Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Plan sytuacyjny zagospodarowania Pl. Kazimierza i krótki opis przygotowania tego zadania.  (Bogdan Dobranowski)  2017-12-07

Plan sytuacyjny zagospodarowania Placu Kazimierza
i krótki opis przygotowania tego zadania.

W załączeniu przesyłamy skan rewitalizacji Placu Kazimierza Wielkiego polegającej na przebudowie i zmianie organizacji ruchu na przyległych drogach, wytyczeniu miejsc postojowych, przebudowie infrastruktury technicznej i małej architektury oraz na budowie przyległego ronda.

Ponadto wyjaśniamy w dniu 10 maja 2017 r. Starosta Brzeski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę ( decyzja Nr 280/2017 ). Projekt techniczny został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Od ww. decyzji wpłynęło odwołanie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Decyzją z 7 lipca 2017 r. Wojewoda Małopolski uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji tj. Staroście Brzeskiemu.

Starosta Brzeski ponownie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji. W dniu 8 września 2017 r. ponownie zatwierdził projekt budowlany i udzielił Gminie Brzesko pozwolenie na budowę inwestycji pn. Rewitalizacja Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku polegająca na przebudowie i zmianie organizacji ruchu na przyległych drogach, wytyczeniu miejsc postojowych, przebudowie i budowie infrastruktury technicznej, małej architektury oraz na budowie przyległego ronda. Na decyzję Starosty Brzeskiego współwłaściciele jednej z działek ponownie wnieśli odwołanie. Odwołanie wniesiono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Brzeskiego.

Pismem z dnia 14.11.2017 r. Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wezwał Burmistrza Brzeska do „-przedłożenia analizy akustycznej związanej z funkcjonowaniem przedmiotowej inwestycji na tereny przyległe podlegające ochronie przed hałasem tj. budownictwa mieszkaniowego, stosownie do art. 5 Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz.U.2014.112 j.t.),

W dniu 29.11.2017 r. Burmistrz Brzeska zlecił Pracowni Ochrony Środowiska opracowanie analizy akustycznej dla przedsięwzięcia, która zostanie dostarczona do Urzędu Wojewódzkiego po jej wykonaniu.

Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę gmina będzie zabiegać o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.

mgr inż. Bogdan Dobranowski,
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunalnej
Miasta Gminy i Brzesko


Od admina: Zrobienie stanowisk parkingowych pod kątem 45º i okrężny ruch na drodze manewrowej pozwoliłoby zmniejszyć szerokość drogi manewrowej do 3,5 m. Tym samym można by było odsunąć dodatkowo miejsca parkingowe o dalsze 5 m od domu protestującej osoby. Znalazłoby się w ten sposób także miejsce na ławeczki lub dodatkowe gazony kwiatowe, jak sobie życzą protestujący mieszkańcy (więcej ») .
Ograniczenie prędkości do 20 km/godz. przy poruszaniu się wokół Rynku (od strony północnej i wschodniej - dla samochodów wyjeżdżających z parkingu) zmniejszyłoby poziom hałasu oraz emisji spalin w obrębie przyległych do placu domów.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com