Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

cd...  SubTitle 

GŁÓWNE ZADANIA NA LATA 2004 – 2006 POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA OBSZARZE OBJĘTYM INTERWENCJĄ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

 

Realizacja zadań objętych Planem Rozwoju Lokalnego oddziaływać będzie na poszczególne dziedziny życia społeczno-gospodarczego gminy. Wpływ ten został przedstawiony w poniższym zestawieniu:

 

 

Lista zadań LPR

Obszarowe oddziaływanie zadania

Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

Zmiany w sposobie użytkowania terenu

Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

Poprawa stanu środowiska naturalnego

Poprawa stanu środowiska kulturowego

Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania

Zadania objęte interwencją planu

Remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu z dokończeniem budowy sali gimnastycznej.

0

1

1

0

2

2

Kompleksowa budowa sieci kanalizacyjnej dla północnej części Brzeska oraz sołectw Jadowniki i Wokowice

2

2

2

2

0

2

Dokończenie Magistrali Wodociągowej Bochnia -Brzesko - inwestycja międzygminna

2

2

2

1

0

2

Pomianowski Stok - dokończenie uzbrojenia terenu inwestycyjnego

2

2

2

2

0

2

Budowa Sali Gimnastycznej w Okocimiu

0

1

1

0

2

2

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta i sołectw Gminy Brzesko

1

1

2

1

0

2

POWIĄZANIA:

7

9

10

6

4

12

 

Sposób wypełniania tabeli:

Poszczególnym zadaniom planu zostały przypisane punkty z zależności od wpływu na poprawę sytuacji na określonych obszarach. I tak:

2 punkty   –  oznaczają silny wpływ,

1 punkt     –  oznacza umiarkowany wpływ,

0 punktów –  oznacza zadanie neutralne (bez wpływu).

 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że realizacja zadań planu będzie miała wyraźny pozytywny wpływ na poprawę warunków i jakości życia społeczności lokalnej oraz przyczyni się do rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury. Ponadto realizacja zadań wpływać będzie na tworzenie sprzyjających warunków do zmian w strukturze gospodarczej obszaru gminy, a także w sposobie użytkowania terenów.

 

 

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PLANU ROZWOJU LOKALNEGO DO ROKU 2006.

 

Poniżej zestawiono zadania realizowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brzesko. Numery zadań odpowiadają pierwotnej numeracji obejmującej listę 28 zadań przewidzianych do realizacji na terenie gminy Brzesko w okresie od 2004 do 2006 oraz w perspektywie do 2013 roku.

Szczegółową charakterystykę projektów objętych interwencją planu w okresie 2004-2006 zawierają poniższe karty.

 

 

ZADANIE nr 9

 

1.

Nazwa zadania:

Budowa sali gimnastycznej wraz z  zapleczem w Jasieniu

2.

Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Brzesko

Obszar strategiczny

8.2.2. Strategiczne cele społeczne

Cel strategiczny/operacyjny

Cel operacyjny 3. Budowa bazy sportowej

Działanie

1. Zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

3.

Beneficjent końcowy (nazwa i adres):

Gmina Brzesko, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51

4.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres)

Nie dotyczy

5.

Lokalizacja zadania:

Gmina Brzesko, sołectwo Jasień

6.

Charakterystyka zadania:

Budowa sali gimnastycznej o kubaturze 4955,3 m3 o powierzchni użytkowej 857,15 m2 z zapleczem sanitarnym , szatniowym oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Projekt obejmuje: Roboty budowlane, Instalacje sanitarne i co, Instalacje elektryczne wewnetrzne, Schody zewnętrzne stalowe

Podjazd dla osób niepełnosprawnych, Roboty zewnetrzne-ukształtowanie terenu, wyposażenie Sali, wymiana dachu na istniejącym budynku szkoły

 

7.

Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria):

Zadanie stanowi kontynuacje , wynikającego ze Strategii, gminnego  programu mającego na celu rozwój bazy edukacyjno-sportowej  w sołectwach Gminy Brzesko.

Poprawa efektywności nauczania oraz podwyższenie osiągnięć dydaktycznych uczniów poprzez polepszenie warunków bazowych i lepsze wykorzystanie zasobów szkoły, co wpłynie na poprawę warunków nauczania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu. W konsekwencji doprowadzi to do wyrównania różnic edukacyjnych między młodzieżą wiejską, a miejską.

