Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wiem, co chciałbym zmienić - wywiad ze STANISŁAWEM PACURĄ - kandydatem na Burmistrza  (Zb. Stós)  2014-10-29

O rozmowę poprosiłem dzisiaj Stanisława Pacurę, wieloletniego samorządowca, wiceburmistrza Miasta Brzeska w latach 1992-1994 oraz 1998-2002, radnego powiatowego nieprzerwanie od reaktywacji powiatów w 1999 do chwili obecnej i byłego wicestarostę powiatu brzeskiego (2006-2010). Pan Stanisław Pacura od kilku lat przewodniczy Komitetowi PiS w powiecie brzeskim i jest kandydatem tej partii na stanowisko burmistrza Miasta i Gminy Brzesko w nadchodzących wyborach samorządowych.

 

W marcu bieżącego roku powiedział Pan w wywiadzie dla korespondenta RDN Małopolska, że swoją kampanię, chce oprzeć na merytorycznej dyskusji. Mówił Pan wtedy: Mam pewien pogląd, co chciałbym zmienić. Nie atakując nikogo.  Rozumiem Pana motywy niekrytykowania obecnego burmistrza i jednego z konkurentów w nadchodzących wyborach Grzegorza Wawryki, ale proszę mi powiedzieć, jako osoba kierująca PiS-em w powiecie brzeskim, dlaczego radni w Radzie Miejskiej tak bezkrytycznie popierali jego działania w minionej kadencji?

 

Proszę nie zapominać, że w poprzednich wyborach  Grzegorz Wawryka, obecny burmistrz, był popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, a Krzysztof Ojczyk przez połowę kadencji piastował na podstawie uzgodnień wewnątrz Rady funkcję jej Przewodniczącego. Wynikało to również z porozumienia, jakie zostało podpisane przez PiS oraz Wspólnotę Samorządową o współpracy zarówno w Radzie Miasta, jak i Powiatu.

 

Moim zdaniem, Wspólnota nie dochowała warunków tego porozumienia, wchodząc w powiecie w układ z innymi ugrupowaniami, w zamian za określone funkcje w Zarządzie i Radzie Powiatu, i pozostawiając nas w opozycji.

 

Radni miejscy uznali zaś, że należy tę umowę traktować niejako rozdzielnie: oddzielnie do powiatu i oddzielnie dla gminy. Zaś ja osobiście wraz z zarządem Komitetu Terenowego PiS nie chciałem w to zbytnio ingerować, ponieważ przypominałoby mi to zbyt mocno czasy PRL-u i PZPR-u, kiedy to komitety partyjne decydowały za radnych i posłów. Miałem również obawy, że zostanie to poczytane jako wyraz urażonych moich ambicji, a nie troska o dobro gminy czy powiatu.

 

Z tego, co mi jednak wiadomo, to nie wszyscy Radni i nie w każdej sprawie byli aż tak bezkrytyczni. Niemniej jednak muszę przyznać, że w sprawach zasadniczych, takich jak budżet czy absolutorium, mimo zgłaszanych zastrzeżeń byli, z pojedynczymi wyjątkami, prawie jednomyślni. Nie zapominamy jednak, że Radni Platformy Obywatelskiej byli jeszcze bardziej spolegliwi pomimo tego, że nie podpisywali żadnego porozumienia, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo.

 

Jednym słowem, Komitet Terenowy PiS-u dał wolną rękę radnym miejskim i jeżeli ktoś ma zastrzeżenia do ich działalności, to powinien je adresować do tych  radnych.


Porozmawiajmy więc o przyszłości. Partia PiS, której Pan przewodniczy w powiecie, przystępuje do wyborów, wystawiając swoich kandydatów na radnych gminnych, powiatowych i do sejmiku wojewódzkiego, praktycznie w każdym okręgu wyborczym w powiecie.  Z doniesień prasowych wiadomo już, że oddajecie walkowerem tylko stanowiska wójta w Borzęcinie i Szczurowej obecnym włodarzom tych gmin.  Ale to temat, który akurat dzisiaj mnie nie interesuje. Chciałem się skupić w tej rozmowie na marchewce wyborczej, czyli programie, jaki Pan, kandydat na burmistrza Brzeska, i Komitet Terenowy "Prawa i Sprawiedliwości" obiecujecie realizować w razie wygrania wyborów do Powiatu i  Gminy Brzesko.

 

Dostrzegając potrzebę oraz możliwości rozwoju Naszej Gminy jak również poprawę jakości życia Jej Mieszkańców, bierzemy udział w wyborach do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego, by zdobywając zaufanie Wyborców, realizować zastępujące zadania:

 

GOSPODARKA


W sferze gospodarczej widzimy potrzebę ułatwienia i przyspieszenia formalności związanych z inwestowaniem i rozpoczęciem działalności gospodarczej.

