Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

cd..  SubTitle 

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIEĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

 

Zasadniczy pomiar wskaźników odbywać się będzie na poziomie zadań.

Dla poszczególnych projektów przyjęte zostały ramowe zestawy wskaźników, które obrazować będą przebieg procesu wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego.

W wyniku realizacji zadań objętych interwencją planu zostaną osiągnięte rezultaty, które w dłuższym horyzoncie przekładać się będą na polepszenie ogólnej sytuacji w gminie w ramach poszczególnych obszarów. Sytuacja ta opisana została za pomocą wskaźników oddziaływania.

 

Nazwa zadania objętego interwencją Planu Rozwoju Lokalnego

Wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

Produkty

Rezultaty

Oddziaływanie

Budowa sali gimnastycznej wraz z  zapleczem w Jasieniu

sala gimnastyczna o kubaturze 4955,3 m3 o powierzchni użytkowej 857,15 m2 z zapleczem sanitarnym , szatniowym oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

W ramach zajęć szkolnych z obiektu będzie korzystać- 210 uczniów. W ramach zajęć pozaszkolnych – 2781mieszkańców Jasienia oraz około 500 osób z 15 klubów sportowych z Gminy Brzesko oraz 450 osób niepełnosprawnych z Gminy

Poprawa efektywności nauczania oraz podwyższenie osiągnięć dydaktycznych uczniów poprzez polepszenie warunków bazowych i lepsze wykorzystanie zasobów szkoły, co wpłynie na poprawę warunków nauczania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu. W konsekwencji doprowadzi to do wyrównania różnic edukacyjnych między młodzieżą wiejską, a miejską.

Kompleksowa budowa sieci kanalizacyjnej dla północnej części miasta Brzeska oraz sołectw: Jadownik i Wokowic

Długość łączna sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 38 020 mb, a deszczowej 4 484mb.

Wzrost liczby gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci.

Poprawa jakości wody w prawym dopływie Wisły, rzece Uszwicy, zwiększenie konkurencyjności Gminy , wzrost atrakcyjności terenów pod inwestycje i budownictwo.

Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu

sala gimnastyczna o kubaturze 4955,3 m3 o powierzchni użytkowej 857,15 m2 z zapleczem sanitarnym , szatniowym oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

W ramach zajęć szkolnych z obiektu korzystać będzie 297 uczniów szkół podstawowych oraz przyszkolne  i pozaszkolne sekcje sportowe. W ramach zajęć pozaszkolnych z obiektu korzystać będzie  1900 mieszkańców Okocimia oraz około 200 osób z klubów sportowych działających na terenie Gminy Brzesko i około 400 osób niepełnosprawnych.

Stworzenie lepszych warunków do realizacji programu wychowania fizycznego dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz przeprowadzania przedsięwzięć sportowo-kulturalnych (zawody, turnieje, olimpiady, konkursy).Podniesienie jakości usług z zakresu kultury fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Pomianowski Stok –uzbrojenie terenu

kable elektryczne (1,2 żyłowe) – 1935 mb, kable oświetleniowe – 13441 mb, sieć napowietrzna – 290 mb, wodociągi – 6256 mb, gazociągi – 3955 mb, kable telekomunikacyjne – 692 mb, światłowody telekomunikacyjne – 1630 mb, drogi budowane – 4960 mb, przebudowa dróg – 827 mb

Wzrost liczby gospodarstwa podłączonych do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej. Skrócenie średniego czasu dojazdu.wzrost stopnia zwodociągowania Gminy o 0,05 %. Wzrost stopnia skanalizowania Gminy o 0,03 %, wzrost stopnia gazyfikacji Gminy o 0,05 %,wzrost stopnia co w Gminie  o 0,03 %,

 Wzrost wartości działek po uzbrojeniu, rozwój przemysłu i handlu, wzrost nakładów inwestycyjnych w tej części Małopolski, wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Gminy, wzrost dochodów Gminy oraz poprawa warunków życia i pracy mieszkańców.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta i sołectw gminy Brzesko

Wybudowane ulice na terenie miasta będą posiadać następujące parametry: długość ulic – 9170 mb,  szerokość jezdni – ok. 5 m,  szerokość pasa drogowego – ok. 12 m. Wybudowane drogi wiejskie będą posiadać następujące parametry: długość dróg – 5930 mb, szerokość jezdni – ok. 3,5 m, szerokość korony – ok. 4,5 m,  szerokość pasa drogowego – ok. 8 m

Skrócenie czasu dojazdu. Poprawa stanu dróg w mieście i na wsiach, sprzyjać będzie ochronie środowiska, oraz usprawni ruch kołowy. Modernizacja odcinków dróg w pobliżu szkół i placów zabaw, podniesie poziom bezpieczeństwa.

Liczba pojazdów korzystających z dróg w okresie 1 roku.Poprawa warunków życia mieszkańców, większa mobilność siły roboczej,uruchomienie komunikacji publicznej po zrealizowaniu inwestycji, szybszy rozwój obszarów atrakcyjnych turystycznie, lepsza konkurencyjność Gminy Brzesko, większa atrakcyjność terenów pod budownictwo, wyższy poziom bezpieczeństwa na drodze.