          Ze względu na dużą ilość użytkowników (uczniowie, członkowie klubów
i stowarzyszeń, osoby niepełnosprawne, dzieci z pobliskiego domu dziecka oraz mieszkańcy sołectwa) budynek ten będzie doskonałym miejscem zagospodarowania czasu wolnego. Remont i modernizacja budynku szkolnego pozwoli na organizowanie wszelkiego rodzaju zajęć pozaszkolnych, kół zainteresowań, imprez kulturalno-rozrywkowych. Wpłynie to na przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży wiejskiej, rozwój intelektualny dzieci oraz integrację osób sprawnych i niepełnosprawnych.

          Działania uwzględnione w projekcie pozwolą na właściwe funkcjonowanie budynku szkolnego, który służyć będzie nie tylko uczniom, ale również całej społeczności Gminy Brzesko. Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków higienicznych uczniów
i nauczycieli oraz osób korzystających z obiektu.

8.

Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan)

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy opracowane dla Gminy Brzesko , Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

9.

Harmonogram realizacji:

Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania

Okres realizacji od III 2004 r. do III 2005 r.
(kwartał, rok)

dokumentacja projektowa

wykonana  2003r.

Przetarg

II 2004

realizacja  projektu

III.2004 – III.2005

10.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

- wskaźniki produktu

Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym i szatniowym o kubaturze 4955,3/m3, o powierzchni użytkowej 857,15 mz podjazdem dla osób niepełnosprawnych,

W ramach zajęć szkolnych z obiektu będzie korzystać- 210 uczniów. W ramach zajęć pozaszkolnych – 2781mieszkańców Jasienia oraz około 500 osób z 15 klubów sportowych z Gminy Brzesko oraz 450 osób niepełnosprawnych z Gminy

11.

Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł)

Lata

Całkowity koszt projektu (w tys.zł)

w tym (w tys.zł)

Budżet gminy

Budżet państwa

Prywatne

Środki UE

Inne

WFOŚiGW

2004

800

200

 

 

600

 

2005

800

200

 

 

600

 

2006

 

 

 

 

 

 

RAZEM

1600

 

 

 

 

 

12.

Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach – projekty długoterminowe (w tys. zł)

2007

 

178

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

RAZEM

1778

 

 

 

 

 

13.

Uwagi:

                       

 

ZADANIE nr 12

 

1.

Nazwa zadania:

Kompleksowa budowa sieci kanalizacyjnej dla północnej części miasta Brzeska oraz sołectw: Jadowniki i Wokowice

2.

Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Brzesko

Obszar strategiczny

8.2.3. Strategiczne cele inwestycyjne

Cel strategiczny/operacyjny

-

Działanie

4.Dokończenie budowy wodociągów i kanalizacji

3.

Beneficjent końcowy (nazwa i adres):

Gmina Brzesko, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51

4.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres)

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, zarządza eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Brzesko

5.

Lokalizacja zadania:

Gmina Brzesko, miasto Brzesko, sołectwa :Jadowniki, Wokowice

6.

Charakterystyka zadania:

Projekt polega na :

 1. budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w  Wokowicach oraz Jadownikach zadanie I i II (ulice: Staropolska, Wschodnia, Środkowa i Zachodnia) oraz czterech przepompowni (2 w Jadownikach, 2 w Wokowicach).

 2. budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brzesku, odtworzeniu nawierzchni ulic w Brzesku oraz  budowie 2 przepompowni (Stare Miasto):

- osiedle Stare Miasto etap I i II : ul. Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Jagiełły, Głowackiego, Kręta, Zielona, Matejki, Wyszyńskiego, Grunwaldzka, Asnyka

- osiedle Leśna : ul. Letnia, Wiosenna, Poprzeczna

- osiedle Słotwina etap IV :ul. Parcelowa, Rzemieślnicza, Solskiego- część wschodnia, Na Górkach, Jana Pawła II, Kołłątaja),

 - osiedle Solskiego : ul. Garbarska, Słoneczna, Partyzantów, Spokojna

Długość łączna sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 38 020 mb, a deszczowej 4 484mb.

7.

Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria):

Obecnie Gmina posiada sieć kanalizacyjną o długości 45000 m. (Stopień skanalizowania wynosi 35 % ). Nieuporządkowana gospodarka ściekowa w rejonie Starego Miasta, północnej części miasta Brzeska oraz w miejscowościach : Jadowniki i Wokowice przyczynia się do:

-          postępującej degradacji środowiska naturalnego,

-          skażenia wód gruntowych i powierzchniowych,

-          wzrostu kosztów eksploatacyjnych istniejącej Oczyszczalni ścieków,

-          niewystarczającego dociążenia oczyszczalni Gminnej Sterkowiec-Zajazie, która wykorzystywana jest obecnie w 40 %

-          zwiększenie opłat za ścieki,

-          ograniczenia w pozyskaniu potencjalnych inwestorów w przygotowanych terenach ze względu na brak uzbrojenia w sieć kanalizacji sanitarnej

-          ograniczenia w możliwości rozwoju opartego na produkcji rolniczej w zakresie przetwórstwa

-          pogarszająca się atrakcyjność turystyczna Gminy jako miejsca do wypoczynku

-          ograniczenia w możliwościach nowego budownictwa mieszkaniowego

Przeprowadzane systematycznie kontrole w zakresie gospodarki ściekowej przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miejskiego, potwierdziły na objętym projektem obszarze, istnienie nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu oczyszczalni przydomowych.

Realizacja projektu wpłynie na:

-          poprawę jakości wody w prawym dopływie Wisły, rzece Uszwicy,

-          zwiększenie konkurencyjności Gminy

-          wzrost atrakcyjności terenów pod inwestycje i budownictwo.

8.

Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan)

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy opracowane dla Gminy Brzesko  wskazuje na potrzeby  rozwiązania i uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Brzesko m.in. poprzez dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej.

9.

Harmonogram realizacji:

Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania

Okres realizacji od III 2004 r. do III 2006 r.
(kwartał, rok)

dokumentacja projektowa

wykonana  2004r.

Przetarg

IV.2004 r.

realizacja  projektu

III.2004 – III.2006

10.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

- wskaźniki produktu

Kanalizacja-zlewnia oczyszczalni Sterkowiec-Zajazie:

Długość planowanej kanalizacji sanitarnej - 29.600  mb

Jadowniki:

 1. 19 000mb kanalizacji sanitarnej ( w tym 10 000 mb kolektor, 8 500 mb przyłączy i przykanalików), 500 mb rurociąg tłoczny

 2. 520 szt. przyłączy do obiektów

 3. 1 przepompownia

Wokowice:

 1. 10 600 mb kanalizacji sanitarnej ( w tym 4 550 mb kolektor, 4850 przyłącza i przykanaliki), 1200 mb rurociąg tłoczny

 2. 150 szt. Przyłączy do obiektów

 3. 2 przepompownie

 

Kanalizacja-zlewnia oczyszczalni Browaru:

Budowa kanalizacji sanitarnej – 5 670 mb

Budowa kanalizacji deszczowej- 2 784 mb

 

Stare Miasto etap I i II :

         kanalizacja sanitarna – 1180 mb

         kanalizacja deszczowa – 930 mb

         przyłączy do obiektów 48 szt.

oś. Leśna:

 1. kanalizacja sanitarna – 1380 mb,

 2. kanalizacja deszczowa – 700mb

 3. 76 szt. przyłączy do obiektów

oś. Słotwina etap IV :

 1. kanalizacja sanitarna – 3110 mb

 2. kanalizacja deszczowa – 1154 mb

 3. przyłączy  do obiektów 68 szt.

 

 

 

11.

Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł)

Lata

Całkowity koszt projektu (w tys.zł)

w tym (w tys.zł)

Budżet gminy

Budżet państwa

Prywatne

Środki UE

Inne

WFOŚiGW

2004

2109

527

 

 

1582

 

2005

14574

3644

 

 

10930

 

2006

18317

4579

 

 

13738

 

RAZEM

35000

8750

 

 

26250

 

12.

Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach – projekty długoterminowe (w tys. zł)

2007

 

6156

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

RAZEM

35 000

 

 

 

 

 

13.

Uwagi:

                       

ZADANIE nr 17

 

1.

Nazwa zadania:

Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu

2.

Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Brzesko

Obszar strategiczny

8.2.2. Strategiczne cele społeczne

Cel strategiczny/operacyjny

Cel operacyjny 3. Budowa bazy sportowej

Działanie

1. Zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

3.

