Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

"Biała Księga" - raport z oceny nadzoru RPWiK w Brzesku.  (ndwr)  2015-07-03
V. PODSUMOWANIE

Analizując treść zapisów w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, abstrahując od poziomu merytorycznego a także wielu błędów stylistycznych i gramatycznych, można wysunąć następujące wnioski:

1.      Zarówno Zarząd Spółki jak i Rada Nadzorcza, a więc statutowe Organy, których obowiązkiem jest prowadzenie wszystkich spraw spółki, tudzież sprawowanie stałej kontroli we wszystkich obszarach jej działalności z dochowaniem należytej staranności, nie wykonują rzetelnie swoich zadań i powierzonych obowiązków, czego dowodem jest analiza treści zapisów w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej. Takie działanie - w sposób pośredni lub bezpośredni - może być przyczyną szkody wyrządzonej nie tylko Spółce, ale również osobom trzecim, np. mieszkańcom.

2.      Członkowie Organów Spółki nie dochowują należytej staranności w wypełnianiu powierzonych im obowiązków, zwłaszcza w obszarze sprawowanego nadzoru nad działalnością Spółki. Istotną sprawą  jest również brak przejrzystości dokumentacji dotyczącej Spółki, a nawet jej brak lub nie kompletność;

3.      Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, "Sprawozdanie finansowe" obejmuje prowadzenie do Sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów środków pieniężnych, zmiany w kapitale własnym oraz informację dodatkową i objaśnienia.  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena tychże Sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto, Rada ma obowiązek sporządzania i przedkładania Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Rada ponosi ustawową współodpowiedzialność za sporządzenie sprawozdań finansowych. Nierzetelne przedstawianie dokumentów sprawozdawczych, ma istotny wpływ na konstruowanie wniosków taryfowych za dostarczana wodę i odprowadzane ścieki.

4.      Brak jest racjonalnego zarządzania spółką, a także brak jest optymalnej polityki kosztów, biorąc pod uwagę chociażby posiadany w spółce potencjał techniczny, rzeczowy, finansowy oraz ludzki. Działania prowadzone przez Zarząd Spółki, a zwłaszcza decyzje podejmowane w obszarze podwyżki cen wody, ścieków i wynagrodzeń dają wiele w tym zakresie do myślenia.

5.      Każda podwyżka wynagrodzeń dla pracowników, jest dodatnio skorelowana z podwyżkami cen wody i ścieków, a nie zawsze jest w pełni uzasadniona z aktualną sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki.

6.      Podsumowując, można stwierdzić, że wieloletnie zaniedbania i nie przestrzeganie przez członków Organów Spółki procedur, tudzież regulaminów, doprowadziło do kompletnego bałaganu i braku przejrzystości finansowej tej spółki, szczególnie w kwestii kalkulacji wysokości opłat za wodę i ścieki. Żyjemy w państwie prawa, w związku z powyższym, wszyscy Obywatele naszego miasta powinni mieć pewność, że w kwestiach spornych z Władzami miasta czy ich jednostkami organizacyjnymi, będą traktowani jako Strona, a w stosunku do nich nie będą stosowane ceny monopolistyczne pozbawiające ich możliwości
zwykłej ludzkiej egzystencji.

7.      Zasadnym i w pełni uzasadnionym jest dokonanie kontroli pozostałych dokumentów dotyczących Organów spółki, w celu zweryfikowania działań podejmowanych przez te organy.

8.      Konieczne jest dostosowanie aktów normatywnych spółki (Regulamin, Umowa Spółki) do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenie odpowiedniego systemu kontroli i nadzoru, który umożliwi efektywne funkcjonowanie spółki komunalnej.

9.      Należy zastanowić się nad - ewentualnym - widmem grożącym Spółce, w przypadku nałożenia kary przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za stosowanie praktyk monopolistycznych związanych z permanentna podwyżką cen wody i ścieków, nie do końca racjonalnie uzasadnionych i - co za tym idzie - wielotysięcznych kar finansowych do zapłaty przez Spółkę.


Brzesko, dnia 25. maja 2015 roku

(ndwr)


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com