Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Będzie więcej chętnych na stanowisko sołtysa?  (bap)  2018-03-16

Wynagrodzenie dla sołtysa

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczącej umocnienia ustroju sołectw poprzez dokładne wskazanie kompetencji organów sołectwa (zebranie wiejskie, sołtys oraz umożliwienia gminom dokładnego wskazania mienia, którym dysponuje sołectwo, wzmocnienia pozycji sołtysa, np. że może uczestniczyć w obradach rady gminy), ustanowienia zasad, na jakich sołtysom oraz członkom rady sołeckiej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej oraz ustanowienia wynagrodzenia dla sołtysów.

Proponowana ustawa zmierza do umocnienia ustroju sołectw poprzez dokładne wskazanie kompetencji organów sołectwa (zebranie wiejskie, sołtys) oraz umożliwienie gminom dokładnego wskazania mienia, którym dysponuje sołectwo. Jednocześnie wzmocnieniu ulega pozycja sołtysa, który dzięki nowym kompetencjom będzie mógł uczestniczyć w obradach rady gminy.

Projektodawcy zauważają w uzasadnieniu do ustawy , że sołtys – poza nowymi obowiązkami – wykonuje również szereg innych, związanych z reprezentowaniem mieszkańców sołectwa (np. organizuje i prowadzi zebranie wiejskie lub informuje mieszkańców o ogłoszeniach dotyczących jednostki samorządu terytorialnego). Dlatego też dookreślili rolę sołtysa oraz uwzględnili fakt, że wykonywane przez niego zadania mają charakter zadań publicznych. Dlatego też zaproponowana ustawa ustala, że rada gminy ustanawia zasady, na jakich sołtysom oraz członkom rady sołeckiej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.

Nadto w projekcie przewidziano, że sołtysom niezależnie od diet i zwrotu kosztów podróży służbowych będzie przysługiwało wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją, w wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. Pełnienie funkcji sołtysa będzie równoznaczne z przystąpieniem do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, w związku z czym wynagrodzenie, o którym mowa będzie stanowiło dodatek do ustalenia podstawy wymiaru emerytury.

Dominik Krzysztofowicz

źródło: wspolnota.org


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com