Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Książka uczy, bawi i wychowuje,   (Dziennik Polski)  1954-06-15

Książka uczy, bawi i wychowuje

Sala kina „Bałtyk" w Brzesku zapełniła się szczelnie uczestnikami IV etapu konkursu czytelniczego, przybyłymi na swój Zlot z całego pow. brzeskiego w liczbie ponad 300 osób.

Wśród przybyłych było wielu przodujących rolników, takich jak Franciszek Pancerz, Agata Graboś i Helena Biernat z Wielkiej Wsi, Szczepan Sałata z Bielczy, Józef Baca z grom. Jaworsko, Franciszek Fabian i wielu innych, którzy przodują nie tylko w pracy na roli, ale należą do przodujących w czytelnictwie i krzewieniu zamiłowania do książki.

W Zlocie uczestniczył także młody poeta: Nowak, którego uczestnicy witali serdecznymi oklaskami.

Wynik IV etapu konkursu czytelniczego podsumował sekretarz powiatowego zarządu ZSCh. Wyniki te wskazują na fakt, iż konkursy czytelnicze przyczyniły się poważnie do wzrostu zainteresowania książkami na wsi.

Poważnie wzrosła liczba czytelników. Stało się to dzięki wytrwałej pracy takich aktywistów bibliotekarzy jak: Emilia Górska ze Szczurowej, Helena Swierad z Radłowa, Karol Grabania z Uszwi i inni.

W upowszechnieniu książki ofiarnie pracowało nauczycielstwo, ZMP i POSP. Wynikiem ich zespołowej pracy jest liczba 12 tysięcy czytelników, którym wypożyczono 24 tysiące książek, a miernikiem pracy 16 tysięcy odwiedzin bibliotek w okresie trwania IV etapu konkursu czytelniczego. O tym, że książka jest przyjacielem i doradcą rolnika, gospodyni wiejskiej i młodzieży, świadczą wypowiedzi w ankietach konkursowych.

O tym, że książka kształci, wychowuje i pomaga w pracy na roli mówili na Zlocie w dyskusji przodujący chłopi i gospodynie wiejskie, mówiła młodzież szkolna i pracująca. W grom. Bielcza chłopi dzięki konkursowi czytelniczemu i przeczytaniu wielu książek fachowych nauczyli się zakładać pryzmy kompostowe, dowiedzieli się o korzyściach, jakie one dają, przekonali się do uprawy pszenicy jarej, siewu krzyżowego, który w roku bieżącym po raz pierwszy na terenie tej gromady został zastosowany.

Poważne osiągnięcia w dziedzinie hodowli dzięki czytelnictwu uzyskała Agata Graboś z Wielkiej Wsi. Baca Józef z grom. Jaworsko dzięki fachowym książkom i broszurom rolniczym stał się przodującym rolnikiem i z jego wzorowej pracy bierze przykład cała gromada.

Michał Wiśniewski członek spółdzielni produkcyjnej z grom. Gnojnik w czasie dyskusji powiedział m. in.: przeczytałem książkę Makarenki pt. „Poemat pedagogiczny" i książka ta pomaga mi wiele w wychowaniu moich 6-ciorga dzieci.

Na zakończenie IV etapu konkursu czytelniczego poeta Tadeusz Nowak odczytał jego uczestnikom kilka wierszy.

Następnie odbyło się wręczenie odznak, dyplomów i nagród pieniężnych zwycięzcom, przodownikom i aktywistom czytelnictwa.

W części artystycznej z bogatym programem wystąpił zespół świetlicowy pieśni i tańca z zakładów ceramicznych „Kamionka" w Łysej Górze. (dz)


Powiatowa Rada Narodowa w Brzesku  uchwaliła budżet na rok bieżący

Ostatnia sesja brzeskiej PRN poświęcona była omówieniu, przedyskutowaniu i uchwaleniu budżetu i planów gospodarczych dla powiatu brzeskiego na rok 1954. Budżet zbiorczy pow. brzeskiego na rok 1954 przewiduje globalnie sumę 19,943.178 zł, co w porównaniu do budżetu za rok 1953 wskazuje wzrost o 7,4 proc. Ten poważny wzrost jest dowodem troski państwa o dalszy rozwój powiatu. W roku bieżącym szczególnie wzrośnie suma przeznaczona na rozwój rolnictwa. Projekt przewiduje jej wzrost z 898.938 zł w roku ubiegłym do 1,331.842 zł w roku bieżącym.

W trosce o podniesienie stanu zdrowotności w powiecie preliminowana kwota na rok 1954 dla wydziału zdrowia, wynosi 3,272.469 złotych i jest wyższa o 16 proc. od roku ubiegłego. O 4,7 proc. w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły kwoty preliminowane na rok bieżący na cele oświaty.