 • Uruchomimy strefy aktywności gospodarczej w sąsiedztwie zjazdów autostradowych gdzie zarówno gmina jak również inne podmioty posiadają kilkudziesięciohektarowe działki przydatne pod działalność przemysłową jak i logistyczną. Odpowiednie przystosowanie, wyposażenie w konieczną infrastrukturę zamierzamy zrealizować w oparciu o pomocowe środki unijne, subwencje państwowe oraz środki własne.

 • Stworzymy dogodne warunki inwestowania w przedsięwzięcia zapewniające tworzenie nowych miejsc pracy, udzielimy pomocy dla ochrony już istniejących.

 • Opracujemy przy szerokim udziale społecznym Plany Przestrzennego Zagospodarowania, co znacznie usprawni rozpoczęcie  inwestycji i jednoznacznie określi kierunki rozwoju i inwestowania na danym terenie.

Działania te pozwolą na utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji zmniejszenie bezrobocia i powstrzymanie fali wyjazdów najlepszych fachowców i ludzi młodych.

 

INWESTYCJE

 • Inwestować będziemy w przedsięwzięcia, które poprawią komfort życia mieszkańców, a przy tym nie będą generować dodatkowych kosztów w trakcie ich eksploatacji. Kontynuować będziemy budowę kanalizacji w gminie.

 • Dostrzegamy potrzebę uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, w tym rewitalizację starej sieci kanalizacyjnej w obrębie miasta oraz odbudowę i konserwację rowów przydrożnych i melioracyjnych w obrębie całej gminy.  Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji nader często występujących anomalii pogodowych powodujących częste zalania i podtopienia, a tym samym znaczne zniszczenia i straty. 

 • Z tego też powodu należy wrócić do idei budowy zbiornika retencyjnego na rzece Uszwicy jako najbardziej skutecznego sposobu zabezpieczenia p. powodziowego.

 • Inwestować będziemy również w rozbudowę sieci dróg lokalnych szczególnie w obszarach, gdzie potencjalni inwestorzy nie mają możliwości wykorzystania posiadanych gruntów dla celów rozwojowych ze względu na brak ich skomunikowania ze szlakami drogowymi wyższej kategorii.

ZDROWIE

 

Każdy z mieszkańców gminy, bez względu na status społeczny i materialny, ma prawo do sprawnej , fachowej i bezpłatnej  opieki zdrowotnej.

 • Dlatego nie dopuścimy do komercjalizacji  i prywatyzacji szpitala i innych stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie Naszego Powiatu.  Zdrowie mieszkańców nie może być przedmiotem gry rynkowej, a pacjent ma być traktowany podmiotowo. Stopniowo będziemy poszerzać pakiet świadczeń zdrowotnych Publicznej Służby Zdrowia.

ROLNICTWO

 

Mając na uwadze rozdrobnienie istniejących gospodarstw rolnych, co stanowi jedną z przyczyn nieopłacalności upraw, będziemy  kontynuować scalanie gruntów wszędzie, tam gdzie wystąpi zainteresowanie poprawą struktury działek rolnych, do czego będziemy przekonywać.

 • Przy współudziale Ośrodka Doradztwa Rolniczego opracujemy program dla małych i średnich gospodarstw, których prowadzenie może stanowić uzupełnienie dochodu rodzin, będąc jednocześnie źródłem zdrowej, ekologicznej żywności.

 • Dla całego powiatu sporządzimy Miejscowe Plany Urządzania Lasu, co umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na zakładanie nowych upraw leśnych. Będzie miało pozytywny wpływ na ekosystem oraz krajobraz.

RODZINA

 

Dostrzegając katastrofalną sytuację demograficzną w  Naszym Kraju będziemy wspierać polskie rodziny.

 • Zapewnimy dostęp do przedszkola dla wszystkich dzieci, będziemy dofinansowywać w nich pobyt dzieci z rodzin najuboższych. W przypadku zapotrzebowania wybudujemy żłobek, by młode, ambitne matki mogły realizować się i rozwijać również zawodowo. Będziemy przeciwstawiać się nierozważnej likwidacji szkół i innych placówek na terenach wiejskich, by nie dopuścić do pogorszenia szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

 • Nie zapomnimy o rodzinach, którym nie z własnej winy żyje się gorzej i którzy nie potrafią się wyrwać z biedy. W tym też celu będziemy współpracować i wspierać organizacje pozarządowe, których zadaniem jest zapewnienie tym ludziom pomocy i uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwój życia społeczno- kulturalnego w osiedlach i sołectwach. Uczynimy to poprzez wyodrębnienie w ramach budżetu gminy puli środków na pomoc w czasowym pokryciu wymagalnych środków własnych przy aplikacji o środki zewnętrzne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

 • Żadne dziecko w Naszej Gminie i Powiecie nie może być głodne. Zadbamy i zorganizujemy dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach przedszkolnych i szkolnych.

 • Podejmiemy budowę wielorodzinnego budynku komunalnego dla rodzin niezamożnych, gwarantujących jednak regularne opłaty za czynsz i media.

