Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Polsko-niemieckie spotkanie Rodzin Kolpinga w Gródku n/Dunajcem  (Józef Pabian)  2016-05-31

W ubiegły weekend w Gródku n/Dunajcem w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej – „Arka” odbyło się polsko - niemieckie spotkanie, ponad 100 delegatów z 27 Rodzin Kolpinga (w tym4 osoby z brzeskiej RK), poświęcone roli społeczeństwa obywatelskiego dla zrównoważonego rozwoju świata i zadaniom jakie w związku z tym stoją przed Dziełem Kolpinga.

Organizatorami tego 3 dniowego byli: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce wraz z Fundacją Dzieła Kolpinga w Polsce i Związkiem Diecezjalnym Dzieła Kolpinga w Essen oraz Rodzina Kolpinga w Brzesku. W spotkaniu oprócz merytorycznych rozważań pod przewodnictwem ekspertów był czas na wymianę doświadczeń i dzielenia się sukcesami, które odnoszą polskie i niemieckie Rodziny Kolpinga w różnych sferach.

W sobotnie przedpołudnie wysłuchaliśmy prelekcji Macieja Janczaka – Zastępcy Dyrektora Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w MSZ Rzeczpospolitej Polskiej.
Tematem wystąpienia była przyjęta jesienią 2015 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ nowa agenda rozwojowa, a w niej m.in. przybliżenie słuchaczom siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Realizacja tych celów stanowi pierwszy krok w dążeniu do osiągnięcia wymiernej poprawy sytuacji miliardów ludzi na całym świecie w ciągu następnych piętnastu lat tj. 2015-2030. Nowa agenda rozwojowa – mówił prowadzący wykład – ma charakter uniwersalny i odpowiedzialność za jej wdrażanie spoczywa na całej społeczności międzynarodowej i światowej: krajach rozwiniętych, rozwijających się i organizacjach międzynarodowych, które je zrzeszają. Podkreślał, iż ważną rolę
w realizacji założeń agendy 2030 będą mieć także organizacje pozarządowe.
Jako pracujący bezpośrednio w przygotowywaniu treści agendy, Dyrektor Janczak informował „z pierwszej ręki” o tym jak Polska aktywnie uczestniczyła w opracowywaniu polityki ONZ a szczególną uwagę zwracał, na umieszczenie wśród priorytetów zagadnień ochrony fundamentalnych wartości takich jak prawa człowieka, które wciąż są łamane. W dzisiejszym świecie nacisk kładzie się na wyeliminowanie podziałów na kraje rozwinięte, rozwijające się i kraje Południa aby pomóc w osiągnięciu swoistej równowagi poprzez konsekwentne działanie w obszarach takich jak: wyeliminowanie ubóstwa, głodu, ochrony zdrowia, zapewnienie wszystkim równego dostępu
do dobrej jakości edukacji, dostępu do wody pitnej dla wszystkich, zrównoważony wzrost gospodarczy, zapewnienie godnej pracy dla wszystkich, zapewnienie wszystkim dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii w przystępnej cenie, podjęcie pilnych działań na rzecz walki ze zmianami klimatu oraz ich skutkami zagwarantowanie wszystkim dostępu do sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości.

Po wystąpieniu przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych mieliśmy okazję wysłuchać wykładu ojca Stanisława Jaromi franciszkanina, który omówił encyklikę papieża Franciszka pt. „Laudato Si” opublikowaną w 2015 r. Ojciec Stanisław jest doktorem filozofii, ekologiem, przewodniczącym Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu /REFA/, z prowincji krakowskiej Zakonu Franciszkanów, znawcą i propagatorem nauczania Ojca św. Franciszka zawartego w encyklice „Laudato Si”. Tekst encykliki rozważaliśmy ze względu na zagadnienia, których dotyczy – korespondującymi z dokumentem ONZ omawianym wcześniej. O. Jaromi wskazywał, że istotą tego, co proponuje Encyklika, jest ekologia integralna jako nowy wzorzec sprawiedliwości, ekologia, która "łączyłaby szczególne miejsce, jakie człowiek zajmuje w świecie oraz jego relacje z otaczającą go rzeczywistością". W omawianym dokumencie papież zaznacza, że nie możemy "rozumieć przyrody jako czegoś odrębnego od nas albo niewiele znaczącej oprawy naszego życia". To odnosi się do wszystkiego, co przeżywamy w różnych dziedzinach: w ekonomii i polityce, w różnych kulturach, szczególnie w tych najbardziej zagrożonych, a nawet do każdej chwili naszego codziennego życia.Kontekstem encykliki jest szeroko pojęta równowaga między ziemią – planetą a człowiekiem który ją zamieszkuje i eksploatuje. Celem działań ludzi powinno być dążenie do równowagi między ziemią – planetą, a człowiekiem który ją zamieszkuje i eksploatuje.
Po każdym z wykładów mieliśmy czas na dyskusję a korzystając z obecności wysokiej klasy ekspertów uzyskiwaliśmy odpowiedź na różne pytania, dotyczące tak ważnych dziś zagadnień.

