodeksu pracy.”

Cytowane fragmenty pochodzą ze strony samorzad.infor.pl., zobacz»

W świetle tych przepisów oświadczeń majątkowych Krzysztofa Ojczyka za lata 2011 i 2012 Mariola powinna szukać w pierwszym rzędzie na portalu internetowym wojewody małopolskiego, ponieważ w tych latach wymieniony był przewodniczącym Rady Miejskiej i swoje oświadczenia musiał składać przedstawicielowi rządu w Krakowie. zobacz»

Nie posądzam Marioli o złe intencje, ale jakże często potrafimy być w gorącej wodzie kąpani, próbując doszukiwać się czegoś niewłaściwego przed wcześniejszym dogłębnym sprawdzeniem czy rzeczywiście mamy do czynienia z „przekrętem”, czy tylko ktoś tak zwany dobrze poinformowany „wpuścił nas w maliny”.

A czy wszyscy urzędnicy z brzeskiego magistratu, którzy powinni złożyć oświadczenia majątkowe, zrobili to? Jak się patrzy na wykaz zajmowanych stanowisk w Urzędzie Miejskim i porównuje z oświadczeniami majątkowymi, to wydaje się, że jednak nie wszyscy zajmujący kierownicze stanowiska. Czyżby tytuł „kierownik” dodano tylko dla ozdoby?

(ndwr)


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com