Beneficjent końcowy (nazwa i adres):

Gmina Brzesko, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51

4.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres)

Nie dotyczy

5.

Lokalizacja zadania:

Gmina Brzesko, sołectwo Okocim

6.

Charakterystyka zadania:

Budowa sali gimnastycznej o kubaturze 4955,3 m3 o powierzchni użytkowej 857,15 m2 z zapleczem sanitarnym , szatniowym oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Projekt obejmuje: Roboty budowlane, Instalacje sanitarne i co, Instalacje elektryczne wewnętrzne, Schody zewnętrzne stalowe

Podjazd dla osób niepełnosprawnych, Roboty zewnetrzne-ukształtowanie terenu, wyposażenie Sali, wymiana dachu na istniejącym budynku szkoły

 

7.

Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria):

Zadanie stanowi kontynuacje , wynikającego ze Strategii, gminnego  programu mającego na celu rozwój bazy edukacyjno-sportowej  w sołectwach Gminy Brzesko. Projekt zakłada dalszy rozwój bazy sportowej w południowej części Gminy, która jest jak dotąd nie posiada podobnego obiektu rekreacyjno-sportowego.

Project ma na celu:

1. Stworzenie lepszych warunków do realizacji programu wychowania fizycznego dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz przeprowadzania przedsięwzięć sportowo-kulturalnych (zawody, turnieje, olimpiady, konkursy),

2. Podniesienie jakości usług z zakresu kultury fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia,

3.Umożliwienie lepszego dostępu do obiektu sportowego osobom niepełnosprawnym i młodzieży wiejskiej oraz miłośnikom sportu.

Projekt przeciwdziała wykluczeniu społecznemu młodzieży wiejskiej oraz osób niepełnosprawnych. Projekt umożliwia osobom niepełnosprawnym w równym stopniu korzystanie z obiektów sportowych, podczas organizowanych zajęć Wychowania fizycznego i rehabilitacji w porozumieniu z Warsztatami Terapii Zajęciowej z Brzeska.

8.

Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan)

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy opracowane dla Gminy Brzesko , Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

9.

Harmonogram realizacji:

Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania

Okres realizacji od II 2005 r. do III 2006 r.
(kwartał, rok)

dokumentacja projektowa

Zostanie wykonana IV.2004 r.

Przetarg

I. 2005 r.

realizacja  projektu

II..2005 – III.2006

10.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

- wskaźniki produktu

Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym i szatniowym o kubaturze  8500 m3   z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

W ramach zajęć szkolnych z obiektu korzystać będzie 297 uczniów szkół podstawowych oraz przyszkolne  i pozaszkolne sekcje sportowe. W ramach zajęć pozaszkolnych z obiektu korzystać będzie  1900 mieszkańców Okocimia oraz około 200 osób z klubów sportowych działających na terenie Gminy Brzesko i około 400 osób niepełnosprawnych.

11.

Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2005-2006 (w tys. zł)

Lata

Całkowity koszt projektu (w tys.zł)

w tym (w tys.zł)

Budżet gminy

Budżet państwa

Prywatne

Środki UE

Inne

WFOŚiGW

2004

 

 

 

 

 

 

2005

500

500

 

 

 

 

2006

1000

1000

 

 

 

 

RAZEM

1500

 

 

 

 

 

12.

Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach – projekty długoterminowe (w tys. zł)

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

RAZEM

1500

 

 

 

 

 

13.

Uwagi:

                       

 

 

ZADANIE nr 16

 

1.

Nazwa zadania:

Pomianowski Stok – kontynuacja uzbrojenia terenu inwestycyjnego

2.

Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Brzesko

Obszar strategiczny

8.2.1. Strategiczne cele gospodarcze

Cel strategiczny/operacyjny

Cel operacyjny 1. Posiadać tereny komunalne pod inwestycje

Działanie

1. Stworzyć dogodne warunki dla inwestorów zainteresowanych budową nowych stanowisk pracy w mieście i gminie.

3.

Beneficjent końcowy (nazwa i adres):

Gmina Brzesko, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51

4.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres)

Nie dotyczy

5.

Lokalizacja zadania:

Gmina Brzesko, miasto Brzesko

6.