Budżet przewiduje 47 procent sumy ogólnej budżetu na cele oświaty. Dzięki temu stan organizacyjny naszego szkolnictwa podstawowego, przedszkoli i świetlic znacznie się podniesie, liczba miejsc w szkołach podstawowych 7-klasowych wzrośnie o dalsze 5 procent, zwiększy się znacznie liczba miejsc dla dzieci w przedszkolach miejskich i wiejskich.

W porównaniu do roku ubiegłego wzrośnie o 50 proc. liczba dzieci korzystających z kolonii i obozów letnich podległych wydziałowi oświaty.

W zakresie lecznictwa otwartego, liczba godzin pracy lekarzy w przychodniach wzrośnie o dalsze 20 proc. Przewiduje się zapewnienie lepszej opieki dentystycznej dla ludności powiatu oraz zapewnienie pomocy lekarskiej dla ludności wiejskiej, w wiejskich ośrodkach zdrowia. Dla załogi browaru Okocim dla usprawnienia opieki lekarskiej uruchomiona zostanie w br. izba chorych przy zakładzie.

Główne założenia planu gospodarczego dla powiatu przewidują m. in. usprawnienie połączeń drogowych ze spółdzielniami produkcyjnymi i siedzibami przyszłych Gromadzkich Rad Narodowych. Przeprowadzone zostaną remonty cząstkowe dróg gminnych Zaborów - Kwików, Uszew – Biesiadki, Drozków - Filipowice, Okocim - Poręba Spytkowska, Łopon - Biadoliny Radłowskie, remont cząstkowy dróg Szczepanów - Przyborów, Biadoliny – Bielcza, Strzelce Małe - Strzelce Wielkie.

Przewiduje się znaczne skrócenie czasu budowy nowych obiektów oraz dążenie do uzyskania obniżki kosztów. Połączenie telefoniczne otrzyma dalszych 5 gromad, znacznie wzrośnie ilość gromad obsługiwanych codziennie przez listonoszy.

Na odcinku terenowego przemysłu drobnego i rzemiosła globalną wartość produkcji w cenach niezmiennych wzrośnie o 11 procent.  Tak powiatowa komisja finansów budżetu i planu jak i obszerna dyskusja radnych nad projektem budżetu, wykazała, że zaplanowane wydatki w budżecie na rok 1954 są ściśle powiązane z planem gospodarczym powiatu i że zlokalizowanie zadań gospodarczych i środków finansowych, wykazało celowość rozmieszczenia w poszczególnych rejonach powiatu.

Dyskusja wykazała, że budżet zbiorczy powiatu brzeskiego jest budżetem przyspieszającym tempo rozwoju powiatu, że jest budżetem socjalistycznym, dążącym do zapewnienia maksymalnego zaspokojenia stale rosnących potrzeb materialnych i kulturalnych ludności tego powiatu. Wszystkie głosy w dyskusji był zgodne ze stanowiskiem komisji finansów i planu, że budżet jest realny dla powiatu, jeśli chodzi o pełną realizację zaplanowanych dochodów. Dochody te mogą być znacznie przekroczonej jeśli wszystkie komórki organów PRN oraz terenowy aktyw społeczny dołoży maksimum starań do zmobilizowania wszystkich środków dla zapewnienia realizacji bieżących wpływów głównie z podatków wszelkiego rodzaju w 100 procentach i dla upłynnienia zalegających dość znacznych kwot z tych źródeł z lat ubiegłych.

Uświadomienie ludności właściwa postawa radnych i współpraca aktywu terenowego, może przyczynić się w dużym stopniu do uzyskania znacznych kwot w dochodach ponadplanowych, które znajdą przeznaczenie na inwestycje takie, jak wybudowanie dodatkowych studzien wodnych na terenie miasta Brzeska dla lepszego zaopatrzenia ludności w wodę, lepsze wyposażenie łaźni miejskiej, urządzenie hotelu dla przyjezdnych, utworzenie stałych punktów lekarskich w Borzęcinie, Iwkowej itp., o których była mowa w dyskusji.

Po dyskusji i wnioskach przedstawionych przez wyłonioną komisję wnioskową, przedłożony projekt budżetu zbiorczego i plan gospodarczy dla powiatu brzeskiego z uwagami komisji finansów, budżetu i planu oraz wnioskami komisji wnioskowej, został jednomyślnie przez plenum rany uchwalony. (dz)

źródło: Dziennik Polski, 15 czerwca 1954 r. nr.141 str.6 (pisownia oryginalna)


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com