Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Pytanie do Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Ojczyka.  (bap)  2014-12-18

 "W dniu 22 grudnia ma odbyć się III Sesja Rady miejskiej. Przepisy mówią, że ogłoszenie sesji powinno nastąpić na min 7 dni przed jej zwołaniem. Informacji o sesji nie ma na stronie urzędu miasta. W związku z tym pytam - Kto i w jakim celu blokuje informację i program obrad? Czy przewodniczący rady ma coś do ukrycia przed mieszkańcami, którzy chętnie by poszli na tą sesję i posłuchali o czy radni decydują ? Sprawa dziwna zwłaszcza, że podczas sesji będzie na tapecie nagrodzenie dla burmistrza"

Sprawdziłem, czytelnik nie do końca ma rację. Informacja o sesji jest na stronie Urzędu Miasta. Została zamieszczona dzisiaj o godz. 12.10. Jak widać termin ustawowy nie został dotrzymany.
Do tego informacja nie jest na stronie głównej i trudno ja odnaleźć. Gdyby nie wujek Google to bym jej nie odszukał.


Zbigniew Stós

P.S. Oto program Sesji. Co prawda Pan Przewodniczący nie zaprasza w ogłoszeniu na sesję mieszkańców miasta, ale uprzejmie informuję, że każdy mieszkaniec może wziąć w niej aktywny udział.


SESJA Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję  III Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień: 22 grudnia  2014 roku (poniedziałek ) o godzinie 10-tej.  Sesja odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

Proponowany porządek obrad sesji :

 • Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 22 października  2014 r. ,1 grudnia 2014r. i 9 grudnia 2014 r.
 • Przedstawienie przez Zarząd Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku informacji  na temat projektu budżetu Klubu na rok 2015 oraz polityki  działalności Klubu na kolejne  4 lata.
 • Interpelacje radnych.
 • Zapytania radnych.
 • Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
 • Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej odbytych w miesiącu grudniu br.
 • Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od dnia 22 października 2014r.
 • Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od dnia 22 października 2014 r.
 • Sprawozdanie z posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od dnia 22 października 2014 r.
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok szkolny 2013/2014.
Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014;

2) zmiany Uchwały Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

3) zmiany uchwały Nr LIII/373/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;

4) wynagrodzenia Burmistrza Brzeska;

5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2015;

6) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015;

7) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015;

8) nadania nazwy ulicy „Na Szlaku” w Sterkowcu;

9) wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku;

10) zasad zwrotu radnym podróży służbowych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
            w Brzesku
   mgr Krzysztof Ojczyk

Aktualizacja: Wyjaśnienia zamieszczone są w kolejności ich otrzymania.

Informacja o Sesji RM
zamieszczona została na stronie Urzędu Miasta dzisiaj rano o godz. 8:30.

Według Regulaminu Rady Miejskiej, czytaj » Sesję zwołuje się na 5 dni przed terminem. Materiały na sesję dostarczono radnym w dniu wczorajszym (17 grudnia).

Na na stronie Urzędu informacje, między innymi o sesjach zamieszczane są w zakładce "Z magistratu ", zobacz »

Radny

W związku z pytaniem jakie pojawiło się na portalu proszę o zamieszczenie poniższej odpowiedzi.

Zgodnie Ustawą o samorządzie gminnym oraz § 13 Statutu Gminy Brzesko uchwalonym w dniu 30 kwietnia 2007r. wszelkie kwestie związane z zasadami i trybem działania Rady Miejskiej zostały określone w Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszego Statutu.
W części III Regulaminu, w paragrafie 6 znajdują się szczegółowe zapisy regulujące terminy i sposób zwoływania sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Paragraf ten ma następujące brzmienie:
1. Sesje przygotowuje i zwołuje przewodniczący rady, ustalając porządek obrad, miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia sesji.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.
3. W razie niemożności wyznaczenia wiceprzewodniczącego, sesję organizuje i prowadzi jej obrady wiceprzewodniczący, starszy wiekiem.
4. O zwołaniu sesji przewodniczący zawiadamia pisemnie członków rady, burmistrza i jego zastępców, sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych, co najmniej 5 dni przed ustalonym terminem posiedzenia.
5. Zawiadomienie powinno zawierać informacje określone w ust.1.
6. Zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej należy doręczyć nie później niż na 2 dni przed terminem jej odbycia.
7. W razie podjęcia decyzji na sesji o odbyciu kolejnego posiedzenia rady, przewodniczący ogłasza ją w formie ustnej – w tym przypadku nie obowiązują zapisy ust.4 i 8.
8. Osobom wymienionym w ust. 4 doręcza się materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał na 5 dni przed rozpoczęciem sesji, z wyjątkiem sytuacji określonej ust. 6.
9. W razie naruszenia terminów określonych w ust. 4 i 6 rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczeniu nowego terminu jej odbycia, wniosek w tej sprawie radni mogą zgłosić tylko do czasu zatwierdzenia porządku obrad.
10. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Warto zwrócić uwagę na ust. 4 cytowanego wyżej paragrafu. Wynika niego, że „przewodniczący zawiadamia pisemnie członków rady, burmistrza i jego zastępców, sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych, co najmniej 5 dni przed ustalonym terminem posiedzenia”.

Przez ostatnie 20 lat nie pamiętam, aby kiedykolwiek zasady te zostały naruszone, gdyż skutkiem złamania tych zasad w skrajnym przypadku mogłoby być np. unieważnienie wszystkich uchwał podejmowanych na sesji Rady Miejskiej.
W tym paragrafie ważny jest również ust. 10, który mówi, że zawiadomienie powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W tym przypadku, mimo braku obowiązkowego terminu wywieszenia zawiadomienia, przyjętym zwyczajem jest informowanie mieszkańców w tym samym dniu co radnych. Zawiadomienia te były i są wywieszane na głównych tablicach ogłoszeń na terenie miasta i w Urzędzie Miejskim w Brzesku.

Od wielu lat zawiadomienie o sesji pojawia się również dodatkowo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku. Informacja ta przekazywana jest niezwłocznie operatorowi portalu, a ten zamieszcza ją aktualnie w zakładce „z magistratu”.

Nie prowadzę statystyk, ale może kilka razy w ciągu kilku ostatnich lat zauważyłem, iż informacja z zawiadomieniem o sesji była zamieszczona na stronie internetowej 1 dzień później, niż termin opisany w ust. 4 cytowanego paragrafu. Wzbudziło to moją ciekawość, ale po sprawdzeniu okazywało się , że czasami „złośliwość rzecz martwych” brała górę.

Według mojej dotychczasowej wiedzy opublikowanie dodatkowego zawiadomienia na stronie internetowej dzień później niż termin cytowanego ust. 4, nie stanowi naruszenia przepisów i mieści się w pojęciu o przekazaniu informacji bez zbędnej zwłoki. Nie wydaje mi się również , aby ktokolwiek chciał coś w ten sposób tuszować.

Na koniec wspomnę, że w biuletynie informacji publicznej na oficjalnej stronie Gminy Brzesko można zapoznać się ze statutem i wspomnianym wcześniej regulaminem.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Ojczyk

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com