Charakterystyka zadania:

Projekt polega na kompleksowym uzbrojeniu terenów południowej części miasta Brzeska tzw. Pomianowskiego Stoku”, położonych w pobliżu obwodnicy i trasy A4 Kraków-Tarnów.

Projekt obejmuje:

Ø       budowa dróg i chodników,

Ø       budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami,

Ø       budowa sieci wodociągowej z przyłączami,

Ø       instalacja elektryczna oraz linie energetyczna,

Ø       sieć telekomunikacyjna,

Ø       gazyfikację,

Ø       sieci cieplne

Teren ten obecnie pomimo tak dogodnego położenia nie jest wykorzystywany. Nowe inwestycje  wpłyną na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności całej Gminy.

7.

Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria):

Uzbrojenie Pomianowskiego Stoku, jest jedną z najważniejszych inwestycji, które zostaną zrealizowane przez Gminę. Pomianowski Stok położony jest w strategicznym miejscu, w pobliżu obwodnicy miasta Brzeska, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi A4. uzbrojenie tego terenu wpłynie na:

Ø       wzrost stopnia zwodociągowania Gminy o 0,05 %

Ø       wzrost stopnia skanalizowania Gminy o 0,03 %

Ø       wzrost stopnia gazyfikacji Gminy o 0,05 %

Ø       wzrost stopnia co w Gminie  o 0,03 %

Ø       wzrost wartości działek po uzbrojeniu,

Ø       rozwój przemysłu i handlu

Ø       wzrost nakładów inwestycyjnych w tej części Małopolski,

Ø       wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Gminy,

Ø        wzrost dochodów Gminy oraz poprawa warunków życia i pracy mieszkańców.

8.

Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan)

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy opracowane dla Gminy Brzesko , Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

9.

Harmonogram realizacji:

Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania

Okres realizacji od II 2004 r. do I 2008 r.
(kwartał, rok)

dokumentacja projektowa

Zostanie wykonana I.2004 r.

Przetarg

I. 2004 r.

realizacja  projektu

II..2004 – I.2008

10.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

- wskaźniki produktu

- kable elektryczne (1,2 żyłowe) – 1935 mb

- kable oświetleniowe – 13441 mb

- sieć napowietrzna – 290 mb

- wodociągi – 6256 mb

- gazociągi – 3955 mb

- kable telekomunikacyjne – 692 mb

- światłowody telekomunikacyjne – 1630 mb

- drogi budowane – 4960 mb

- przebudowa dróg – 827 mb

11.

Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2005-2006 (w tys. zł)

Lata

Całkowity koszt projektu (w tys.zł)

w tym (w tys.zł)

Budżet gminy

Budżet państwa

Prywatne

Środki UE

Inne

WFOŚiGW

2004

300

75

 

 

225

 

2005

500

125

 

 

375

 

2006

500

125

 

 

375

 

RAZEM

1300

325

 

 

975

 

12.

Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach – projekty długoterminowe (w tys. zł)

2007

4350

1088

 

 

3262

 

2008

4350

1088

 

 

3262

 

.......

 

 

 

 

 

 

RAZEM

10000

2501

 

 

7499

 

13.

Uwagi:

                       

ZADANIE nr 18

 

1.

Nazwa zadania:

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta i sołectw gminy Brzesko

2.

Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Brzesko

Obszar strategiczny

8.2.3. Strategiczne cele inwestycyjne

Cel strategiczny/operacyjny

-

Działanie

1. Spowodować by drogi miejskie i gminne spełniały krajowe normy.

3.

Beneficjent końcowy (nazwa i adres):

Gmina Brzesko, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51

4.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres)

Nie dotyczy

5.

Lokalizacja zadania:

Gmina Brzesko, miasto Brzesko, sołectwa: Jadowniki, Jasień, Poręba Spytkowska, Szczepanów, Morzyska ,Bucze

6.

Charakterystyka zadania:

Projekt realizowany będzie dwuetapowo:

-          I etap obejmuje modernizację ulic na terenie miasta Brzeska,

-          II etap dotyczy przebudowy dróg wiejskich na terenie Gminy Brzesko.

