Jarosz Andrzej                                                                          Brzesko, dnia 19 czerwca 2006r.

          32-800 Brzesko

          ul. Legionów Piłsudskiego 29 A

          tel. 014/ 663 03 80

          tel. kom. 601 983 056

          e-mail: fides@fides.info.pl

          www.fides.info.pl

 

 

 

         Burmistrz Miasta i Gminy Brzesko

           Przewodniczący Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych

           Pan Jan Musiał

 

          Zgodnie z ustawą z dnia 26. 09. 2001r. o dostępie do informacji publicznej

          (Dz. U. z 2001 roku Nr. 112 poz. 1198), jako Członek Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proszę o dostarczenie mi na piśmie informacji o wysokości kwoty jaka wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Brzesku od właścicieli punktów sprzedaży alkoholu na terenie Naszego Miasta i Gminy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2005. Ponieważ pieniądze wpływają sukcesywnie w ciągu roku, proszę o podanie całej kwoty jaka wpłynęła na dzień 31. 12. 2005.

          1. Jednocześnie proszę o doręczenie mi na piśmie szczegółowej informacji kto, gdzie, kiedy i ile otrzymał pieniędzy(dotacji) z tych środków. Suma przychodów i rozchodów powinna się zgadzać, a jeżeli się nie będzie zgadać, proszę o podanie przyczyny niezgodności.

          2. Proszę również o informację na co została wykorzystana w roku 2005-tym pozostała z roku 2004-tego niewykorzystana kwota 66 620 złotych. Według przesłanej mi w roku ubiegłym pana Burmistrza informacji (Pismo z dnia 2005.05.30 N/ Znak:SEG.V.8170/42/05) całkowite środki uzyskane w UMiG w Brzesku w roku 2004 za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 474 690 złotych, natomiast ich wykorzystanie na dzień 31. 12. 2004 wynosiło 408 070 złotych.

          3. Proszę również o informację, czy z roku 2003 również przeszły na rok 2004 jakieś niewykorzystane środki, a jeżeli przeszły, to jak duże i na co zostały one przeznaczone w roku 2004? Jeżeli przeszły takie środki, to dlaczego nie zostały one uwzględnione w przesłanej mi za rok 2004 informacji, skoro powiększyły one pulę środków do wykorzystania w roku 2004?

          4. Proszę również o informację czy na rok 2006 również przeszły jakieś niewykorzystane środki z roku 2005.

          5. Proszę również o informację w jaki sposób jest później monitorowane gospodarowanie przekazywanymi środkami przez beneficjentów? Czy otrzymujące pieniądze: Stowarzyszenia, Domy Opieki Społecznej, Klub Abstynenta, Związki Wyznaniowe, Fundacje, Miejski Ośrodek Kultury, Świetlice Profilaktyczne itp. składają do Urzędu Miasta szczegółowe sprawozdania z wykorzystania tych środków? Jeżeli chodzi o Świetlice Profilaktyczne czy składane sprawozdania wyszczególniają ewidencjonowaną ilość uczęszczających systematycznie na zajęcia dzieci, stałe godziny otwarcia świetlic (wywieszki), ilość zatrudnionego personelu.

          6. Z uwagi na przekazywane na konkretny cel corocznie duże, kilkudziesięciotysięczne kwoty, należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na kolonie terapeutyczno-wypoczynkowe organizowane przez dyrektorkę brzeskiego Ośrodka Kultury przez ostatnie 5 lat. Ile dzieci z rodzin dysfunkcyjnych jeździło na organizowane przez nią kolonie w latach ubiegłych? Podobno kadrę opiekunów stanowiła jej najbliższa rodzina. Jeżeli to prawda, to czy jest z nimi spisywana coroczna umowa na wychowawstwo? Czy pobierają wynagrodzenie za swoją pracę, a jeżeli tak to w jakiej wysokości i czy od ich wynagrodzeń jest odprowadzany podatek do Urzędu Skarbowego? Jaki jest procentowy udział profesjonalistów w organizowanych przez dyrektorkę MOKu koloniach terapeutyczno-wypoczynkowych? Dokumentacja kolonii (łącznie ze zgłoszeniami turnusów w Kuratorium Oświaty, łącznie z dziennikami zajęć wychowawców kolonijnych: imienna lista dzieci w grupie danego wychowawcy, program realizowanych zajęć...) powinna być przechowywana przez 5 lat. Czy dyrektorka brzeskiego MOKu składa do Urzędu Miasta coroczne sprawozdania po zakończeniu organizowanych kolonii terapeutyczno-wypoczynkowych?

          7. Proszę również o odpowiedź dlaczego w roku 2006-tym do przetargu na organizowanie kolonii terapeutyczno-wypoczynkowych nie zostały dopuszczone podmioty prywatne, chociaż Ustawa Sejmowa na to zezwala (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 roku w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym: D. U. Nr. 94 poz. 572 oraz Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym: D. U. z 2005 r. Nr. 169, poz. 1420). Dopuszczenie do przetargu profesjonalnych (dyskryminowanych?), prywatnych podmiotów gospodarczych zwiększyłoby ilość ofert, a tym samym możliwości wyboru.

           Efektywne gospodarowanie pieniędzmi uzyskiwanymi przez Miasto i Gminę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje ustawa z dnia 26-10-1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: art. 1, art. 2, art. 4. 1 (D. U. Nr 113/732 z 1997 roku). Wysyłanie za te pieniądze na kolonie terapeutyczno-wypoczynkowe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych doprecyzowuje „Przewodnik do realizacji znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla samorządów terytorialnych”, w którym na stronie 54-tej czytamy: każdy program profilaktyczny w gminie jako całości powinien uwzględniać w sposób szczególny pomoc dzieciom z rodzin alkoholowych, gdyż według wielu badań ich podatność na rozwój choroby alkoholowej jest czterokrotnie wyższa niż pozostałej młodzieży. (WHO-ICD F-10.1; F-10.2; F-10.43; F-10.45; F-10 46)

          Ponieważ pieniądze uzyskiwane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych winny być wydatkowane zgodnie z ustawą szczególnie na walkę z chorobą alkoholową w związku z tym pieniądze te powinny być pod SZCZEGÓLNYM NADZOREM i dlatego w przypadku nie otrzymania przeze mnie w ustawowo przewidzianym terminie szczegółowej, pisemnej informacji odnośnie wszystkich poruszonych przeze mnie kwestii, powyższe pismo skieruję do wiadomości:

1. Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej;

2. Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Ministra Edukacji Narodowej;

4. Najwyższej Izby Kontroli;

5. Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii;

6. Rzecznika Praw Obywatelskich;

7. Rzecznika Praw Dziecka;

8. Sejmowej Komisji Zdrowia;

9. Brzeskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości,

    pana Edwarda Czesaka;

10. Masmediów w Polsce i polonijnych w Stanach Zjednoczonych-wraz z komentarzem.

Otrzymują w chwili obecnej:

1. Adresat, pan Jan Musiał, Burmistrz Miasta Brzeska za pośrednictwem dziennika podawczego.

2. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy, pan Lech Pikuła  za pośrednictwem dziennika podawczego

3. a/a

 

                                                                          Członek Miejsko-Gminnej Komisji

                                                                  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                                        Dyplomowany

                                                                 Instruktor Terapii Uzależnień i Współuzależnień

                                                                                          Andrzej Jarosz