Magistrala wodociągowa : Bochnia- Brzesko

Długość sieci wodociągowej ok.. 7 km. Projekt obejmuje budowę pierścieniowej sieci wodociągowej, z rur PCW „kielichowych” z zamocowaną na stałe uszczelką. Przyłącza wodociągowe będą wykonane z rur PE.

Wzrost liczby gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej, zmniejszenie kosztów związanych z transportem wody, eliminacja spożywania wody ze studni gospodarczych oraz strat związanych z niekontrolowanymi poborami wody, podniesienie jakości wody pitnej, racjonalne wykorzystanie wody

Wyeliminowanie spożywania wody z płytkich studni gospodarczych, w których woda nie spełnia norm sanitarnych. Poprawa jakość wody pitnej dostarczanej dla mieszkańców pozwoli na racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na terenie gdzie występują trudnodostępne złoża wodonośne

 

 

PLAN FINANSOWY GŁÓWNYCH ZADAŃ NA LATA 2004-2006

 

Indykatywną tablicę finansową Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brzesko (w tys. zł) przedstawiono w poniżej:

 

Lp.

Program inwestycyjny / lata realizacji

Koszty ogółem

Źródła finansowania (w tys. zł)

Budżet Gminy

Budżet Państwa

Inne Publiczne

Wkład UE

Środki Prywatne

9.

Budowa sali gimnastycznej oraz dachu na Szkole Podstawowej w Jasieniu

2004

800

200

 

 

600

 

2005

800

200

 

 

600

 

2006

0

 

 

 

 

 

2004 - 2006

1600

400

0

0

1200

0

12.

Kompleksowa budowa sieci kanalizacyjnej dla północnej części Brzeska oraz sołectw Jadowniki i Wokowice

2004

2109

527

 

 

1582

 

2005

14574

3644

 

 

10930

 

2006

18317

4579

 

 

13738

 

2004 - 2006

35000

8750

0

0

26250

0

14.

Dokończenie Magistrali Wodociągowej Bochnia -Brzesko - inwestycja międzygminna

2004

10

10

 

 

 

 

2005

38

38

 

 

 

 

2006

38

38

 

 

 

 

2004 - 2006

86

86

0

0

0

0

16.

Pomianowski Stok - kontynuacja uzbrojenia terenu inwestycyjnego

2004

300

 

 

 

 

 

2005

500

175

 

 

525

 

2006

500

225

 

 

675

 

2004 - 2006

1300

400

0

0

1200

0

17.

Budowa Sali Gimnastycznej w Okocimiu

2004

0

 

 

 

 

 

2005

500

500

 

 

 

 

2006

1000

1000

 

 

 

 

2004 - 2006

1500

1500

0

0

0

0

18.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta i sołectw  Gminy Brzesko

2004

0

 

 

 

 

 

2005

756,7

756,7

 

 

 

 

2006

1000

1000

 

 

 

 

2004 - 2006

1756,7

1756,7

0

0

0

0

Koszty inwestycji                          RAZEM

2004

2919

737

0

0

2182

0

2005

17368,7

5313,7

0

0

12055

0

2006

21255

6842

0

0

14413

0

2004 - 2006

41542,7

12892,7

0

0

28650

0

Udział procentowy w kosztach inwestycji                                  RAZEM

2004

7,0%

1,8%

0,0%

0,0%

5,3%

0,0%

2005

41,8%

12,8%

0,0%

0,0%

29,0%

0,0%

2006

51,2%

16,5%

0,0%

0,0%

34,7%

0,0%

2004 - 2006

100,0%

31,0%

0,0%

0,0%

69,0%

0,0%

 

SYSTEM WDRAŻANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA ORAZ OCENY PLANU

 

Gmina Brzesko realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o średniookresowy horyzont planistyczny (do 2013 roku), który  podzielony został na dwa zasadnicze podokresy realizacyjne:

-         podokres I obejmujący lata 2004-2006,

-         podokres II obejmujący lata 2007-2013.

 

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brzesko w pełni odpowiada I podokresowi wdrażania strategii.

Realizacja zadań w ramach tego podokresu częściowo opierać się będzie na wdrażaniu projektów zapisanych w ramach planu. Ponadto, obok zadań planu, realizowanych będzie szereg projektów wpisujących się w cele i działania strategii lokalnej lecz nie wpisujące się w obszary interwencji planu.

Plan Rozwoju Lokalnego gminy Brzesko na lata 2004-2006 stanowi dokument o charakterze programu operacyjnego.

Zadania realizowane będą za pośrednictwem poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Brzesko.

Po zakończeniu roku budżetowego 2004, 2005, 2006 opracowane zostaną raporty z realizacji zadań Planu Rozwoju Lokalnego.

Dodatkowo po zakończeniu realizacji planu zostanie wykonany raport podsumowujący.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com