Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Prof dr hab. Franciszek Borowiec  (bap)  2015-04-15

Franciszek BorowiecBorowiec Franciszek, Prof dr hab., urodził się 22 maja 1941 r. w Rudy-Rysiach, woj. małopolskie. Studia ukończył w 1967 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki na Wydziale Zootechnicznym (obecnie Hodowli i Biologii Zwierząt). W 1976 roku stopień doktora nauk rolniczych nadała mu Rada Wydziału Zootechnicznego, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki (żywienie zwierząt i paszoznawstwo) uzyskał w 1988 r. Kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte z wyróżnieniem przez Radę Wydziału, a pracę habilitacyjną wyróżniono nagrodą indywidualną III stopnia Ministra Edukacji Narodowej. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych uzyskał w 1999 r. W 2002 roku Minister Edukacji Narodowej mianował Franciszka Borowca na stanowisko profesora zwyczajnego.

Po ukończeniu studiów (w 1967 r.) podjął pracę w Katedrze Żywienia Zwierząt przechodząc wszystkie kolejne stanowiska od asystenta do profesora zwyczajnego. W tej jednostce pracuje do chwili obecnej.

W okresie zatrudnienia odbył długoterminowy staż naukowy w Niemczech i kilka staży i misji naukowych oraz naukowo-dydaktycznych w Pradze, Nitrze, Lipsku, Berlinie, Rostocku, Lwowie i Lyonie.

W ciągu 37 lat pracy zawodowej pełnił i pełni wiele funkcji w komisjach senackich, wydziałowych, a także w komisjach o zasięgu krajowym. Od 1996 r., przez dwie kadencje, był prodziekanem ds. studentów. W 2002 roku został wybrany dziekanem Wydziału. Od 1999 r. pełni funkcję kierownika Katedry Żywienia Zwierząt.

Posiada bardzo bogaty dorobek naukowy obejmujący 364 publikacje, w tym 191 oryginalnych prac badawczych, opublikowanych w uznanych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Wiele z nich w języku angielskim i niemieckim, będących na liście filadelfijskiej, posiadających Impact Factor. Jest współautorem 5. podręczników o zasięgu krajowym oraz autorem wielu wygłoszonych referatów i doniesień przedstawionych na kongresach, sympozjach oraz konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą: wykorzystania związków azotowych niebiałkowych w żywieniu przeżuwaczy i ich wpływ na wzrost, rozwój oraz wskaźniki rozrodu; intensyfikacji produkcji pasz na użytkach zielonych w terenach górskich poprzez nawożenie mineralne, oceny jakości tych pasz, a także możliwości ich wykorzystania w żywieniu bydła i owiec jako czynnika determinującego wielkość produkcji; wykorzystania systemu INRA do wartościowania i normowania pasz w żywieniu przeżuwaczy, wdrożenie tego systemu w warunkach produkcyjnych w Polsce; wykorzystania nasion roślin oleistych (len, rzepak, słonecznik), olejów i tłuszczów zwierzęcych w żywieniu trzody chlewnej, drobiu i przeżuwaczy celem poprawy wartości odżywczej i prozdrowotnej uzyskiwanych produktów zwierzęcych, takich jak: mleko, mięso, jaja, ze szczególnym uwzględnieniem profilu kwasów tłuszczowych w tych produktach i cholesterolu.

Jest promotorem 4 prac doktorskich, w tym 3 obronionych. Pod Jego kierunkiem wykonano 62. prace magisterskie i 8 inżynierskich. Wykonał 2 recenzje dorobku naukowego i dydaktyczno-organizacyjnego na tytuł profesora, 1 recenzję na stanowisko profesora zwyczajnego i 5 recenzji na stopień doktora habilitowanego oraz 4 recenzje prac habilitacyjnych i 10 doktorskich. Opiniował lub recenzował około 200 prac do czasopism naukowych, projektów badawczych, podręczników i skryptów oraz sprawozdań końcowych z grantów i innych realizowanych projektów.

Był lub jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych. Do najważniejszych zaliczyć należy: Komisję Nauk Rolniczych i Leśnych, Oddział w Krakowie PAN (1993-1996 i od 2003 r.); Sekcję Zootechniczną w KBN, gdzie był członkiem i przewodniczącym (1997-2000); Komitet Nauk Zootechnicznych PAN; Polskie Towarzystwo Zootechniczne; Polskie Towarzystwo Żywienia Człowieka; Radę Naukową Instytutu Zootechniki, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego (w latach 2001-2004), w skład tejże Rady został wybrany ponownie w 2005 r. Współpracuje z praktyką rolniczą, poprzez wygłaszanie wykładów i seminariów dla służb Ośrodków Doradztwa Rolniczego i właścicieli specjalistycznych gospodarstw produkcji zwierzęcej, a także popularyzację wyników badań w formie artykułów popularno-naukowych i instrukcji wdrożeniowych.

Za aktywną działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną oraz prace na rzecz praktyki zootechnicznej został uhonorowany wieloma odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniony trzema nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz licznymi nagrodami Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

źródło: Biuletyn Informacyjny Akademii Rolniczej im. Hugo Kołłątaja w Krakowie, Nr 4 (42), czerwiec 2005 str. 12-13

Nadesłał: Mariusz Gałek

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com