Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

W sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta pn. Brzesko-Dzielnica Przemysłowa.  (JO)  2014-02-06

Urząd Miejski finalizuje prace zmierzające do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części naszego Miasta pn. Brzesko-Dzielnica Przemysłowa. 

Obserwacja co najmniej dziwnych działań UM w tej sprawie, narzuca konieczność zadania publicznie kilku pytań Włodarzom Miasta i Gminy?

1. Czym kierują się odpowiedzialni urzędnicy, aby coraz to przenosić informacje dotyczące planu Brzesko - Dzielnica Przemysłowa, w inne miejsca strony www.brzesko.pl, tak aby dotarcie do obwieszczenia w tej sprawie, mapek itd.  było skutecznie utrudnione? Czy nie chodzi tu o to, aby jak najmniejsza możliwa liczba Obywateli Miasta i Gminy, mogła się zapoznać z tematem?

2. Dlaczego na żadnym zebraniu osiedlowym w ciągu ostatnich kilku lat, w szczególności osiedli Słotwina i Brzezowiec, słowem ani Urzędnicy ani Radni Miasta i Gminy nie poinformowali o rozpoczęciu  prac nad planem?

3. Dlaczego przez blisko 15 lat od uchwalenia w 1998 r. studium uwarunkowań i kierunków rozwoju UMiG zwlekał do 2011 roku z rozpoczęciem prac nad uchwaleniem planu?  Czy nie aby dlatego, aby można było swobodnie, w oparciu o tzw. WZ-ki wybudować m.in. osiedla domków jednorodzinnych np. po północnej stronie ul. Szczepanowskiej czy zachodniej stronie ul. Przemysłowej?

4. Dlaczego prac nad procedowanym obecnie  Planem, nie poprzedziło opracowanie aktualizacji istniejącego studium uwarunkowań i kierunków rozwoju lub opracowanie aktualnego studium? Poziom argumentacji ze strony przedstawicieli UM na ww spotkaniu ws Planu, widać na następującym przykładzie:

Pytanie? Dlaczego nie można zrobić aktualizacji studium z 1998?
Odpowiedź: Bo nie ma jeszcze skończonych map terenów zalewowych dla Brzeska?

Pytanie: To co będzie jeśli okaże się, że wyznaczone obecnie procedowanym planem tereny z przeznaczeniem np. na budownictwo jedno i wielorodzinne, usługi czy przemysł znajdą się w obszarze zalewowym?
Odpowiedź (jakże sprytna): zrobi się aktualizacje Planu.               
Pytanie  o tyle istotne, ze szereg założeń przyjętych w studium z 1998 r. (przepisanych wtedy „żywcem” z poprzedniego planu zagospodarowania przestrzennego)  straciło przez te kilkanaście lat zupełnie rację bytu. Browar OKOCIM, „Blaszanka”, MPEC zlikwidowały swoje bocznice kolejowe, jedyny ich użytkownik, obecny właściciel terenu po Bacutilu próbuje coś tam wozić koleją – nie wierzę jednak aby stać go było na wydanie kilkudziesięciu milionów na budowę nowej bocznicy. Przedstawiciele UM na spotkaniu w tym dniu potwierdzili, że wiedzą iż ani PKP ani żadna z jej spółek córek PKP nie ma w planach budowy tej bocznicy kolejowej, a argument że muszą ją ująć w obecnym projekcie Planu bo jest w Studium projektowym z 1998 r. jest i śmieszny i żałosny. Widocznie, aby nie było podobnego konfliktu z obowiązującym studium z 1998 r., nie przedstawiono w projekcie planu Brzesko-Dzielnica Przemysłowa terenu na północ od ul. Szczepanowskiej z wybudowaną z dotacji unijnych kanalizacją, wytyczonymi ulicami i zabudową jednorodzinną – projekt planu zagospodarowania wg projektu zaczyna się ca. 700 mb. od skrzyżowania Szczepanowskiej z Solskiego.

