-->
 
Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |  Autor  
 Syndication
 

 Statistics
 Entries (234)
 Comments (0)

 Archives
  February, 2024 (3)
  November, 2023 (2)
  October, 2023 (1)
  September, 2023 (4)
  August, 2023 (1)
  June, 2023 (1)
  April, 2023 (4)
  November, 2022 (5)
  October, 2022 (1)
  September, 2022 (1)
  July, 2022 (3)
  June, 2022 (3)
  May, 2022 (1)
  March, 2022 (3)
  February, 2022 (1)
  January, 2022 (1)
  November, 2021 (2)
  October, 2021 (2)
  September, 2021 (1)
  July, 2021 (1)
  June, 2021 (1)
  April, 2021 (4)
  March, 2021 (1)
  January, 2021 (2)
  December, 2020 (5)
  November, 2020 (2)
  September, 2020 (3)
  August, 2020 (2)
  June, 2020 (1)
  May, 2020 (5)
  April, 2020 (3)
  March, 2020 (3)
  February, 2020 (2)
  November, 2019 (2)
  June, 2019 (1)
  February, 2019 (3)
  January, 2019 (2)
  August, 2018 (1)
  June, 2018 (2)
  May, 2018 (1)
  December, 2017 (1)
  October, 2017 (3)
  July, 2017 (2)
  May, 2017 (1)
  April, 2017 (1)
  March, 2017 (3)
  January, 2017 (1)
  December, 2016 (1)
  November, 2016 (1)
  September, 2016 (1)
  May, 2016 (1)
  April, 2016 (1)
  January, 2016 (1)
  December, 2015 (1)
  November, 2015 (1)
  August, 2015 (1)
  July, 2015 (1)
  June, 2015 (1)
  May, 2015 (2)
  April, 2015 (2)
  March, 2015 (4)
  February, 2015 (1)
  November, 2014 (2)
  October, 2014 (3)
  September, 2014 (3)
  August, 2014 (3)
  July, 2014 (2)
  June, 2014 (1)
  May, 2014 (5)
  April, 2014 (5)
  March, 2014 (3)
  February, 2014 (2)
  January, 2014 (7)
  November, 2013 (5)
  October, 2013 (2)
  September, 2013 (2)
  August, 2013 (5)
  July, 2013 (1)
  June, 2013 (1)
  May, 2013 (1)
  October, 2012 (2)
  September, 2012 (2)
  July, 2012 (2)
  June, 2012 (1)
  April, 2012 (3)
  March, 2012 (1)
  February, 2012 (2)
  December, 2011 (2)
  November, 2011 (8)
  October, 2011 (2)
  September, 2011 (4)
  July, 2011 (3)
  May, 2011 (1)
  March, 2011 (1)
  December, 2010 (2)
  November, 2010 (2)
  September, 2010 (1)
  June, 2010 (1)
  May, 2010 (1)
  April, 2010 (1)
  February, 2010 (1)
  December, 2009 (1)
  October, 2009 (2)
  September, 2009 (1)
  June, 2009 (1)
  April, 2009 (1)
  December, 2008 (1)
  October, 2008 (2)
  September, 2008 (2)
  July, 2006 (1)
  April, 2006 (2)
  March, 2006 (1)

Kilka pytań do dyrektora Brzeskich Zakładów Komunalnych. 

Kilka pytań do dyrektora Brzeskich Zakładów Komunalnych.

Na swojej stronie internetowej Parafia pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. zamieściła w dniu 12 maja 2013 r. informację, że " w związku z przekazaniem w administrację Brzeskim Zakładom Komunalnym cmentarza parafialnego osoby mające groby najbliższych na naszym cmentarzu mają obowiązek uiścić opłatę z tytułu ich użytkowania (podkreślenie moje Zb. S) w kasie BZK. Groby bez imiennych tabliczek i nieopłacone będą przeznaczone do likwidacji." -->> Do informacji dołączono treść umowy i cennik usług (patrz także -->>)

Nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, że "zgodę na przekazanie cmentarza pod administrację BZK wyrazili: biskup, proboszcz i rada parafialna. Rada parafialna zatwierdziła tę umowę, ale głos decydujący miał tu przede wszystkim proboszcz. Umowa była sprawdzona przez radcę prawnego BZK, wcześniej pewne poprawki wniósł proboszcz i jeden z członków rady parafialnej; zostały one uwzględnione w umowie."