EDUKACJA

 

Szkoła winna pełnić rolę głównego czynnika kulturotwórczego i integracyjnego szczególnie w środowisku wiejskim, gdzie w ostatnim czasie znacznemu osłabieniu uległy więzy społeczne. Temu celowi ma też służyć współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i lokalnej tradycji.

 • Chcemy zapewnić równe, godne warunki nauczania we wszystkich placówkach oświatowych w gminie. W tym celu dokonamy niezbędnych remontów i termomodernizacji obiektów szkolnych, co poprawi nie tylko komfort nauczania, ale również w znaczący sposób zmniejszy koszty eksploatacji i bieżącego utrzymania. Wszystkie szkoły powinny posiadać pełnowymiarowe sale gimnastyczne, z których będą korzystać nie tylko uczniowie, ale również młodzież pozaszkolna i dorośli.

 • Widząc wielkie zainteresowanie edukacją muzyczną dzieci i młodzieży, musimy zadbać o stworzenie godnych warunków lokalowych i nauczania dla Szkoły Muzycznej.

 • Za błędną uznajemy decyzję o włączeniu Liceum Ogólnokształcącego w strukturę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, dlatego będziemy dążyć do wyodrębnienia Liceum jako samodzielnej placówki oświatowej na wysokim poziomie edukacyjnym i naukowym. W naszym odczuciu w znaczącym stopniu zahamuje to odpływ najzdolniejszej młodzieży do szkół średnich Bochni i Tarnowa.

 • Rozwijać będziemy i dostosowywać do potrzeb rynku pracy szkolnictwo zawodowe, co powinno mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie stopy bezrobocia wśród młodzieży oraz  zmniejszyć jej emigrację.

SPORT I REKREACJA

 • Będziemy współpracować i wspomagać kluby i organizacje sportowe. Propagować wszelkie formy aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Utworzymy przy wykorzystaniu istniejących dróg lokalnych i serwisowych trasy biegowe i rowerowe. W dalszej kolejności do celów rekreacyjnych (budowa bulwarów nabrzeżnych) zagospodarujemy brzegi Uszwicy, która dzięki podejmowanym inwestycjom ekologicznym będzie czystą rzeką. W tym też celu zagospodarujemy staw i park Wolnego. Dwa hektary lustra czystej wody w sąsiedztwie starodrzewu zlokalizowane w obrębie miasta musi zostać w sposób właściwy wykorzystane dla pożytku mieszkańców.

Realizacja nakreślonego programu będzie możliwa tyko przy zgodnym współdziałaniu z Samorządami wszystkich szczebli (gmina, powiat, województwo), na co zwrócimy szczególną uwagę. Skróci to procesy decyzyjne, a w efekcie również realizacyjne inwestycji.  Do współpracy i konsultacji zaprosimy przedstawicieli wszystkich środowisk społecznych i politycznych. Będzie to korzystne dla ogółu mieszkańców, firm i instytucji. W tym celu zostanie przy burmistrzu powołany zostanie społeczny zespół konsultacyjno - doradczy, do którego zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich w/w środowisk i prawnie działających organizacji.

 

Być może niektóre z przedstawionych  przeze mnie powyżej propozycji wydają się zbyt śmiałe czy wręcz niemożliwe do zrealizowania. Jednak moje dotychczasowe życiowe i zawodowe doświadczenie wskazuje na to, że wszystko zaczyna się od pomysłów i marzeń. Wszak one nic nie kosztują, dopiero przekucie ich w czyn wymaga nie tylko odpowiednich środków, ale również pasji i determinacji, których mi nie braknie. I choć mam świadomość, że nie wszystko to będzie możliwe do spełnienia w przeciągu 4 letniej kadencji, to mam nadzieję, że moi następcy będą  ubogacać ten program swoimi propozycjami i z sukcesem kontynuować jego realizację.

 

Jesteśmy otwarci na publiczną dyskusję nad przedstawionymi propozycjami i z uwagą wysłuchamy i przyjmiemy wszelkie pożyteczne inicjatywy służące Mieszkańcom Naszej Gminy i Powiatu. Zapraszamy do współpracy.

 

Jak słusznie Pan zauważył, niektóre z przedstawionych propozycji rzeczywiście wydają się śmiałe i niemożliwe do zrealizowania (podobnie jak wiele haseł konkurentów), dlatego, życząc wyborczego sukcesu, pozwolę sobie odnieść się do nich z rezerwą, mając na uwadze choćby obecny stan gminnego budżetu.  Dziękuję za rozmowę.

 

Dziękuję

Rozmawiał: Zbigniew Stós


Masz uwagi do tego wywiadu lub pragniesz go skomentować, możesz to zrobić rejestrując się na Forum i dokonując wpisu w wątku WYBORY. Przypominam, że wszystkie wpisy dotyczące wyborów zamieszczone w innych wątkach Forum, będą kasowane.
Można też swoje uwagi nadsyłać na moją skrzynkę pocztową portal.brzesko.ws@gmail.com.

Uwagi radnego Franciszka Brzyka do wywiadu ze Stanisławem Pacurą.

29 października 2014 r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com