5.Dlaczego nie wstrzymać prac nad uchwaleniem obecnie procedowanego planu do czasu zakończenia prac nad oznaczeniem terenów zalewowych w Brzesku (jest to kwestia paru, góra 12 miesięcy – skoro nie było planu przez lat blisko 20 to jeden rok więcej niczego i nikogo nie zbawi); po ich zakończeniu zlecić aktualizację studium studium uwarunkowań i kierunków rozwoju i przystąpić do uchwalania obowiązującego i zawierającego wszystkie istotne informacje planu zagospodarowania przestrzennego Brzesko-Dzielnica Przemysłowa?

6.Dlaczego nadal nie ma planu zagospodarowania dla całego Miasta i Gminy?

(JO)
29 stycznia 2014 r.


Wiem, że wreszcie nic nie wiem

Od admina: Oto odpowiedź jaką na uwagi (JO) udzielił UM w Brzesku:

W nawiązaniu do zadanych pytań w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Dzielnica Przemysłowa uprzejmie informuję, że procedura administracyjna odbywa się zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Informacje o przystąpieniu do sporządzenia planu zamieszczone były w ogłoszeniach prasowych, poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń, jak również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Wg obowiązujących przepisów prawa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przygotowanie planu miało na celu uporządkowanie przestrzeni w analizowanym terenie oraz stworzenie warunków jego rozwoju.

Aktualnie komisja urbanistyczna, jako organ doradczy, dokonuje analizy uwag złożonych w ramach procedury wyłożenia projektu planu.

Stanisław Sułek
Sekretarz Gminy Brzesko
5 luty 2014 r.

Tak się złożyło, że w związku z inną informacją jaka ukazała się na portalu, czytaj » wysłałem zapytanie do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), w sprawie opracowania zakończenia prac nad oznaczeniem terenów zalewowych w Brzesku i górnym biegu Uszwicy:

10 stycznia b.r. napisałem do KZGW:

Z zainteresowanie przeczytałem informację „Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego już są dostępne

Ponieważ tematem interesuję się od lat, szczególnie zagrożeniem powodziowym jakie niesie ze sobą rzeka Uszwica (małopolska), zaskoczony jestem, że prezentowane mapy nie obejmują miasta Brzeska i górnego biegu Uszwicy.

W związku z tym mam pytanie, czy planowane jest uzupełnienie systemu ISOK o w/w tereny w przyszłości. Jeżeli tak to kiedy? A jeżeli nie to dlaczego?

dr inż. Zbigniew Stós
Autor i administrator
www.brzesko.ws

Odpowiedź dostałem 21 stycznia:

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego sporządza się dla rzek lub odcinków rzek wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (raport z WORP jest dostępny pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html ).

Zgodnie z powyższym raportem, rzeka Uszwica jest objęta wykonaniem map na odcinku 0-32 km i nie obejmuje miasta Brzesko.(podkreślenie Zb. S.)

Zarówno wstępna ocena jak i mapy zagrożenia powodziowego będą aktualizowane, zgodnie z ustawą Prawo wodne, w cyklu 6 letnim. (następny cykl to lata 2013-2019-przypis Zb.S.)

Na etapie aktualizacji nastąpi ponowna analiza zagrożenia powodziowego oraz konsultacje z wojewodami i marszałkami województw. Niewykluczone jest, że miasto Brzesko zostanie wówczas uwzględnione.

Agata Włodarczyk
Główny Specjalista

Wydział Ochrony Przeciwpowodziowej
Departament Planowania i Zasobów Wodnych
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa


Jak więc wynika z cytowanej odpowiedzi KZGW,  oczekiwania (JO), że zakończenie prac nad oznaczeniem terenów zalewowych w Brzesku może potrwać "góra 12 miesięcy" (pkt. #5) są bardzo optymistyczne.

Zbigniew Stós
6 luty 2014 r.
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com