Fakt przekazania administrowania cmentarzem firmie zewnętrznej nikogo nie dziwi, chociaż można zadać pytanie dlaczego ta a nie inna firma będzie administrowała cmentarzem. Nic nie wiadomo aby rada parafialna brała pod uwagę, rozpisanie przetargu na te usługi. Ale mniejsza z tym.

Obawy czytelników, których bliscy są pochowani na tym cmentarzu, budzą niezbyt precyzyjne sformułowania podane w wyżej cytowanym komunikacie jak i cenniku usług przedstawionym przez BZK.

--- **** ---

Pierwszy, ale nie jedyny, napisał do mnie w sprawie tego komunikatu Pan Marcin Prusak, prawnik, którego przodkowie są pochowani na cmentarzu parafialnym.

Mam wątpliwości co do treści umowy nr 2/2013 z dnia 22.04.2013 r. a w szczególności, wątpliwości moje budzi § 2 pkt. 4 wz. z § 1 pkt 2 a (opłaty). Nie wszyscy co mają grobowce (groby) na cmentarzu parafialnym w Brzesku wiedzą, że prawo do miejsc pochówku reguluje ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 118 poz. 687) - brzmienie od 1.01 2013 r.

Zgodnie z treścią w/cyt. ustawy to brak w niej tzw. praw nabytych nie powoduje utraty uprawnień. Uprawnienia, prawo wieczyste do grobowca (grobu) - zgodnie z zasadą "PACTA SUNT SERWANDA" umów należy dotrzymywać, winny być respektowane przez następców prawnych.

Grobowca (grobu) wieczystego nie można zlikwidować. Prawo do niego przysługuje na 99 lat i jest przedłużane o koleje 99 lat w przypadku dokonania kolejnego pochówku. Jest to konstrukcja prawna podobna do prawa użytkowania wieczystego. Zgodnie z uchwałą SN ( III CZP 75/70) prawo do grobowca (grobu) to swoiste władztwo nad grobem, które odpowiada treści prawa cywilnego.

Przykład: mój pradziadek śp. Jan Sochański grobowiec na cmentarzu parafialnym pobudował w 1909 r. i uiścił stosowną opłatę, od tego czasu biegnie termin użytkowania wieczystego. Moja prababcia śp. Aniela zmarła w 1953 r. ponownie uiszczono stosowną opłatę. Termin ponownej opłaty obowiązywać będzie dopiero w roku 2052.

Ponieważ tematem zainteresowani są także czytelnicy z innych parafii w powiecie brzeskim, które to parafie przekazują administrację cmentarzy parafialnych firmom zewnętrznym, poprosiłem p. Mariana Prusaka o rozwinięcie tematu.

Oto jego uwagi:

  1. Ustawa wspomniana przeze mnie powyżej, dotyczy zarówno cmentarzy parafialnych jak i komunalnych. Nie dotyczy cmentarzy wojennych i wojskowych.
  2. Zgodnie z ustawą z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo do grobu ziemnego należy odnawiać co 20 lat. Obowiązek ten spoczywa nie na zarządcy cmentarza, ale na osobie zainteresowanej.
  3. Przepisy ustalające termin 20-letni oraz odnowienie opłaty nie mają zastosowania w przypadku chowania zwłok w grobach murowanych, przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok (art. 7 ust. 3).  W tym przypadku osoby uprawnione do grobu nie potrzebują po upływie 20 lat (ani jakiegokolwiek innego terminu) składać zastrzeżenia i dokonywać opłat celem przedłużenia posiadanego prawa. Właścicielowi cmentarza nie przysługuje prawo dysponowania miejscami w takich grobach po upływie 20-letniego okresu. Opłata wniesiona przy pogrzebie takiej osoby jest zasadniczo opłatą wieczną.  

