Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Rada Miejska w Brzesku podejmuje uchwały w sposób niezgodny z prawem.  (Waldemar Stós)  2014-09-17

W dniu 12 września 2014 r otrzymałem dwie uchwały Rady Miasta Brzeska. Uchwałę nr  LII/368/2014 z 3 września 2014 r. (załącznik nr 1 ») oraz nr LII/369/2014 z 3 września 2014 r. (załącznik nr 2 »)

 

Obie uchwały dotyczyły moich skarg na burmistrza Brzeska z 18 czerwca 2014 r jak i 29 lipca 2014 r. Brałem udział w dwóch posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w tej sprawie, a o jednej z nich w związku ze skandalicznym i chamskim zachowaniem radnej Katarzyny Pacewicz-Pyrek mogliście państwo przeczytać na tym portalu w artykule, który pojawił się w dniu 27 sierpnia 2014 r.  czytaj »

 

Po otrzymaniu i przeanalizowaniu treści obu uchwał stwierdziłem iż Rada Miejska tymi uchwałami chciała po najmniejszej linii oporu zamieść sprawę pod "dywan"„ aby nie szkodzić wyborczemu wizerunkowi burmistrza Grzegorza Wawryki. Nie może być tak iż Rada Miasta Brzeska nie przestrzega prawa. Nikt bowiem nie stoi ponad prawem. A w szczególności radni wybrani przez mieszkańców. Obie ustawy są wadliwe w związku z tym iż z treści uzasadnienia nie wynika kompletnie nic konkretnego. Treść uzasadnienia obu uchwał jest aż nazbyt lakoniczna i ogólnikowa. Równie dobrze w uzasadnieniu mogło się znaleźć zdanie "odczep się Pan od burmistrza bo skarg pod jego adresem nie rozpatrujemy”. Postronna osoba czytająca te  uchwały nie będzie wiedziała czego dokładnie dotyczyły moje skargi, jakie dowody załączyłem na poparcie swoich tez, które dowody zostały odrzucone i dlaczego. Nie ma kompletnie nic oprócz ogólnikowych stwierdzeń. Widać iż treść art. 238 §1 K.p.a .jest obca naszym radnym.

 

Art. 238. § 1. mówi iż:

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwianiu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

To całkowita kompromitacja Rady Miasta Brzeska pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta Pana Tadeusza Pasierba jak i radnych miejskich, którzy wydają uchwały bez minimalnej znajomości obowiązującego prawa. Moje dwie skargi na burmistrza miasta Brzeska zostały jednogłośnie uznane za bezzasadne, bez jakiejkolwiek dogłębnej analizy i oceny przedstawionych przeze mnie faktów i dowodów,  co poddaje w wątpliwość bezstronność radnych miasta Brzeska. Od lat mamy tych samych radnych, którzy jak widać nie potrafili do tej pory zaznajomić się z prawem w sposób przynajmniej dostatecznym. Rada Miasta Brzeska działa w sposób sprzeczny z zasadami prawa i etyki zawodowej, działa w sposób chaotyczny i niezorganizowany. Radni nie są zainteresowani sprawami, które trafiają pod obrady, przychodzą nieprzygotowani, w trakcie obrad komisji wychodzą prowadząc rozmowy telefoniczne, a w stosunku do osób zaproszonych na obrady komisji zachowują się w sposób chamski, arogancki nieprzystający powadze radnego.

 

Otóż szanowni radni. W dniu wczorajszym złożyłem pismo do Wojewody Małopolskiego w którym wniosłem o: stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miasta Brzeska  nr LII/368/2014 oraz LII/369/2014, zobacz »

 

Rada Miejska wydaje uchwały bez zwracania uwagę na obowiązujące przepisy kodeksu postępowania administracyjnego jak i ustawy o samorządzie gminnym. Pytam gdzie są prawnicy ? Jak można było wypuścić takiego bubla prawnego ?

