Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

cd...  SubTitle 

ZASOBY MIESZKANIOWE

 

Na zasoby mieszkaniowe Gminy Brzesko składa się 9 375 mieszkań o łącznej powierzchni 721 829m2 (2001 r.). Z tej liczby: 22,07 % to lokale spółdzielcze, 7,04 % - komunalne, 0,49 % - zakładowe. Średnia powierzchnia jednego mieszkania w Gminie Brzesko wynosi 76,99 m2 i jest dużo wyższa od  wskaźnika dla regionu małopolskiego (64,5 m2) i dla Polski (61,7 m2). Średnia powierzchnia oddawanych mieszkań do użytku na przestrzeni 3 lat kształtuje się na poziomie ok. 143,7 m2. Oznacza to, że największy udział w ilości oddanych do użytku mieszkań (500 lokali – lata 2001-2003), mają wolnostojące domy jednorodzinne. Najwięcej mieszkań do użytku oddano w 2003 r.- 300 nowych lokali mieszkalnych.

 

Zasoby mieszkaniowe w Gminie Brzesko w 2002 r.

 

 

Gmina

Liczba

Powierzchnia w m2

Mieszkań ogółem

Izb ogółem

Izb na  mieszkanie

Mieszkań ogółem

Mieszkania

średnio

Mieszkania na 1 osobę

Brzesko

9375

37550

4,01

721829

76,99

20,58

Region małopolski

921186

3224417

3,50

59448732

64,5

18,3

Polska

11945941

41567870

3,48

737219110

61,7

19,1

 

Źródło: opracowanie własne na bazie Banku Danych Regionalnych GUS

 

 

Ogólne dane o zamieszkanych mieszkaniach i warunkach mieszkaniowych według rodzaju podmiotów będących właścicielami mieszkań.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem

Mieszkania stanowiące własność

osób fizycznych

spółdzielni mieszkaniowych

gminy

Skarbu Państwa

zakładów pracy

pozostałych podmiotów

OGÓŁEM (dok.)

Przeciętna:

 

 

 

 

 

 

 

liczba izb w 1 mieszkaniu A

4,01

4,3

3,55

2,76

-

3,48

2,3

powierzchnia użytkowa 1 mieszkania B w m2

77,1

89,7

49,3

44,5

-

69

41,3

W tym mieszkania zamieszkane stale

Mieszkania

9178

6402

2020

683

-

43

30

Izby

36937

27643

71,89

1887

-

149

69

w tym wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej

88

81

3

1

-

1

2

Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2

710190

575908

99749

30378

-

2916

1239

w tym wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej

2190

2111

28

6

-

15

30

Ludność w mieszkaniach

35078

25866

6748

2268

-

160

36

Gospodarstwa domowe w mieszkaniach

10405

7373

2194

755

-

47

36

Rodziny w mieszkaniach

9197

6720

1842

595

-

40

-

Przeciętna liczba:

 

 

 

 

 

 

 

izb w 1 mieszkaniu a

4,03

4,32

3,56

2,76

-

3,47

2,3

osób w 1 mieszkaniu

3,82

4,04

3,34

3,32

-

3,72

1,2

gospodarstw domowych w 1 mieszkaniu

1,13

1,15

1,09

1,11

-

1,09

1,2

Przeciętna powierzchnia użytkowa b w m2

 

 

 

 

 

 

 

1 mieszkania

77,5

90,1

49,4

44,5

-

67,8

41,3

na 1 osobę

20,2

22,3

14,8

13,4

-

18,2

34,4

 

 

 

 

 

 

 

 

A - z wyłączeniem mieszkań o nieustalonej liczbie izb.  B - z wyłączeniem mieszkań o nieustalonej powierzchni użytkowej

Źródło: Dane GUS

 

DEMOGRAFIA

 

          W rozwoju demograficznym Gminy Brzesko występuje charakterystyczny dla Polski trend polegający na okresowym „falowaniu” przyrostów lub ubytków liczby ludności, będących pochodną tzw. wyżów i niżów demograficznych. Zjawiska te mają istotny wpływ np. na planowanie potrzeb w usługach publicznych- oświacie i wychowaniu, opiece społecznej i ochronie zdrowia oraz wpływ na rynek pracy.

          W roku 2003 Gminę Brzesko zamieszkiwało 35 249 osób, z czego niemal 49% przypada na miasto Brzesko. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 347 osób na km2, z czego w mieście 1474 osoby/km2 zaś na wsiach 196 osób/km2. Statystycznie na 100 mężczyzn przypada 102,6 kobiet. Przyrost naturalny w Brzesku wynosi 3,9 promila, w sołectwach 5,9 promila.

 

 

Struktura wieku mieszkańców Gminy

 

Ludność według okresu zamieszkania oraz grup wieku.