I etap projektu obejmował będzie ulice Kościuszki, Głowackiego, Mickiewicza; Ogrodową i Jagiełły; Piłsudskiego Piłsudskiego Matejki; połączenie Wiejskiej z Jasną; na os. Solskiego – Garbarską, Zamkniętą, Partyzantów; Wiosenną, Letnią i Poprzeczną; Spokojną i Kwiatową; Jasną (II etap); Rzemieślniczą i Parcelową; Wodną. Modernizacja wyżej wymienionych ulic na terenie miasta obejmować będzie budowę, przebudowę ulic, wykonanie podbudowy, nakładek asfaltowych, budowę i przebudowę chodników, odwodnienie ulic. Realizacja I etapu projektu na terenie miasta przyczyni się do poprawy warunków życia i pracy mieszkańców i przyjezdnych.

Priorytetowym działaniem są remonty głównych ulic miasta stanowiące dojazdy do  Mając na uwadze fakt, iż Brzesko posiada liczne zabytki architektoniczne stanowiące niewątpliwą atrakcję miasta zasadnym są remonty i modernizacje głównych ulic miasta. Wpłynie to na poprawę wizerunku miasta i usprawnienie turystom poruszania się po mieście. Remontowane ulice umożliwią lepszy dostęp do atrakcyjnych miejsc miasta.

II etap dotyczy przebudowy dróg w sołectwach: Jadowniki – ul. Św. Prokopa, Jasień – ul. Jagodowa, Poręba Spytkowska – Wilcze Gardło, Szczepanów – ul. St. Lubomirskiego, Morzyska – ul. Wielgoszówka, Bucze – Podbłonie-Boczna. Przebudowa dróg wiejskich polegać będzie na wykonaniu podbudowy z kruszywa gr. 15-20 cm, dywanika asfaltowego gr. 5-6 cm oraz odwodnienia.

7.

Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria):

Projekt skierowany jest do :

-          wszystkich mieszkańców gminy Brzesko,

-          turystów i pielgrzymów przybywających licznie do miasta Brzeska i Szczepanowa (miejsca kultu św. Stanisława BM).

Projekt obejmuje swoim działaniem 35 950 mieszkańców Gminy Brzesko oraz turystów i pielgrzymów odwiedzających Brzesko, Szczepanów i okolice.

Efekty inwestycji:

- poprawa warunków życia mieszkańców,

- większa mobilność siły roboczej,

- uruchomienie komunikacji publicznej po zrealizowaniu inwestycji

- szybszy rozwój obszarów atrakcyjnych turystycznie,

- lepsza konkurencyjność Gminy Brzesko,

- większa atrakcyjność terenów pod budownictwo,

- wyższy poziom bezpieczeństwa na drodze.

 

Realizacja  projektu dotyczącego dróg wiejskich usprawni wymianę towarową, bowiem zapewni rolnikom łatwiejszy dostęp do rynków zbytu płodów rolnych w Gminie. Poprawi to konkurencyjność produktów oraz zintensyfikuje prowadzoną ekologiczną uprawę warzyw i owoców. Wybudowane drogi umożliwią lepszy dostęp do obszarów atrakcyjnych z punktu widzenia gospodarki agroturystycznej. Przebudowane drogi wpłyną znacząco na oszczędność kosztów eksploatacyjnych projektów, skrócenie czasu dojazdu pojazdów służby zdrowia, policji i straży pożarnej oraz poprawę dostępności komunikacyjnej.

Poprawa stanu dróg w mieście, sprzyjać będzie ochronie środowiska, bezpieczeństwu na drodze , usprawni ruch kołowy. Modernizacja odcinków dróg w pobliżu szkół i placów zabaw, podniesie poziom bezpieczeństwa.

8.

Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan)

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy opracowane dla Gminy Brzesko , Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

9.

Harmonogram realizacji:

Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania

Okres realizacji od III 2005 r. do IV 2008 r.
(kwartał, rok)

dokumentacja projektowa

Zostanie wykonana I.2005 r.

Przetarg

II. 2005 r.

realizacja  projektu

III..2005 – IV.2008

10.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

- wskaźniki produktu

Wybudowane ulice na terenie miasta będą posiadać następujące parametry:

- długość ulic – 9170 mb

- szerokość jezdni – ok. 5 m

- szerokość pasa drogowego – ok. 12 m

Wybudowane drogi wiejskie będą posiadać następujące parametry:

- długość dróg – 5930 mb

- szerokość jezdni – ok. 3,5 m

- szerokość korony – ok. 4,5 m

- szerokość pasa drogowego – ok. 8 m

11.

Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2005-2006 (w tys. zł)

Lata

Całkowity koszt projektu (w tys.zł)

w tym (w tys.zł)

Budżet gminy

Budżet państwa

Prywatne

Środki UE

Inne

WFOŚiGW

2004

 

 

 

 

 

 

2005

757

757

 

 

 

 

2006

1000

1000

 

 

 

 

RAZEM

1757

1757

 

 

 

 

12.

Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach – projekty długoterminowe (w tys. zł)

2007

1700

1700

 

 

 

 

2008

2343

2343

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

RAZEM

5800

5800

 

 

 

 

13.

Uwagi:

                       

 ZADANIE nr 14

 

1.

Nazwa zadania:

Dokończenie budowy Magistrali wodociągowej : Bochnia- Brzesko

2.

Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Brzesko

Obszar strategiczny

8.2.3. Strategiczne cele inwestycyjne

Cel strategiczny/operacyjny

-

 

Działanie

4.Dokończenie budowy wodociągów i kanalizacji

3.

Beneficjent końcowy (nazwa i adres):

Gmina Brzesko, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51

4.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres)

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, zarządza eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Brzesko

5.

Lokalizacja zadania:

Gmina Brzesko, Gmina Bochnia

6.

Charakterystyka zadania:

Projekt będzie realizowany przez Gminę Brzesko, Gminę Bochnia, Miasto Bochnia, Gminę Drwinia oraz Gminę Rzezawa. Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej, ciągnącej się od granicy Gminy Rzezawa do ul. Mickiewicza w Brzesku. Łącznie długość sieci wynosić będzie 7 km. Każda Gmina partycypuje w kosztach. Udział Gminy Brzesko wynosi 15,2 % (Gmina Rzezawa-38,2 %, Gmina Drwinia – 21,1 %, Gmina Bochnia – 14,2 %, Miasto Bochnia – 11,2 %).Projekt obejmuje budowę pierścieniowej sieci wodociągowej o długości 13 km, z rur PCW „kielichowych” z zamocowaną na stałe uszczelką. Przyłącza wodociągowe będą wykonane z rur PE. Są to najlepsze materiały do budowy wodociągów, wytrzymałe i mało awaryjne.

7.

Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria):

Gminy uczestniczące w projekcie posiadają słabo rozwiniętą sieć wodociągową. Sołectwa są słabo zwodociągowane, a istniejące sieci są w złym stanie technicznym.

Planowana inwestycja:

 • wyeliminuje spożywanie wody z płytkich studni gospodarczych, w których woda nie spełnia norm sanitarnych,

 • - podniesie jakość wody pitnej dostarczanej dla mieszkańców

 • pozwoli na racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na terenie gdzie występują trudnodostępne złoża wodonośne.

Budowa wodociągu pociągnie w kolejnych latach dalszą rozbudowę i przyłączenie innych osiedli wiejskich. Budowa wodociągu pozwoli na wyeliminowanie strat związanych z niekontrolowanymi poborami wody oraz przyczyni się do większej niezawodności dostaw wody.

8.

Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan)

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy opracowane dla Gminy Brzesko , Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

9.

Harmonogram realizacji:

Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania

Okres realizacji od IV 2004 r. do III 2006 r.
(kwartał, rok)

dokumentacja projektowa

Zostanie wykonana III.2004 r.

Przetarg

III. 2004 r.

realizacja  projektu

IV..2005 – III.2006

10.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

- wskaźniki produktu

Efekty inwestycji:

-         Sieć wodociągowa o długości około 7 km

-         zmniejszenie kosztów związanych z transportem wody,

-         eliminacja spożywania wody ze studni gospodarczych oraz strat związanych z niekontrolowanymi poborami wody,

-         podniesienie jakości wody pitnej,

-         racjonalne wykorzystanie wody

11.

Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł)

Lata

Całkowity koszt projektu (w tys.zł)

w tym (w tys.zł)

Budżet gminy

Budżet państwa

Prywatne

Środki UE

Inne

WFOŚiGW

2004

10

10

 

 

 

 

2005

38

38

 

 

 

 

2006

38

38

 

 

 

 

RAZEM

86

86

 

 

 

 

12.

Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach – projekty długoterminowe (w tys. zł)

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

RAZEM

86

 

 

 

 

 

13.

Uwagi:

                       

 

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com