  4. W obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących cmentarzy zstępni mogą korzystać ze wszystkich uprawnień. Umowa zawarta wcześniej w sposób dorozumiany jest ważna do dziś zgodnie z zasadą LEX RETRO NON AGIT. Dysponentom cmentarzy parafialnych czy komunalnych nie przysługuje prawo do zmiany zawartych wcześniej umów (dorozumiany). W związku z tym grób murowany (grobowiec) nie zmieni swojego charakteru nawet jeśli wykreślony by był z rejestru. Powołując się na § 7 obowiązującej ustawy, że grób murowany, który zawiera miejsce dla pochówków, ale co najmniej dla 2 osób to prawo do niego jest podobne do koncepcji użytkowania wieczystego w prawie cywilnym. Prawo do niego ważne jest 99 lat, przy czym termin ten wydłuża się o kolejne 99 lat za każdym razem, gdy dokonujemy nowego pochówku. Przepisy KC w precyzyjny sposób wskazują dopuszczalne formy zawarcia umów. Jedną z umów jest zawarcie umowy w sposób dorozumiany (per facta concludentia). Art. 60 KC - jeżeli przepisy nie zastrzegają formy szczególnej dla danego typu umów, wyrażenie zgody czyli oświadczenie woli w celu zawarcia umowy może nastąpić poprzez czynności o charakterze dorozumianym, są to tzw. czynności konkludentne. Oznacza to, że wola osoby dokonywującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde takie zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, np. przyjęcie zwłok i pochowanie.

  5. Należy tu wyjaśnić rodzinom, które mają pochowanych najbliższych na cmentarzu parafialnym w grobowcach (murowanych) lub grobach (ziemnych) i zapewne ze względu na upływ lat wspomnianych wyżej umów z poprzednim zarządcą cmentarza (parafią) ani żadnych pokwitowań w postaci zapłaconych kwot pieniężnych nie posiadają, że w takiej sytuacji umową dla nich jest umowa zawarta w formie - w sposób dorozumiany, np. przez przyjęcie i pochowanie zmarłego na cmentarzu lub wpis do księgi zmarłych w parafii. To jest umowa, na którą mogą się powoływać wszyscy zainteresowani. 

W nawiązaniu do wspomnianej na początku umowy Parafii z BZK należy wyraźnie podkreślić, że jeżeli opłata ("z tytułu ich użytkowania") miałaby zostać uiszczona za przedłużenie prawa do grobu murowanego (grobowca), to byłaby niezgodna z prawem.

Możliwość pobierania takich opłat istnieje, ale tylko w przypadku grobów ziemnych. Takim grobem, po upływie dwudziestu lat od pochówku, dysponuje zarząd cmentarza chyba, że zostanie zgłoszone zastrzeżenie przeciwko ponownemu użyciu grobu do chowania i uiszczona będzie opłata za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalsze 20 lat i może być odnowione (ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1989 r. nr 29, poz.154, art.7, ust.1 i 2.)

Opłaty, które chce pobierać zarządca cmentarza (BZK) za grobowiec od 380,00 do 700,00 zł nie mogą dotyczyć grobowców (prawo nie działa wstecz). Obowiązek ten zaistnieje dopiero z upływem 99 lat od ostatniego pochówku. Opłata administracyjna 300,00 zł od pogrzebu lub od innych bieżących czynności zwana pokładnym pobierana jest po to, by administrator miał z czego utrzymywać cmentarz. Opłaty te mogą być pobierane regularnie po upływie 20 lat lub przy okazji chowania kolejnej osoby. Jeśli chodziło o „pokładne”, to takie żądanie nie jest sprzeczne z prawem.

(MP)

Uwagi i komentarze Pana Marcina Prusaka wysłałem do Pana Janusza Filipa, dyrektora BZK z nadzieją, że Pan dyrektor ustosunkuje się do nich i wyjaśni precyzyjnie kto, za co, kiedy i na jakiej podstawie prawnej będzie musiał regulować płatności w kasie BZK.

Zbigniew Stós

poniedziałek maja 20 2013 01:00Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com