 

Uchwały te nie zawierają :

- uzasadnienia faktycznego

-uzasadnienia prawnego

-pouczenie o treści art.239 K.p.a

 

Uzasadnienie faktyczne winno wskazywać w szczególności fakty, które organ uznał za uzasadnione. Dowody na których się oparł oraz przyczyny, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, natomiast prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej z przytoczeniem przepisów prawa. W uzasadnieniu powinno znaleźć się nie tylko rzetelne przedstawienie stanu faktycznego sprawy, ale także ocena zebranego materiału dowodowego i wyczerpujące wyjaśnienie przesłanek dokonanego rozstrzygnięcia czyli uznania skargi za bezzasadną. Organ musi zawsze w sposób nie budzący wątpliwości wykazać bezzasadność skargi i wyjaśnić stronie prawne podstawy swojego rozstrzygnięcia.

 

Patrz: wyrok WSA w Bydgoszczy z 05.04.2011 r sygn. akt II SA/Bd 199/11

 

Biorąc zaś pod uwagę kolegialny charakter organu stanowiącego gminy zasadnym jest twierdzenie iż zawiadomienie, o którym mowa w art. 237 § 3 K.p.a., przybiera w tym przypadku formę uchwały. W efekcie nie budzi wątpliwości iż obligatoryjnymi elementami uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi są uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 K.p.a. Nie ma przy tym znaczenia czy elementy te znajdą się w treści uchwały, czy też w odrębnym uzasadnieniu do niej sporządzonym.

Sporządzone do uchwał LII/368/2014 oraz nr LII/369/2014 uzasadnienia (patrz linki powyżej) pokazują iż zawierają one jedynie zbiór ogólnych informacji, dotyczących rozpatrzenia moich skarg. Brak jest również wskazania prawnych podstaw rozstrzygnięcia tj. przepisów obowiązującego prawa, które uzasadniają stanowisko Rady uznające podniesione przeze mnie zarzuty za nieuzasadnione. Dlatego uważam iż zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi nie zawiera obligatoryjnych wymienionych w treści art. 238 §1 K.p.a. elementów tj. uzasadnienia faktycznego i prawnego.

 

Rada Miasta podejmując uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi ma obowiązek sporządzenia prawidłowego i wyczerpującego uzasadnienia, gdyż takie uzasadnienie warunkuje kontrolę legalności sprawowaną przez organ nadzoru. W obu uchwałach brak takiego uzasadnienia. Wobec wniesienia skargi w ramach regulacji działu VIII k.p.a. zachodzi konieczność odwołania się do zasad rozpatrywania skarg określonych w tych przepisach. Zawiadomienie o załatwieniu skargi w trybie postępowania skargowego wyrażone w formie uchwały przez radę gminy powinno obowiązkowo zawierać wszystkie składniki wymienione w art. 238 § 1 k.p.a., w tym również uzasadnienie faktyczne i prawne. Zawarcie w uzasadnieniu uchwały wyczerpującego i prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego jest zatem obowiązkiem organu. Tego rodzaju akt wydany przez Radę Gminy winien zatem w pełni przedstawiać wszystkie przesłanki, które doprowadziły do jego powzięcia. Organ musi zawsze w sposób niebudzący wątpliwości wykazać bezzasadność skargi, wyjaśnić stronie składającej skargę prawne podstawy tego rozstrzygnięcia. Brak wyczerpującego uzasadnienia faktycznego i prawnego uniemożliwia także sądową kontrolę legalności tego aktu przez sąd administracyjny. Nie ulega żadnych wątpliwości, iż w uzasadnieniu zaskarżonych przeze mnie uchwał, Rada Miasta Brzeska nie powołuje się na przepisy prawne, które świadczyłyby o niezasadności zarzutów mojej skargi jak i nie zawiera jakichkolwiek uzasadnień faktycznych i  i prawnych.

 

W związku z powyższymi faktami uważam, iż obie uchwały zostały wydane z naruszeniem prawa i mam nadzieję, że zostaną uznane przez Wojewodę Małopolskiego za nieważne

 

Waldemar Stós

(zbieżność z nazwiskiem autora portalu przypadkowa)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com