Dalsza część soboty, była równie pracowita - z wykładami i warsztatami, na których nie mogło zabraknąć także głosu kolpingowców. Mieliśmy okazję gościć w naszym gronie dra Markusa Demele – sekretarza generalnego Światowego Dzieła Kolpinga. Przybliżył nam podejmowane przez Dzieło Kolpinga na świecie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim w krajach Globalnego Południa (kraje półkuli południowej – Azja, Afryka i Ameryka Południowa), gdzie mieszka większość ludności świata.  Przybliżył nam również organizacje kolpingowskie, które działają w wielu krajach m.in. w takich jak: Wietnam, Korea Pn, Rwanda, Nigeria, Uganda, Indie, Nikaragua, Republika Pd Afryki, Filipiny, w krajach wymagających dużego wsparcia, w których występują różnorakie problemy. Na ich rozwiązanie z pewnością wpłynie realizacja celów Agendy ONZ. Międzynarodowe Dzieło Kolpinga bardzo aktywnie działa w tych krajach i pozyskuje znaczne rządowe środki finansowe na rozwiązywanie tam problemów takich jak: podstawowa edukacja w krajach afrykańskich, zrównoważony handel, godne warunki pracy i płacy, dostęp do energii elektrycznej. Szczególnie tym tematem zainteresowała się Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce poprzez akcję wiaderko prądu dla mieszkańców Ugandy (więcej informacji na stronie http://www.wiaderkopradu.pl/).

W myśl słów naszego Patrona bł. ks. A. Kolpinga „Czasy wam pokażą co należy czynić” Dzieło Kolpinga odczytuje znaki czasu i potrzeby. Przed 20-toma laty, gdy organizacje kolpingowskie formowały się w Europie Środkowej, podnoszącej się z trudnych czasów komunizmu Światowe Dzieło Kolpinga, a szczególnie Niemcy, wspierały Polskę, Słowację, Czechy, Ukrainę w tym procesie. Dziś wsparcia wymagają i oczekują inne kraje i właśnie w nich skupia się trudna praca kolpingowców, którzy w znacznej mierze działają wolontaryjnie.

Po sobotnich zajęciach, na zaproszenie brzeskiej Rodziny Kolpinga, w wieczornym spotkaniu integracyjnym naszych Rodzin, udział wziął i dał koncert folklorystyczny zespół z Niedźwiedzy – Niedźwiedzoki. Przy akompaniamencie zespołu – brzmiały wspólne śpiewy i tańczyliśmy wszyscy razem - bawiliśmy się do późnych godzin nocnych .

W niedzielę na temat międzynarodowej współpracy Dzieł Kolpinga na przykładzie niemiecko-brazylijskich doświadczeń opowiadała Klaudia Rudersdorf – przewodnicząca Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga w Essen. Szczególnym obszarem współpracy jest organizacja i finansowanie edukacji zawodowej ubogich i słabo wykształconych mieszkańców Brazylii, którzy dzięki nabyciu praktycznych zawodów np. – krawca, piekarza, sprzedawcy mogą, ze wsparciem finansowym ze środków Dzieła Kolpinga założyć własną działalność, którą zarabiają na utrzymanie siebie i swoich bliskich.

W niedzielę po południu mogliśmy w grupach zastanowić się jak Dzieło Kolpinga w Polsce i Niemczech może realizować, na gruncie swoich krajów i w ramach swoich możliwości, cele rozwojowe ONZ w obszarach m.in. edukacji i równości szans, walki z głodem, racjonalnego gospodarowania zasobami mineralnymi, rynku pracy. Nie w każdym obszarze jesteśmy w stanie czynnie działać i zapobiegać problemom, ale jesteśmy gotowi organizować kampanie informacyjne, spotkania z ekspertami, zbiórki itp. które informują i uczulają społeczeństwo na problemy innych, z którymi już nasze kraje nie muszą się mierzyć, a pomóc – co tak ważne jest w misji kolpingowskiej wspólnoty całego świata.

Każde międzynarodowe spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń, poszukiwania wspólnych rozwiązań i zacieśniania współpracy. Polsko- niemieckie spotkania odbywają się cyklicznie co dwa lata na przemian raz w Polsce raz w Niemczech, umożliwia to m.in. niewielka odległość jaka dzieli nasze kraje ( w porównaniu z krajami Azji czy Ameryki Pd) i przyjaźń jaka budowana jest nieustannie od ponad 20 lat między naszymi Kolpingowskim wspólnotami.

Partnerem spotkania była Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz niemiecka Fundacja im. Konrada Adenauera, a swoim honorowym patronatem objął je Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.

Specjalnym gościem naszego spotkania była również, zaproszona przez brzeską Rodzinę Kolpinga, posłanka na sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pełniąca obowiązki Dyrektora Szpitala w Brzesku Józefa Szczurek-Żelazko, która z działalnością brzeskiej Rodziny Kolpinga zaznajomiona jest już od 2002 r. tj. momentu kiedy podpisywała z nami umowę wynajmu pomieszczeń pod naszą działalność.

Józef Pabian
uczestnik spotkania – przewodniczący brzeskiej Rodziny Kolpinga
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com