Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

II. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, KOMUNALNA I SPOŁECZNA  SubTitle 

DROGI:

Gmina zarządza utwardzonymi drogami o łącznej długości 125,2 km, z czego ponad 91% posiada nawierzchnię bitumiczną. Wskaźnik zagęszczenia dróg (Zd) wynosi 1,22 km/km2 (0,012 km/ha). Stan techniczny dróg wymaga corocznych inwestycji remontowych. Dotyczy to zarówno miasta Brzesko jak i sołectw. W niektórych sołectwach brak jest chodników i wydzielonych poboczy, co niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo ich użytkowania.

 

GAZYFIKACJA:

Wszystkie sołectwa posiadają gazociąg. Tylko niewielki odsetek gospodarstw domowych używa gazu butlowego. Poniżej przedstawienie struktury użytkowania gazu w Gminie:

- sieciowa: m. BRZESKO      - około 100,0% gospodarstw domowych

- sieciowa: wieś                 -   97,5%

- butlowa: wieś                  -    2,5% 

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ:

Miasto Brzesko jest w pełni zwodociągowane. W całej Gminie jeszcze dwa sołectwa (Bucze i Poręba Spytkowska) nie posiadają wodociągu. Szczególnie uciążliwe jest to w Porębie Spytkowskiej. W położonej na wzniesieniach wsi, w okresie letnim, przy długotrwałych brakach opadów występują braki wody w przydomowych studniach.

 

Sieć wodociągowa w Gminie Brzesko w latach 1998-2002

 

Gmina

1998 r.

1999 r.

2000 r.

2001 r.

2002 r.

Ilość przyłączy w 2002 r.

% zwodocią-gowania gminy

Brzesko

105,7

142,8

142,9

143,6

150,9

4.072

79

Powiat brzeski

321,9

377,7

383,2

396,2

425,6

8.193

-

 

Źródło: opracowanie własne na bazie danych Urzędów Gminy

 

KANALIZACJA SIECIOWA:

 

Dokończenie kanalizacji Gminy jest jednym z priorytetów. Stopień skanalizowania Gminy wynosi 50,6% zaś miasta Brzesko 80%. Trwające obecnie oraz zaplanowane prace w zakresie pozwolą na zakończenie kolejnego etapu kanalizacji Gminy jeszcze w roku 2006. Ze względu na wysokie koszty inwestycji, kolejne etapy kanalizacji Gminy planowane są na lata 2007 – 2013.

 
Sieć kanalizacyjna w Gminie Brzesko w latach 1998-2002

 

Gmina

1998 r.

1999 r.

2000 r.

2001 r.

2002 r.

Ilość przyłączy

w 2002 r.

% skanalizowania gminy

Brzesko

25,5

27,1

27,1

37,7

44,7

1.007

43

Powiat brzeski

45,4

48,5

80,5

97,4

107,5

1.994

-

 

Źródło: opracowanie własne na bazie danych Urzędów Gminy

 

TELEFONIZACJA:

 

W latach 90-tych telefonizacja Gminy przeżywała intensywny rozwój dzięki założeniu w Brzesku spółki Telefony Brzeskie, która efektywnie zagospodarowała luki w istniejącej sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. Obecnie stopień telefonizacji Gminy jest bardzo dobry: 

·         liczba abonentów ogółem                                  - 9000

·         abonenci w przeliczeniu na 1 tys. ludności ogółem - 252,8

            z tego: miasto BRZESKO                                - 305,3

             wieś                                                          - 194,8

·         liczba stelefonizowanych gospodarstw rolnych (pow. 1 ha) – 1737 tj. około 80% ogółu gospodarstw indywidualnych

 

GOSPODARKA ODPADAMI:

 

W Gminie Brzesko obowiązuje indywidualny system odbioru odpadów komunalnych. Mieszkańcy posiadają umowy na odbiór odpadów z firmami świadczącymi tego typu usługi. Gmina zakupiła pojemniki o poj. 60 l i 120 l, które w formie dzierżawy zostały przekazane zainteresowanym mieszkańcom. Pozostali oddają śmieci w workach, zgodnie z ustalonym harmonogramem, który został przekazany mieszkańcom przez Gminę w formie kalendarza z zaznaczonymi terminami odbioru odpadów dla danego rejonu. Tym systemem objęte jest 100% ludności zabudowy jednorodzinnej. W zabudowie wielorodzinnej obowiązuje zbiorczy system odbioru odpadów i jest nim objęte również 100% ludności tejże zabudowy.

W zabudowie jednorodzinnej na terenie całej gminy mieszkańcy otrzymują worki na odpady segregowane (plastik, szkło, papier, metal) i po zapełnieniu odbierane są zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem przez firmę, z którą została zawarta umowa na odbiór surowców wtórnych. Gmina współpracując, na podstawie porozumienia z Firmą PPHU "WTÓRPOL" Zakład Pracy Chronionej ze Skarżyska-Kamiennej przeprowadza zbiórkę zużytej odzieży sukcesywnie na terenie całej gminy. Selektywną zbiórką odpadów jest objęte 100% mieszkańców gminy Brzesko.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com