 

GRUPY WIEKU

Ogółem

Zamieszkała od urodzenia

Przybyła do miejscowości aktualnego zamieszkania

razem

w latach

1988 i wcześniej

1989 - 2002

MIASTA

RAZEM

17115

9274

7841

6070

1771

0 - 14 lat

3157

2843

314

35

279

15 – 19

1634

1200

434

296

138

20 – 29

2904

1857

1047

679

368

30 – 39

2122

1100

1022

506

516

40 – 49

2714

994

1720

1467

253

50 – 59

2256

624

1632

1545

87

60 – 64

681

167

514

479

35

65 lat i więcej

1647

489

1158

1063

95

WIEŚ

RAZEM

18127

13701

4426

2486

1940

0 - 14 lat

4297

3922

375

17

358

15 – 19

1616

1386

230

76

154

20 – 29

2697

2130

567

180

387

30 – 39

2725

1807

918

311

607

40 – 49

2425

1527

898

657

241

50 – 59

1606

979

627

529

98

60 – 64

723

466

257

227

30

65 lat i więcej

2038

1484

554

489

65

 

Źródło: Dane GUS

 

RYNEK PRACY

 

          Liczba zatrudnionych w gospodarce narodowej w powiecie brzeskim wynosi 14 tys.,  z czego w sektorze publicznym pracuje 46,5%, a w sektorze prywatnym 53,5%. Przeważa zatrudnienie w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach.

Struktura płci ludności powiatu brzeskiego charakteryzuje się niewielką liczebną przewagą kobiet (kobiety – 45.513; mężczyźni – 44.226). Średnia gęstość zaludnienia w powiecie brzeskim wynosi 153 osoby/km2 – nieco więcej aniżeli ten sam wskaźnik liczony dla całej Polski (124 osoby/km2), lecz mniej w porównaniu z regionem małopolskim (214 osób/km2).

Struktura wieku ludności w powiecie brzeskim przedstawia się następująco: ponad 27% stanowi liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, ponad 58 % wynosi liczba ludności w wieku produkcyjnym, ok. 14 % to mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym.

 

Aktywność ekonomiczna ludności Gminy Brzesko w wieku 15 lat i więcej.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem

Aktywni zawodowo

Bierni zawodowo

Nieustalony status na rynku pracy

Współczynnik aktywności zawodowej w %

Wskaźnik zatrudnienia w %

Stopa bezrobocia w %

razem

Pracujący

bezrobotni

OGÓŁEM WYKSZTAŁCENIE

27795

14458

10642

3816

12269

1068

54,1

39,8

26,4

wyższe

2418

1970

1801

169

363

85

84,4

77,2

8,6

policealne iśrednie

9336

5881

4421

1460

3055

400

65,8

49,5

24,8

zasadnicze zawodowe

8327

5374

3633

1741

2660

293

66,9

45,2

32,4

podstawowe i niżej

7462

1227

782

445

6143

92

16,6

10,6

36,3

nieustalone

252

6

5

1

48

198

11,1

9,3

16,7

w tym w wieku produkcyjnym

21419

14080

10283

3797

6341

998

68,9

50,4

27

MĘŻCZYŹNI WYKSZTAŁCENIE

13406

7786

5846

1940

5070

550

60,6

45,5

24,9

wyższe

1064

872

801

71

155

37

84,9

78

8,1

policealne iśrednie

3770

2589

2027

562

1016

165

71,8

56,2

21,7

zasadnicze zawodowe

5358

3683

2628

1055

1463

212

71,6

51,1

28,6

podstawowe i niżej

3095

637

385

252

2417

41

20,9

12,6

39,6

nieustalone

119

5

5

 

19

95

20,8

20,8

 

w tym w wieku produkcyjnym

11047

7643

5713

1930

2874

530

72,7

54,3

25,3

KOBIETY WYKSZTAŁCENIE

14389

6672

4796

1876

7199

518

48,1

34,6

28,1

wyższe

1354

1098

1000

98

208

48

84,1

76,6

8,9

policealne iśrednie

5566

3292

2394

898

2039

235

61,8

44,9

27,3

zasadnicze zawodowe

2969

1691

1005

686

1197

81

58,6

34,8

40,6

podstawowe i niżej

4367

590

397

193

3726

51

13,7

9,2

32,7

nieustalone

133

1

 

1

29

103

3,3

 

100

w tym w wieku produkcyjnym

10372

6437

4570

1867

3467

468

65

46,1

29

 

Źródło: Dane GUS

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku pozostawało 6.527 osób bezrobotnych, w tym 3.535 kobiet. Ponad 80% bezrobotnych mieszka na wsi. Prawo do zasiłku posiadało w tym okresie 758 osób, co stanowi 11,6% ogółu bezrobotnych. Stopa bezrobocia w Powiecie Brzeskim na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosiła 15,1 %.

 

Liczba osób bezrobotnych w Powiecie Brzeskim w latach 2001 – 2003

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy

 

Bezrobocie w powiecie brzeskim jest bezrobociem długotrwałym. W ewidencji bezrobotnych dominują osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy, z niskim poziomem wykształcenia, ludzie młodzi oraz kobiety.

 

 

Stopa bezrobocia w Powiecie Brzeskim na tle województwa Małopolskiego i Polski.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy

 

          Na przestrzeni 12 miesięcy 2003 roku Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku dysponował 1.494 ofertami z przeznaczeniem dla osób bezrobotnych. Mimo tego poziom bezrobocia w Gminie jest nadal wysoki. Urząd Pracy prowadzi działania służące walce z bezrobociem oraz zmniejszaniu jego negatywnych skutków. Prowadzi działalność z zakresu poradnictwa zawodowego, organizuje Kluby Pracy, pośredniczy w kontaktach bezrobotnych z pracodawcami (i odwrotnie), organizuje szkolenia zawodowe.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com